MINISTARSTVO TURIZMA

966

Na temelju odredbi članka 7b. stavka 4., 13. stavka 3., 16. stavka 2., 16a. stavka 2. i 20. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 48/95, 20/97, 46/97 -pročišćeni tekst, 68/98, 45/99, 76/99, 92/01, 117/01 i 4/02), ministrica turizma, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI,
POSEBNIM STANDARDIMA I POSEBNOJ KVALITETI SMJEŠTAJNIH OBJEKATA  IZ SKUPINE HOTELI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se vrste smještajnih objekata koje čine skupinu hoteli, minimum ugostiteljskih i drugih usluga koje se moraju pružati u pojedinoj vrsti objekta, minimalni uvjeti koji određuju pojedinu vrstu i kategorizacija smještajnih objekata u skupini hoteli (kategorije, elementi za kategorije, način označavanja kategorija i način kategorizacije objekata).

(2) Pravilnikom se također propisuju vrste posebnih standarda za smještajne objekte iz skupine hoteli, uvjeti i elementi koji moraju biti ispunjeni za pojedini standard, oznake i način ozna­čavanja posebnih standarda i način njihova utvrđivanja.

(3) Pravilnikom se utvrđuju i vrste objekata iz skupine hoteli kojima se na zahtjev ugostitelja može utvrditi posebna kvaliteta, način utvrđivanja posebne kvalitete i način njezina označavanja.

(4) Pravilnikom se određuje vrsta smještajnih objekata kojima se može utvrditi privremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti bez utvrđene kategorije, te uvjeti pod kojima ugostitelj može početi obavljati djelatnost u objektu prije nego pribavi rješenje o kategoriji objekta.

Članak 2.

(1) Smještajnim objektom iz skupine hoteli podrazumijeva se poslovni objekt kojim posluje ugostitelj (pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u skupini hoteli) ili pravna osoba koja nije ugostitelj ali pod uvjetima propisanim zakonom za ugostitelja može obavljati ugostiteljsku dje­latnost.

(2) Smještajni objekt iz stavka 1. ovog članka funkcionalna je cjelina koju čine jedna ili više samostalnih građevina ili djelova tih građevina, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu smješ­tajnog objekta nije drukčije propisano.

(3) Smještajni objekt iz stavka 1. ovog članka smatrat će se postojećim smještajnim objektom ako su ispunjeni slijedeći uvje­ti:

1. da objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ima rješenje nadležnog upravnog tijela o utvrđenim minimalnim uvje­tima i kategoriji, a utvrđenom vrstom pripada skupini hoteli u skladu s ovim Pravilnikom;

2. da je objekt kao vrsta ustrojen nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika usklađivanjem smještajnih objekata odgo­vara­juće vrste koji su imali rješenje nadležnog upravnog tijela o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta za vrstu koja nije propisana ovim Pravilnikom;

3. da objekt koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nema rješenje iz točke 1. ovog stavka, a odgovarajućim dokumentima može dokazati da su u njemu boravili prognanici i/ili izbjeglice i da je po ranije važećim propisima bio razvrstan u vrstu koja sada pripada skupini hoteli;

4. da je objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika zatečen u postupku kategorizacije koji se vodi kod nadležnog upravnog tijela, a zahtjevom je zatraženo razvrstavanje u neku od vrsta iz skupine hoteli i kategorizacija objekta;

5. da je objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika zatečen u postupku kategorizacije koji se vodi kod nadležnog upravnog tijela, a zahtjevom je zatraženo razvrstavanje u drugu vrstu iz skupine hoteli ili kategorizacija objekta u višu kategoriju od one za koju taj objekt ima rješenje iz točke 1. ovog stavka;

6. da je konačna ili pravomoćna građevinska dozvola za gradnju objekta pribavljena najviše šest mjeseci prije ili tri mjeseca poslije stupanja na snagu ovog Pravilnika, pod uvjetom da gradnja objekta započne u roku od godine dana od konačnosti ili pravomoćnosti građevinske dozvole;

7. da je građenje ili nastavak građenja objekta nakon prekida započelo najviše do dvije godine prije stupanja na snagu ovog Pravilnika;

8. da se radi o rekonstrukciji (adaptaciji, dogradnji, nadogradnji) objekta za smještaj ili prenamjeni iz objekta druge namjene u objekt za smještaj, a ti objekti su izgrađeni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(4) Dokazi o kanačnosti i/ili pravomoćnosti građevinske dozvole, početku ili nastavku građenja te o vremenu izgradnje, iz stavka 3. točke 6., 7. i 8. ovog članka, jesu isprave pribavljene sukladno posebnim propisima.

(5) Postojećim smještajnim objektom smatrat će se i ob-
jekt/i u domaćinstvu građana koji ima/ju rješenje nadležnog upravnog tijela o kategorizaciji, a:

1. na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika kod nadležnog upravnog tijela u tijeku je postupak radi razvrstavanja u neku od vrsta smještajnih objekata iz skupine hoteli, te kategorizacije i upisa u upisnik te vrste smještajnog objekta;

2. nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika nadležnom upravnom tijelu podnesen je zahtjev za razvrstavanje u neku od vrsta smještajnih objekata iz skupine hoteli, te kategorizaciju i upis u upisnik te vrste smještajnog objekta;

(6) Svi ostali smještajni objekti smatrat će se novim smještajnim objektima.

II. RAZVRSTAVANJE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI

Članak 3.

(1) U smještajnom objektu iz skupine hoteli pružaju se usluge smještaja, a mogu se pružati usluge prehrane, pića, napitaka i slastica. U smještajnom objektu mogu se pružati i druge usluge (iz područja drugih djelatnosti ) u funkciji turističke potrošnje ako su za obavljanje tih usluga ispunjeni uvjeti u skladu s ovim Pravilnikom i posebnim propisima.

(2) Vrsta smještajnog objekta u skupini hoteli utvrđuje se ovisno o pretežitosti ugostiteljskih usluga koje se u objektu pružaju, te o načinu usluživanja.

(3) Pojedina vrsta smještajnog objekta iz skupine hoteli određena je i minimumom ugostiteljskih usluga koje se u toj vrsti objekta moraju obvezno pružati, te drugim minimalnim uvjetima, propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 4.

(1) Sve vrste smještajnih objekata iz skupine hoteli kategoriziraju se u kategorije ovisno o uređajima, opremi, uređenju, uslugama, održavanju i ostalim elementima i uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Kategorije smještajnih objekata iz stavka 1. ovog članka označavaju se zvjezdicama, odnosno oznakama »standard« i »komfor«.

Članak 5.

(1) Smještajni objekti iz skupine hoteli razvrstavaju se u slijedeće vrste:

1. Hotel,

2. Aparthotel

3. Turističko naselje

4. Turistički apartmani

5. Pansion

6. Guest house.

(2) Da bi smještajni objekt bio razvrstan u pojedinu vrstu iz stavka 1. ovog članaka, mora ispunjavati minimalne uvjete propisane ovim Pravilnikom za tu vrstu objekta.

Članak 6.

(1) Smještajni objekti, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu smještajnog objekta nije drukčije propisano, mogu imati slijedeće vrste smještajnih jedinica:

1. Sobu koja se, u pravilu, sastoji od: predprostora, spavaćeg dijela i kupaonice, ako ovim Pravilnikom za pojedine vrste i kategorije smještajnih objekata nije drukčije propisano;

2. Hotelski apartman (suite) koji se, u pravilu, sastoji od: predprostora, sobe za spavanje, prostora za boravak i kupaonice, ako ovim Pravilnikom za pojedine vrste i kategorije smještajnih objekata nije drukčije propisano;

3. Studio apartman koji se, u pravilu, sastoji od: predprostora, prostorije s dijelom namijenjenim i opremljenim za spavanje, za boravak, za blagovanje i kuhanje, te kupaonice, ako ovim Pravilnikom za pojedine vrste i kategorije smještajnih objekata nije drukčije propisano;

4. Apartman koji se, u pravilu, sastoji od: predprostora, sobe za spavanje, prostorije za boravak, blagovanje i kuhanje i kupaonice, ako ovim Pravilnikom za pojedine vrste i kategorije smještajnih objekata nije drukčije propisano;

(2) Iznimno, od stavka 1. točke 3. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima Studio apartmanom može se smatrati i apartman ako modulom i opremom ispunjava uvjete za Studio apartman kategorije koja se smještajnom objektu utvrđuje.

(3) Smještajne jedinice u smještajnom objektu moraju biti pojedinačno označene na uobičajen način.

(4) Jednom smještajnom jedinicom smatrat će se sve prostorije i prostori unutar smještajne jedinice u koju se ulazi kroz jedna ulazna vrata. Iznimno, u postojećim smještajnim objektima spavaći dio sobe može biti u dvije prostorije i/ili prostora unutar te vrste smještajne jedinice.

1. Vrsta Hotel

Članak 7.

(1) Hotel je smještajni objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Hotel ima: prijemni hol u kojem je recepcija; blagovaonicu ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano; kuhinju i smještajne jedinice koje sve moraju imati kupaonicu.

(3) Hotel mora imati najmanje pet smještajnih jedinica. Smještajne jedinice u hotelu su sobe i/ili hotelski apartmani (suite), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

1.1. Depandansa Hotela

Članak 8.

(1) Hotel može imati depandansu.

(2) Depandansa hotela je građevinski zaseban dio hotela koji se nalazi u njegovu bližem okruženju. U novim smještajnim objektima u slučaju kada je između hotela i depandanse javna cesta ili ulica, depandansa s hotelom mora biti povezana odgovarajućom natkritom vezom.

(3) U depandansi hotela smještajne jedinice su sobe i/ili hotelski apartmani (suite). Doručak i druge ugostiteljske usluge ako ih hotel pruža, gostu se pružaju u hotelu.

 

(4) Na depandansu hotela odgovarajuće se primjenjuju uvjeti propisani ovim Pravilnikom za vrstu Hotel i to u dijelu koji se odnosi na stubišta, hodnike i smještajne jedinice.

2. Vrsta Aparthotel

Članak 9.

(1) Aparthotel je smještajni objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja i doručka, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Smještajne jedinice u aparthotelu moraju biti ustrojene i opremljene tako da gost može pripremati jela. U aparthotelu mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge.

(2) Aparthotel ima: prijemni hol u kojem je recepcija; smješ­tajne jedinice koje sve moraju imati kupaonicu; kuhinju i prostoriju za usluživanje gostiju, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Aparthotel mora imati najmanje 5 smještajnih jedinica. Najmanje 51% smještajnih jedinica u aparthotelu moraju biti apartmani i/ili Studio apartmani, a ostali dio mogu biti sobe, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

2.1. Depandansa Aparthotela

Članak 10.

(1) Aparthotel može imati depandansu.

(2) Depandansa aparthotela je građevinski zaseban dio aparthotela koji se nalazi u njegovu bližem okruženju. U novim smještajnim objektima u slučaju kada je između aparthotela i depandanse javna cesta ili ulica depandansa s aparthotelom mora biti povezana odgovarajućom natkritom vezom.

(3) Najmanje 51% smještajnih jedinica u depandansi aparthotela moraju biti apartmani i/ili Studio apartmani, a ostali dio mogu biti sobe, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Doručak i druge ugostiteljske usluge ako ih aparthotel pruža, gostu se pružaju u aparthotelu.

(4) Na depandansu aparthotela odgovarajuće se primjenjuju uvjeti propisani ovim Pravilnikom za vrstu Aparthotel i to u dijelu koji se odnosi na stubišta, hodnike i smještajne jedinice.

3. Vrsta Turističko naselje

Članak 11.

(1) Turističko naselje je smještajni objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Iznimno, ako Turističko naselje ima smještajne jedinice sobe i/ili hotelske apartmane (suite), tada obvezno mora gostima pružati i usluge doručka. Također, ova vrsta objekta mora osigurati gostu mogućnost bavljenja športom i/ili drugim oblicima rekreacije na otvorenom prostoru, prilagođenima specifičnim uvjetima destinacije.

(2) Turističko naselje je funkcionalna cjelina koju čini više samostalnih građevina za razne namjene (recepcija, smještaj gostiju, prehrana i drugi sadržaji), visine najviše do 3 etaže. Turističkim naseljem u cjelini upravlja ugostitelj koji posluje turističkim naseljem, bez obzira na to što unutar Turističkog naselja u samostalnim poslovnim objektima, prostorijama i prostorima mogu poslovati i druge pravne i/ili fizičke osobe, koje obav­ljaju razne djelatnosti (ugostiteljske, turističke, trgovačke, frizerske i dr.).

(3) Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima građevine u Turističkom naselju mogu imati i više od 3 etaže, uz uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(4) Turističko naselje ima: prijemni hol s recepcijom; smješ­tajne jedinice koje sve moraju imati kupaonicu; športske sadržaje i/ili odgovarajuće sadržaje za rekreaciju, ovisno o prirodnim mogućnostima destinacije, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Turističko naselje koje ima smještajne jedinice sobe i/ili hotelske apartmane (suite) mora imati blagovaonicu i kuhinju, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(5) Smještajne jedinice u turističkom naselju mogu biti sobe, hotelski apartmani (suite), Studio apartmani i apartmani.

(6) Iznimno od odredbi stavka 4. ovog članka, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, postojeći smještajni objekti ne moraju imati prijemni hol s recepcijom, ako usluge recepcije gostima pružaju u nekom od drugih vrsta smještajnih objekata koji se nalazi u neposrednoj blizini ili u Turističkom naselju.

(7) U Turističkom naselju mogu se nalaziti i smještajni ob­jekti vrste: Hotel, Aparthotel, Turistički apartmani i/ili Kamp koji se kategoriziraju zasebno. Iznimno, smještajni objekt vrste Turis­tički apartmani može se nalaziti samo u postojećem smještajnom objektu.

(8) Samostalne građevine u kojima se nalaze smještajne jedinice u turističkom naselju mogu se nazivati komercijalnim nazivima: bungalov; paviljon; vila i sl. i kao takve oglašavati i isticati u cjenicima.

4. Vrsta Turistički apartmani

Članak 12.

(1) Turistički apartmani je smještajni objekt u kojem se gostima obvezno pružaju usluge smještaja u smještajnim jedinicama ustrojenim i opremljenim tako da gost može pripremati jela.

(2) Smještajni objekt Turistički apartmani je funkcionalna cjelina koju čini više smještajnih jedinica smještenih u jednoj ili više samostojećih građevina koje se koriste za turističke namjene.

(3) Smještajni objekt Turistički apartmani ima: recepciju i smještajne jedinice koje sve moraju imati kupaonicu, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Smještajne jedinice u Turističkim apartmanima mogu biti Studio apartmani i/ili apartmani.

(5) Iznimno od odredbi stavka 3. ovog članka, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, postojeći smještajni objekt ne mora imati recepciju ako usluge recepcije gostima pruža u nekom od drugih vrsta smještajnih objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini.

5. Vrsta Pansion

Članak 13.

(1) Pansion je smještajni objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja s prehranom, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Pansion je samostojeća građevina koja ima: recepciju, smještajne jedinice, blagovaonicu i kuhinju, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Smještajne jedinice u Pansionu su sobe i/ili hotelski apartmani (suite), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Sve smještajne jedinice u Pansionu moraju imati kupaonicu.

6. Vrsta Guest house

Članak 14.

(1) Guest house je smještajni objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja s prehranom, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Guest house je funkcionalna cjelina koju čine jedna ili više samostalnih građevina ili dijelova građevina.

(3) Guest house ima: recepciju, smještajne jedinice, blagovaonicu i kuhinju, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Smještajne jedinice u Guest house su sobe i/ili hotelski apartmani (suite), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Ako smještajne jedinice u Guest house nemaju kupaonicu, tada na istoj etaži za dvije smještajne jedinice mora biti jedna zajednička kupaonica.

(5) Iznimno od odredbi stavka 1., 2. i 3. ovog članka, u vrstu Guest house može se razvrstati svaki postojeći smještajni objekt koji ustrojem i opremom ne ispunjava u potpunosti uvjete utvrđe­ne za neku od vrsta smještajnih objekata propisanih ovim Pravil­nikom.

Članak 15.

(1) Sve vrste smještajnih objekata kojima je propisana obveza pružanja usluge doručka, moraju imati prostoriju za usluži­vanje gostiju ili blagovaonicu, ovisno što je propisano za pojedinu vrstu i kategoriju objekta, te kuhinju u skladu s odredbama ovog Pravilnika. Ove ugostiteljske sadržaje moraju imati i smještajni objekti koji odluče pružati uslugu doručka iako im ta usluga nije propisana kao obvezna.

(2) Sve vrste smještajnih objekata, kojima je osim doručka propisana i obveza pružanja drugih obroka, moraju imati blagovaonicu i kuhinju u skladu s odredbama ovog Pravilnika. Ove ugostiteljske sadržaje moraju imati i smještajni objekti koji, osim doručka, odluče pružati i usluge ostalih obroka iako im te usluge nisu propisane kao obvezne.

(3) Obveze iz stavka 1. i 2. ovog članka odnose se i na usluge prehrane utvrđene u okviru obveznih elemenata za pojedine posebne standarde.

(4) Na smještajni objekt, bez obzira na kategoriju, koji pruža all inclusive usluge temeljem posebnog ugovora, ne primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika o obveznim uslugama prehrane, već se prihvaća kao dostatna tim ugovorom ugovorena usluga prehrane.

III. MINIMALNI UVJETI ZA SMJEŠTAJNE OBJEKTE IZ SKUPINE HOTELI

1.  Opći minimalni uvjeti

Članak 16.

(1) Sve vrste smještajnih objekata iz skupine hoteli moraju ispunjavati opće minimalne uvjete, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, po posebnom zahtjevu ugostitelja, a uz prethodno pribavljene isprave temeljem propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, ministar turizma može odobriti odstupanja od minimalnih uvjeta, odnosno uvjeta za kategoriju propisanih ovim Pravilnikom.

(3) Ako je smještajni objekt u postupku iz stavka 2. ovog članka pribavio isprave temeljem propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, a dijelom je na taj zaštićeni dio nadograđivan ili dograđivan novi dio, cijeli objekt tretirat će se kao zaštićeno povijesno-kulturno dobro i kategorizirati kao funkcionalna cjelina.

Članak 17.

(1) Smještajni objekti moraju biti uređeni i opremljeni tako da omogućuju: nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, te odgovarajuće čuvanje robe, namirnica i pića.

(2) Osoblje u smještajnom objektu mora biti osposobljeno za stručno usluživanje gostiju.

1.2. Isticanje oznake vrste i kategorije, te naziva objekta

Članak 18.

(1) Na glavnom ulazu u smještajni objekt mora biti vidno istaknuta propisana oznaka vrste i utvrđene kategorije, te naziv objekta.

(2) Na glavnom ulazu u smještajni objekt koji ima utvrđen posebni standard i/ili posebnu kvalitetu, mora biti istaknuta i propisana oznaka za posebni standard, odnosno posebnu kvalitetu.

(3) Oznake iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju se isticati na standardiziranoj ploči sukladno ovom Pravilniku.

1.3. Ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme

 Članak 19.

Uređaji i oprema u smještajnom objektu moraju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.

1.4. Zvučna izolacija prostorija

Članak 20.

Prostorije smještajnog objekta u kojima se noću iza 23:00 sata izvodi glazba, zabavni i artistički program, moraju imati zvučnu izolaciju sukladno posebnim propisima koja sprječava širenje zvuka izvan tih prostorija.

1.5. Opskrba vodom i zbrinjavanje otpada

Članak 21.

(1) Smještajni objekt mora stalno raspolagati dovoljnim količinama higijenski ispravne vode koja se osigurava priključ­kom na javni vodovod, a gdje javni vodovod ne postoji, to se mora osigurati na drugi način sukladno posebnim propisima.

(2) Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati iz smještajnog objekata sukladno posebnim propisima.

1.6. Opskrba električnom energijom

Članak 22.

(1) Smještajni objekt mora biti priključen na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti opskrbljen električnom energijom.

(2) Električno osvjetljenje mora biti osigurano u svim prostorijama smještajnog objekta.

(3) U smještajnom objektu moraju noću biti potpuno ili orijen­tacijskim svjetlom osvijetljene sve prostorije i prostori gdje se kreću i borave gosti.

1.7. Telefonski priključak

Članak 23.

(1) Smještajni objekt mora biti priključen na javnu telefonsku mrežu, osim na mjestima gdje takve mogućnosti ne postoje.

(2) Smještajni objekt mora imati osiguran najmanje jedan telefonski aparat na raspolaganju gostima u prijemnom holu odnosno na recepciji ili u blizini ulaza u smještajni objekt, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

1.8. Zaštita od požara

Članak 24.

(1) Smještajni objekt mora ispunjavati uvjete zaštite od požara sukladno posebnim propisima.

(2) Pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, smještajni objekt mora:

1. Kod svakog dizala istaknuti zabranu korištenja dizala u slučaju požara, osim kod sigurnosnih dizala (ako ih objekt ima) za osobe s posebnim potrebama;

2. Imati pisane upute za osoblje za slučaj nastanka požara, te s tim uputama upoznati svakog zaposlenika;

3. Posebnim oznakama o zabrani pušenja označiti sve opasne zone (dizala, kuhinja, kotlovnica, praonica rublja i dr.);

4. Imati kontejnere i koševe za otpatke od vatrootporne materije, ako ovim Pravilnikom nije drukčuje propisano;

5. Kontinuirano osigurati da sigurnosna ili panik rasvjeta na svim putovima za evakuaciju dobro funkcionira.

(3) Mjere koje se odnose na smještajne jedinice u objektu:

1. U svakoj smještajnoj jedinici objekta na ulaznim vratima s unutarnje strane ili na zidu neposredno uz vrata mora biti izložen Plan, odnosno putokaz evakuacije čitavog objekta u slučaju nužde;

2. U svakoj smještajnoj jedinici objekta, za koji je propisan ovim Pravilnikom, javljač požara mora biti u dobrom funkcionalnom stanju.

1.9. Zaštita od prašine

Članak 25.

(1) Stolno rublje, posuđe, čaše i pribor za jelo, u vrijeme kada nisu u uporabi, moraju biti zaštićeni od prašine.

(2) U smještajnom objektu u kojem se usluge prehrane gostima pružaju samoposluživanjem, moraju biti osigurani higijenski uvjeti u skladu s posebnim propisima.

1.10. Grijanje prostorija

Članak 26.

(1) U svim zajedničkim prostorijama smještajnog objekta u kojima borave gosti, mora biti osiguran odgovarajući način grijanja prostorija do temperature od najmanje 18,5 OC, uz mogućnost prozračivanja.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, u smještajnom objektu u kojem se posluje samo ljeti, ne mora biti osigurano grijanje prostorija, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

1.11. Unutarnje visine prostorija, širine stubišta
i hodnika

Članak 27.

(1) U smještajnom objektu unutarnja visina (visina od poda do stropa) prostorija: za boravak, blagovaonice, prostorije za usluživanje gostiju, kuhinje, prostora za pripremanje jela i centralne pripremnice za obradu namirnica, mora biti najmanje 2,80 m, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) U smještajnim jedinicama smještajnog objekta unutarnja visina (visina od poda do stropa) mora biti najmanje 2,40 m, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, u svim prostorijama s koso izvedenim stropom ili stropom različitih visina, prosječna unutarnja visina mora biti sukladna odredbama stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka, s time da u novim smještajnim objektima najniža unutarnja visina od poda do kosog stropa ne može biti niža od 1,60 m.

(4) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, u postoje­ćim smještajnim objektima smatraju se dostatnima unutarnje visine prostorija zatečene na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, uz uvjet da postoji sustav prozračivanja.

(5) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, u po­stojećim smještajnim objektima u kojima će se sustavi hlađenja ugrađivati nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, smatraju se dostatnima niže visine prostorija uvjetovane ugradnjom tih sustava.

Članak 28.

U postojećim smještajnim objektima u slučaju nedostataka propisane širine stubišta i/ili hodnika za pojedine kategorije odgo­va­rajuće vrste objekta zatečeno stanje širine stubišta i/ili hodnika smatra se dostatnim.

1.12. Uvjeti za osobe s posebnim potrebama

Članak 29.

Novi smještajni objekti glede: ulaza, komunikacija u javnim prostorima i sanitarija u javnim prostorima moraju ispunjavati uvjete za osobe s posebnim potrebama sukladno posebnim propisima, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

1.13. Površine smještajnih jedinica - moduli

Članak 30.

(1) Ukupna korisna površina smještajne jedinice u smještaj­nom objektu naziva se modul.

(2) Moduli smještajnih jedinica propisani su ovisno o vrsti i kategoriji smještajnog objekta.

1.13.1. Moduli smještajnih jedinica u postojećim smještajnim objektima

Članak 31.

Module smještajnih jedinica u postojećim smještajnim objek­tima čine:

– Modul sobe čini ukupna korisna površina: predprostora (ako ga ima), spavaćeg dijela sobe i kupaonice;

– Modul hotelskog apartmana (suite) čini ukupna korisna površina: predprostora (ako ga ima), prostorije za spavanje, prostorije za boravak i kupaonice;

– Modul studio apartmana čini ukupna korisna površina: predprostora ( ako ga ima), prostorije u kojoj je dio namijenjen spavanju, boravku, blagovanju i kuhanju, te kupaonice, ili iznimno, prostorije za spavanje i odvojene prostorije s dijelom namijenjenim za boravak, blagovanje i kuhanje, te kupaonice;

– Modul apartmana čini ukupna korisna površina: predprostora ( ako ga ima), prostorije za spavanje, prostorije za boravak, blagovanje i kuhanje, te kupaonice.

1.13.2. Moduli smještajnih jedinica u novim smještajnim objektima

Članak 32.

Module smještajnih jedinica u novim smještajnim objektima čine:

– Modul sobe čini ukupna korisna površina: predprostora, spavaćeg dijela sobe i kupaonice;

– Modul hotelskog apartmana (suite) čini ukupna korisna površi­na: predprostora, prostorije za spavanje, prostorije za boravak i kupaonice;

– Modul studio apartmana čini ukupna korisna površina: predprostora, prostorije u kojoj je dio namijenjen spavanju, boravku, blagovanju i kuhanju, te kupaonice;

– Modul apartmana čini ukupna korisna površina: predprostora, prostorije za spavanje, prostorije za boravak, blagovanje i kuhanje, te kupaonice.

1.13.3. Minimalni moduli, dozvoljena odstupanja modula

Članak 33.

(1) Minimalni moduli smještajnih jedinica su moduli smje­štajnih jedinica propisani za najnižu kategoriju pojedine vrste smještajnog objekta.

(2) Da bi se smještajni objekt mogao razvrstati u pojedinu vrstu, osim ostalih propisanih uvjeta, mora ispunjavati i uvjete minimalnog modula iz stavka 1. ovog članka računajući i dozvo­ljena odstupanja iz članka 34. ovog Pravilnika.

Članak 34.

(1) U postojećim smještajnim objektima, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se objektu utvrđuje, dozvoljava se odstupanje od propisanih modula smještajnih jedinica:

- 1m2 za modul sobe i modul hotelskog apartmana (suite),

- 2m2 za modul studio apartmana i modul apartmana.

(2) Iznimno, umjesto odstupanja iz stavka 1. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima koji posluju ljeti, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se objektu utvrđuje, dozvoljava se u modul uračunati površinu terase, lođe ili balkona:

1. 2 m2 za modul sobe i hotelskog apartmana (suite);

2. 3 m2 za modul studio apartmana;

3. 4 m2 za modul apartmana s jednom sobom za spavanje, a za svaku dodatnu sobu za spavanje 2 m2.

(3) Smatra se da smještajni objekt posluje ljeti, ako posluje u razdoblju od 1. svibnja do 30. listopada tijekom godine.

Članak 35.

Iznimno od odredbi članka 33. stavka 2. ovog Pravilnika, u postojećim smještajnim objektima, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se utvrđuje, 80% smještajnih jedinica u objektu mora ispu­­njavati propisane veličine modula uključivo i module sa dozvoljenim odstupanjima.

1.14. Kapacitet smještajnih jedinica

Članak 36.

(1) Kapacitet smještajne jedinice određuje se prema broju osoba, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Vrsta sobe određuje se prema broju kreveta:

– soba kapaciteta za jednu osobu ima jedan krevet i po vrsti je jednokrevetna soba,

– soba kapaciteta za dvije osobe ima dva kreveta ili jedan krevet za dvije osobe i po vrsti je dvokrevetna soba.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, soba može imati dodatni kapacitet koji može biti:

– u jednokrevetnoj sobi u postojećem smještajnom objektu najviše jedan dodatni krevet,

– u dvokrevetnoj sobi najviše dva dodatna kreveta ili jedan dodatni krevet za dvije osobe.

(4) Dodatni kreveti iz stavka 3. ovog članka mogu biti i dječji kreveti i/ili dječji kreveti na kat.

(5) Za svaki dodatni krevet iz stavka 3 i 4. ovog članka, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se objektu utvrđuje, modul smještajne jedinice mora imati na raspolaganju dodatna 3 m2 više od propisane površine.

(6) Kapacitet svih ostalih vrsta smještajnih jedinica određuje se prema broju i vrsti prostorija namijenjenih za spavanje.

1.15. Sanitarije u smještajnom objektu

1.15.1. Opće odredbe

Članak 37.

(1) Smještajni objekt mora imati uređene i opremljene sanitarije u javnim prostorima i prostorijama namijenjenim gostima. Te sanitarije, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, čini:

1. zahod za žene koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka i predprostorije u kojoj je umivaonik,

2. zahod za muškarce koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka, predprostorije u kojoj je umivaonik i prostorije u kojoj je pisoar.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima u zahodu za muškarce i umivaonik i pisoar mogu se nalaziti u predprostoriji, uz uvjet da je prostor između umivaonika i pisoara dijelom pregrađen odgovarajućom vizualnom pregradom.

(3) U sanitarijama iz stavka 1. ovoga članka mora biti bes­prije­koran red i čistoća. Prostorije moraju biti dezinficirane.

(4) Oprema i armature sanitarija, te zidovi, podovi i stropovi u sanitarijama ne smiju biti oštećeni i dotrajali.

1.15.2. Zahodi

Članak 38.

(1) Zahodi u smještajnom objektu se moraju nalaziti u blizini prostorija i prostora gdje gosti najčešće dulje borave (prijemni hol, salon, blagovaonica i drugi ugostiteljski sadržaji, kongresna dvorana i sl.).

(2) Broj zahoda, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, mora biti razmjeran kapacitetu smještajnog objekta izraženom brojem konzumnih mjesta u ugostiteljskim i drugim sadržajima smještajnog objekta u čijoj se blizini nalaze i to:

– do 80 mjesta, jedna prostorija sa zahodskom školjkom u zahodu za žene i jedna prostorija sa zahodskom školjkom u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj je jedan pisoar,

– do 160 mjesta, dvije prostorije sa zahodskom školjkom u zahodu za žene i jedna prostorija sa zahodskom školjkom u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su dva pisoara,

– do 550 mjesta, tri prostorije sa zahodskom školjkom u zahodu za žene i dvije prostorije sa zahodskom školjkom u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su tri pisoara,

– više od 550 mjesta, četiri prostorije sa zahodskom školj­kom u zahodu za žene i tri prostorije sa zahodskom školjkom u zahodu za muškarce, s prostorijom u kojoj su četiri pisoara.

(3) Iznimno od odredbi stavaka 1. ovoga članka, postojeći smještajni objekti koji imaju više ugostiteljskih i drugih sadržaja u neposrednoj blizini jedan do drugoga, pri kapacitetu većem od 80 mjesta mogu odstupiti od propisanog razmjernog broja zahoda i /ili zahoda i pisoara, ali najviše 25%.

Članak 39.

(1) Na ulazu u zahode moraju biti istaknute oznake kojima se uobičajeno označavaju zahod za žene i zahod za muškarce.

(2) Svi zahodi moraju imati visoku zahodsku školjku (školj­ku sa sjedalom) na ispiranje tekućom vodom.

(3) Pisoar u zahodu za muškarce mora biti zidna školjka sa ispiranjem tekućom vodom, te treba biti postavljen ili ograđen tako da se ne vidi izvan prostorije u kojoj se nalazi, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) U slučaju kada se zahodi nalaze izvan zgrade smještajnog objekta, pristup do zahoda mora biti popločen, ili sl., zaštićen od vremenskih oborina i noću osvijetljen.

Članak 40.

(1) Podovi u zahodima ne smiju biti klizavi, moraju biti od vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava.

(2) Zidovi u zahodima do visine od najmanje 1,60 m od poda, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, moraju biti obloženi vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava.

(3) Vodonepropusnim materijalom iz stavka 1. i 2. ovoga članka podrazumijevaju se: keramičke i kamene pločice i razne vrste plastičnih i drugih obloga, ali ne i vodonepropusnom bojom oličen zid, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Prozori zahoda moraju biti od neprozirnog stakla ili s mogućnošću zaštite od pogleda izvana. Vrata ne smiju biti ostakljena.

(5) U prostoriji zahoda u kojoj je zahodska školjka mora biti: kuka za vješanje odjeće, vrata s mogućnošću zaključavanja ili zasunjivanja, a u zahodu za žene osim navedenog mora biti i koš za otpatke, s poklopcem i polica za odlaganje torbice.

(6) U prostoriji zahoda u kojoj je zahodska školjka stalno mora biti na raspolaganju: toaletni papir, četka za čišćenje zahod­ske školjke i sredstvo za osvježavanje prostora.

(7) Zahodi moraju biti dobro prozračeni i ne smiju širiti neugodne mirise.

1.15.3. Pretprostorija s umivaonikom

Članak 41.

(1) U pretprostoriji zahoda mora biti umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom. Uz svaki umivaonik mora se nalaziti: ogledalo, polica za odlaganje stvari i tekući sapun, te papirni toaletni ubrus u roli ili sl. i/ili aparat za sušenje ruku i koš za otpatke.

(2) Broj umivaonika iz stavka 1. ovog članka mora biti razmjeran broju konzumnih i sjedećih mjesta u ugostiteljskim i drugim sadržajima u neposrednoj blizini, u smještajnom objektu i to:

– do 160 mjesta jedan umivaonik u svakoj pretprostoriji,

– do 320 mjesta dva umivaonika u svakoj pretprostoriji,

– od 320 mjesta na više tri umivaonika u svakoj pretprostoriji,

ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Iznimno od odredbe članka 37. stavka 1. i stavka 1. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima može se u pre tprostore zahoda za žene i zahoda za muškarce ulaziti kroz posebnu zajedničku pretprostoriju. Tada se u toj zajedničkoj pretprostoriji mogu nalaziti umivaonici. Broj umivaonika mora biti razmjeran broju konzumnih i sjedećih mjesta u ugostiteljskim i drugim sadržajima u neposrednoj blizini, u smještajnom objektu i to:

– do 80 mjesta dva umivaonika,

– do 160 mjesta tri umivaonika,

– do 320 mjesta četiri umivaonika,

– od 320 na više pet umivaonika,

ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

1.15.4. Sanitarije uz bazene

Članak 42.

(1) Smještajni objekt koji ima bazen na otvorenom ili u zatvorenom prostoru mora imati sanitarije namijenjene korisnicima bazena.

(2) Na sanitarije iz stavka 1. odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o sanitarijama u javnim prostorima smje­štaj­nog objekta, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Uz bazen mora biti tuš i kabina za presvlačenje.

1.16. Minimalni uvjeti za ugostiteljske sadržaje
u smještajnom objektu

1.16.1. Opće odredbe

Članak 43.

(1) Smještajni objekt, bez obzira na vrstu kojoj pripada, ukoliko nudi usluge prehrane (doručak, ručak, večera, a la carte usluge), te uslužuje pića, napitke i slastice, mora, u prostoru objekta odnosno u okviru funkcionalne cjeline objekta (u zatvorenom prostoru, i/ili na otvorenom natkritom prostoru, terasi, uz bazen, na plaži ako je ima) imati odgovarajuće ugostiteljske sadržaje za pružanje tih usluga.

(2) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovoga članka, bez obzira koliko ih smještajni objekt ima, vodeći računa da se radi o ugostiteljskim uslugama smještajnog objekta kojem funkcionalno pripadaju, mogu imati jednu zajedničku kuhinju, te odgovarajuće zajedničke prostorije, prostore i sanitarije kojima se koriste i drugi sadržaji u smještajnom objektu.

(3) Ugostiteljskim sadržajima koji su kao obvezni propisani za pojedinu vrstu i kategoriju smještajnog objekta mora poslovati ugostitelj koji posluje smještajnim objektom.

(4) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovog članka ne moraju se formalno označavati odgovarajućom vrstom ugostiteljskog objekta iz skupina: »Restorani« i »Barovi«.

(5) Ako ugostitelj koji posluje smještajnim objektom prostor ugostiteljskog sadržaja unutar i/ili pripadajući izvan smještajnog objekta iznajmi drugoj tvrtki radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti, tada se prostor tog ugostiteljskog sadržaja smatra samostalnim ugostiteljskim objektom.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovog članka, ugostiteljski objekt koji se nalazi unutar i/ili u pripadajućem prostoru izvan smje­štajnog objekta mora se ustrojiti sukladno zakonu. Iznimno, taj ugostiteljski objekt ne mora imati zasebne sanitarije, već se dostatnima smatraju sanitarije u javnom prostoru smještajnog objekta ako se nalaze u neposrednoj blizini.

(7) O svakoj promjeni u svezi ugostiteljskih sadržaja unutar smještajnog objekta, a poglavito ako se ugostiteljski sadržaj preustroji u ugostiteljski objekt (bez obzira tko njime posluje) ugostitelj je dužan bez odlaganja od nadležnog tijela državne uprave koje je provelo postupak kategorizacije smještajnog objekta pribaviti rješenje o novonastalom činjeničnom stanju u smještajnom objektu.

Članak 44.

Ugostiteljski sadržaji u smještajnom objektu i ugostiteljski objekti koji se nalaze unutar ili u prostoru pripadajućem smje­štajnom objektu, uređenjem, opremom i uslugom moraju ispunjavati propisane uvjete sukladno vrsti i kategoriji tog smještajnog objekta, a za što je odgovoran ugostitelj koji posluje smještajnim objektom.

1.16.2. Prostorije i prostori za usluživanje gostiju

Članak 45.

(1) U smještajnom objektu usluživanje gostiju jelom, napicima i pićem obavlja se u blagovaonici ili drugoj prostoriji ili prostoru za usluživanje.

(2) Blagovaonica je prostorija koja služi samo za blagovanje, a opremljena je namještajem prikladnim za blagovanje.

(3) Prostorija za usluživanje je prostorija koja služi za blagovanje i konzumiranje drugih ugostiteljskih usluga, u jednom dijelu, a u drugom dijelu te prostorije mogu se naočigled gostiju pripremati topla i/ili hladna jela i napici.

(4) Prostorija za usluživanje u jednom dijelu ima namještaj prikladan za blagovanje, a u drugom dijelu ima točionik koji može sadržavati prostor za pripremanje jela, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(5) Ako se u prostoriji za usluživanje u okviru točionika obavlja pripremanje jela, prostor za pripremanje mora biti opremljen opremom sukladno složenosti jela koja se pripremaju. U prostoriji za usluživanje ne može se obavljati čišćenje i obrada namirnica.

(6) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u smješ­tajnim objektima koji posluju sezonski ili povremeno, a nemaju prostoriju za usluživanje, prostorijom za usluživanje smatra se i natkriven prostor na otvorenom.

(7) Prostor za usluživanje na otvorenom može biti dio prostora: plaže, vrta, terase, i sl., u kojem se uslužuju gosti, a u drugom dijelu tog prostora, mogu se naočigled gostiju pripremati jela. Na prostor za usluživanje na otvorenom odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka 4. i 5. ovoga članka.

Članak 46.

(1) Blagovaonica i prostorija za usluživanje gostiju moraju imati dobro odzračivanje. Blagovaonica, prostorija i prostor za usluživanje gostiju, moraju imati dobro osvjetljenje.

(2) Pod u blagovaonici, prostoriji i u prostoru za usluživanje gostiju ne smije biti klizav, mora biti od vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava.

Članak 47.

(1) Stol na kojem se uslužuju gosti mora imati površinu koja se lako čisti, mora biti prekriven neoštećenim, čistim stolnjakom ili podloškom za posluživanje ispred svakog konzumnog mjesta.

(2) Kada se uslužuju jela, na stolu mora biti papirnati ili platneni ubrus.

(3) Pribor za jelo mora biti od nehrđajućeg materijala.

(4) Blagovaonica, prostorija i prostor za usluživanje gostiju moraju imati dovoljan broj vješalica za odlaganje odjevnih predmeta gostiju prema broju konzumnih mjesta. Ako postoji garderoba smještena izvan tih prostorija mora biti odgovarajuće čuvana ili u njoj istaknuta obavijest gostima da se stvari odložene u garderobi ne čuvaju.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se na prostor za usluživanje na otvorenom.

1.16.3. Kuhinja

Članak 48.

(1) Kuhinju mora imati svaki smještajni objekt u kojem se gostima pružaju usluge prehrane uključujući i ako se pruža samo usluga doručka, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Kuhinja iz stavka 1. ovog članka kapacitetom mora odgovarati potrebama ponude, odnosno asortimana jela, napitaka, pića i slastica, te uobičajenom broju konzumenata u smještajnom objektu.

(3) Kuhinja mora imati slijedeće prostore, opremu, uređaje i pravila postupanja:

1. prostore i uređaje za čišćenje i obradu namirnica koji se mogu nalaziti i u neposrednoj blizini kuhinje;

2. odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane, pića i napitaka;

3. uređaje za odvod dima, pare i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire mirisi i druge imisije;

4. rashladne komore ili rashladne uređaje za namirnice, koji se mogu nalaziti i u neposrednoj blizini kuhinje;

5. radne površine;

6. odvojene prostore sa sudoperima za pranje crnog i bijelog posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom;

7. sudoper za pranje bijelog posuđa mora imati dvodjelno korito, a ako se pranje bijelog posuđa obavlja strojno, dovoljno je jedno­djelno korito;

8. priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu uporabu, u koju svrhu mogu poslužiti i rashladni uređaji za čuvanje namirnica, koji mogu biti i u blizini kuhinje;

9. kuhinjsko posuđe odgovarajuće namjene i kvalitete;

10. za potrebe osoblja u kuhinji mora biti poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, odgovarajućim priborom i sredstvom za pranje, dezinfekciju i sušenje ruku;

11. kraj svake radne površine mora biti koš za otpatke;

12. u kuhinji na vidljivom mjestu mora biti izloženo upozorenje o zabrani konzumiranja hrane;

13. krpe se smiju uporabljati samo u toploj kuhinji;

14. za nuždu u kuhinji mora biti na raspolaganju odgo­vara­juća vatrootporna tkanina za gašenje požara;

15. ormarić opremljen materijalom za prvu pomoć mora se nalaziti na vidnom i lako dostupnom mjestu. 

(4) Iznimno od odredbi stavka 3. točke 1. ovoga članka, u smještajnom objektu u kojem se samo dogotovljavaju (samo termički obrađuju) već pripremljena jela ( namirnice za dogotavljanje jela dostavljaju se kao proizvodi drugih proizvođača ili iz centaralne pripremnice namirnica koja to obavlja za više smještajnih objekata), kuhinja ne mora imati prostore i uređaje za čišćenje i obradu namirnica.

(5) Sve radne površine u kuhinji moraju imati gornju plohu od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti. Radne površine u kuhinji ne smiju biti od drveta.

(6) Kuhinja mora imati i poseban priručni prostor za odlaganje pribora i aparata za čišćenje prehrambenih proizvoda.

(7) U blizini kuhinje mora biti odvojena, prozračivana prostorija za odlaganje smeća i otpadaka.

(8) Iznimno od stavka 3. ovog članka, kuhinja u kojoj se samo priprema doručak može imati jednostavniju primjerenu opremu i uređaje.

Članak 49.

(1) Pod u kuhinji ne smije biti klizav, mora biti od vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava. U podu moraju biti odvodi sa sifonom koji ima zaštitnu rešetku.

(2) Zidovi kuhinje, prostorija i prostora za pripremanje i obradu namirnica i pranje posuđa, moraju biti obloženi keramičkim pločicama do visine 1, 80 m od poda.

(3) Prozori i otvori u kuhinji moraju biti zaštićeni od ulaska insekata zaštitnim mrežicama.

 (4) U kuhinji mora biti besprijekoran red i čistoća, a otpaci se moraju redovito odstranjivati.

1.16.5. Centralna pripremnica namirnica - prostorija za obradu namirnica za više smještajnih objekata kojima posluje jedan ugostitelj

Članak 50.

(1) Ugostitelj koji posluje s više smještajnih objekata u kojima se pružaju usluge prehrane gostima, može pripremu i obradu namirnica za pripremanje jela u tim smještajnim objektima organizirati na jednom mjestu u centralnoj pripremnici namirnica.

(2) Centralna pripremnica namirnica mora imati:

1. odgovarajuće rashladne uređaje za čuvanje neobrađenih namirnica,

2. odgovarajuće rashladne odnosno termičke uređaje za odlaganje obrađenih i poluobrađenih namirnica i proizvoda,

3. odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane,

4. uređaje za odvod dima, pare i mirisa,

5. radne površine od nehrđajućeg čelika,

6. strojeve i pribor za obradu namirnica,

7. posuđe za odgovarajuće namjene,

8. za potrebe osoblja poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, odgovarajućim priborom i sredstvom za pranje, dezinfekciju i sušenje ruku,

10. kraj svake radne površine koš za otpatke,

11. na vidljivom mjestu mora biti izloženo upozorenje o zabrani konzumiranja hrane;

12. ormarić opremljen materijalom za prvu pomoć mora se nalaziti na vidnom i lako dostupnom mjestu, 

13. odgovarajuću opremu i uređaje za dostavu obrađenih namirnica, koji udovoljavaju sanitarnim uvjetima.

1.16.6. Prostorije i priručni prostori za čuvanje namirnica i pića, te način čuvanja

Članak 51.

(1) U smještajnom objektu prostorije za spremanje i čuvanje namirnica i pića moraju biti odvojene od kuhinje ili prostora za pripremanje jela, moraju biti opremljene odgovarajućim policama i/ili ormarima s pretincima za smještaj namirnica i pića.

(2) Prostorije iz stavka 1. ovoga članka za čuvanje lako pokvarljivih namirnica i pića moraju biti opremljene rashladnim komo­rama ili hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta, kojima se omogućava odvojeno čuvanje namirnica različitog porijekla.

(3) U prostorijama iz stavka 1. ovog članka, ako postoje, prozori moraju biti mrežicom zaštićeni od mogućnosti ulaska insekata.

(4) Priručni prostor za čuvanje namirnica i pića smješten je neposredno uz: kuhinju, prostoriju za pripremanje jela ili prostoriju za usluživanje gostiju. Iznimno, taj prostor može biti i odvojen prostor u kuhinji, prostoriji za pripremanje jela ili prostoriji za usluživanje gostiju, ili u tu svrhu u tim prostorijama postavljen rashladni uređaj, ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno. Na priručni prostor za čuvanje namirnica i pića odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Namirnice i proizvodi čuvaju se u prostorijama, priruč­nim prostorima, komorama i u rashladnim uređajima na slijedeći način:

1. da se spremaju u rashladne prostorije ili uređaje zasebno za meso, za ribu, za povrće i voće, za mliječne proizvode, za dogotovljena jela, poluproizvode i pripravke i sl.;

2. povrće, jaja, kuhana jela i ostalo čuvaju se na temperaturi do najviše 10 oC;

3. smrznuti propizvodi čuvaju se na temperaturi do -18 oC;

4. riba i meso čuvaju se na teperaturi od 0 do 3 oC;

5. police na kojima se odlažu manirnice ne smiju biti od drveta;       

6. sirova i obrađena hrana ne smije se odlagati zajedno,

7. proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom u ostavi, rashladnoj komori, zamrzivaču ili rashladnom uređaju.

(6) Prostori i prostorije u kojima se spremaju i čuvaju namirnice moraju biti zračeni prirodnim ili mehaničkim putem.

1.16.7. Točionik

Članak 52.

(1) Ugostiteljski sadržaj, u smještajnom objektu, u kojem se uslužuju pića i napici mora imati točionik odgovarajuće površine.

(2) Točionikom se smatra uređen i opremljen prostor u kojem se pripremaju, izdaju ili uslužuju napici i izdaju ili uslu­žuju pića, a mogu se pripremati, izdavati ili usluživati i hladna i jednostavna topla jela i slastice.

(3) Točionik je samostalna funkcionalna cjelina u zasebnoj prostoriji ili prostoru koji se nalaze u neposrednoj blizini blagovaonice. Točionik može biti i samostalna funkcionalna cjelina u prostoriji za usluživanje gostiju odnosno prostoru za usluživanje gostiju na otvorenom.

(4) Točionik minimalno mora imati:

1. mješalicu s toplom i hladnom vodom i odvodom;

2. uređaje i opremu za odlaganje pića i napitaka;

3. rashladne uređaje za pića;

4. odgovarajući šank s radnom plohom od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti;

5. dvodjelni sudoper ili jednodjelni sudoper i stroj za pranje čaša;

6. espresso-aparat ako se uslužuju napici.

(5) Iznimno od stavka 4. točke 5 . ovog članka, dvodjelni ili jednodjelni sudoper i stroj za pranje čaša, mogu biti smješteni i izvan točionika u neposrednoj blizini koja s točionikom čini funkcionalnu cjelinu.

(6) Ako se u točioniku pripremaju i uslužuju hladna i jednostavna topla jela, tada, osim elemenata iz stavka 4. ovog članka, točionik mora imati i:

1. termički blok,

2. radnu površinu za obradu namirnica,

3. uređaj za odvođenje pare, dima i mirisa, dovoljnog kapaciteta odzračivanja ili djelotvorno prirodno odzračivanje, osim kada se pripremaju i uslužuju isključivo hladna jela,

4. dvodjelni sudoper za pranje posuđa s tekućom toplom i hlad­nom vodom,

5. rashladni uređaj za hladna jela i slastice.

(7) Ako se iz točionika naposredno uslužuju gosti, točionik mora imati šank.

1.16.7. Jelovnik i karta pića i napitaka

Članak 53.

(1) Ugostiteljski sadržaj u smještajnom objektu mora imati dovoljan broj jelovnika i karti pića i napitaka, koji se moraju staviti na raspolaganje gostu na njegov zahtjev ili na svakom stolu mora biti jelovnik i karta pića i napitaka, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Ako se gosti uslužuju za šankom točionika, tada jelovnik i karta pića i napitaka moraju biti izloženi na šanku.

(3) U jelovniku i karti pića i napitaka navode se jela, pića i napici i druge ugostiteljske usluge koje se nude gostima, te njihove cijene.

(4) Jelovnik i karta pića i napitaka ispisuju se na hrvatskom i najmanje na jednom stranom jeziku.

(5) Na jelovniku i karti pića i napitaka za svaki ponuđeni proizvod mora biti istaknuta prodajna cijena s porezom.

(6) Jelovnik i karta pića i napitaka obvezno se stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe.

(7) Jela, napici i pića, te druge usluge navedene u jelovniku i karti pića moraju se uslužiti ako ih gost zahtijeva.

(8) Ovjereni primjerci normativa jela, pića i napitaka, obvezno se stavljaju na uvid gostu na njegov zahtjev.

Članak 54.

(1) Iznimno od odredbi članka 53. stavka 1. ovog Pravilnika, ugostitelj ne mora stavljati gostu na raspolaganje Jelovnik u slučaju kada se usluge prehrane pružaju pansionskim gostima a jela se u ugostiteljskom sadržaju smještajnog objekta uslužuju s integral postave i nude u zasebnim gastro posudama tako da gost ponuđena jela odabire po želji i poslužuje se sam ili ga na njegov zahtjev uslužuje kuhar koji je na raspolaganju gostima kod odabira jela.

(2) Kada se u ugostiteljskom sadržaju primjenjuje način uslu­ži­vanja iz stavka 1. ovog članka umjesto Jelovnika ponuđena jela moraju biti gostu predstavljena putem odgovarajućih oznaka s ispisanim nazivom jela i/ili vrstom jela postavljenima na pultu uz svaku gastro posudu ili na drugi odgovarajući i primjeren način tako da gost bude obaviješten o kakvom se jelu radi.

1.16.8. Spremište sredstava za čišćenje

Članak 55.

(1) Sredstva za čišćenje, održavanje, te rezervna oprema smještajnih jedinica moraju se čuvati i odlagati u zasebnoj prostoriji.

(2) Prostorije u kojima se odlažu i čuvaju sredstva i oprema iz stavka 1. ovog članka označavaju se kao »office« ili drugom primjerenom oznakom.

1.17. Minimalni uvjeti i prostori za zaposleno osoblje

Članak 56.

(1) Osoblje zaposleno na poslovima usluživanja i komuniciranja s gostima mora poznavati najmanje jedan strani jezik, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Osoblje zaposleno na poslovima rukovanja živežnim namirnicama, poslovima pripremanja i usluživanja jela, mora udovoljavati stručnim i zdravstvenim uvjetima propisanim posebnim propisima.

(3) Osoblje mora biti uredno, čisto i primjereno odjeveno.

(4) Osoblje ne smije pušiti za vrijeme obavljanja poslova na radnom mjestu.

(5) Izvan radnog vremena osoblje se ne smije zadržavati u prostorijama i prostorima smještajnog objekta gdje borave gosti.

Članak 57.

(1) Za zaposleno osoblje smještajni objekt mora imati: garderobu, odgovarajući broj sanitarija (zahoda, tuš kupaonica) i druge prostorije.

(2) U garderobi ili odgovarajućoj prostoriji, za svaku zaposlenu osobu mora biti garderobni ormarić s ključem. Za osoblje koje radi na pripremanju i usluživanju jela mora biti osiguran dvodjelni garderobni ormarić.

(3) Smještajni objekt u kojem je zaposleno do deset osoba mora imati jedan zahod za zaposleno osoblje s predprostorom s umivaonikom, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Smještajni objekt u kojem u jednoj smjeni radi 6 do 15 osoba mora imati jedan zahod za žene s predprostorom u kojoj je umivaonik i jedan zahod za muškarce s prostorom u kojem je pisoar i predprostorom s umivaonikom, te jednu tuš kupaonicu.

(5) Smještajni objekt u kojem u jednoj smjeni radi više od 15 osoba mora imati sanitarije za zaposleno osoblje sukladno stavku 4. ovoga članka, a tuš kupaonicu mora imati odvojeno jednu za žene i jednu za muškarce.

(6) Sanitarije za zaposleno osoblje moraju biti smještene tako da im osoblje može prići ne prolazeći prostorijama i prostorima namijenjenim gostima smještajnog objekta.

(7) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, postojeći objekti, ne moraju imati zahod za zaposleno osoblje ako je u objektu zaposleno do pet osoba, osim ako se radi o osoblju koje podliježe sanitarnom nadzoru.

(8) Smještajni objekt u kojem u jednoj smjeni radi više od 20 osoba mora imati blagovaonicu ili poseban prostor za blagovanje zaposlenog osoblja, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(9) Iznimno od stavka 8. ovog članka, ugostitelj koji posluje s više smještajnih objekata na istoj destinaciji može imati jednu zajedničku blagovaonicu za zaposleno osoblje iz svih smještajnih objekata.

IV. KATEGORIZACIJA SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

1. Opće odredbe

Članak 58.

(1) U skupini hoteli kategoriziraju se sve propisane vrste smještajnih objekata, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Svaki smještajni objekt kategorizira se pojedinačno.

(3) Smještajni objekt stalno za vrijeme rada ( bez obzira na broj gostiju koji u njemu boravi) mora u cijelosti ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za kategoriju koja mu se utvrđuje, ako Pravilnikom nije drukčije propisano.

2. Kategorije smještajnih objekata

Članak 59.

(1) Smještajni objekti kategoriziraju se u slijedeće kategorije:

1. Vrsta Hotel kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa hotela kategorizira se kao i hotel, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

2. Vrsta Aparthotel kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa aparthotela kategorizira se kao i aparthotel, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

3. Vrsta Turističko naselje kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

4. Vrsta Turistički apartmani kategorizira se u tri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice.

5. Vrsta Pansion kategorizira se u dvije kategorije:

– standard,

– komfor.

6. Vrsta Guest house kategorizira se u dvije kategorije:

– standard,

– komfor.

 (2) Depandansa pripadajuća smještajnom objektu kategorizira se odgovarajućom primjenom elemenata propisanih za kategorizaciju smještajnog objekta kojem pripada.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka, depan­danse u postojećim smještajnim objektima, osim depandanse u postojećem smještajnom objektu koji se kategorizira s dvije zvjezdice, mogu se kategorizirati jednu kategoriju niže od smješ­tajnog objekta kojem pripadaju.

(4) Najniža kategorija utvrđena za pojedinu vrstu smje­štajnog objekta podrazumijeva minimalne uvjete koji određuju tu vrstu objekta.

3. Elementi za kategorizaciju

Članak 60.

(1) Smještajni objekti kategoriziraju se na temelju propisanih obveznih elemenata u svezi: uređaja, opreme, uređenja, usluga, održavanja i dr.

(2) Elementi za kategorizaciju smještajnih objekata utvrđeni su u prilozima ovoga Pravilnika i to:

- Prilog I.    Elementi za kategorizaciju Hotela – postojeći objekti,

- Prilog II.  Elementi za kategorizaciju Hotela – novi objekti,

- Prilog III. Elementi za kategorizaciju Aparthotela – postojeći objekti,

- Prilog IV. Elementi za kategorizaciju Aparthotela – novi objekti,

- Prilog V.  Elementi za kategorizaciju Turističkog naselja – postojeći objekti,

- Prilog VI. Elementi za kategorizaciju Turističkog naselja – novi objekti,

- Prilog VII.                Elementi za kategorizaciju Turističkih apartmana – postojeći objekti,

- Prilog VIII.               Elementi za kategorizaciju Turističkih apartmana – novi objekti,

- Prilog IX. Elementi za kategorizaciju Pansiona – postojeći objekti,

- Prilog X.  Elementi za kategorizaciju Pansiona – novi objekti,

- Prilog XI. Elementi za kategorizaciju Guest house – po­stojeći objekti;

(3) Prilozi iz stavka 2. ovoga članka s pripadnim sadržajem sastavni su dio ovoga Pravilnika.

4. Način označavanja vrste i kategorije smještajnog objekta

Članak 61.

(1) Vrsta i kategorija smještajnog objekta označavaju se standar­diziranom pločom.

(2) Na standardiziranoj ploči navodi se naziv vrste smješ­tajnog objekta i to za:

– vrstu Hotel: HOTEL,

– Depandansu pripadajuću vrsti Hotel: Depandansa hotela,

– vrstu Aparthotel: Aparthotel,

– Depandansu pripadajuću vrsti Aparthotel: Depandansa aparthotela,

– vrstu Turističko naselje: Turističko naselje,

– vrstu Turistički apartmani: Turistički apartmani,

– vrstu Pansion: Pansion

– vrstu Guest house: Guest house

(3) Pored naziva iz stavka 2. ovog članka na standardiziranoj ploči iz stavka 1. ovog članka navodi se i odgovarajući broj zvjezdica kao oznaka za kategoriju, osim za vrste: Pansion i Guest house, kojima su oznake za odgovarajuće kategorije riječi: »standard« odnosno »komfor«.

(4) Grafička rješenja standardiziranih ploča iz odredbi stavka 1. ovog članka utvrđena su ovim Pravilnikom u Prilogu XII.«Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije smještajnog objekta«, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Odabir proizvođača standardiziranih ploča iz stavka 1. ovog članka u nadležnosti je Ministarstva turizma.

(6) Stanadardiziranu ploču iz stavka 1. ovog članka ugostitelj naručuje direktno od proizvođača, te snosi troškove izrade i dostave standardizirane ploče.

5. Način kategorizacije (utvrđivanja uvjeta za vrstu i kategoriju) postojećih smještajnih objekata

Članak 62.

(1) Postojeći smještajni objekti koji prilikom usklađivanja s odredbama ovog Pravilnika ne zahtijevaju promjenu vrste i kategorije – broja zvjezdica koje imaju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika ispunjavaju propisane uvjete za kategoriju – isti broj zvjezdica, kategorizirat će se po skraćenom postupku temeljem činjenica poznatih nadležnom tijelu i utvrđivanjem stanja stvari na podlozi službenih podataka kojima nadležno tijelo raspolaže.

(2) Postojeći smještajni objekti kategorizirat će se na način da najduže u razdoblju od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika mogu zadržati kategoriju – isti broj zvjezdica koje imaju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, uz uvjete propisane Pravilnikom kako slijedi:

1. Postojeći smještajni objekti koji ne zahtijevaju promjenu vrste i kategorije – broja zvjezdica koje imaju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, a ne ispunjavaju sve propisane uvjete za tu kategoriju – broj zvjezdica u skladu s ovim Pravilnikom, kategorizirat će se po skraćenom postupku temeljem činjenica poznatih nadležnom tijelu i utvrđivanjem stanja stvari na podlozi službenih podataka kojima nadležno tijelo raspolaže ili, po ukazanoj potrebi, po posebnom ispitnom postupku, tako da će im se rješenjem o kategorizaciji (uz uvjet da objektu nije bilo promjena glede činjeničnog stanja temeljem kojeg mu je kategorija – broj zvjezdica utvrđen sukladno ranije važećim propisima) utvrditi pravo zadržavanja kategorije – istog broja zvjezdica i odrediti rok u kojem su obvezni ispuniti uvjete za kategoriju sukladno odredbama ovog Pravilnika;

 2. Postojeći smještajni objekti koji zahtijevaju promjenu vrste radi usklađivanja s odredbama ovog Pravilnika, a ne zahti­je­vaju promjenu kategorije – broja zvjezdica koju imaju na dan stupanja na snagu Pravilnika, ako sukladno odredbama ovog Pravilnika ne ispunjavaju sve propisane uvjete za kategoriju – isti broj zvjezdica u vrsti u koju se razvrstavaju, razvrstat će se i kategorizirati po skraćenom postupku temeljem činjenica poznatih nadležnom tijelu i utvrđivanjem stanja stvari na podlozi službenih podataka kojima nadležno tijelo raspolaže, ili po ukazanoj potrebi, po posebnom ispitnom postupku, tako da će im se rješenjem o kategorizaciji ( uz uvjet da objektu nije bilo promjena glede činjeničnog stanja temeljem kojeg mu je kategorija – broj zvjezdica utvrđen sukladno ranije važećim propisima) utvrditi vrsta i pravo zadržavanja kategorije – istog broja zvjezdica, te odrediti rok u kojem su obvezni ispuniti uvjete za kategoriju suk­lad­no odredbama ovog Pravilnika.

 (3) Postojeći smještajni objekti koji u postupku usklađivanja s odredbama ovog Pravilnika zahtijevaju promjenu vrste i kategorije – broja zvjezdica ili samo promjenu kategorije – broja zvjezdica koje imaju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, razvrstat će se i kategorizirati po posebnom ispitnom postupku u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.

(4) Postojeći smještajni objekti koji u postupku usklađivanja s odredbama ovog Pravilnika ne zahtijevaju promjenu vrste i kategorije – broja zvjezdica koje imaju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, a do sada su bili kategorizirani u kategoriju koja nije propisana ovim Pravilnikom (kategorija im se označava s jednom zvjezdicom), kategorizirat će se po skraćenom postupku temeljem činjenica poznatih nadležnom tijelu i utvrđivanjem stanja stvari na podlozi službenih podataka kojima nadležno tijelo raspolaže, na način da će im se rješenjem o kategorizaciji ( uz uvjet da objektu nije bilo promjena glede činjeničnog stanja temeljem kojeg mu je kategorija – broj zvjezdica utvrđen sukladno ranije važećim propisima) utvrditi pravo zadržavanja vrste i kategorije – broja zvjezdica utvrđenog sukladno ranije važećim propisima, te utvrditi obveza da se kategorija objekta u roku od tri godine mora utvrditi temeljem elemenata propisanih ovim Pravilnikom.

(5) Postojeći smještajni objekti koji u postupku usklađivanja s odredbama ovog Pravilnika dokažu da su u njima bili smješteni prognanici i/ili izbjeglice koji su iseljeni najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika razvrstat će se sukladno zahtjevu u odgovarajuću vrstu po skraćenom postupku temeljem činjenica poznatih nadležnom tijelu i utvrđi­vanjem stanja stvari na podlozi službenih podataka kojima nadležno tijelo raspolaže. Razvrstavanje će se provesti na način da će im se rješenjem utvrditi pravo zadržavanja vrste utvrđene u skladu s ranije važećim propisima i utvrditi obveza da se kategorija objekta u roku od dvije godine, po iseljenju prognanika i /ili izbjeglica mora utvrditi temeljem elemenata propisanih ovim Pravilnikom.

Članak 63.

(1) Iznimno od odredbi članka 62. stavka 2. ovog Pravilnika, postojeći smještajni objekti koji u roku iz odredbi toga članka i stavka ne mogu ispuniti uvjete propisane ovim Pravilnikom za kategoriju – broj zvjezdica koji imaju na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, ako žele zadržati kategoriju – broj zvjezdica, moraju u istom tom roku ispuniti propisane uvjete putem kompenzacije kritičnih elemenata propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Kompenzacija kritičnih elemenata iz stavka 1. ovog članka (način primjene, elementi i rokovi za ispunjenje) propisana je ovim Pravilnikom u Prilogu XIII. »Kompenzacija kritičnih elemenata i rokovi za ispunjenje za objekte iz skupine hoteli – postojeći objekti«, koji čini njegov sastavni dio.

Članak 64.

(1) O proteku rokova iz članka 62. stavka 2., 4. i 5. i članka 63. stavka 1., ovog Pravilnika po službenoj dužnosti vodi računa Ministarstvo turizma.

(2) Postojeći smještajni objekti koji se na način propisan ovim Pravilnikom ne usklade s odredbama ovog Pravilnika, protekom roka utvrđenog rješenjem o kategorizaciji objekta ne mogu poslovati u utvrđenoj vrsti i kategoriji objekta, te podliježu postupku sukladno zakonu.

V. PRIVREMENO OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI U SMJEŠTAJNOM OBJEKTU, PROMJENA VRSTE
I/ILI KATEGORIJE

1. Privremeno obavljanje djelatnosti u smještajnom objektu

Članak 65.

(1) Privremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti bez utvrđe­ne kategorije dozvoljeno je za vrstu Hotel u slučaju kada hotel prvi put započinje s radom nakon izgradnje i/ili rekonstrukcije.

(2) Za hotel iz stavka 1. ovog članka, ugostitelj može zatražiti od Ministarstva turizma odobrenje da započne s poslovanjem i prije nego što od Ministarstva pribavi rješenje o kategoriji hotela.

(3) Privremeno obavljanje djelatnosti u hotelu odobrit će se ako hotel ispuni uvjete propisane ovim Pravilnikom za vrstu Hotel, a koji uvjeti su ujedno i uvjeti za najnižu kategoriju hotela (dvije zvjezdice).

(4) Hotelu koji ispuni uvjete iz stavka 3. ovog članka, privremeno obavljanje djelatnosti odobrit će se kako slijedi:

1. hotelu za koji se zahtijeva tri zvjezdice – na rok do mjesec dana;

2. hotelu za koji se zahtijeva četiri zvjezdice – na rok do dva mjeseca;

3. hotelu za koji se zahtijeva pet zvjezdica – na rok do tri mjeseca;

(5) Ugostitelj koji se odluči za privremeno obavljanje djelatnosti u hotelu zahtjev za odobrenje privremenog obavljanja djelat­nosti u hotelu podnosi istodobno kada podnosi i zahtjev za kategorizaciju hotela.

2. Promjena vrste i/ili kategorije smještajnog objekta

Članak 66.

(1) Ako tijekom poslovanja objekt prestane ispunjavati propisane uvjete kategorije koju ima ili ako nastanu promjene glede kapaciteta i strukture smještajnih jedinica ugostiteljskog objekta, ugostitelj je obvezan podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje i/ili novu kategorizaciju smještajnog objekta, bez odlaganja,

(2) Ako se u kategoriziranom smještajnom objektu činjenič­no stanje promijeni tako da objekt naknadno ispuni uvjete za drugu vrstu i /ili višu kategoriju, ugostitelj, neovisno o bilo kakvom roku, može podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje u drugu vrstu i/ili kategorizaciju smještajnog objekta u višu kategoriju.

(3) Utvrđena kategorija smještajnog objekta, ako se ispune zakonom propisani uvjeti, može se promijeniti i u postupku ponovne kategorizacije, koji, po službenoj dužnosti, svake dvije godine provodi Ministarstvo turizma.

VI. POSEBNI STANDARDI

Članak 67.

(1) Kategoriziranim smještajnim objektima koji imaju dodatne sadržaje, opremu i uređaje, te pružaju dodatne usluge prilago­đene posebnim zahtjevima potrošača mogu se, na zahtjev ugostitelja, utvrditi posebni standardi.

(2) Vrste posebnih standarda su:

1. BUSINESS (Poslovni)

2. MEETINGS (Za sastanke)

3. KONGRESS (Kongresni)

4. CLUB (Klub)

5. CASINO (Kasino)

6. HOLIDAY RESORT (Odmorišni)

7. COASTLINE HOLIDAY RESORT (Priobalni odmorišni)

8. FAMILY (Obiteljski)

9. SMALL & FRIENDLY (Mali i prijateljski)

10. SENIOR CITIZENS (Za starije osobe)

11. HEALTH & FITNESS (Zdravlje i fitness)

12. SPA (Toplice)

13. HERITAGE (Baština)

14. DIVING CLUB (Ronilački klub)         

15. MOTEL (Motel)

16. SKI (Ski).

(3) Svaki posebni standard iz stavka 2. ovog članka određen je odgovarajućim elementima propisanim ovim Pravilnikom u Prilogu XIV. »Elementi za posebne standarde za vrstu Hotel«, koji čini njegov sastavni dio.

(4) Svaki posebni standard iz stavka 2. ovog članka označava se odgovarajućom standardiziranom pločom koja sadrži naziv posebnog standarda na engleskom jeziku i odgovarajuću grafiku. Standardizirana ploča utvrđena je ovim Pravilnikom u Prilogu XV. »Grafička rješenja oznaka za posebne standarde za vrstu Hotel«, koji čini njegov sastavni dio.

(5) Odabir proizvođača standardiziranih ploča iz stavka 2. ovog članka u nadležnosti je Ministarstva turizma.

(6) Standardiziranu ploču iz stavka 2. ovog članka ugostitelj naručuje direktno od proizvođača, te snosi troškove izrade i dostave standardizirane ploče.

Članak 68.

(1) Posebni standardi, na zahtjev ugostitelja, mogu se utvrditi za vrstu Hotel.

(2) Jednom hotelu dozvoljeno je utvrditi najviše četiri vrste posebnih standarda.

(3) Hotel mora ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za svaku vrstu posebnog standarda koja mu se utvrđuje, osim u obveznim elementima koji su istovjetni za više posebnih standarda.

(4) Utvrđeni posebni standard hotela, ako se ispune zakonom propisani uvjeti, može se promijeniti na zahtjev ugostitelja i u postupku ponovnog utvrđivanja, koji, po službenoj dužnosti, svake dvije godine, nakon prvobitnog utvrđivanja, provodi Ministarstvo turizma.

VII. POSEBNA KVALITETA

Članak 69.

(1) Posebna kvaliteta, na zahtjev ugostitelja, može se utvrditi u vrsti Hotel.

(2) Posebna kvaliteta utvrđuje se hotelu koji pruža više sadržaja, uređaja, opreme i usluga, od propisanih za određenu kategoriju, te koji se posebno ističe razinom usluga i kvalitetom usluživanja.

(3) Posebna kvaliteta utvrđuje se slobodnom ocjenom nadležnog upravnog tijela putem posebnog povjerenstva. Postupak utvrđivanja posebne kvalitete provodi se bez najave očevida u hotelu.

(4) Članove posebnog povjerenstva iz stavka 3. ovog članka imenuje ministar turizma iz redova uglednih ugostiteljskih, turistič­kih i drugih s turizmom komplementarnih struka.

(5) Utvrđena posebna kvaliteta hotela, ako se ispune zakonom propisani uvjeti, može se promijeniti u postupku ponovnog utvrđivanja, koji po službenoj dužnosti, svake dvije godine, nakon prvobitnog utvrđivanja, provodi Ministarstvo turizma.

(6) Za hotel koji ne dobije oznaku posebne kvalitete novi zahtjev se može podnijeti protekom roka od godinu dana od pravomoćnosti i konačnosti rješenja kojim je zahtjev ugostitelja odbijen.

(7) Posebna kvaliteta hotela označava se oznakom »Q«. Ta oznaka dodaje se na standardiziranu ploču kojom se označava kategorija hotela.

(8) Odabir proizvođača oznaka za posebnu kvalitetu iz stavka 7. ovog članka u nadležnosti je Ministarstva turizma.

(9) Oznake za posebnu kvalitetu iz stavka 7. ovog članka ugostitelj naručuje direktno od proizvođača, te snosi troškove izrade i dostave te oznake.

 VIII. NAČIN RAZVRSTAVANJA, KATEGORIZACIJE I UTVRĐIVANJA POSEBNIH STANDARDA – OPĆENITO

Članak 70.

(1) Zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnog objek­ta iz skupine hoteli, temeljem zakona, ugostitelj podnosi Ministarstvu turizma.

(2) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka ugostitelj navodi podatke o: zahtjevanoj vrsti i kategoriji smještajnog objekta, tvrt­ki ugostitelja, smještajnom objektu (broj, vrsta i moduli smješ­tajnih jedinica, ugostiteljski sadržaji, voditelju poslovanja i dr.), što potkrepljuje odgovarajućim dokumentima u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom, te na zahtjev voditelja postupka daje i druge potrebite podatke odnosno stavlja odgovarajuće dokumente na uvid.

(3) Ponovna kategorizacija smještajnog objekta provodi se sukladno zakonu po službenoj dužnosti Ministarstva turizma svake dvije godine, odnosno po proteku dvogodišnjeg razdoblja nakon prvobitne kategorizacije smještajnog objekta.

Članak 71.

(1) Zahtjev za utvrđivanje posebnih standarda i posebne kvalitete smještajnog objekta iz skupine hoteli ugostitelj podnosi Ministarstvu turizma po pribavljenom rješenju za kategoriju smještajnog objekta, po vlastitom opredjeljenju i poslovnom interesu.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ugostitelj može podnijeti zahtjev za utvrđivanje posebnih standarda i istovremeno sa zahtjevom za kategorizaciju smještajnog objekta. U tom slučaju, radi ekonomičnosti, postupak će se provesti istodobno s postupkom za kategorizaciju, ali će se rješenje izdati nakon donošenja rješenja o kategorizaciji smještajnog objekta, po njegovoj konačnosti i pravomoćnosti.

(3) U zahtjevu iz stavka 1. ovog članka ugostitelj navodi podatke o: vrsti posebnog standarda, tvrtki ugostitelja, o smještajnom objektu (podatke o elementima koje posjeduje objekt glede posebnog standarda koji se zahtijeva), što potkrepljuje odgovarajućim dokumentima u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom, te na zahtjev voditelja postupka daje i druge potrebite podatke odnosno stavlja odgovarajuće dokumente na uvid.

Članak 72 .

(1) Postupak kojim se smještajni objekti iz skupine hoteli razvrstavaju u odgovarajuću vrstu i kategoriziraju u odgovarajuću kategoriju provodi Ministarstvo turizma putem povjerenstava Ministarstva koje imenuje ministar turizma.

(2) Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka sačinjavaju stručni djelatnici Ministarstva turizma, Ureda državne uprave u županijama i nadležnog tijela Grada Zagreba, te po ocijenjenoj potrebi ministra turizma i druge stručne osobe iz područja ugostiteljstva i turizma i iz drugih područja.

(3) Pojedino povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sačinjavaju tri člana. Povjerenstvo ministar turizma imenuje posebnim rješenjem za svaki ili više postupaka. Povjerenstvo ima predsjednika koji je rješenjem ovlašten za vođenje postupka do donošenja rješenja.

Članak 73.

 Postupak utvrđivanja posebnih standarda, provodi Ministarstvo turizma putem povjerenstva iz članka 72. ovog Pravilnika, a po ocijenjenoj potrebi, ministar turizma može za taj postupak imenovati i druga odgovarajuća radna tijela.

Članak 74.

(1) Ugostitelj snosi troškove postupka razvrstavanja i kategorizacije smještajnog objekta, te troškove utvrđivanja posebnog standarda i posebne kvalitete, u skladu sa zakonom. Troškove postupka čine: dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja članova povjerenstva, te naknada za rad pojedinog člana, kada se postupak provodi u suradnji sa stručnjacima za odgovarajuće područje odnosno struku.

(2) U postupcima koje će po službenoj dužnosti provoditi Ministarstvo turizma ugostitelj snosi troškove postupka samo u slučaju: promjene kategorije objekta na nižu od ranije utvrđene, te negativnog rješenja: za kategoriju, posebni standard i posebnu kvalitetu.

(3) Ugostitelj snosi i troškove izrade i nabave propisanih oznaka za posebne standarde i posebnu kvalitetu.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 75.

Ugostitelji koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u objektima iz skupine hoteli, vrste: Hotel, Hotelsko naselje, Hotelsko-apartmansko naselje, Aparthotel, Apartmansko naselje, Apartmani, Motel i Pansion, dužni su u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnijeti Ministarstvu turizma zahtjev za utvrđivanje uvjeta za vrstu i kategoriju objekta u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 76.

 Na ugostiteljske objekte vrste: Hotelsko naselje, Hotelsko-apartmansko naselje i Apartmansko naselje, primjenjivat će se odredbe ovoga Pravilnika kojima je propisan smještajni objekt vrste Turističko naselje.

Članak 77.

Na ugostiteljski objekt vrste Apartmani primjenjivat će se odredbe ovoga Pravilnika kojima je propisan smještajni objekt vrste Turistički apartmani.

Članak 78.

 Na ugostiteljski objekt vrste Motel primjenjivat će se odredbe ovoga Pravilnika kojima je propisan smještajni objekt vrste Hotel.

Članak 79.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj: 57/95., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99., 52/99., 43/00., 52/00., 57/00., 63/00., 18/01 i 33/01) kojima su propisane vrste ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, minimalni uvjeti za te vrste objekata, kategorije, elementi i mjerila za kategorije i način kategorizacije objekata iz skupine hoteli, te odredbe Priloga Pravilnika:

– Prilog I. »Elementi i mjerila za kategorizaciju Hotela i Motela«;

– Prilog II. »Elementi i mjerila za kategorizaciju Aparthotela«;

– Prilog III. »Elementi i mjerila za kategorizaciju Hotelskog naselja, Hotelsko-apartmanskog naselja i Apartmanskog naselja«;

– Prilog IV. »Elementi i mjerila za kategorizaciju Pansiona«, i

– u Prilogu IX. »Grafička rješenja standardiziranih ploča«, grafička rješenja za standardizirane ploče za objekte iz skupine hoteli, vrste: Hotel i pripadajuća depandansa, Hotelsko naselje, Hotelsko-apartmansko naselje, Apartmansko naselje, Aparthotel, Apartmani, Motel i Pansion.

Članak 80.

Dok se ne usuglase s odredbama ovoga Pravilnika na postojeće vrste ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj: 57/95., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99., 52/99., 43/00., 52/00., 57/00., 63/00., 18/01 i 33/01).

Članak 81.

(1) Zahtjevi ugostitelja za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju, te upis u upisnik ugostiteljskih objekata, koji su u postupku upravnog rješavanja na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, riješit će se u skladu s ovim Pravilnikom, ili, na izričit zahtjev ugostitelja, u skladu s propisom koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

(2) U slučaju kada se ugostitelj odluči da se zahtjev iz stavka 1. ovog članka riješi u skladu s propisom koji je bio na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva, dužan je po primitku rješenja o razvrstavanju i kategorizaciji objekta, bez odlaganja podnijeti zahtjev za kategorizaciju objekta u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 82.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/46
Urbroj: 529-04-02-1
Zagreb, 18. travnja 2002.

Ministrica turizma
Pave Župan Rusković,
v. r.

 

 

 

PRILOG I. - ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA - POSTOJEĆI OBJEKTI

 

PRILOG II. - ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA - NOVI OBJEKTI

 

PRILOG III. - ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA - POSTOJEĆI OBJEKTI

 

PRILOG IV. - ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA - NOVI OBJEKTI

 

PRILOG V. - ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA - POSTOJEĆI OBJEKTI

 

PRILOG VI. - ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA - NOVI OBJEKTI

 

PRILOG VII. - ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA - POSTOJEĆI OBJEKTI

 

PRILOG VIII. - ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA - NOVI OBJEKTI

 

PRILOG IX. - ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA - POSTOJEĆI OBJEKTI

 

PRILOG X. - ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA - NOVI OBJEKTI

 

PRILOG XI. - ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU GUEST HOUSE - POSTOJEĆI OBJEKTI

 

 

PRILOG XII              GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI


 

 

 

Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije smještajnih objekata iz skupine hoteli jedinstveno su dizajnirana. Na metalnoj ploči (podlozi) srebrno-metalne boje ispisan je naziv i vrsta smještajnog objekta u tamnoplavoj boji, dok su oznake za kategoriju – zvjezdice odnosno standard i komfor, u svijetloplavoj boji.

U donjem desnom dijelu standardizirane ploče ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA, u svijetloplavoj boji.

Dimenzije standardizirane ploče su: 30 x 30 cm (kvadrat s polukružnim kutevima)

 

Na standardiziranu ploču u lijevom donjem kutu, po utvrđenoj posebnoj kvaliteti dodaje se oznaka Q, u svijetloplavoj boji.

 

 

 

 

 

PRILOG XIII – KOMPENZACIJA KRITIČNIH ELEMENATA I ROKOVI ZA ISPUNJENJE ZA OBJEKTE IZ SKUPINE HOTELI – POSTOJEĆI OBJEKTI

kompenzacija se vrši primjenom elemenata za višu kategoriju

 

Nedostatni obvezni elementi

     Obvezni elementi 

 

Dozvoljeno odstupanje

 

Elementi za trajnu kompenzaciju (obveza je ispuniti sve elemente u cijelosti )

Nedovoljna površina modula u odnosu na minimalne propisane uvjete ( uključujući i dozvoljena odstupanja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA KATEGORIJU **

________________________

SOBA                                               m2

- jednokrevetna                     11

- dvokrevetna                       15

 HOTELSKI APARTMAN            m2

                                                         26

 

STUDIO APARTMAN                  m2

- dvije osobe                         19

- tri osobe                             24

- četiri osobe                         29

 

APARTMAN                               m2

- jedna prostorija za spavanje                 

                                            26

- dvije prostorije za spavanje           

                                            36

- tri prostorije za spavanje           

                                            48

 

 

 

 

_________________________

ZA KATEGORIJU ***
_________________________

 

                 

SOBA                                                 m2

- jednokrevetna                     12

- dvokrevetna                     17,5

 

HOTELSKI  APARTMAN             m2     

                                                       29

 

STUDIO APARTMAN                  m2

- dvije osobe                          22

- tri osobe                              27

- četiri osobe                          32

 

APARTMAN                       m2

- jedna prostorija za spavanje

                                            31

- dvije prostorije za spavanje             

                                            45

- tri prostorije za spavanje              

                                            55

 

 

 

 

 

 

_________________________

ZA KATEGORIJU ****

_________________________

SOBA                                 m2

- jednokrevetna                   16,5

- dvokrevetna                     21,5

 

 

HOTELSKI APARTMAN          m2

                                           32

 

STUDIO APARTMAN      m2

- dvije osobe                       25

- tri osobe                           30

- četiri osobe                       35

 

APARTMAN                     m2

- jedna prostorija za spavanje    

                                          39

- dvije prostorije za spavanje     

                                          54

- tri prostorije za spavanje      

                                          69

 

 

_________________________

ZA KATEGORIJU *****

_________________________

SOBA                                m2

- jednokrevetna                   18

- dvokrevetna                      24

 

HOTELSKI APARTMAN          m2

                                          35

 

STUDIO APARTMAN              m2

- dvije osobe                       30

- tri osobe                           35

- četiri osobe                      40

 

APARTMAN                               m2

- jedna prostorija za spavanje     

                                          48

- dvije prostorije za spavanje    

                                          68

- tri prostorije za spavanje    

                                          88

 

 

SOBA i HOTELSKI APARTMAN

mogu odstupati od propisanih površina modula 1m2  


STUDIO APARTMAN I APARTMAN

mogu odstupati od propisanih površina modula

2m2

 

 

SOBA i HOTELSKI APARTMAN

u objektima koji posluju ljeti (01.05.-30.10.) u površinu modula može se uračunati površina balkona, lođe ili terase 2m2

(u tom slučaju se ne uračunava i dozvoljeno odstupanje do 1m2 )

 

 

 

STUDIO APARTMAN

 

u objektima koji posluju ljeti (01.05.-30.10.) u površinu modula može se uračunati površina balkona, lođe ili terase 3m2

(u tom slučaju se ne uračunava i dozvoljeno odstupanje do 2m2 )

 

 

 

APARTMAN

u objektima koji posluju ljeti (01.05.-30.10.) u površinu modula s jednom prostorijom za spavanje može se uračunati površina balkona, lođe ili terase 4m2

za svaku dodatnu prostoriju za spavanje još 2m2

(u tom slučaju se ne uračunava i dozvoljeno odstupanje do 2m2 )

 

 

 

 

ZA KATEGORIJU **

_________________________

- ogledalo za cijelu figuru

- TV u boji

- telefon s direktnim izlazom u javnu telefonsku mrežu

- držač za ručnike

- šampon za kosu ili pjena za kupanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________

ZA KATEGORIJU ***

_________________________

 

 

- hlađenje s individualnom regulacijom u smještajnoj jedinici

- ogledalo za cijelu figuru

- pribor za pisanje

- TV u smještajnoj jedinici s programom na 3 strana jezika i daljinskim upravljačem

- sušilo za kosu

- šampon za kosu ili pjena za kupanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________

ZA KATEGORIJU ****

_________________________

- više od jedne slobodne utičnice u smještajnoj jedinici

- preša za hlače na zahtjev

- papirnate maramice

- stolica u kupaonici

- ogledalo s povećalom u kupaonici

- tuš kabine ili kade zatvorene PVC-om ili splinterproof staklom

- pokretna (odvojiva) glava tuša na fleksibilnom crijevu

- TV u boji s programom na najmanje 4 strana jezika i daljinskim upravljačem u smještajnoj jedinici

- pribor za čišćenje i žlica za cipele

 

 
_________________________

 ZA KATEGORIJU *****

_________________________

nema kompenzacije za nedostatne površine

smještajnih jedinica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nedostatak kade

ZA KATEGORIJU ****
_________________________

- kada dužine 1,6m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

ZA KATEGORIJU *****

_________________________

- kada dužine 1,6m

 

ZA KATEGORIJU****

_________________________

- tuš s pokretnom (odvojivom glavom) na fleksibilnom crijevu

- hidromasažna glava tuša (mogućnostregulacije mlaza)

- držač glave tuša za prilagođavanje visine

- jednoručna mješalica

- tuš kabina od splinterproof stakla

 

 _________________________
ZA KATEGORIJU *****

_________________________

nema kompenzacije

 

nedostatak dizala za goste

ZA KATEGORIJU ***

_________________________

- obavezno s tri kata

- nije obavezno za objekte s manje od 30 smještajnih jedinica

 

 

 

 

_________________________
ZA KATEGORIJU ****

_________________________

- obavezno s dva kata

 

 

 

 

 

 

_________________________

ZA KATEGORIJU *****

_________________________

- obvezno s dva kata

 

ZA KATEGORIJU***

_________________________

-organizirani prijenos prtljage

-objava u svim promotivnim materijalima da nema dizala; ali je osiguran organizirani prijenos prtljage

 

 

_________________________
ZA KATEGORIJU****

_________________________

-organizirani prijenos prtljage

-objava u svim promotivnim materijalima da nema dizala; ali je osiguran organizirani prijenos prtljage

 

 

_________________________
ZA KATEGORIJU *****

_________________________

nema kompenzacije

 

nedostatna širina stubišta i hodnika

 

 

Priznaje se zatečeno stanje bez prilagođavanja.

 

 

 

ROKOVI ZA ISPUNJENJE  KRITIČNIH ELEMENATA

 

Red.br.

Elementi za kompenzaciju

Rok godina

1.

Klima u smještajnim jedinicama

3

2.

Tuš kabina od splinterproof stakla

3

3

Televizor, telefon, preše za hlače, ogledala

2

4.

Svi ostali elementi

1

 

 

 

 

 

Istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda.

 

 

PRILOG XV GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA POSEBNE STANDARDE ZA VRSTU HOTEL


 

 

 

Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje posebnih standarda za vrstu hotel jedinstveno su dizajnirana. Na metalnoj ploči (podlozi) srebrno-metalne boje ispisan je naziv posebnog standarda na engleskom jeziku, u tamnoplavoj boji i ilustracija posebnosti usluge, u pastelnim bojama.

Dimenzije standardizirane ploče su: 20 x 20 cm (kvadrat s polukružnim kutevima).