997

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom, utvrđe­na je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o pruža­nju ugostite­ljskih usluga u se­ljačkom domaćinstvu koji je objav­ljen u »Narodnim novinama« broj 196/03. od 15. prosinca 2003. godine, te se daje s­ljedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

U članku 2. stavku 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pruža­nju ugostite­ljskih usluga u se­ljačkom doma­ćinstvu iza broja »10« dodaje se riječ »osoba«.

Klasa: 011-01/03-01/68
Urbroj: 530-03-04-9
Zagreb, 25. ožujka 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.