MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju odredbi članka 4. stavka 4., članka 13. stavka 3. i 4., članka 15. stavka 2. i 3., članka 16. stavka 2. i članka 35. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 46/97 - pročišćeni tekst, 68/98 i 45/99), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine« broj: 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99 i 39/99) u članku 114a. riječi: »1. svibnja.« zamjenjuju se riječima: »30. listopada«.

Članak 2.

Članak 102. mijenja se i glasi:

»(1) Depandansa se kategorizira sukladno pojedinim elementima i mjerilima propisanim ovim Pravilnikom za kategorizaciju hotela. Na kategorizaciju depandanse odgovarajuće se primjenjuju pojedine odredbe »Elemenata i mjerila za kategorizaciju hotela i motela« (Prilog I. ovog Pravilnika) iz točke I. »Uređenje i oprema« i to podtočke: 5, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29 i 30.

(2) Uz elemente i mjerila za kategorizaciju depandanse propisane u stavku 1. ovog članka, na kategorizaciju depandanse primjenjuju se i sljedeći elementi i mjerila:

- stubišta i hodnici ne moraju biti građevinski zatvoren prostor,

- depandansa može imati samo jedan office opremljen na način kako je propisano za pojedinu (odgovarajuću) kategoriju office-a hotela.

(3) Depandansa mora imati istu kategoriju kao i hotel kojem pripada.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, depandanse hotela koji posluju na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a razvrstani su u: drugu, treću i četvrtu kategoriju (četiri, tri i dvije zvjezdice), mogu imati jednu kategoriju niže od hotela kojem pripadaju.«

Članak 3.

U Prilogu I. »Elementi i mjerila za kategorizaciju hotela i motela«:

U točki I. »Uređenje i oprema«;

U podtočki 6. »Prostorije za zajednički boravak gostiju (salon) i blagovaonice« u naslovnom tekstu, riječi: » - blagovaonica obvezna samo za objekte koji pružaju glavne obroke (ručak, večera)«

zamjenjuju se riječima:

» - blagovaonica nije obvezatna u objektima koji pružaju samo uslugu noćenja s doručkom i to ako se kategoriziraju u petu, četvrtu i treću kategoriju (jedna, dvije i tri zvjezdice)«.

U podtočki 24a. »Kuhinja - oprema i uređenje«

u naslovu dodaju se riječi:

» - Iznimno, kuhinju ne moraju imati ugostiteljski objekti koji pružaju samo uslugu noćenja s doručkom a kategoriziraju se u petu, četvrtu i treću kategoriju (jedna, dvije i tri zvjezdice). Ti objekti moraju imati prostor za pripremanje jela - doručka.

U točki II. »Usluge«;

U podtočki 4. »Usluge doručka« riječi i oznake:

»U zajedničkoj prostoriji koja se koristi i za
druge svrhe (prostor za boravak i sl.)		   -  -  -  -
U blagovaonici 				.  .        1"	
zamjenjuju se riječima i oznakama:
»U zajedničkoj prostoriji koja se koristi za
druge svrhe (prostor za boravak i sl.) 	   -  -  -  -
U zajedničkoj prostoriji koja se poslije
doručka može koristiti i za druge svrhe
(prostorija za usluživanje.)    		.  .    -  -  -
U blagovaonici             	.  .  .      1"

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 335-05/99-01/11
Urbroj: 529-01-99-03
Zagreb, 12. svibnja 1999.

Ministar
Ivan Herak, v. r.