MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju odredbi članka 4. stavka 4., članka 13. stavka 3. i 4., članka 15. stavka 2. i 3., članka 16. stavka 2. i članka 35. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 46/97. - pročišćeni tekst i 68/98.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Narodne novine", broj 57/95., 110/96., 24/97., 61/98. i 137/98.), iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

"5a.

Ugostiteljski objekti iz skupine "hoteli" koji se kategoriziraju, mogu imati i druge ugostiteljske objekte iz skupine "restorani" i skupine "barovi"."

Članak 2.

U članku 64. stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka, ugostiteljski objekti vrste: zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, slastičarnica, objekt brze prehrane tip I, caffebar, buffet, krčma, konoba i klet, kojima je prostorija za usluživanje površine do 50 m˛, a koji se razvrstavaju u novu vrstu, odnosno koji traže utvrđivanje minimalnih uvjeta nakon 15. ožujka 1999. godine, ili ako se nalaze u ugostiteljskom objektu za smještaj koji se kategorizira, moraju imati najmanje jedan zahod, predprostor s umivaonikom, te pisoar. Pisoar mora biti od zahoda ili umivaonika vizualno odijeljen pregradnim elementom ili zidom."

Članak 3.

U članku 65. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 4.

Članak 105a. mijenja se i glasi:

"(1) Postupak kojim se utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju ugostiteljskih objekata iz skupine "hoteli", kojih se kategorije označavaju s tri, četiri ili pet zvjezdica, provode stručne službe koje imenuje ministar turizma. Stručnu službu, koja se sastoji od tri člana, čine djelatnici Ministarstva turizma, a po potrebi i stručni djelatnici drugih tijela državne uprave, te osobe iz šire stručne javnosti iz područja ugostiteljstva i turizma.

(2) U postupku iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se i minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte iz skupine "restorani" i skupine "barovi" koji se nalaze u sastavu ugostiteljskih objekata iz skupine "hoteli".

Članak 5.

U članku 106. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"(3) U postupku kojim se utvrđuju minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuju se i minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte iz skupine "restorani" i skupine "barovi" koji se nalaze u sastavu tih objekata."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 6.

U članku 109. stavak 2. briše se.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 335-05/99-01/11
Urbroj: 529-02-99-01
Zagreb, 17. veljače 1999.

Ministar
Sergej Morsan,
v. r.