MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1187

Na teme­lju odredbi članka 4. stavka 4., članka 9. stavka 4., članka 16. stavka 3., članka 17. stavka 2. i članka 37. stavka 2. Zakona o ugostite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 48/95, 20/97, 46/97 – pročišćeni tekst, 68/98, 45/99, 76/99, 92/01, 117/01, 4/02, 49/03 – pročišćeni tekst i 117/03), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstava­nju, minimalnim uvjetima i kate­gorizaciji ugostite­ljskih objekata (»Narodne novine«, broj 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00, 63/00, 18/01, 33/01, 48/02, 21/03 i 175/03) u članku 64. stavku 2. riječi »konzumnih mjesta (sjedećih i stajaćih u ugostite­lj­skom sadržaju)« zamje­njuju se riječima »u blagovaonici i prostoriji za usluživa­nje (sjedećih i stajaćih)«.

Članak 2.

U članku 68. stavku 1. i 2. riječi »konzumnih i sjedećih mjesta u ugostite­ljskom objektu« zamje­njuju se riječima »konzum­nih mjesta u blagovaonici i prostoriji za usluživa­nje (sjedećih i stajaćih)«.

Članak 3.

U članku 50. stavku 3. iza riječi »uvjeta« brišu se zarez i riječi »osim u pogledu visine propisane ovim Pravilnikom«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 335-05/04-01/15
Urbroj: 530-14-04-01
Zagreb, 14. trav­nja 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.