MINISTARSTVO TURIZMA

1002

Na temelju članka 4. stavka 4., članka 13. stavka 3. i 4., članka 15. stavka 2. i 3., članka 16. stavka 2. i članka 35. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 46/97. - pročišćeni tekst, 68/98. i 45/99.), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj 57/95., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99. i 52/99.), u članku 104. stavku 5. rečenica »Na dnu u sredini standardizirane ploče ispisana je slovna i brojčana oznaka ploče.« briše se.

Stavci 6., 7. i 8. brišu se.

Stavak 9. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Odabir proizvođača standardiziranih ploča i stavka 3. i 4. ovoga članka u nadležnosti je Ministarstva turizma.

Troškove izrade i dostave standardiziranih ploča snosi ugostitelj.

Ugostitelj standardiziranu ploču naručuje direktno od proizvođača temeljem zahtjeva uz koji se prilaže kopija rješenja o kategorizaciji, te dokaz o uplati troškova izvođaču.«

U stavku 10. koji postaje stavak 7. riječi »i stavka 6. ovog članka« brišu se.

U stavku 11. koji postaje stavak 8. riječi »3., 4., 5., 7. i 8. »zamjenjuju se riječima »3. i 4.«.

Članak 2.

Iza članka 104. dodaje se naslov: »Označavanje vrste i kategorije objekata u domaćinstvu građana«, te novi članak 104a. koji glasi:

»104a.

(1) Vrsta i kategorija objekata u domaćinstvu građana označava se standardiziranom pločom, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) Standardiziranu ploču iz stavka 1. ovoga članka veličine 25x25 cm imaju objekti u domaćinstvu građana kojih se vrste označavaju:

- Kamp s rječju: »KAMP«,

- Kuća za odmor s riječima: »KUĆA ZA ODMOR« i simbolom kuće.

(3) Standardiziranu ploču iz stavka 1. ovoga članka veličine 25x25 cm imaju objekti u domaćinstvu građana kojih se vrste označavaju:

- Apartman i apartman tip Studio s riječju: »APARTMAN« i simbolom postelje,

- Sobe za iznajmljivanje s riječju: »SOBE« i simbolom postelje.

(4) Na standardiziranu ploču iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 104. stavka 5. ovoga Pravilnika, ali bez riječi: »Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma«.

(5) Na standardiziranu ploču iz stavka 3. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 104. stavka 5. ovoga Pravilnika, ali bez oznake kategorije objekta (zvjezdice), i bez riječi: »Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma«.

(6) U slučaju kada se u domaćinstvu građana iznajmljuju i sobe i apartmani, na standardiziranoj ploči veličine 25x25 cm označavaju se obje vrste tih objekata riječima: »SOBE APARTMAN« i simbolom postelje.

(7) Ako se radi o zajedničkom ulazu u zgradu u kojoj više građana iznajmljuje sobe i apartmane, ističe se samo jedna ili dvije standardizirane ploče iz stavka 3. odnosno 6. ovoga članka, ovisno o vrsti usluga koje se pružaju.

(8) Odabir proizvođača standardiziranih ploča iz stavka 2., 3. i 6. ovoga članka u nadležnosti je Ministarstva turizma.

Troškove izrade i dostave standardiziranih ploča snosi građanin.

Građanin standardiziranu ploču naručuje direktno od proizvođača temeljem zahtjeva uz koji se prilaže kopija rješenja o odobrenju, te dokaz o uplati troškova proizvođaču.

(9) Na isticanje ploča iz stavka 1. ovoga članka, odgovarajuće se primjenjuje odredba članka 104. stavka 7. Pravilnika.

(10) Grafička rješenja standardiziranih ploča iz stavka 2., 3. i 6. ovoga članka sadržana su u prilogu X. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.«

Članak 3.

Dosadašnji članci 104a. i 104b. postaju članci 104b. i 104c.

Članak 4.

Iz članka 109. dodaje se novi članak 109a, koji glasi:

»109a.

Ugostitelji, odnosno građani koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika pribavili standardiziranu ploču, nisu dužni pribaviti novu standardiziranu ploču iz članka 104. stavka 3. i 4., te članka 104a. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/28
Urbroj: 529-02/00-01
Zagreb, 14. travnja 2000.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.