MINISTARSTVO TURIZMA

325

Na teme­lju odredbi članka 4. stavka 4., članka 13. stavka 3. i 4., članka 15. stavka 2. i 3., članka 16. stavka 2. i članka 35. stavka 2. Zakona o ugostite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 46/97 – pročišćeni tekst, 68/98 i 45/99), ministrica turizma, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA
I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstava­nju, minimalnim uvjetima i kate­gorizaciji ugostite­ljskih objekata (»Narodne novine« broj 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00, 52/00, 57/00 i 63/00) u članku 5. iza riječi i zareza: »hotel«, dodaje se riječ: »villa« i zarez iza te riječi.

Članak 2.

Iza članka 8. dodaje se članak 8a. koji glasi:

»Članak 8a.

(1) Villa je ugostite­ljski objekt u kojem se gostu pružaju usluge smještaja i prehrane, a mogu se pružati i druge usluge uobiča­jene u ugostite­ljstvu.

(2) Villa ima: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, blagovaonicu, kuhi­nju, zajedničke prostorije za osobnu higijenu gostiju uz ugostite­ljske sadržaje i vrtno okruže­nje. Smještajne jedinice u villi su sobe i hotelski apartmani.

(3) Villa iz stavka 1. ovog članka je zasebni građevinski objekt s vlastitim vrtnim okolišem, re­gistriran kao povijesno-kulturni objekt odnosno objekt od posebne ambijentalne vrijednosti u zaštićenoj spomeničkoj cjelini, koji čini samostalnu funkcionalnu cjelinu. Status zaštićenog objekta dokazuje se odgovarajućim dokumentima pribav­ljenim u skladu s propisima o zaštiti spomenika kulture.

(4) Iznimno od odredbe članka 6. stavka 4. ovog Pravilnika, hotelski apartman iz stavka 2. ovog članka čine funkcionalno povezane prostorije: za spava­nje, za osobnu higijenu gosta i za dnevni boravak.

(5) U površinu sobe u villi uračunava se površina predprostora, a može se uračunati i površina lođe, terase, verande, pergole ili balkona. Iznimno, u hotelskom apartmanu površina lođe, terase, verande, pergole ili balkona može se uračunati u površinu sobe ili dnevnog boravka ovisno od kuda se izlazi na taj prostor.

(6) Na površine soba i kupaonica u villi može se primijeniti »Načelo prosječnih površina« kako je propisano u Prilogu XI. ovog Pravilnika. Iznimno, to Načelo ne može se primijeniti u slučaju kada je u površinu sobe odnosno sobe ili dnevnog boravka u hotelskom apartmanu uračunata površina lođe, terase, verande, pergole ili balkona.

(7) Na villu se ne primje­njuju se odredbe članka 61. stavka 4. ovog Pravilnika o minimalnim (prosječnim) unutar­njim visinama prostorija s koso izvedenim stropom ili stropom različitih razina. U prostorijama s koso izvedenim stropom ili stropom različitih razina, u villi se prihvaćaju  dostatnim zatečene unutar­nje visine prostorija zadane građevinskim svojstvima građevine«.

Članak 3.

U članku 31. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Pizzeria može pizze, te druga jela od tjestenine iz svog asortimana dostav­ljati vlastitim dostavnim vozilima, koja moraju udovo­ljavati propisanim sanitarnim i drugim uvjetima.«

Članak 4.

U članku 50. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, ugostite­ljski objekti iz skupina: »Restorani«, »Barovi« i »Kantine i pripremnice obroka (catering)«, mogu odgovarajuće odstupiti od minimalnih uvjeta, osim u pogledu visine propisane ovim Pravilnikom, ako su smješteni u zgradi koja je re­gistrirana kao povijesno-kulturni objekt ili u objektu od posebne ambijentalne vrijednosti odnosno u zaštićenoj spomeničkoj cjelini, uz prethodno pribav­ljene dozvole sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.«

Dosadaš­nji stavak 3. postaje stavak 4., mije­nja se i glasi:

»(4) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, ugostite­lj­ski objekt za smještaj, koji je smješten u zgradi koja je re­gistrirana kao povijesno-kulturni objekt ili u objektu od posebne ambijentalne vrijednosti odnosno u zaštićenoj spomeničkoj cjelini, teme­ljem pribav­ljenog odobre­nja ministra turizma, a uz prethodno pribav­ljene dozvole sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture, može odgovarajuće odstupiti od minimalnih uvjeta odnosno minimalnih uvjeta i uvjeta za kate­goriju.«

Članak 5.

U članku 98. stavku 1., iza riječi i zareza: »hotel«, dodaje se riječ: »villa« i zarez iza te riječi.

Članak 6.

U članku 100. stavku 2:

Alineja deveta mije­nja se i glasi:

»– Prilog IX. – grafička rješe­nja standardiziranih ploča za ugostite­ljske objekte«,

Iza alineje devete dodaju se alineje deseta i jedanaesta koje glase:

»– Prilog X. – grafička rješe­nja standardiziranih ploča za objekte u domaćinstvu građana,

– Prilog XI. – elementi i mjerila za kate­gorizaciju ville.«

Članak 7.

U članku 101. iza točke 1. dodaje se točka 1a. koja glasi:

»1a. Villa:

– prva kate­gorija.......... pet zvjezdica,

– druga kate­gorija........ četiri zvjezdice.«

Točka 10. mije­nja se i glasi:

»10. Iznimno od odredbi točke 9. ovog članka, u vrsti: »apartman« apartman tip: Studio:

– treća kate­gorija......... tri zvjezdice,

– četvrta kate­gorija...... dvije zvjezdice,

– peta kate­gorija.......... jedna zvjezdica.«

Članak 8.

U članku 104. stavku 3. iza alineje prve dodaje se nova alineja druga koja glasi: »–Villa s riječju: »VILLA«,.«

Dosadaš­nja alineja druga postaje alineja treća i tako redom.

Članak 9.

Članak 109a. mije­nja se i glasi:

»(1) Ugostite­lji su dužni do 30. listopada 2001. godine nabaviti i istaknuti ploču iz odredbi članka 104. stavka 3. i 4. ovog Pravilnika. Ugostite­lji koji su do stupa­nja na snagu ovog Pravilnika pribavili standardiziranu ploču nisu dužni pribav­iti novu standardiziranu ploču.

(2) Građani koji pružaju ugostite­ljske usluge u domaćinstvu dužni su do 30. listopada 2001. godine nabaviti i istaknuti ploču iz odredbi članka 104a. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika. Građani koji su do stupa­nja na snagu ovog Pravilnika pribavili standardiziranu ploču nisu dužni pribav­iti novu standardiziranu ploču.

(3) Građanima koji su do stupa­nja na snagu ovog Pravilnika pribavili standardizirane ploče za objekte u domaćinstvu na kojima je kate­gorija objekta označena zvjezdicama, Ministarstvo turizma će o svom trošku pribaviti nove ploče koje su u skladu s odredbama Pravilnika.

(4) Građani iz odredbi stavka 3. ovog članka dužni su stare ploče zamijeniti novima u roku od mjesec dana po primitku istih odnosno najkasnije do 1. lip­nja 2001. godine.«

Članak 10.

U Prilogu I. »Elementi i mjerila za kate­gorizaciju hotela i motela« u točki I. »Uređe­nje i oprema«:

 

Podtočka 18. »TV prijemnici« mijenja se i glasi:

"________________________________________________________________________________________________
18. TV prijemnici
_________________________________________________________________________________________________
TV prijemnik u jednoj od
zajedničkih prostorija za goste,
ako ga nema u svim smještajnim
jedinicama						 		-	-
TV prijemnik i uređaj za prijem
satelitskog programa u svim
smještajnim jedinicama				•	 •	•			-"
Podtočka 26. "Office na katovima" mijenja se i glasi:
"_________________________________________________________________________________________________
26. Office sobarica
__________________________________________________________________________________________________
Office sobarica na svakom katu s
mogućnošću odlaganja rublja,
pribora i sredstava za čišćenje				 	-	-	-
Iznimno, u postojećim objektima
office ne mora biti prostorija, već
može biti priručni prostor tipa
ormara ili sl.
Office sobarica na svakom katu
opremljen umivaonikom s
mogućnošću odlaganja rublja,
pribora i sredstava za čišćenje			•	 •		-	-
Iznimno, u postojećim objektima
50% offica ne mora biti prostorija,
već može biti priručni prostor tipa
ormara ili sl. ako na katu gdje je
office priručni ormar nema više
od 15 smještajnih jedinica.
Iznimno, ugostiteljski objekti
kapaciteta do 25 smještajnih
jedinica mogu imati jedan office
koji mora biti prostorija, bez
obzira na broj katova."
Office sobarica na svakom katu
opremljen umivaonikom s
mogućnošću odlaganja rublja,
pribora i sredstava za čišćenje			•	•	•		
Iznimno, postojeći ugostiteljski
objekti kapaciteta do 25 smještajnih
jedinica, koji se kategoriziraju u
drugu kategoriju (četiri zvjezdice)
mogu imati dva offica
bez obzira na broj katova."
U podtočki 27. "Sadržaji u ugostiteljskom objektu" riječi i
oznake:
"Zatvoreni bazen ili bazen na
otvorenom
- ne odnosi se na postojeće
ugostiteljske objekte				•	 •	•			-"
zamjenjuju se riječima i oznakama:
"Bazen u zatvorenom prostoru ili
bazen na otvorenom,				•	 •	•		•	-
Iznimno, ova odredba ne
primjenjuje se na postojeće
ugostiteljske objekte i nove objekte
kapaciteta do 50 smještajnih
jedinica.
Bazen u zatvorenom prostoru ili
bazen na otvorenom				•	 •	•	•		-
Iznimno, ova odredba ne
primjenjuje se na postojeće
ugostiteljske objekte."

						Članak 11.
Prilog IX. Pravilnika "Grafička rješenja standardiziranih ploča" mijenja se i glasi:

						Članak 12.
U Prilogu X. Pravilnika iznad riječi "Standardizirana ploča" dodaje se naslov koji 
glasi: "Grafička rješenja standardiziranih ploča za objekte u domaćinstvu građana".

						Članak 13.
Odredbe Pravilnika dopunjuju se Prilogom XI. "Elementi i mjerila za kategorizaciju ville".

						Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/00-01/51
Urbroj: 529-01-01/1
Zagreb, 19. veljače 2001.
						Ministrica
					Pave Župan Rusković, v. r.


______________________________________________________________________________PRILOG XI.

					ELEMENTI I MJERILA ZA
					KATEGORIZACIJU VILLE
______________________________________________________________________________
Kategorija ville						II.	I.
								****	*****
______________________________________________________________________________
I. UREĐENJE I OPREMA
______________________________________________________________________________
1. Veličina objekta
______________________________________________________________________________
Villa
Najmanje 5 smještajnih jedinica						
Najviše 20 smještajnih jedinica						
______________________________________________________________________________
2. Ulazi
______________________________________________________________________________
Pristup za pješake							
Zaseban ulaz za goste, a zaseban za osoblje
i robu								•	
______________________________________________________________________________
3. Prijemni hol s recepcijom
______________________________________________________________________________
Prijemni hol s recepcijom						
Najmnje jedan prozor, ukupno ostakljene
površine najmanje 1/10 površine poda od kojih
se najmanje 1/2 može otvarati ili djelotvoran
sustav ventilacije							
Podovi prekriveni tepisonom - ako na podu nije
parket s tepihom ili kamen vrhunske kvalitete				
Pult za službe: recepcije, portirnice, informacija i
mjenjačnice ako je ima							
Prihvaćanje kreditnih kartica od najmanje dvije
tvrtke									-
Prihvaćanje kreditnih kartica od najmanje četiri
tvrtke								•	
Osigurati usluge mjenjačnice, rent a car usluge,
rezervacije ulaznica za kazališta, športske priredbe
i drugo, rezervacije u svezi putovanja, raspolaganje
i davanje raznih informacija, usluge PTT-a,
kompjuterizacija recepcijskog poslovanja				
______________________________________________________________________________
4. Blagovaonica
______________________________________________________________________________
Blagovaonica koje površina mora biti
prilagođena smještajnom kapacitetu ville - jedan
stol za svaku smještajnu jedinicu					
Iznimno, ako ne postoji druga prostorija za
boravak gostiju, blagovaonica mora biti na
raspolaganju gostima između obroka i 
prilagođena zadržavanju gostiju						
Podovi blagovaonice prekriveni tepisonom -
ako na podu nije parket s tepihom ili kamen
vrhunske kvalitete							
______________________________________________________________________________
5. Kuhinja - oprema i uređenje
______________________________________________________________________________
Kapacitetom mora odgovarati potrebama
blagovaonice								
Na prozorima mora imati zaštitne mrežice				
Uređaj za odvod dima, pare i mirisa					
Stroj za pranje bijelog posuđa						
Sve elemente uređenja i opreme propisane
u općem dijelu Pravilnika						
______________________________________________________________________________
6. Zajedničke prostorije za osobnu higijenu
gostiju
______________________________________________________________________________
Jedan zahod za žene s predprostorom i jedan
zahod za muškarce, s pisoarom i predprostorom				
Ako se u predprostor zahoda za žene i zahoda za
muškarce ulazi kroz zajedničku prostoriju,
tada u toj prostoriji može biti jedan umivaonik				
Zidovi obloženi kvalitetnim zidnim oblogama
do visine 1,60 m							
Podovi popločeni keramičkim ili kamenim
pločicama								
______________________________________________________________________________
7. Stubišta i hodnici
______________________________________________________________________________
Glavno stubište koje povezuje sve katove				
Gazište glavnog stubišta mora biti prekriveno
tepisonom ili tepih stazom						
Hodnici moraju biti prekriveni tepisonom
ili tepih stazom							
Oznake komunikacije							
______________________________________________________________________________
8. Grijanje - odredbe se ne primjenjuju na ville koje
posluju ljeti (u ljetnoj sezoni)
______________________________________________________________________________
Grijanje zajedničkih prostorija i svih
smještajnih jedinica							
Centralno ili etažno grijanje svih prostorija
s mogućnošću podešavanja u smještajnim
jedinicama							•	
______________________________________________________________________________
9. Hlađenje zraka
______________________________________________________________________________
U blagovaonici								
U svim smještajnim jedinicama s mogućnošću 
podešavanja								
______________________________________________________________________________
0. Prozračivanje zajedničkih prostorija
za goste(1)
______________________________________________________________________________
Prozračivanje djelotvornim sustavom ventilacije				
______________________________________________________________________________
11. Električna rasvjeta zajedničkih prostorija
______________________________________________________________________________
Stubišta, hodnici i ostave najmanje 5 W/m2				
Zajedničke prostorije 10 W/m2						
______________________________________________________________________________
12. Telefonski standard
______________________________________________________________________________
U recepcijskom holu gostu osigurati mogućnost
uporabe telefona							
Telefon u svim smještajnim jedinicama s
izravnim biranjem internih, međugradskih i
međunarodnih veza							
______________________________________________________________________________
13. Uređaji za daljinsko komuniciranje i
fotokopiranje
______________________________________________________________________________
Telefaks								
Internet							•	
______________________________________________________________________________
14. Sefovi za čuvanje vrijednosti
______________________________________________________________________________
Zajednički sef za deponiranje vrijedosti za sve
smještajne jedinice							
______________________________________________________________________________
15. Parkiralište - ne primjenjuje se na ville gdje to 
objektivno nije moguće
______________________________________________________________________________
Parkiralište za najmanje 60% soba, 1 vozilo po
smještajnoj jedinici							-
Parkiralište za najmanje 80% soba, 1 vozilo po
smještajnoj jedinici						•	
______________________________________________________________________________
16. TV prijemnici
______________________________________________________________________________
TV prijemnik i uređaj za prijam satelitskog
programa u svim sobama							
U apartmanima TV prijemnik i uređaj za prijem
satelitskog programa u dnevnom boravku				•	
______________________________________________________________________________
17. Sobe i kupaonice - površine - U površinu sobe 
uračunava se površina predprostora, a može se 
uračunati i površina lođe ili balkona
______________________________________________________________________________
Površina soba u m2:
- jednoposteljna soba						10	12
- dvoposteljna soba						15	18
- višeposteljna soba ima površinu dvoposteljne
sobe uvećanu po svakoj dodatnoj stalnoj
postelji za m2							4,50	5
Površine kupaonica u m2						3,20	3,70
NAČELO "Prosječnih površina":
Komisija, koja provodi upravni postupak, u tijeku
postupka može predložiti primjenu Načela
"prosječnih površina" soba odnosno kupaonica.
Iznimno, to načelo ne može se primjenjivati u
slučaju kada je u površinu sobe uračunata površina
lođe ili balkona
Načelo "prosječnih površina" podrazumijeva da
smještajne jedinice ville, u prosjeku, moraju
ispunjavati uvjete propisane glede površina soba
odnosno površina kupaonica.
______________________________________________________________________________
18. Sobe - ostali elementi
______________________________________________________________________________
Zidovi ukrašeni slikama ili drugim ukrasima				
Ostakljene površine koje se mogu otvarati
(prozori i vrata) moraju iznositi najmanje 1/10
površine poda sobe							
Mogućnost zamračenja i sprječavanja pogleda
iz vana s mogućnošću reguliranja svjetla u sobi				
Zaseban ulaz u svaku sobu, vrata s mogućnošću
zaključavanja								
U objektima s više od jednog kata sve smještajne
jedinice označene brojevima u kojima prva
znamenka označava kat, a ostale znamenke
brojeve smještajnih jedinica na istom katu				
Postelja ležajne površine 200x90 cm za jednu
osobu, a 200x160 cm za dvije osobe - dupla
(francuska) postelja, pristup duploj postelji
s obje strane								
Dječju postelju moguće postaviti na zahtjev gosta			
Noćni ormarić uz svaku postelju						
Jedna stolica po postelji						
Iznimno, u sobama koje imaju balkon ili lođu,
ako imaju balkonsku garnituru za sjedenje,
dostatna je jedna stolica u sobi
Manji tepih uz svaku postelju osim u sobama u
kojima je pod prekriven tepisonom ili tepihom				
Stol za toaletu ili pisaći stol						
Madrac za svaku postelju						
Dvije plahte po postelji koje ne sadrže sintetiku			
Najmanje jedan pokrivač po postelji, a dodatni
pokrivači na zahtjev gosta						
Jedan jastuk po postelji, jastučnice, ne smiju
sadržavati sintetiku							
Dodatni jastuk po postelji na zahtjev gosta				
Prekrivač za svaku postelju						
Ormar za garderobu s pretincima i odjeljkom
za vješanje, odgovarajuće veličine prema broju
postelja i najmanje 4 vješalice po postelji				
Stalak za kovčeg, koji može biti sklopiv ili
odgovarajući prostor za odlaganje kovčega
u ormaru								
Stropna ili zidna rasvjeta i po jedno osvjetljenje
sa sjenilom uz postelju							
Vidno istaknut cjenik smještajnih jedinica i
drugih usluga								
Čokoladica ili bombon u svakoj sobi ("Laku
noć bombon")								
Svježe cvijeće u smještajnim jedinicama koje
su izdane gostima							
Tiskane obavijesti ("ne smetaj", "molim
pospremiti sobu" i sl.)							
Interni telefonski imenik i upute za korištenje
telefona								
Informativna mapa s informacijama o villi i
pribor za pisanje							
Pribor za šivanje							
Košarica za otpatke							
Ogledalo								
Pepeljara za pušače							
Najmanje jedna soba za nepušače						
______________________________________________________________________________
19.	Vlastite kupaonice - ostali elementi
______________________________________________________________________________
Sve smještajne jedinice moraju imati vlastitu
kupaonicu								
Zidovi obloženi keramičkim, kamenim ili
pločicama od drugih nepropusnih materijala
odnosno drugim kvalitetnim materijalom 
namijenjenim uređenju kupaonica, do visine 1,60 m
Iznimno, u kupaonici površine iznad 4,5 m2 zidovi
moraju biti obloženi na propisani način samo u
tzv. "mokrom" dijelu kupaonice						
Podovi obloženi keramičkim ili kamenim
pločicama								
Kupaonice moraju imati:
- kadu (ležeća ili tuš kada) s tušem, s tekućom
toplom i hladnom vodom i odvodom					
- zavjesu oko ležeće ili tuš kade					
- visoku zahodsku školjku za ispiranje tekućom
vodom									
- higijensku traku na zahodskoj školjci					
- umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom				
- toaletni ormarić ili ogledalo s policom za
toaletni pribor iznad umivaonika					
- električnu rasvjetu							
- utičnicu za električne aparate s naznakom
napona struje								
- utičnicu s naponom 110 i 220 V				•	
- jedan veći ručnik za kupanje i dva ručnika,
po postelji								
Kapa za tuširanje							
Sušilo za kosu								
Ogrtač jedan po postelji					•	
Držači ručnika								
Vješalica za odjeću							
Sapun, jedan po postelji						
Toaletni papir								
Pjena za kupanje i šampon za kosu					
Prostirač za noge							
Vreća za odlaganje prljavog rublja					
Higijenske vrećice							
Četka za čišćenje zahodske školjke					
Čaša za vodu, jednu po postelji						
Brijači pribor za jednokratnu uporabu				•	
Posuda za otpatke							
______________________________________________________________________________
20. Hotelski apartman, ako ga villa ima
______________________________________________________________________________
Hotelski apartman, ako ga villa ima, s najmanje
jednom sobom i boravkom najmanje površine
spavaćeg dijela sobe							
U dnevnom boravku prikladan namještaj
prilagođen kapacitetu apartmana						
______________________________________________________________________________
21. Minibar
______________________________________________________________________________
Minibar u svim smještajnim jedinicama					
Cjenik uz svaki minibar							
______________________________________________________________________________
22. Office sobarica
______________________________________________________________________________
Jedna office sobarica u villi s mogućnošću
odlaganja rublja, pribora i sredstava za čišćenje			
______________________________________________________________________________
23. Prostori za osoblje
______________________________________________________________________________
Garderobe odvojene za žene i muškarce opremljene
pojedinačnim ormarićima, klupama ili stolicama, a
dvodjelnim ormarićima za osoblje koje radi na
pripremanju i usluživanju hrane						
Jedna kupaonica ili tuš kupaonicu za osoblje.
Kupaonica mora imati: toplu i hladnu vodu,
tuš, zahod na ispiranje tekućom vodom, umivaonik
s ogledalom i posudu za otpatke						
______________________________________________________________________________
24. Kvaliteta uređenja i opreme u villi (izbor
razine kvalitete)
______________________________________________________________________________
Primjerena kategoriji ville						
______________________________________________________________________________
25. Kvaliteta uređenja vanjskih prostora kojima raspolaže 
villa u svom okruženju treba biti na razini unutarnjeg 
uređenja i opreme
______________________________________________________________________________
Primjerena kategoriji ville						

II. USLUGE
______________________________________________________________________________
1. Recepcija - prijem i ispraćaj gostiju
______________________________________________________________________________
Služba recepcije, portirnice i
informacija dnevno radi sati					24	24
______________________________________________________________________________
2. Prijenos prtljage gostiju
______________________________________________________________________________
Obavlja osoblje ville 24 sata						
______________________________________________________________________________
3. Usluge čuvanja vrijednosti
______________________________________________________________________________
U zajedničkom sefu 24 sata dnevno ili
sef u svakoj smještajnoj jedinici					
______________________________________________________________________________
4. Usluge doručka
______________________________________________________________________________
U blagovaonici ili doručkovaonici					
Usluživanje doručka u sobama na zahtjev gosta				
Usluživanje doručka u blagovaonici ili
doručkovaonici ili buffet (švedski stol) i
mogućnost usluge po narudžbi gosta					
Vrijeme usluživanja najmanje 4 sata					
______________________________________________________________________________
5. Usluživanje glavnih obroka u blagovaonici
______________________________________________________________________________
U blagovaonici								
Usluživanje u vrijeme glavnih obroka,
najmanje 3 sata za svaki obrok						
Usluživanje toplih jela na zagrijanim (toplim)
tanjurima								
Usluživanje pića u odgovarajućim čašama za 
pojedine vrste pića							
______________________________________________________________________________
6. Usluživanje pića, napitaka i jela u sobama
(Room service)
______________________________________________________________________________
Usluživanje od 07,00 do 23,00 sata					
Jelovnik i karta pića u smještajnim jedinicama				
______________________________________________________________________________
7. Vinske karte - ponuda vina
______________________________________________________________________________
Vinska karta s najmanje 15 različitih vrsta
kvalitetnih vina s kontroliranim geografskim
porijeklom								-
Vinska karta s najmanje 20 različitih kvalitetnih
vrsta vina od kojih najmanje 5 vrhunskih kvalitetnih 
i 5 kvalitetnih vrsta vina s kontroliranim 
geografskim porijeklom (zastupljena domaća i 
inozemna, bijela, ružičasta i crna vina, pjenušava 
vina i šampanjci)						•	
Osoblje, koje poznaje vina i druga pića, sa
sposobnošću objašnjenja i davanja preporuke
gostu									
______________________________________________________________________________
8. Jelovnici - ponuda jela
______________________________________________________________________________
Menu, ako se nudi, mora sadržavati najmanje
četiri slijeda jela							
Najmanje 10 a-la-carte jela						-
Najmanje 15 a-la-carte jela					•	
Ponuda couvera (razni namazi i pecivo)					
Osoblje, koje poznaje sastav jela, sa sposobnošću
objašnjenja i davanja preporuke						
______________________________________________________________________________
9. Izgled osoblja
______________________________________________________________________________
Radna odjeća								
Osoblje čisto i uredno (radna odjeća, kosa,
ruke, nokti i ostalo)							
Bedž s imenom za osoblje koje komunicira
s gostima								
______________________________________________________________________________
10. Usluge telefonskog buđenja gostiju
______________________________________________________________________________
Buđenje na zahtjev gosta						
______________________________________________________________________________
11. Mijenjanje rublja (posteljine) u sobama
i kupaonicama
______________________________________________________________________________
Zamjena posteljine i ručnika kod svake
promjene gosta								
Posteljina svaki drugi dan, a ručnici svaki dan				-
Posteljina i ručnici svaki dan					•	
______________________________________________________________________________
12. Mijenjanje stolnog rublja (stolnjaci, ubrusi)
______________________________________________________________________________
Izmjena rublja (stolnjaci, nadstolnjaci
i ubrusi) za svaki obrok						
______________________________________________________________________________
13. Čišćenje i pospremanje soba
______________________________________________________________________________
Jedanput dnevno s popodnevnim popravljanjem				
______________________________________________________________________________
14. Pranje i glačanje rublja gostiju
______________________________________________________________________________
Osigurano pranje i glačanje rublja na zahtjev
gosta									
______________________________________________________________________________
15. Čišćenje obuće
______________________________________________________________________________
Obuću čisti osoblje ville na zahtjev gosta				


III. KVALITETA ODRŽAVANJA
______________________________________________________________________________
1. Kvaliteta održavanja ville (unutrašnjosti i fasade) i 
pravovremena zamjena dotrajale opreme u prostorima 
namijenjenim gostima
______________________________________________________________________________
Kvaliteta održavanja i pravovremena zamjena
dotrajale opreme:
Ogrtač za kupaonicu jedan po postelji				•	
Brijači pribor za jednokratnu uporabu				•	
Vinska karta s najmanje 20 različitih vrsta
kvalitetnih vina s kontroliranim geografskim
porijeklom								-
Vinska karta s najmanje 30 različitih kvalitetnih
vrsta vina od kojih najmanje 20 vrhunskih
kvalitetnih i 10 kvalitetnih vrsta vina s
kontroliranim geografskim porijeklom (zastupljena
domaća i inozemna, bijela, ružičasta i crna vina,
pjenušava vina i šampanjci)					•	
Najmanje 10 a-la-carte jela						-
Najmanje 15 a-la-carte jela					•	
Posteljina svaki drugi dan, a ručnici svaki dan				-
Posteljina i ručnici svaki dan					•	


__________________________________________________________________________________PRILOG IX.

GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA UGOSTITELJSKE OBJEKTE

STANDARDIZIRANA PLOČA veličina 30x30