MINISTARSTVO TURIZMA

3120

Na teme­lju članka 46. stavka 4. i 6. Zakona o ugostite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 49/03. – pročišćeni tekst i 117/03.), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Članak 1.

Članak 2. Pravilnika o pruža­nju ugostite­ljskih usluga u se­ljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 22/96., 47/97., 25/99. i 29/00.) mije­nja se i glasi:

»Se­ljačko domaćinstvo, u smislu ovoga Pravilnika je se­ljačko gospodarstvo ili obite­ljsko po­ljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik po­ljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o po­ljoprivredi (»Narodne novine«, broj 66/01. i 83/02.) i koje pruža ugostite­ljske usluge u se­ljačkom domaćinstvu sukladno Zakonu o ugostite­ljskoj djelatnosti.«

Članak 2.

Članak 3. mije­nja se i glasi:

U se­ljačkom domaćinstvu, mogu se pružati ugostite­ljske usluge smještaja u sobama i apartmanima do ukupno najviše 10 odnosno 20 poste­lja, te u kampovima do najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno.

Gostima, kojima se pružaju usluge iz stavka 1. ovoga članka, mogu se pružati i usluge doručka, polupansiona i pansiona, te usluživa­nje pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvod­nje.

Pod pretežito vlastitom proizvod­njom, u smislu ovoga Pra­vil­­nika, podrazumijevaju se:

1. po­ljoprivredni proizvodi proizvedeni isk­ljučivo na se­ljačkom domaćinstvu koje pruža ugostite­ljske usluge,

2. po­ljoprivredni proizvodi proizvedeni na drugom se­ljač­kom gospodarstvu ili obite­ljskom po­ljoprivrednom gospodarstvu upisanom u Upisnik po­ljoprivrednih gospodarstava s kojime se­ljačko domaćinstvo koje je re­gistrirano za pruža­nje ugostite­ljskih usluga u se­ljačkom domaćinstvu s tim gospodarstvima zak­ljuči ugovor o razmjeni proizvoda,

3. g­ljive, samoniklo bi­lje, puževi, žabe, šumski proizvodi, ribe, drugi morski organizmi i div­ljač, koje jedan od članova se­ljačkog domaćinstva razmijeni, ubere, odnosno ulovi, sukladno posebnim propisima iz područja zaštite prirode, po­ljoprivrede, šumarstva, lovstva i ribarstva.

Po­ljoprivredni proizvodi i proizvodi iz stavka 3. točke 2. i 3. ovoga članka mogu biti samo autohtoni proizvodi tog područja i proizvodi koji su potrebni kako bi se upotpunili proizvodi se­ljač­kog domaćinstva koje je re­gistrirano za pruža­nje ugostite­ljskih usluga.

U razmjeni proizvoda iz stavka 3. točke 2. i 3. ovoga članka mogu sudjelovati samo se­ljačka gospodarstva ili obite­ljska po­ljoprivredna gospodarstva s područja iste županije.

Pod vrstom proizvoda koji ne moraju biti iz pretežito vlastite proizvod­nje, smatraju se proizvodi koji služe pripremi domaćih jela, pića i napitaka, kao što su: mineralna voda, svi začini, braš­no, riža, u­lje, margarin, maslac, med, čaj koji nije iz filter vrećice, kava koja nije iz aparata za kavu i sl.«

U se­ljačkom domaćinstvu mogu se pružati i usluge kuša­nja vlastitog vina, voćnih vina, drugih proizvoda od grožđa ili rakije za najviše 50 osoba (izletnika) istodobno sukladno posebnim propisima.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/68
Urbroj: 529-05/03-01
Zagreb, 9. prosinca 2003.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.