MINISTARSTVO TURIZMA

1170

Na temelju članka 4. stavka 4., članka 13. stavka 3. i 4., članka 15. stavka 2. i 3., članka 16. stavka 2. i članka 35. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 46/97. - pročišćeni tekst, 68/98. i 45/99.), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj 57/95., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99., 52/99. i 43/00.) u članku 109a. dodaje se stavak 1. koji glasi:

»(1) Ugostitelji, odnosno građani dužni su standardiziranu ploču iz članka 104. stavka 3. i 4., te članka 104a. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika nabaviti i istaknuti do 30. rujna 2000. godine.«.

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 2.

Dopunjuje se prilog IX., dopuna kojega je prilog ovoga Pravilnika i njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/33
Urbroj: 529-02/00-01
Zagreb, 11. svibnja 2000.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.

PRILOG IX. - dopuna

STANDARDIZIRANA PLOČA veličina 25 x 25 cm