OBJAVA

 

593

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su tiskarske pogreške u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstava­nju, minimalnim uvjetima i kate­gorizaciji ugostite­ljskih objekata objav­ljenom u »Narodnim novinama«, broj 18 od 7. ožujka 2001. godine, te se daje slijedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

U članku 2. Pravilnika (članak 8a.), u 7. stavku, u prvom retku, umjesto riječi: »se ne primje­njuju se odredbe« trebaju stajati riječi: »ne primje­njuju se odredbe«.

U članku 9. (članak 109a.) u 3. stavku, u drugom retku, umjesto riječi: »objekte u domaćinstvu«, trebaju stajati riječi: »objekte (sobe za iznajm­ljiva­nje i apartmane) u domaćinstvu«.

U Prilogu IX. »Grafička rješe­nja standardiziranih ploča za ugostite­ljske objekte«, umjesto grafičkog rješe­nja standardizirane ploče:

treba stajati grafičko rješenje standardizirane ploče:


Svugdje gdje se u odredbama Priloga pojav­ljuju riječi: »lođe ili balkona«, umjesto tih riječi trebaju stajati riječi: »lođe, terase, verande, pergole ili balkona«.

Umjesto riječi:

 
"III. KVALITETA ODRŽAVANJA
________________________________________________________________________________________
 
1. Kvaliteta održavanja ville (unutrašnjosti i fasade) i pravovremena zamjena dotrajale 
   opreme u prostorima namijenjenim gostima
________________________________________________________________________________________
Kvaliteta održavanja i pravovremena zamjena
dotrajale opreme:
Ogrtač za kupaonicu jedan po postelji                        ·        
Brijaći pribor za jednokratnu uporabu                        ·        
Vinska karta s najmanje 20 različitih vrsta kvalitetnih
vina s kontroliranim geografskim porijeklom                          -
Vinska karta s najmanje 30 različitih kvalitetnih vrsta
vina od kojih najmanje 20 vrhunskih kvalitetnih i 10
kvalitetnih vrsta vina s kontroliranim geografskim
porijeklom (zastupljena, domaća i inozemna, bijela,
ružičasta i crna vina, pjenušava vina i šampanjci)           ·        
Najmanje 10 a-la-carte jela                                          -
Najmanje 15 a-la-carte jela                                  ·        
Posteljina svaki drugi dan, a ručnici svaki dan                      -
Posteljina i ručnici svaki dan                               ·        "
trebaju stajati riječi:
 
"III. KVALITETA ODRŽAVANJA
________________________________________________________________________________________
1. Kvaliteta održavanja ville (unutrašnjosti i fasade) i pravo-
vremena zamjena dotrajale opreme u prostorima namije-
njenim gostima
Kvaliteta održavanja i pravovremena zamjena dotrajale
opreme osigurava trajno održavanje razine
kvalitete propisane za određenu kategoriju ville                    
________________________________________________________________________________________
2. Kvaliteta održavanja vanjskih prostora kojima raspolaže 
villa u okruženju
________________________________________________________________________________________
Kvaliteta održavanja vlastitog okoliša ville                        ."
 

Klasa: 011-01/00-01/51
Urbroj: 529-01-01-3
Zagreb, 15. ožujka 2001.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.