MINISTARSTVO TURIZMA

2562

Na temelju članka 9. stavka 4., članka 16. stavka 3., članka 17. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 49/03  – pročišćeni tekst i 117/03), ministrica turizma, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA
I KATEGORIZACIJI SMJEŠTAJNIH OBJEKATA KAMPOVA IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom iz skupine smještajnih objekata »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« propisuju se vrste kampova, minimum usluga i minimalni uvjeti glede uređenja i opreme koji određuju pojedinu vrstu, kategorizacija pojedinih vrsta i uvjeti za kategorije (način razvrstavanja, kategorije, elementi za kategorije, način označavanja kategorija i način kategorizacije).

Članak 2.

(1) Kampovi su smještajni poslovni objekti u kojima posluje ugostitelj ili pravna osoba koja nije ugostitelj, ali pod uvjetima propisanim zakonom za ugostitelja može obavljati ugostiteljsku djelatnost.

(2) Kampovi su funkcionalne cjeline, koje se, ako ovim Pra­vilnikom nije dukčije propisano, sastoje od:

1. uređenog prostora na otvorenom, namijenjenog za pru­žanje usluga smještaja na otvorenom (kampiranje);

2. različitih građevina namijenjenih za smještaj gostiju;

3. različitih građevina namijenjenih za druge potrebe gostiju.

Članak 3.

(1) U primjeni ovog Pravilnika kampovi će se smatrati po­stojećim smještajnim objektom uz uvjet da:

1. Smještajni objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ima rješenje  nadležnog upravnog tijela o utvrđenim minimalnim uvjetima odnosno kategoriji za vrstu Kamp.

2. Smještajni objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika nema rješenje iz točke 1. ovog stavka, a odgovarajućim dokumentima može se dokazati da su u njemu boravili prognanici odnosno izbjeglice, te da je po ranije važećim propisima bio razvrstan u vrstu Kamp.

3. Smještajni objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika je kod nadležnog upravnog tijela zatečen u postupku razvrstavanja i kategorizacije, a zahtjevom je zatraženo razvrstavanje u vrstu Kamp.

4. Objekt na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika ima rješenje o kategorizaciji za vrstu Kamp u domaćinstvu građana, a nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika zahtjeva se razvrstavanje u vrstu Kamp sukladno ovom Pravilniku.

5. Izgradnja smještajnog objekta ili prenamjena iz postojećeg smještajnog objekta (bilo koje vrste) ili postojećeg objekta druge namjene, počela je prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, što se dokazuje odgovarajućim dokumentima o izgradnji objekta.

6. Konačna ili pravomoćna građevinska dozvola za gradnju smještajnog objekta pribavljena je prije ili šest mjeseci poslije stupanja na snagu ovog Pravilnika, pod uvjetom da gradnja objekta započne u roku od godine dana od konačnosti ili pravo­moćnosti građevinske dozvole.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučajevima da u postojećem smještajnom objektu nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika odnosno nakon usklađivanja smještajnog objekta s ovim Pravilnikom dođe do povećanja smještajnog kapaciteta u građevinama i/ili do povećanja kapaciteta sanitarija, bez obzira radi li se o: izgradnji novih građevina, dogradnji i/ili nadogradnji na postojeće građevine, na te građevine primijenit će se odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na nove smještajne objekte, bez obzira što će se smještajni objekt u cjelini smatrati postojećim.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u slučajevima: da je u postojećem smještajnom objektu izgradnja novih građevina, dogradnja i/ili nadogradnja na postojeće građevine, započela prije stupanja na snagu ovog Pravilnika ili je konačna ili pravomoćna građevinska dozvola pribavljena prije, ili 6 mjeseci poslije stupanja na snagu ovog Pravilnika, a pod uvjetom da gradnja objekta započne u roku od godine dana od dana konačnosti ili pravomoćnosti građevinske dozvole, na te novonastale građevine ili dijelove građevina primijenit će se odredbe Pravilnika kojima su propisani uvjeti za postojeće smještajne objekte.

(4) Svi ostali kampovi smatrat će se novim smještajnim objektima.

II. RAZVRSTAVANJE KAMPOVA

Članak 4.

(1) Kampovi se razvrstavaju u sljedeće vrste:

1. Kamp

2. Kamp naselje

3. Kampiralište.

(2) U kampovima razvrstanim u neku od vrsta iz stavka 1. ovog članka gostima se, u pravilu, pružaju usluge:

1. smještaja na uređenom prostoru na otvorenom uz korište­nje vlastite pokretne opreme za kampiranje gosta: šatori, kamp prikolice (kamp kućica, karavan), pokretnih kućica (mobilhome), autodom (kamper) i sl. ili pokretne opreme za kampiranje iznajmljene od  ugostitelja (u  daljnjem tekstu: usluge kampiranja),

2. smještaja u građevinama: kućica u kampu, bungalov ili sl., ako ovim Pravilnikom nije za  pojedinu vrstu drukčije propisano,

3. prehrane, pića, napitaka i slastica (u daljnjem tekstu: druge   ugostiteljske usluge),

4. ostale usluge namijenjene turističkoj potrošnji;

– iznajmljivanje pokretne opreme za kampiranje: stolova, stolica, vreća za spavanje, šatora, kamp prikolica (kamp kućica, karavan), pokretnih  kućica (mobilhome), autodom (kamper) i sl., te

– ostale usluge uz uvjet da su za obavljanje tih usluga ispunjeni uvjeti u skladu s ovim Pravilnikom i posebnim propisima koji se na te usluge primjenjuju,

(3) Pojedine vrste kampova iz stavka 1. ovog članka utvr­đuju se ovisno o pretežitosti usluga kampiranja i usluga drugih vrsta smještaja, te ovisno o ostalim uslugama propisanim stav­kom 2. ovog članka, kao i ovisno o minimalnim uvjetima glede uređenja i opreme koje mora ispuniti pojedina vrsta.

(4) Da bi smještajni objekt bio razvrstan u neku od vrsta kampova mora u cijelosti ispunjavati minimalne uvjete propisane ovim Pravilnikom za tu vrstu.

(5) Pojedine vrste kampova se kategoriziraju. Najniža propisana kategorija pojedine vrste podrazumijeva ispunjavanje minimalnih uvjeta za vrstu.

Članak 5.

(1) U kampovima iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu nije drukčije propisano, mogu se nalaziti sljedeće smještajne jedinice:

A). Osnovne smještajne jedinice u/na kojima se gostima mogu pružati usluge  kampiranja:

1. Kamp mjesto: je uređena, označena smještajna jedinica, ako ovim  Pravilnikom nije drukčije propisano, određene minimalne površine na otvorenom prostoru. Kamp mjesta se mogu označiti i grupno, počev od broja jedan zaključno sa brojem zadnjeg raspoloživog mjesta;

2. Kamp parcela: je označena smještajna jedinica određene minimalne površine na otvorenom prostoru koja je uređena i omeđena, u pravilu ima priključke za električnu energiju, vodu i odvod, ako ovim Pravilnikom za pojedinu kategoriju nije drukčije propisano.

B). Smještajne jedinice u građevinama (u kućici u kampu, u bungalovu ili sl.):

1. Soba – sastoji se od: predprostora, dijela za spavanje i vlastite kompletne kupaonice;

2. Studio apartman – sastoji se od: predprostora, dijela namijenjenog i uređenog za spavanje, kuhanje, blagovanje i boravak, te vlastite kompletne kupaonice;

3. Apartman – sastoji se od: predprostora, prostorije za spavanje, posebne prostorije namijenjene za kuhanje, blagovanje i boravak, te vlastite kompletne kupaonice;

4. Prostorija za spavanje – sastoji se od: prostorije ili prostora za spavanje, vlastite djelomične kupaonice ako ju ima, vlastite kompletne kupaonice ako ju ima;

5. Spavaonica – sastoji se od: predprostora, prostorije za spavanje sa najmanje 5 kreveta. Može imati vlastite zajedničke sanitarije za goste (zahode, tuševe i umivaonike).

(2) Iznimno od stavka 1. točke B). podtočki: 1, 2, 3 i 5, ovog članka, u postojećim smještajnim objektima smještajne jedinice ne moraju imati predprostor.

(3) Iznimno od stavka 1. točke B). podtočke 2. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima Studio apartmanom će se smatrati i apartman koji modulom ne ispunjava propisane uvjete za apartman kategorije koja se utvrđuje, a ispunjava uvjete za modul propisan za Studio apartman kategorije koja se utvrđuje.

(4) Građevine iz stavka 1. točke B). ovog članka, u pravilu, su zasebne nepokretne građevine, do dva kata, možebitno montažne, raznih oblika. Iznimno, u postojećim smještajnim objektima takvom građevinom smatrat će se svaka zatečena građevina u kojoj se nalaze smještajne jedinice propisane stavkom 1. točkom B). ovog članka.

(5) Pod pojmom »vlastita kompletna kupaonica« podrazumijeva se kupaonica koja se nalazi u smještajnoj jedinici i ima: zahod, umivaonik s ogledalom i policom za odlaganje stvari, kadu ili tuš kadu ili tuš.

(6) Pod pojmom »vlastita djelomična kupaonica« podrazumijeva se kupaonica ili prostor koji se nalazi u smještajnoj jedinici i ima: samo umivaonik s ogledalom i policom za odlaganje stvari, samo zahod, samo kadu ili tuš kadu ili tuš, ili kombinaciju bilo koja dva naprijed navedena sanitarna elementa.

1. VRSTA KAMP

Članak 6.

(1) Kamp je smještajni objekt u kojem se gostima pružaju usluge: kampiranja (smještaja na uređenom prostoru na otvorenom – na kamp mjestu i/ili kamp parceli), smještaja u građe­vinama (u kućicama u kampu, bungalovima i sl.), druge ugostiteljske i ostale usluge u funkciji turističke potrošnje, te moguć­nost bavljenja športom i/ili drugim oblicima rekreacije na prostoru na otvorenom u Kampu ili u blizini Kampa, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Kamp mora imati: recepciju (unutar Kampa ili na/ispred ulaza u Kamp), najmanje 10 smještajnih jedinica, koje sve mogu biti kamp parcele, zajedničke sanitarije i sanitarne elemente za goste, te druge građevine s uređajima i opremom potrebnima za kampiranje gostiju i pružanje ostalih obvezatnih usluga u Kampu. Visina građevina u Kampu ne smije premašiti tri etaže, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Iznimno, Kamp koji se kao vrsta nalazi u Turističkom naselju, u blizini Turističkih apartmana i /ili marine, ne mora imati zasebnu recepciju, već recepciju može koristiti zajedno s tim objektima.

(3) Od ukupnog kapaciteta Kampa izraženog brojem smje­štajnih jedinica najmanje 70% kapaciteta mora biti osigurano za smještaj gostiju – kampera na osnovnim smještajnim jedinicama Kampa (kamp mjesto i/ili kamp parcela). Preostalih najviše 30% smještajnih jedinica od ukupnog kapaciteta Kampa može biti osigurano za smještaj gostiju u smještajnim jedinicama u građe­vinama.

Na najviše 20% osnovnih smještajnih jedinica (od utvrđenih 70% kapaciteta Kampa) mogu biti postavljeni mobilhomovi.

(4) Od ukupnog kapaciteta kampa izraženog brojem smje­štajnih jedinica najmanje 50% kapaciteta mora biti osigurano za goste koji koriste vlastitu pokretnu kamp opremu.

(5) Iznimno od stavka 3. ovog članka, u Kampu koji je po­stojeći smještajni objekt priznaje se zatečeno stanje kapaciteta glede smještajnih jedinica u građevinama.

(6) U Kampu se mogu nalaziti i drugi objekti (smještajni iz skupine »Hoteli«, ugostiteljski, trgovački i sl.) u funkciji turis­tičke potrošnje, koji su organizirani, ustrojeni i/ili posluju sukladno propisima koji se na njih primjenjuju odnosno sukladno posebnim propisima.

(7) Na smještajnim jedinicama namijenjenim za smještaj u vlastitoj pokretnoj opremi za kampiranje gosta - kampera (šatori, kamp prikolice (kamp kućica, karavan), pokretne kućice (mobil­home), autodom (kamper) i sl.) dozvoljeno je postavljanje predulaza za pokretnu opremu (predšator) od prenosivog i sklopivog materijala (impregnirano platno, razne vrste plastičnog materijala i sl.). Ako se iznad predšatora i opreme za smještaj postavlja dodatni zaštitni prekrivač, isti mora biti pričvršćen na opremu za smještaj, te ne smije prelaziti površinu predšatora i opreme za smještaj. Pokretna oprema za kampiranje mora održati pokretnost mehanizama, ne smije posjedovati nikakvu stalnu povezanost za teren. Priključci pokretne opreme na infrastrukturu se moraju moći maknuti u svakom trenutku. Na smještajnim jedinicama zabranjeno je samoinicijativno postavljanje: trajnih učvršćivača, ograda, popločenje tla i sl.

(8) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka, Kamp kojemu je propisana obveza pružanja ugostiteljskih usluga (prehrane, pića, napitaka i slastica) može te usluge pružati u ugostiteljskim sadržajima pripadajućim Kampu koji se nalaze unutar Kampa, ili u smještajnim objektima iz skupine Hoteli koji se nalaze unutar ili u blizini Kampa, ili pružanje tih usluga može osigurati i u odgovarajućim ugostiteljskim objektima unutar Kampa ili u blizini Kampa (uz recepciju koja je izvan ograde Kampa ili uz ogradu Kampa).

(9) Na pružanje ugostiteljskih usluga iz stavka 8. ovog članka primjenjuju se minimalni uvjeti iz III. poglavlja, točke 1.17. »Minimalni uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga: prehrane, pića, napitaka i slastica«, ovog Pravilnika.

2. VRSTA KAMP NASELJE

Članak 7.

(1) Kamp naselje je smještajni objekt u kojem se gostima pružaju različite ugostiteljske usluge koje ispunjavaju uvjete sukladno propisima za vrstu Kamp i neke od vrsta: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje i Turistički apartmani. U Kamp naselju mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge (u ugostiteljskim objektima) i usluge u funkciji turističke potrošnje. Kamp naselje mora gostima osigurati mogućnost bavljenja športom i/ili drugim oblicima rekreacije na prostoru na otvorenom.

(2) Kamp naseljem posluje i u cjelini upravlja jedan ugostitelj, bez obzira na to, što unutar toga smještajnog objekta u samostalnim poslovnim objektima, prostorijama i prostorima mogu poslovati i druge pravne i/ili fizičke osobe, koje obavljaju razne djelatnosti (ugostiteljske, turističke, trgovačke, frizerske i dr.)

(3)  U najmanje 60% od ukupnog kapaciteta Kamp naselja izraženog brojem smještajnih jedinica usluge smještaja gostima moraju se pružati u smještajnim jedinicama vrste kamp mjesto i kamp parcela, koje ispunjavaju uvjete sukladno smještajnom objektu vrste Kamp. U preostalom kapacitetu Kamp naselja izraženom brojem smještajnih jedinica – u najviše 40% kapaciteta usluge smještaja pružaju se u smještajnim jedinicama u građe­vinama kojima se uvjeti utvrđuju sukladno nekoj od vrsta smještajnih objekata iz stavka 1. ovog članka.

(4) Kamp naselje ima recepciju u kojoj se usluge pružaju sukladno odredbama ovog Pravilnika kojima je propisana vrsta Kamp. Iznimno, pojedini dijelovi Kamp naselja mogu imati vlastitu recepciju u kojoj se usluge pružaju sukladno propisima po kojima je taj dio Kamp naselja kategoriziran (primjerice: sukladno propisima za vrstu: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje ili Turistički apartmani).

(5) Kamp naselje mora imati jedinstvenu odgovarajuću ogradu. Na ugostiteljske usluge koje se u Kamp naselju pružaju sukladno odredbama ovog Pravilnika kojima je propisana vrsta Kamp, ne primjenjuje se obveza ograde.

(6) Na ugostiteljske usluge u ugostiteljskim sadržajima u Kamp naselju, primjenjuju se propisi kojima su propisani uvjeti za odgovarajuću vrstu smještajnog objekta iz stavka 1. ovog članka koji su primijenjeni i na ugostiteljske usluge smještaja.

3. VRSTA KAMPIRALIŠTE

Članak 8.

(1) Kampiralište je smještajni objekt u kojem se pružaju usluge kampiranja gostima s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje.

(2)  Kampiralište ima najviše 30 osnovnih smještajnih jedinica (kamp mjesto i/ili kamp parcela), sanitarije i pojedine sanitarne elemente za goste, a usluga recepcije pruža se na poziv gosta.

III. MINIMALNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KAMPOVI

1. OpĆi minimalni uvjeti

Članak 9.

(1)  Opći minimalni uvjeti primjenjuju se na sve vrste kampova, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu nije drukčije propisano.

(2)  Iznimno, od stavka 1. ovoga članka, na zahtjev ugostitelja, za pojedinu vrstu ministar turizma, može odobriti odgovarajuće odstupanje od propisanih minimalnih uvjeta odnosno uvjeta za kategoriju (ako se vrsta kategorizira). O odobrenju zahtijevanog odstupanja rješava se u posebnom postupku u kojem ugostitelj odgovarajućim dokumentima mora dokazati da se smještajni objekt nalazi na prostoru zaštićene prirodne ili spomeničke cjeline, te da ima status objekta sukladno propisima o zaštiti prirode ili zaštiti spomenika kulture.

Članak 10.

Sve vrste kampova moraju biti uređene, opremljene i kadrovski ekipirane, tako da je omogućeno: nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju, zaposlenog osoblja, nesmetan prijenos stvari, odgovarajuće čuvanje robe, zaštita zdravlja gostiju i zaposlenog osoblja, te stručno usluživanje gostiju.

1.1. Isticanje vrste i kategorije

Članak 11.

(1) Na glavnom ulazu u kampovima mora biti vidno istaknuta propisana oznaka vrste, odnosno vrste i kategorije ako se vrsta kategorizira.

(2)  Oznaka iz stavka 1. ovog članka mora se isticati na standardiziranoj ploči sukladno ovom Pravilniku.

1.2.  Ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme

Članak 12.

Uređaji i oprema u kampovima moraju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.

1.3. Smještajni kapacitet

Članak 13.

(1)  Smještajni kapacitet pojedine vrste kampova izražava se ukupnim brojem osnovnih i smještajnih jedinica u građe­vinama, odnosno kapacitetom smještajnih jedinica, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Kapacitet smještajne jedinice izražava se:

1. u osnovnim smještajnim jedinicama brojem gostiju – kampera

– Kamp mjesto – tri gosta – kampera

– Kamp parcela – tri gosta – kampera;

2. u smještajnim jedinicama u građevinama:

– prema fizičkim mogućnostima smještajne jedinice u skladu s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom – prema broju kreveta.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka, za kampove koji posluju sezonski, u špici sezone dozvoljeno je prekoračenje utvrđenog kapaciteta do 20% u odnosu na kapacitet izražen brojem gostiju - kampera i kreveta ako vrsta smještajnog objekta ima smještajne jedinice u građevinama.

1.4.  Lokacija

Članak 14.

(1) Kampovi mogu biti smješteni tako da se pojedina vrsta sastoji od jedne prostorne cjeline ili dvije i/ili više zasebnih prostornih cjelina koje dijeli neka prirodna prepreka ili javna prometnica. U tom slučaju u svakoj prostornoj cjelini, izuzev recepcije, moraju gostima biti na raspolaganju sanitarije i drugi sadržaji namijenjeni zadovoljavanju osnovnih potreba gostiju (praonici za rublje, prostorije za glačanje, ostali sanitarni prostori i dr.).

(2) Kampovi moraju biti ograđeni prirodnom ili drugom ogradom.

1.5. Prometna povezanost, pristup i prometnice

Članak 15.

(1) Kampovi moraju biti priključeni na vanjsku prometnu infrastrukturu.

(2) Kampovi moraju imati najmanje jedno parkirno mjesto za čekanje u blizini recepcije (unutar ili izvan smještajnog objekta), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Prometnice unutar kampova su:

1. glavna prometnica: povezuje sve sabirne prometnice s receptivnim ulazom i vanjskom prometnom infrastrukturom,

2. sabirne prometnice: povezuju pristupne prometnice s glavnom prometnicom,

3. pristupne prometnice: povezuju sabirne prometnice sa smještajnim jedinicama i s građevinama u kojima su sanitarije ili sadržaji koji se nude gostima.

(4) Prometnice unutar kampova moraju omogućiti pristup vozila i pješaka do: smještajnih jedinica i parkirališnih mjesta. S pristupnih prometnica mora se omogućiti pristup pješacima do građevina u kojima su sanitarije za goste i do građevina u kojima su ugostiteljski i ostali sadržaji koji se nude gostima.

(5) Kampovi moraju imati najmanje glavnu prometnicu. Glavna prometnica mora omogućiti pristup vozila u smještajni objekt, a ako nema prirodnih uvjeta za pristup vozila, tada mora postojati glavna prometnica za pješake.

1.6.  Opskrba vodom i zbrinjavanje otpadnih voda

Članak 16.

(1) Kampovi moraju stalno raspolagati dovoljnim koli­činama higijenski ispravne vode, koja se osigurava priključkom na javni vodovod, a gdje javni vodovod ne postoji, to se mora osigurati na drugi način sukladno posebnim propisima.

(2) Kampovi moraju imati mjesta na kojem se gosti ops­krb­ljuju pitkom vodom. Na tim mjestima nalaze se slavine s hlad­nom vodom i odvodom. Kampovi moraju imati jednu slavinu za opskrbu pitkom vodom na svakih 150 smještajnih jedinica koje nemaju osiguranu opskrbu vodom u samoj smještajnoj jedinici.

(3) Otpadne vode moraju se zatvorenim sustavom odvoditi iz kampova sukladno posebnim propisima.

1.7. Zbrinjavanje otpada

Članak 17.

(1) Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati iz kampova sukladno posebnim propisima.

(2) Komunalni i ostali otpad mora se odlagati u odgova­rajuće zatvorene posude za otpatke.

1.8. Opskrba električnom energijom

Članak 18.

(1) Kampovi moraju biti priključeni na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti opskrbljeni električnom energijom.

(2) Glavna prometnica i pristupne prometnice koje vode do sanitarija i pojedinih sanitarnih elemenata za goste, te do ugostiteljskih sadržaja odnosno ugostiteljskih objekata, noću moraju biti osvijetljene orijentacijskim svjetlom.

1.9. Telefonski priključak

Članak 19.

(1) Kampovi moraju biti priključeni na javnu telefonsku mrežu ili imati osiguran mobilni telefon.

(2) Kampovi moraju imati osiguran najmanje jedan telefonski aparat (ili mobilni telefon) na raspolaganju gostima.

1.10. Zaštita zdravlja ljudi i zaštita objekata

Članak 20.

(1) U kampovima moraju biti osigurana sredstva za pružanje prve pomoći (zavoji, lijekovi i dr.).

(2) Kampovi moraju ispunjavati uvjete za protupožarnu zaštitu propisane propisima o protupožarnoj zaštiti i ovim Pravil­nikom.

(3) U kampovima mora biti vidno istaknuta oznaka smjera kretanja k izlazu za slučaj opasnosti.

(4) Uz aparate za gašenje požara moraju biti istaknute upute za rukovanje na najmanje dva strana jezika.

1.11.  Grijanje

Članak 21.

(1) Grijanje je obvezno: na recepciji, u 5% sanitarija i u odgovarajućem broju prostorija druge namjene u kojima se zadržavaju i borave gosti, te u odgovarajućem broju smještajnih jedinica koje se nalaze u građevinama ako ih ima. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u sanitarijama za osobe s invaliditetom grijanje je obvezno u najmanje jednim sanitarijama.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, kampovi koji posluju u razdoblju od 01. travnja do 15. listopada tijekom godine ne moraju imati osigurano grijanje, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

1.12.  Zajedničke prostorije i prostori

Članak 22.

(1) Zajedničke prostorije i/ili prostori u kampovima su:

– za prijem i ispraćaj gostiju – recepcija,

– za osobnu higijenu gostiju – sanitarije za goste,

– ugostiteljski sadržaji i ugostiteljski objekti, ako ih ima

– za zajednički boravak i raznih namjena, ako ih ima.

(2) Unutarnja visina prostorija iz stavka 1. ovog članka od poda do stropa (dalje u tekstu: unutarnja visina) mora iznositi najmanje 2,80m.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u prostorijama s koso izvedenim stropom ili stropom različitih razina, prosječna unutarnja visina mora biti sukladna stavku 2. ovog članka.

(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u postojećim smje­štajnim objektima smatraju se dostatnima unutarnje visine prostorija zatečene na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, uz uvjet da postoji mogućnost prozračivanja.

(5) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u postojećim smje­štajnim objektima u prostorijama u koje će se ugrađivati sustav grijanja/hlađenja, dozvoljavaju se visine prostorija uvjetovane gradnjom tih sustava.

1.13.  Ulaz – izlaz

Članak 23.

(1) Kampovi moraju imati samo jedan ulaz - izlaz (recep­cija), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, lokacija ulaza ne mora biti istovjetna lokaciji izlaza.

(3) Ulaz - izlaz mora biti odgovarajuće kontroliran.

(4) Ulaz - izlaz noću mora biti osvijetljen.

(5) Iznimno od stavka 1. ovog članka, kampovi koji se sastoje iz dvije ili više zasebnih prostornih cjelina, moraju imati jedan glavni receptivni ulaz-izlaz, a ulazi-izlazi u svaku prostornu cjelinu moraju biti kontrolirani i osvijetljeni.

(6) Kampovi moraju imati izlaze za slučaj opasnosti.

(7) Kampovi na ulazu - izlazu (ne i na izlazu koji je lokacijski odvojen od ulaza) moraju imati pregledan i noću osvijetljen orijentacijski plan poslovnog objekta, s ucrtanim prometnicama i ostalim sadržajima, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

1.14. Prostor za kampiranje

Članak 24.

(1) Kampovi moraju imati uređen prostor za kampiranje na kojem se nalaze osnovne smještajne jedinice (kamp mjesto i kamp parcela), koji mora biti očišćen od kamenja, korijenja i poravnat.

(2) Kampovi moraju imati i primjereno uređen prostor na kojem se nalaze smještajne jedinice u građevinama, ako ih imaju, kao i uređen prostor za druge usluge i sadržaje, ako ih imaju.

1.15. Prostorije za osobnu higijenu gostiju i druge namjene (sanitarije, pojedini sanitarni i drugi elementi za goste)

Članak 25.

(1) Kampovi moraju imati uređene i opremljene prostorije i prostore za osobnu higijenu gostiju i druge namjene za goste sukladno ovom Pravilniku, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu i kategoriju nije drukčije propisano.

(2) Prostorije za osobnu higijenu gostiju su zajedničke prostorije namijenjene gostima, u kojima se mogu nalaziti sljedeće sanitarije i pojedini sanitarni elementi:

I.   SANITARIJE:

1.   Sanitarije za žene koje čine:

      – zahodi za žene u kabinama

      – umivaonici

      – umivaonici u kabinama 

      – tuševi u kabinama

2.   Sanitarije za muškarce koje čine:

      – zahodi za muškarce u kabinama

      – pisoari

      – umivaonici

      – umivaonici u kabinama

      – tuševi u kabinama

3.   Kompletne kupaonice koje se sastoje od: zahoda, umivaonika, kade ili tuš kade ili tuša

4.   Sanitarije za djecu, veličine i visine odgovarajuće dječoj uporabi, koje čine:

      – zahodi u kabinama

      – umivaonici

– prostorije (kupaonice za djecu) s tuševima ili kadicama

      – prostori za previjanje djece

5.   Sanitarije za osobe s invaliditetom, odgovarajuće pristu­pačne i opremljene,  koje čine:

      – zahod u kabini

      – umivaonik

      – tuš u kabini

6.   Tuševi na otvorenom

7.   Prostorije s opremom za pražnjenje kemijskih zahoda i prostor za direktno pražnjenje iz vozila, ako ovim Pravil­nikom nije drukčije propisano.

II.  POJEDINI SANITARNI ELEMENTI:

1.   Praonici za rublje

2.   Praonici za posuđe

3.   Prostorije ili prostori namijenjeni za glačanje rublja

4.  Prostori za higijenu kućnih ljubimaca.

III. OSTALI SANITARNI I DRUGI PROSTORI I ELEMENTI:

1.   Prostorije opremljene perilicama za rublje

2.   Prostorije opremljene perilicama za posuđe

3.   Prostorije i/ili prostori s: opremom za zamrzavanje elemenata za prijenosne hladnjake, rashladnim boksovima za hlađenje i/ili zamrzavanje namirnica i hrane i sl.

(4) U Prostorijama i prostorima iz stavka 1. i 2. ovog članka mora se stalno i kontinuirano: održavati red i čistoća, osigurati ispravnost i funkcionalnost opreme i uređaja, te otklanjati druge nedostatke u svezi uređenja i drugih elemenata propisanih odredbama ovog Pravilnika.

Članak 26.

(1) Sanitarije i pojedini sanitarni i drugi elementi iz članka 25. stavka 2. ovog Pravilnika moraju biti ravnomjerno raspo­ređeni u kampovima, u građevinama približno jednake kvalitete i bez razlika u: kvaliteti usluge (primjerice: topla i hladna voda), kvaliteti uređenja, opreme i održavanja.

(2) Broj obvezatnih sanitarija i pojedinih sanitarnih i drugih elemenata iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se srazmjerno kapacitetu smještajnog objekta izraženom brojem smještajnih jedinica u kojima nema kompletne kupaonice (zahod, kada ili tuš kada ili tuš, umivaonik).

Članak 27.

(1) Sanitarije i pojedini sanitarni i drugi elementi moraju imati dovoljno svjetla i dobro prozračivanje, njima se ne smiju širiti neugodni mirisi.

(2)  Podovi u prostorijama i prostorima iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti klizavi, moraju biti od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava.

(3) Zidovi moraju biti obloženi materijalom koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Prozori moraju imati mogućnost zaštite od pogleda izvana.

(5) Vrata ne smiju biti ostakljena u kabinama zahoda, umivaonika i tuševa.

(6) Na ulazu u sanitarije i pojedine sanitarne i druge elemente moraju biti istaknute oznake kojima se uobičajeno označavaju ti sadržaji.

1.15.1. Zahodi

Članak 28.

(1) Zahodi za žene i za muškarce moraju biti odvojeni.

(2) Zahodi moraju biti na ispiranje tekućom vodom.

(3) Zahodi moraju imati visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedištem) ili nisku zahodsku školjku (bez sjedišta) ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Niska zahodska školjka mora imati gazište uzdignuto iznad razine protoka ispusne vode.

(4) Zahodi moraju imati mogućnost zaključavanja ili zasunjivanja s unutarnje strane.

(5) U zahodima stalno mora biti na raspolaganju toaletni papir i četka za čišćenje zahodske školjke.

(6)  U zahodu mora biti: jedna kuka za vješanje odjeće, a u zahodu za žene i polica za odlaganje i koš za otpatke.

1.15.2. Pisoari

Članak 29.

Pisoari u muškom zahodu moraju biti postavljeni tako da se ne vide izvan prostorije u kojoj se nalaze i moraju imati školjke na ispiranje tekućom vodom.

1.15.3. Umivaonici u predprostorima zahoda

Članak 30.

(1)  Umivaonici moraju biti u predprostoru u blizini zahoda.

(2)  Umivaonici za žene i za muškarce moraju biti odvojeni.

(3) Uz svaki umivaonik mora biti ogledalo, polica za toaletni pribor i kuka za vješanje ručnika. U svakoj prostoriji ili prostoru gdje se nalaze umivaonici uz najmanje jedan umivaonik mora biti tekući sapun i mogućnost brisanja i sušenja ruku.

(4) Uz umivaonike mora biti utičnica za električnu energiju i to najmanje 1 utičnica na 5 umivaonika, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

1.15.4. Umivaonici u kabinama

Članak 31.

1) Osim umivaonika iz članka 30. ovog Pravilnika, kampovi moraju imati i umivaonike u zasebnim kabinama, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Umivaonik iz stavka 1. ovog članka smješten je u kabini s mogućnošću zaključavanja i/ili zasunjivanja. Uz umivaonik, u kabini mora biti: ogledalo, slavina s toplom i hladom vodom, utičnica za električnu energiju, koš za otpatke, kuka za odjeću i za ručnike, polica za odlaganje stvari.

1.15.5. Tuš kabine

Članak 32.

(1) Kampovi moraju imati odvojeno tuš kabine za žene i za muškarce, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Tuš kabine imaju tuš kadu ili tuš, s toplom i hladnom vodom, s mogućnošću zaključavanja i/ili zasunjivanja vrata, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) U tuš kabini mora biti kuka za vješanje odjeće i polica za odlaganje stvari, ako drugačije nije propisano.

(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u FKK kampovima 50% tuš kabina može biti bez vrata.

1.15.6. Kompletne kupaonice

Članak 33.

Kampovi mogu imati kompletne kupaonice koje se sastoje od: kade ili tuš kade ili tuša, umivaonika i zahoda.

1.15.7. Tuševi na otvorenom

Članak 34.

Tuševima na otvorenom smatraju se tuševi koji se nalaze izvan tuš kabina i na otvorenom prostoru, ali ne i tuševi na plaži. Tuševi na otvorenom ne uračunavaju se u propisani obvezni broj tuš kabina u kampovima.

1.15.8.  Praonici za rublje

Članak 35.

(1) Praonici za rublje su korita namijenjena ručnom pranju rublja, moraju biti od čvrstih materijala koji se lako održavaju.

(2) Prostor gdje se nalaze praonici za rublje mora biti natkriven.

1.15.9. Praonici za posuđe

Članak 36.

(1)  Praonici za posuđe su korita namijenjena ručnom pranju posuđa, moraju biti od čvrstih materijala koji se lako održavaju.

(2) Prostor gdje se nalaze praonici za posuđe mora biti nat­kriven.

1.15.10. Prostor ili prostorija za glačanje rublja

Članak 37.

Kampovi moraju osigurati mogućnost glačanja rublja putem usluge ili odgovarajuće opreme na raspolaganju gostima, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Ako se mogućnost glačanja osigurava putem odgovarajuće opreme, tada za tu namjenu treba osigurati najmanje jedan natkriven prostor i/ili prostoriju. Prostor i/ili prostorija za glačanje rublja moraju imati više utičnica za električnu energiju i biti opremljeni odgovarajućom opremom za tu namjenu (ravne plohe, daske za glačanje i sl.).

1.15.11. Prostorija za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda

Članak 38.

(1) Kampovi moraju imati prostoriju za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda.

(2) Prostorija za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda je izdvojena iz prostora u kojem se nalaze ostale sanitarije i sanitarni i drugi sadržaji za goste, s mogućnošću zatvaranja (vrata). U toj prostoriji mora biti posebna zahodska školjka (trokadero) s pomičnom rešetkom koja prekriva otvor školjke, s moguć­nošću ispiranja. U istom prostoru mora biti, dodatna slavina s odgovarajućim fleksibilnim crijevom za ispiranje i umivaonik s tekućom vodom i priborom za pranje i brisanje ili sušenje ruku. Zidovi i podovi moraju odgovarati uvjetima propisanim za zahode.

1.16.  Uvjeti za goste s invaliditetom

Članak 39.

(1) Kampovi moraju imati najmanje jednu osnovnu smje­štajnu jedinicu i najmanje jedne zajedničke sanitarije prilagođene za goste s invaliditetom, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Na ulaznim vratima smještajne jedinice u građevinama, ako ih ima, moraju biti označene odgovarajućim reljefnim oznakama. Dizala, ako ih građevine u kampovima imaju moraju imati odgovarajuću ploču za upravljanje dizalom s reljefnim oznakama i sustav zvučnog informiranja o smjeru kretanja dizala.«

1.17. Minimalni uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga: prehrane, pića, napitaka i slastica

1.17.1. Opće odredbe

Članak 40.

(1) Kampovi u kojima se u skladu s ovim Pravilnikom gostima moraju pružati i/ili pružaju usluge prehrane (doručak, ručak, večera, - la carte usluge), te moraju usluživati i/ili uslužuju pića, napitke i slastice, moraju:

1. te usluge pružati u odgovarajućim: ugostiteljskim sadržajima unutar kampovai /ili ugostiteljskim objektima koji se mogu nalaziti unutar i/ili u okviru funkcionalne cjeline na prostoru izvan kampova;

2. pružanje tih usluga gostima osigurati u ugostiteljskim sadržajima i/ili ugostiteljskim objektima u smještajnim objektima iz skupine »Hoteli« izuzev vrsta »Pansion« i »Guest house«, ako se ti smještajni objekti nalaze unutar i/ili u neposrednoj blizini kampova, ili

3. pružanje tih usluga gostima osigurati u ugostiteljskim objektima odgovarajućih vrsta, u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju drugi ugostitelji, a koji se nalaze unutar i/ili u okviru funkcionalne cjeline na prostoru izvan kampova.

(2) Ako se usluge prehrane, pića, napitaka i slastica pružaju na način iz odredbi stavka 1. točke 1. i/ili 2., ovog članka, tada tim ugostiteljskim sadržajima, ugostiteljskim objektima i/ili smještajnim objektima, moraju poslovati ugostitelji koji posluju kampovima.

(3) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. točke 1. ovog članka uređenjem, opremom i uslugama, te standardom opreme, ure­đenja i održavanjem, moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbama ovog Pravilnika kojima su propisani uvjeti za ugostiteljske sadržaje.

(4) Ugostiteljski objekti iz stavka 1. točke 1. i 3. ovog članka moraju ispunjavati uvjete za vrstu u koju su razvrstani po posebnom propisu i na odgovarajući način (ako se nalaze u smje­štajnom objektu koji se kategorizira ili u njegovoj funkcionalnoj blizini): kvalitetom usluge, uređenja i održavanja, moraju ispunjavati uvjete sukladno kategorijama kampova, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(5) Iznimno od stavka 3. i 4., ovog članka ugostiteljski sadržaji i ugostiteljski objekti iz stavka 1. točke 1. ovog članka, koji funkcionalno pripadaju kampovima, mogu imati jednu zajed­ničku kuhinju, te odgovarajuće zajedničke prostorije, prostore i sanitarije, koje koriste i drugi sadržaji.

(6) Iznimno od stavka 3. i 4. ovog članka, ugostiteljski sadržaji i ugostiteljski objekti ne moraju imati zasebne sanitarije za goste, ako se sanitarije kampova nalaze u neposrednoj blizini ugostiteljskog sadržaja i/ili ugostiteljskog objekta.

(7) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. točke 1. ovog članka ne moraju se formalno označavati odgovarajućom vrstom ugostiteljskog objekta iz skupina: »Restorani« i »Barovi«.

(8) Ako ugostitelj prostor ugostiteljskog sadržaja unutar smještajnog objekta iznajmi drugoj tvrtci radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti, tada se prostor tog ugostiteljskog sadržaja smatra samostalnim ugostiteljskim objektom, za koji se mora pribaviti rješenje sukladno zakonu.

(9) O svakoj promjeni u svezi ugostiteljskih usluga za koje je propisana obveza pružanja sukladno odredbama ovog Pravilnika, te o promjeni u svezi prostorija i prostora u kojima se ugostiteljske usluge obavljaju u kampovima (bez obzira da li u prostorijama i prostorima u kojima se te usluge pružaju posluje ugostitelj koji posluje smještajnim objektom ili drugi ugostitelji) odmah po nastaloj promjeni, ugostitelj je obvezan od nadležnog tijela državne uprave koje je provelo postupak razvrstavanja i kategorizacije pribaviti rješenje u skladu s novonastalim činje­ničnim stanjem.

Članak 41.

(1) Ako se usluge iz članka 40. stavka 1., ovog Pravilnika pružaju sukladno odredbama stavka 1. točke 3. istog članka, ugostitelji koji posluju kampovima obvezni su ugostitelje koji posluju ugostiteljskim objektima pisanim ugovorom obvezati na sadržaj i kvalitetu usluga koje se moraju pružati u ugostiteljskom objektu.

(2) Ugostitelji koji posluju kampovima ugovorom će obvezati druge ugostitelje koji posluju ugostiteljskim objektima u kampovima da ti objekti moraju na odgovarajući način, standardom opreme, uređenja i održavanja, ispunjavati uvjete sukladno kategoriji smještajnog objekta ako se on kategorizira.

(3) Standard opreme, uređanja i održavanje, te sadržaj i kvaliteta usluga, svih ugostiteljskih objekata iz stavka 2. ovog članka podliježu provjeri u postupku razvrstavanja i kategorizacije poslovnog objekta, bez obzira tko njima posluje. Provjera će se obaviti na odgovarajući način: utvrđivanjem činjeničnog stanja sukladno ovom Pravilniku i propisima koji se primjenjuju na ugostiteljske objekte.

1.17.2. Prostorije i prostori za usluživanje gostiju 

Članak 42.

(1) Usluživanje gostiju: jelom, pićem, napicima i slasticama, obavlja se u blagovaonici ili drugoj prostoriji ili prostoru za usluživanje.

(2) Blagovaonica je prostorija koja služi samo za blagovanje, a opremljena je namještajem prikladnim za blagovanje.

(3) Prostorija za usluživanje je prostorija koja služi za blagovanje i konzumiranje drugih ugostiteljskih usluga, u jednom dijelu, a u drugom dijelu te prostorije mogu se naočigled gostiju pripremati topla i /ili i hladna jela i napici.

(4) Prostorija za usluživanje u jednom dijelu ima namještaj prikladan za blagovanje, a u drugom dijelu ima točionik koji može sadržavati prostor za pripremanje jela, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(5) Ako se u prostoriji za usluživanje u okviru točionika obavlja pripremanje jela, prostor za pripremanje mora biti opremljen opremom sukladno složenosti jela koja se pripremaju. U prostoriji za usluživanje ne može se obavljati čišćenje i obrada namirnica.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u kampovima koji posluju sezonski ili povremeno, a nemaju prostoriju za usluživanje, prostorijom za usluživanje smatra se i natkriven prostor na otvorenom.

(7) Prostor za usluživanje na otvorenom može biti dio prostora: plaže, terase, i sl., u kojem se uslužuju gosti, a u drugom dijelu tog prostora, mogu se naočigled gostiju pripremati jela. Na prostor za usluživanje na otvorenom odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavaka 4. i 5. ovoga članka.

Članak 43.

(1) Blagovaonica i prostorija za usluživanje gostiju moraju imati dobro ozračivanje. Blagovaonica, prostorija i prostor za usluživanje gostiju, moraju imati dobro osvjetljenje.

(2) Pod u blagovaonici, prostoriji i u prostoru za usluživanje gostiju ne smije biti klizav, mora biti od vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava.

Članak 44.

(1) Stol na kojem se uslužuju gosti mora imati površinu koja se lako čisti, mora biti prekriven neoštećenim, čistim stolnjakom ili podloškom za posluživanje ispred svakog konzumnog mjesta.

(2) Kada se uslužuju jela, na stolu mora biti papirnati ili platneni ubrus.

(3) Pribor za jelo mora biti od nehrđajućeg materijala.

(4) Blagovaonica, prostorija i prostor za usluživanje gostiju moraju imati dovoljan broj vješalica za odlaganje odjevnih predmeta gostiju prema broju konzumnih mjesta. Ako postoji garderoba smještena izvan tih prostorija mora biti odgovarajuće čuvana ili u njoj istaknuta obavijest gostima da se stvari odložene u garderobi ne čuvaju.

(5) Odredba stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se na prostor za usluživanje na otvorenom.

1.17.3. Kuhinja

Članak 45.

(1) Kuhinju moraju imati svi kampovi u kojima se gostima pružaju usluge prehrane uključujući i ako se pruža samo usluga doručka, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Kuhinja iz stavka 1. ovog članka kapacitetom mora odgovarati potrebama ponude, odnosno asortimana jela, napitaka, pića i slastica, te uobičajenom broju konzumenata u smještajnom objektu.

(3) Kuhinja mora imati sljedeće prostore, opremu, uređaje i pravila postupanja:

1. Prostore i uređaje za čišćenje i obradu namirnica, s dvodjelnim sudoperima odvojeno za meso, za ribu i za povrće i voće. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti i u neposrednoj blizini kuhinje;

2. Odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane, pića i napitaka;

3. Uređaje za odvod dima, pare i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim  prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire mirisi i druge emisije;

4. Rashladne komore ili rashladne uređaje za namirnice, koji se mogu nalaziti i u neposrednoj blizini kuhinje;

5. Radne površine;

6. Odvojene prostore sa dvodijelnim sudoperima za pranje crnog i bijelog posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom. Ako se posuđe pere u stroju za pranje posuđa, tada je dostatan jednodijelni sudoper za svaku od navedenih vrsta  posuđa;

7. Priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu uporabu, u koju svrhu mogu  poslužiti i rashladni uređaji za čuvanje namirnica, koji mogu biti i u blizini  kuhinje;

8. Kuhinjsko posuđe odgovarajuće namjene i kvalitete;

9. Za potrebe osoblja u kuhinji mora biti poseban umivaonik s tekućom hladnom i  toplom vodom, odgovarajućim priborom i sredstvom za pranje, dezinfekciju i  sušenje ruku;

10. Kraj svake radne površine mora biti koš za otpatke;

11. U kuhinji na vidljivom mjestu mora biti izloženo upozorenje o zabrani konzumiranja hrane;

12. Krpe se smiju uporabljati samo u toploj kuhinji;

13. U kuhinji mora biti na raspolaganju odgovarajuća vatrootporna tkanina za gašenje požara;

14. Ormarić opremljen materijalom za prvu pomoć mora se nalaziti na vidnom i lako dostupnom mjestu. 

(4)  Iznimno od stavka 3. ovog članka, u kampovima u kojima se samo dogotovljavaju (samo termički obrađuju) već pripremljena jela (namirnice za dogotavljanje jela dostavljaju se kao proizvodi drugih proizvođača ili iz centaralne pripremnice namirnica koja to obavlja za više smještajnih objekata), kuhinja ne mora imati prostore i uređaje za čišćenje i obradu namirnica.

(5) Iznimno od stavka 3. točke 1. ovog članka, u kampovima koji nemaju propisanu obvezu pružanja usluga prehrane, a pruža se samo usluga doručka ili smještajni objekt ima do 50 smještajnih jedinica, kuhinja za pripremu namirnica može imati samo jedno dvodijelno korito.

(6) Sve radne površine u kuhinji moraju imati gornju plohu od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti. Radne površine u kuhinji ne smiju biti od drveta.

(7) Kuhinja mora imati i poseban priručni prostor za odlaganje pribora i aparata za čišćenje prehrambenih proizvoda.

(8) U blizini kuhinje mora biti odvojena prostorija ili prostor za čuvanje sredstava za čišćenje i održavanje kuhinje, te pro­zračivana prostorija za odlaganje otpadaka, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

 Članak 46.

(1) Pod u kuhinji ne smije biti klizav, mora biti od vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava. U podu moraju biti odvodi sa sifonom koji ima zaštitnu rešetku.

(2) Zidovi kuhinje, prostorija i prostora za pripremanje i obradu namirnica i pranje posuđa, moraju biti obloženi kera­mičkim pločicama do visine 2,00 m od poda.

(3) Prozori i otvori u kuhinji moraju biti zaštićeni od ulaska insekata zaštitnim mrežicama.

(4) U kuhinji mora biti besprijekoran red i čistoća, a otpaci se moraju redovito odstranjivati.

1.17.5. Centralna pripremnica namirnica – prostorija za obradu namirnica za više ugostiteljskih sadržaja, ugostiteljskih objekata i/ili smještajnih objekata, kojima posluje ugostitelj

Članak 47.

(1) Ugostitelji koji posluju vrstom Kamp naselje ili vrstom Kamp i drugim vrstama smještajnih objekata, u kojima se pružaju usluge prehrane, mogu pripremu i obradu namirnica za pripremanje jela u svim smještajnim objektima organizirati na jednom mjestu u centralnoj pripremnici namirnica. Također, pripremu i obradu namirnica za pripremanje jela mogu objediniti u centralnoj pripremnici i za pojedine ugostiteljske sadržaje i/ili ugostiteljske objekte koji se nalaze unutar KAMPOVA i za ugostiteljske objekte izvan KAMPOVA koji su u njihovoj funkcionalnoj cjelini.

(2) Centralna pripremnica namirnica mora imati:

1. Odgovarajuće rashladne uređaje za čuvanje neobrađenih namirnica;

2. Odgovarajuće rashladne odnosno termičke uređaje za odlaganje obrađenih  i poluobrađenih namirnica i proizvoda;

3. Odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane;

4. Uređaje za odvod dima, pare i mirisa;

5. Radne površine;

6. Zasebne prostore (boksove) sa odgovarajućim dvodijelnim koritima i radnim površinama  za pripremu namirnica, od nehrđajućeg čelika, odvojeno za obradu: ribe,  mesa, povrća i voća;

7. Strojeve i pribor za obradu namirnica;

8. Posuđe za odgovarajuće namjene;

9. Odvojene prostore sa dvodijelnim sudoperima za pranje crnog i bijelog posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom. Ako se posuđe pere u stroju za pranje posuđa, tada je dostatan jednodijelni sudoper za svaku od navedenih vrsta  posuđa;

10. Za potrebe osoblja poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom,  odgovarajućim priborom i sredstvom za pranje, dezinfekciju i sušenje ruku;

11. Kraj svake radne površine koš za otpatke;

12. Vatrootpornu tkaninu za gašenje požara;

13. Na vidljivom mjestu mora biti izloženo upozorenje o zabrani konzumiranja  hrane;

14. Ormarić opremljen materijalom za prvu pomoć mora se nalaziti na vidnom  i  lako dostupnom mjestu; 

15. Odgovarajuću opremu i uređaje za dostavu obrađenih namirnica, koji udovoljavaju sanitarnim uvjetima.

(3) Na centralnu pripremnicu namirnica odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 45. stavaka 2., 5., 6., 7. i 8., i članka 46., ovog Pravilnika.

1.17.6. Prostorije i priručni prostori za čuvanje namirnica i pića, te  način čuvanja

Članak 48.

(1) Prostorije za spremanje i čuvanje namirnica i pića moraju biti odvojene od kuhinje ili prostora za pripremanje jela, moraju biti opremljene odgovarajućim policama i/ili ormarima s pretincima za smještaj namirnica i pića.

(2) Prostorije iz stavka 1. ovog članka za čuvanje lako pokvarljivih namirnica i pića moraju biti opremljene rashladnim komorama ili hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta, kojima se omogućava odvojeno čuvanje namirnica različitog porijekla.

(3) U prostorijama iz stavka 1. ovog članka, prozori (ako postoje) moraju biti mrežicom zaštićeni od mogućnosti ulaska insekata.

(4) Priručni prostor za čuvanje namirnica i pića smješten je neposredno uz: kuhinju, prostoriju za pripremanje jela ili prostoriju za usluživanje gostiju. Iznimno, taj prostor može biti i odvojen prostor u kuhinji, prostoriji za pripremanje jela ili prostoriji za usluživanje gostiju, ili u tu svrhu u tim prostorijama postavljen rashladni uređaj, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Na priručni prostor za čuvanje namirnica i pića odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Namirnice i proizvodi čuvaju se u prostorijama, priručnim prostorima, komorama i u rashladnim uređajima na sljedeći način:

1. Da se spremaju u rashladne prostorije ili uređaje, zasebno, za meso, za ribu,  za povrće i voće, za mliječne proizvode, za dogotovljena jela, poluproizvode i  pripravke i sl.;

2. Povrće, jaja, kuhana jela i ostalo čuvaju se na temperaturi do najviše 10°C;

3. Smrznuti proizvodi čuvaju se na temperaturi do 18°C;

4. Riba i meso čuvaju se na temperaturi od 0° do 3°C;

5. Police na kojima se odlažu namirnice ne smiju biti od drveta;

6. Sirova i obrađena hrana ne smije se odlagati zajedno;

7. Proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom u ostavi,  rashladnoj komori, zamrzivaču ili rashladnom uređaju.

(6) Prostori i prostorije u kojima se spremaju i čuvaju namirnice moraju biti zračeni prirodnim ili mehaničkim putem.

1.17.7. Točionik

Članak 49.

(1) Ugostiteljski sadržaj u kojem se uslužuju pića i napici mora imati točionik odgovarajuće površine.

(2) Točionikom se smatra uređen i opremljen prostor u kojem se pripremaju, izdaju ili uslužuju napici i izdaju ili uslužuju pića, a mogu se pripremati, izdavati ili usluživati i hladna i jednostavna topla jela i slastice.

(3) Točionik je samostalna funkcionalna cjelina u zasebnoj prostoriji ili prostoru koji se nalaze u neposrednoj blizini blagovaonice. Točionik može biti i samostalna funkcionalna cjelina u prostoriji za usluživanje gostiju odnosno prostoru za usluživanje gostiju na otvorenom.

(4) Točionik minimalno mora imati:

1. Miješalicu s toplom i hladnom vodom i odvodom;

2. Uređaje i opremu za odlaganje pića i napitaka;

3. Rashladne uređaje za pića;

4. Odgovarajuću radnu plohu od nehrđajućeg čelika;

5. Dvodijelni sudoper s toplom i hladnom vodom ili jednodijelni sudoper i stroj za  pranje čaša;

6. Espresso-aparat ako se uslužuju napici.

(5) Iznimno od stavka 4. točke 5. ovog članka, dvodijelni ili jednodijelni sudoper i stroj za pranje čaša, mogu biti smješteni i izvan točionika u neposrednoj blizini koja s točionikom čini funkcionalnu cjelinu.

(6) Ako se u točioniku pripremaju i uslužuju hladna i jednostavna topla jela, tada, osim elemenata iz stavka 4. ovog članka, točionik mora imati i:

1. Termički blok;

2. Radnu površinu za obradu namirnica, od nehrđajućeg čelika;

3. Dvodijelno korito za pripremu namirnica;

4. Uređaj za odvođenje pare, dima i mirisa, dovoljnog kapaciteta odzračivanja ili  djelotvorno prirodno odzračivanje, osim kada se pripremaju i uslužuju  isključivo hladna jela;

5. Dvodijelni sudoper za pranje posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom ili  jednodijelni sudoper i stroj za pranje posuđa;

6. Rashladni uređaj za hladna jela i slastice.

(7) Ako se iz točionika naposredno uslužuju gosti, točionik mora imati šank.

1.17.8. Jelovnik i karta pića i napitaka

Članak 50.

(1) Ugostiteljski sadržaji u kampovima moraju imati dovoljan broj jelovnika i karti pića i napitaka, koji se moraju staviti na raspolaganje gostu na njegov zahtjev ili na svakom stolu mora biti jelovnik i karta pića i napitaka, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2)  Ako se gosti uslužuju za šankom točionika, tada jelovnik i karta pića i napitaka moraju biti izloženi na šanku.

(3) U jelovniku i karti pića i napitaka navode se jela, pića i napici i druge ugostiteljske usluge koje se nude gostima, te njihove cijene.

(4) Jelovnik i karta pića i napitaka ispisuju se na hrvatskom i najmanje na jednom stranom jeziku.

(5) Na jelovniku i karti pića i napitaka za svaki ponuđeni proizvod mora biti istaknuta prodajna cijena s porezom.

(6) Jelovnik i karta pića i napitaka obvezno se stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe.

(7) Jela, napici i pića, te druge usluge navedene u jelovniku i karti pića moraju se uslužiti ako ih gost zahtijeva.

(8) Ovjereni primjerci normativa jela, pića i napitaka, obvezno se stavljaju na uvid gostu na njegov zahtijev.

Članak 51.

(1) Iznimno od članka 50. stavka 1. ovog Pravilnika, ugostitelj ne mora stavljati gostu na raspolaganje Jelovnik u slučaju kada se usluge prehrane pružaju gostima po ugovorenoj usluzi (usluga: doručak – večera, doručak – ručak – večera, i sl. ) a jela se u ugostiteljskom sadržaju uslužuju s integral postave i nude u zasebnim gastro posudama tako da gost ponuđena jela odabire po želji i poslužuje se sam ili ga na njegov zahtjev uslužuje kuhar koji je na raspolaganju gostima kod odabira jela.

(2) Kada se u ugostiteljskim sadržajima u kampovima primjenjuje način usluživanja iz stavka 1. ovog članka, umjesto Jelovnika, ponuđena jela moraju biti gostu predstavljena putem odgovarajućih oznaka s ispisanim nazivom jela i/ili vrstom jela postavljenih na pultu uz svaku gastro posudu ili na drugi odgovarajući i primjeren način tako da gost bude obaviješten o kakvom se jelu radi.

1.18. Office odnosno spremište za opremu i sredstva za čišćenje

Članak 52.

(1) Rezervna oprema smještajnih jedinica u građevinama (ako ih ima) i sredstva za čišćenje i održavanje prostora i prostorija moraju se čuvati i odlagati u odgovarajućim zasebnim prostorijama odnosno u jednoj prostoriji sa zasebnim odgovarajućim prostorima.

(2) Prostorije odnosno prostori u kojima se odlaže i čuva oprema i sredstva iz stavaka 1. ovog članka označavaju se kao »office« ili drugom primjerenom oznakom.

1.19. Minimalni uvjeti i prostori za zaposleno osoblje

Članak 53.

(1) Osoblje zaposleno u kampovima mora se prema gostu odnositi gostoljubivo, profesionalno i korektno.

(2) Osoblje zaposleno na poslovima usluživanja i komuniciranja s gostima mora poznavati najmanje jedan svjetski jezik, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Osoblje mora biti uredno, čisto i primjereno odjeveno.

(4) Izvan radnog vremena osoblje se ne smije zadržavati u prostorijama i na prostorima kampovagdje borave gosti.

Članak 54.

(1) Za zaposleno osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru kampovi moraju imati sanitarije koje se sastoje od: jednog zahoda i predprostora u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom i jedne tuš kabine, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Kampovi u kojima se pružaju ugostiteljske usluge, osim sanitarija iz stavka 1. ovog članka, u/uz svaki ugostiteljski sadržaj i/ili ugostiteljski objekt, za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru moraju imati jedan zahod s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom vodom. Iznimno, takve jedne sanitarije dostatne su za više ugostiteljskih sadržaja i/ili ugostiteljskih objekata koji se nalaze u istoj građevini. Ove prostorije moraju biti u funkcionalnoj cjelini s ugostiteljskim sadržajem i/ili ugostiteljskim objektom.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, kampovi koji imaju do 5 zaposlenih osoba u jednoj smjeni nemaju obvezu imati sanitarije za zaposleno osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru. To osoblje može se služiti zajedničkim sanitarijama u smje­štajnom objektu.

(4) Sanitarije za zaposleno osoblje moraju biti smještene tako da im osoblje može prići ne prolazeći prostorijama i prostorima namijenjenim gostima.

(5) Kampovi moraju imati garderobu za zaposleno osoblje. U garderobi ili odgovarajućoj prostoriji, za svaku zaposlenu osobu mora biti garderobni ormarić s ključem. Za osoblje koje radi na pripremanju i usluživanju jela mora biti osiguran dvodijelni garderobni ormarić. Iznimno, kampovi koji imaju osiguran smještaj za zaposleno osoblje u posebnim prostorijama unutar ili u blizini smještajnog objekta, ne moraju imati garderobe za zaposleno osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru.

(6) Kampovi u kojima u jednoj smjeni radi više od 20 osoba moraju imati blagovaonicu ili poseban prostor za blagovanje zaposlenog osoblja.

(7) Iznimno od stavka 6. ovog članka, u vrsti Kamp naselje i/ili ako s više smještajnih objekata na istoj lokaciji posluje jedan ugostitelj, ti objekti mogu imati jednu zajedničku blagovaonicu za zaposleno osoblje iz svih smještajnih objekata.

1.20.  Ostali uvjeti

1.20.1. Trgovačke i druge usluge

Članak 55.

(1) Kampovi moraju osigurati trgovinu živežnim namirnicama, mjenjačnicu, unutar ili u blizini smještajnog objekta, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu i kategoriju nije drukčije propisano.

(2)  Svi objekti koji se nalaze u kampovima, u kojima se obavlja uslužna djelatnost u funkciji turističke potrošnje, moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima za tu vrstu djelatnosti odnosno objekata. Pravne osobe i obrtnici koji posluju u tim objektima moraju biti registrirani za djelatnost koju obav­ljaju. Objekti u cjelini, kvalitetom vanjskog i unutarnjeg uređenja i opreme, te standardom usluga, moraju na odgovarajući način udovoljavati uvjetima i standardima sukladno vrsti odnosno kategoriji smještajnog objekta u kojem se nalaze.

IV. MINIMALNI UVJETI ZA SMJEŠTAJNE JEDINICE U GRAĐEVINAMA U KAMPOVIMA

Članak 56.

(1) Ukupna korisna površina smještajne jedinice koja se nalazi u građevini (sobe, studio apartmana, apartmana, prostorije za spavanje, spavaonice) u kampovima naziva se modul.

(2) Moduli smještajnih jedinica iz stavka 1. ovog članka propisani su ovisno o minimalnim uvjetima i kategorijama KAMPOVA.

1. Moduli smjeŠtajnih jedinica u graĐevinama u postojeĆim smjeŠtajnim  objektima

Članak 57.

Module smještajnih jedinica u građevinama u postojećim smještajnim objektima čine:

– Modul sobe čini ukupna korisna površina: predprostora (ako ga ima)  spavaćeg dijela sobe i kupaonice;

– Modul Studio apartmana čini ukupna korisna površina: predprostora (ako ga  ima), prostorije u kojoj je dio namijenjen spavanju, boravku, blagovanju i  kuhanju, te kupaonice, ili iznimno, prostorije za spavanje i odvojene prostorije  s dijelom namijenjenim za boravak, blagovanje i kuhanje, te kupaonice;

– Modul apartmana čini ukupna korisna površina: predprostora (ako ga ima), prostorije za spavanje, prostorije za boravak, blagovanje i kuhanje, te  kupaonice i zasebnog zahoda ako je propisan;

– Modul prostorije za spavanje čini ukupna korisna površina prema zatečenom  stanju u postojećem smještajnom objektu;

– Modul spavaonice čini ukupna korisna površina spavaonice.

2. Moduli smjeŠtajnih jedinica u graĐevinama u novim smjeŠtajnim  objektima

Članak 58.

(1) Module smještajnih jedinica u građevinama u novim smještajnim objektima čine:

– Modul sobe čini ukupna korisna površina: predprostora, spavaćeg dijela sobe  i kupaonice;

– Modul Studio apartmana čini ukupna korisna površina: predprostora,  prostorije u kojoj je dio namijenjen spavanju, bo­rav­ku, blagovanju i kuhanju, te  kupaonice;

– Modul apartmana čini ukupna korisna površina: predprostora, prostorije za  spavanje, prostorije za boravak, blagovanje i kuhanje, kupaonice i zasebnog  zahoda ako je propisan;

– Modul spavaonice čini ukupna korisna površina spavaonice s  predprostorom.

(2) Površina modula smještajne jedinice u građevinama u novim smještajnim objektima propisana za pojedinu kategoriju ne ovisi o broju kreveta u smještajnoj jedinici. Ugostitelj sam odlu­čuje o kapacitetu smještajne jedinice s obzirom na propisane uvjete (primjerice: je li soba dvokrevetna ili jednokrevetna).

3. Minimalni moduli, dozvoljena odstupanja modula

Članak 59.

(1) Minimalni moduli smještajnih jedinica u građevinama su moduli smještajnih jedinica propisani za najniže kategorije kampova koji se kategoriziraju.

(2) Da bi se smještajni objekt mogao razvrstati u vrstu i kategoriju, osim ostalih propisanih uvjeta, mora ispunjavati i uvjete minimalnog modula iz stavka 1. ovog članka računajući i dozvo­ljena odstupanja iz članka 60. ovog Pravilnika.

Članak 60.

(1) U postojećim smještajnim objektima, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se kampovima utvrđuje, dozvoljavaju se odstupanja od propisanih modula smještajnih jedinica. Iznimno, ova odredba se ne primjenjuje u slučaju povećanih kapaciteta nastalih izgradnjom novih građevina i/ili dogradnjom i/ili nadogradnjom na postojeće građevine, nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika odnosno nakon usklađivanja smještajnog objekta s ovim Pravilnikom. Odstupanja se dozvoljavaju do:

– 1 m2 za modul sobe,

– 2 m2 za modul Studio apartmana i modul apartmana.

(2)  Iznimno, umjesto odstupanja iz stavka 1. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima koji posluju ljeti, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se kampovima utvrđuje, dozvoljava se u modul uračunati površinu: terase, lođe ili balkona do:

1. 2 m2 za modul sobe;

2. 3 m2 za modul Studio apartmana;

3. 4 m2 za modul apartmana s jednom sobom za spavanje, a za svaku dodatnu  sobu za spavanje 2m2.

Ova odredba ne primjenjuje se u slučaju iznimke iz stavka 1. ovog članka.

(3) Smatra se da KAMPOVI posluju ljeti, ako posluju u razdoblju od 01. travnja do 15. listopada tijekom godine.

Članak 61.

Iznimno od članka 59. stavka 2. ovog Pravilnika, u posto­jećim smještajnim objektima, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se utvrđuje, 80% smještajnih jedinica u građevinama mora ispunjavati propisane površine modula uključivo i module sa dozvoljenim odstupanjima.

4. Kapacitet smjeŠtajnih jedinica u graĐevinama

Članak 62.

(1) Kapacitet smještajne jedinice koja se nalazi u građevini, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, određuje se:

1. za postojeće smještajne objekte prema broju kreveta ovisno o površini propisanog modula,

2. za nove smještajne objekte prema broju kreveta neovisno o površini  propisanog modula.

(2) S obzirom na kapacitet soba može biti:

1. jednokrevetna – ima jedan krevet za jednu osobu;

2. dvokrevetna – ima dva kreveta za po jednu osobu ili jedan krevet za dvije  osobe.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u postojećim smje­štajnim objektima soba s obzirom na kapacitet može biti i trokrevetna ako je površina modula sobe veća za 3 m2 od površine propisane za dvokrevetnu sobu.

(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka u jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi, ako je površina modula sobe veća za 3m2 od površine propisane za utvrđeni kapacitet sobe, na zahtjev gosta, može se postaviti samo jedan dodatni krevet.

(5) S obzirom na kapacitet studio apartman i apartman mogu biti:

1. studio apartman sa najviše četiri kreveta (kreveti sklopivi i/ili stalno namješteni  ako su ovim Pravilnikom dozvoljeni),

2. apartman sa najviše šest kreveta u tri prostorije za spavanje.

(6) Iznimno od stavka 5. ovog članka, na prostorije za spavanje u apartmanu odgovarajuće se mogu primijeniti odredbe stavaka 3. i 4. ovog članka.

(7) Iznimno od stavka 5. ovog članka, u apartmanu u prostoriji za boravak mogu biti dva dodatna kreveta, ako dodatnih kreveta nema u prostoriji/ama za spavanje.

(8) Pod pojmom »dodatni krevet« iz odredbi ovog članka podrazumijeva se krevet postavljen na zahtjev gosta, koji se ne nalazi stalno u smještajnoj jedinici. Uz takav krevet ne moraju se nalaziti obvezatni propisani elementi (noćni ormarić i noćna svjetiljka). Dodatni krevet se ne izražava u kapacitetu smještajne jedinice.

(9) Kreveti u smještajnoj jedinici, iznimno, mogu biti smje­šteni i jedan iznad drugoga – kreveti na kat. Uz krevet na kat obvezno se nalaze na odgovarajući način postavljeni propisani elementi. Postavljanje kreveta na kat je dozvoljeno u jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi. U jednokrevetnoj sobi može se postaviti jedan krevet na kat, a u dvokrevetnoj sobi dva kreveta na kat. Za svaki krevet na kat soba mora imati 3m2 više od propisane površine modula.

(10) Odredbe stavka 9. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju i na ostale smještajne jedinice.

5. Minimalni uvjeti za spavaonicu – smjeŠtajnu jedinicu u graĐevini

Članak 63.

Smještajna jedinica u građevini – spavaonica mora ispunjavati sljedeće minimalne uvjete:

1. Podna površina po  krevetu najmanje 4m2;

2. Minimalna veličina kreveta 80x190 cm s minimalnim razmakom među  krevetima od 75 cm, osim ako su razdvojeni pregradama;

3. Minimalna unutarnja visina mora biti 2,50 m;

4. Pod u spavaonici mora biti od materijala koji se lako čisti i održava;

5. Prozori (ako postoje) i ostakljena vrata moraju imati zastore ili sl. za  zamračivanje, koji sprječavaju poglede izvana.

6. Minimalni uvjeti za prostoriju za spavanje – smještajnu jedinicu u  građevini

Članak 64.

Smještajna jedinica u građevini – prostorija za spavanje mora ispunjavati sljedeće minimalne uvjete:

1. Podna površina po krevetu odnosno mjestu za ležanje najmanje 3 m2;

2. U jednoj prostoriji za spavanje može biti najviše tri kreveta, odnosno tri mjesta  za ležanje. Kapacitet prostorije za spavanje određuje se prema broju kreveta,  odnosno prema broju mje­sta za ležanje;

2. Unutarnja visina prostorije za spavanje smatra se dostatnom prema  zatečenom stanju;

3. Pod u prostoriji za spavanje mora biti od materijala koji se lako čisti i održava;

4. Prozori (ako postoje) i ostakljena vrata na prostorijama za spavanje moraju  imati zastore ili sl. za zamračivanje, koji spr­je­čavaju poglede  izvana.

V.  MINIMALNI UVJETI ZA VRSTU KAMPIRALIŠTE

Članak 65.

Minimalni uvjeti za vrstu Kampiralište pobliže su propisani u Prilogu II. ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio. 

VI. KATEGORIJE I NAČIN RAZVRSTAVANJA I KATEGORIZACIJE KAMPOVA

1. OpĆe odredbe

Članak 66.

(1) Kategoriziraju se sljedeće vrste kampova:

– Kamp

– Kamp naselje.

(2) Kampovi iz stavka 1. ovog članka za sve vrijeme rada moraju u cijelosti ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za vrstu i kategoriju koja je pojedinoj vrsti utvrđena.

2. Kategorije Kampa i Kamp naselja

Članak 67.

(1) Pojedina kategorija kampova označava se odgo­varajućim brojem zvjezdica. Kampovi se kategoriziraju:

1. Vrsta Kamp u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice

– tri zvjezdice

– četiri zvjezdice i

– pet zvjezdica.

2. Vrsta Kamp naselje u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice

– tri zvjezdice

– četiri zvjezdice i

– pet zvjezdica,

(2)  Najniža kategorija utvrđena za pojedine kampove iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva ispunjavanje minimalnih uvjeta koji su ovim Pravilnikom propisani za vrstu.

Članak 68.

(1) Vrsta Kamp kategorizira se na temelju propisanih obveznih elemenata u svezi: uređenja, opreme, uređaja, usluga, održa­vanja i drugih elemenata propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Vrsta Kamp naselje kategorizira se sukladno odredbama ovog Pravilnika i primjenom propisa za neku od vrsta smještajnih objekata: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje i Turistički apartmani, ovisno o tome koje vrste ugostiteljskih usluga se u Kamp naselju pružaju. Svi kategorizirani dijelovi u Kamp naselju moraju ispunjavati uvjete za kategoriju istog broja zvjezdica. Iznimno, u Kamp naselju koje se kategorizira kategorijom pet zvjezdica dio koji ispunjava uvjete sukladno uslugama u vrsti Turistički apartmani, može ispunjavati uvjete za kategoriju koja se označava s četiri zvjezdice.

(3) Osim elemenata iz stavka 1. ovog članka, Kamp i Kamp naselje za pojedinu kategoriju moraju ispuniti i propisani bodovni prag glede pojedinih propisanih standarda i to za:

1. ekologiju;

2. šport i rekreaciju;

3. animaciju;

4. ugostiteljske, trgovačke i ostale sadržaje, odnosno objekte u funkciji turističke potrošnje.

(4) Ako je neki standard iz stavka 3. ovog članka za pojedinu vrstu i/ili kategoriju propisan kao obvezatan element, tada se tim standardom ne može tvoriti bodovni prag, odnosno on se ne uračunava u standarde koji se boduju.

(5). Elementi za kategorizaciju vrste Kamp i pojedini elementi za vrstu Kamp naselje pobliže su propisani u Prilogu I. ovog Pravilnika »Elementi za kategorizaciju vrste Kamp i pojedini elementi za vrstu Kamp naselje«, koji čini njegov sastavni dio. 

3. NaČin oznaČavanja vrste i kategorije

Članak 69.

(1) Vrsta i kategorija kampova, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, označavaju se standardiziranom pločom. Na ploči se navodi naziv vrste za:

1. Kamp riječju: Kamp,

2. Kamp naselje riječima: Kamp naselje

3. Kampiralište riječju: Kampiralište

(2) Za kampove koji se kategoriziraju pored naziva iz stavka 1. ovog članka, na standardiziranoj ploči navodi se i odgovarajući broj zvjezdica kao oznaka za kategoriju.

(3) Grafička rješenja standardiziranih ploča iz stavka 1. ovog članka propisuje ministar turizma u Prilogu III. ovog Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

(4) Odabir proizvođača standardiziranih ploča u nadležnosti je Ministarstva turizma.

(5) Standardiziranu ploču iz stavka 1. ovog članka ugostitelj naručuje direktno od proizvođača i snosi troškove njene nabavne cijene i dostave.

4. Promjena vrste i/ili kategorije

Članak 70.

(1) Ako tijekom poslovanja kampovi prestanu ispunjavati propisane uvjete za utvrđenu vrstu ili kategoriju, te ako nastanu promjene glede: kapaciteta, usluga, strukture smještajnih jedinica, ugostiteljskih sadržaja, ugostiteljskih objekata (ako ih ima) i dr., ugostitelj je dužan, odmah po nastanku tih promjena, podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje i/ili novu kategorizaciju smje­štajnog objekta, odnosno za usklađivanje novonastalog stanja sa važećim propisima iz područja ugostiteljstva.

(2) Ako se u razvrstanom odnosno kategoriziranom smje­štajnom objektu činjenično stanje promijeni tako da on naknadno ispuni uvjete za drugu vrstu i/ili višu kategoriju, ugostitelj, neovisno o bilo kakvom roku, može podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje u drugu vrstu i/ili višu kategoriju poslovnog objekta.

5. Ponovna kategorizacija – po sluŽbenoj duŽnosti Ministarstva turizma

Članak 71.

(1) U skladu sa zakonom kampovi koji su kategorizirani ponovno se kategoriziraju po proteku roka od tri godine od dana usklađivanja s ovim Pravilnikom, odnosno svake daljnje tri godine. Postupak ponovne kategorizacije sukladno zakonu provodi Ministarstvo turizma po službenoj dužnosti. U ovom postupku, ako se ispune zakonom propisani uvjeti, kampovima se može utvrditi nova vrsta odnosno kategorija.

(2) U postupku ponovne kategorizacije iz stavka 1. ovog članka, činjenično stanje u kampovima utvrđivat će se vodeći računa i o propisima koji su bili na snazi u vrijeme donošenja do tada važećeg rješenja. Slijedom toga, svi elementi utvrđeni po ranije važećim propisima, koje po prirodi stvari nije moguće izmijeniti, odnosno uskladiti sa propisom koji se primjenjuje u vrijeme provedbe ponovne kategorizacije smatrat će se dostatnima prema zatečenom stanju. Ti elementi će se kao takvi navesti u obrazloženju rješenja o ponovnoj kategorizaciji. Ova odredba primijenit će se uz uvjet da u kampovima nije došlo do promjena glede ispunjavanja: minimalnih uvjeta, usluga i obveznih elemenata, koje bi uzrokovale pad kategorije ili promjenu vrste po propisima na temelju kojeg je doneseno do tada važeće rješenje.

6. PodnoŠenje zahtjeva za razvrstavanje
i kategorizaciju

Članak 72.

(1) Sukladno zakonu zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnog objekta u vrste: Kamp i Kamp naselje, podnosi se Ministarstvu turizma.

(2) Zahtjev iz stavka 1., u pravilu, sadrži podatke o:

1. Podnositelju zahtjeva (tvrtka, sjedište, registrirana djelatnost/i);

2. Adresi, vrsti i nazivu objekta, razdoblju poslovanja;

3. Kategoriji koja se zahtijeva, maksimalnom smještajnom kapa­citetu objekta i  uslugama koje se u objektu pružaju;

4. Ukupnoj površini prostora smještajnog objekta, broju smještajnih jedinica i pobližim podacima o vrstama smještajnih jedinica kojima objekt raspolaže, njihovom uređenju i opremi i dr., sanitarijama i pojedinim sanitarnim elementima za goste (vrstama i broju sanitarnih elemenata), te drugim obveznim i neobveznim elementima i sadržajima u poslovnom objektu;

5. Voditelju poslovanja.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti i na preslici propisanog priloga ovog Pravilnika: Prilog I. »Elementi za kategorizaciju vrste Kamp i pojedini elementi za vrstu Kamp naselje«, uz uvjet da se preslika Priloga koristi kao obrazac i podaci popune u koloni »REZULTAT«, koja je utvrđena u nastavku materijalnog dijela propisa, a ostali traženi podaci u skladu sa stavkom 2. ovog članka daju se na posebnom podnesku u privitku. Dio zahtjeva za vrstu Kamp naselje koji se odnosi na pružanje usluga sukladno nekoj od vrsta smještajnih objekata: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje i Turistički apartmani, u ovom slučaju može se podnijeti na odgovarajućoj preslici propisa za te vrste smještajnih objekata.

(4) Zahtjev je, u pravilu, popraćen sljedećom dokumentacijom (dokaznim sredstvima) – primjerice:

1. Izvatkom iz sudskog registra o registriranoj djelatnosti i osobama ovlaštenim  za zastupanje podnositelja zahtjeva, odnosno rješenjem o upisanom obrtu i/ili preslikom obrtnice;

2. Aktom o imenovanju (rasporedu na poslove) voditelja poslovanja i preslikom  radne knjižice voditelja poslovanja ili drugim dokumentima iz kojih je  čitljiv radni status voditelja poslovanja u objektu i stručna sprema kojom  raspolaže;

3. O pravu korištenja poslovnog prostora;

4. Geodetskim snimkom smještajnog objekta u mjerilu koje omogućuje prepoznavanje svih internih karakteristika: prometnica, različitih građevina, zona i vrsta smještajnih jedinica, i dr.;

5. Na zahtjev voditelja postupka i drugim dokumentima kojima se potkrepljuju činjenice koje treba utvrditi u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.

Članak 73.

(1) Sukladno zakonu zahtjev za razvrstavanje smještajnog objekta u vrstu Kampiralište podnosi se uredu državne uprave u županiji, odnosno Nadležnom uredu državne uprave u Gradu Zagrebu (dalje u tekstu: nadležni ured), ovisno o području gdje se smještajni objekt nalazi.

(2) Odredbe članka 72. stavaka 2. 3. i 4., ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i pri podnošenju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka.

7. NaČin razvrstavanja i kategorizacije

Članak 74.

(1) Razvrstavanje odnosno razvrstavanje i kategorizacija kampova provodi se:

primjenom Zakona o općem upravnom postupku, uvidom i analizom podnijetog zahtjeva i priloženih dokaza, utvrđivanjem činjenica u smještajnom objektu s obzirom na postavljeni zahtjev, te na utvrđeno činjenično stanje primjenom: materijalnog zakona, ovog Pravilnika, te slijedom ovog Pravilnika i drugih propisa, kojima su propisane pojedine vrste smještajnih i ugostiteljskih objekata.

(2) U postupku kategorizacije kampova po ovom Pravilniku činjenično stanje u kampovima utvrđivat će se vodeći računa i o propisima koji su bili na snazi u vrijeme donošenja do tada važećeg rješenja. Slijedom toga, svi elementi utvrđeni po ranije važećim propisima, koje po prirodi stvari nije moguće izmijeniti, odnosno uskladiti sa ovim Pravilnikom, iznimno, smatrat će se dostatnima prema zatečenom stanju. Ti elementi će se kao takvi navesti u obrazloženju rješenja o kategorizaciji. Ova odredba primijenit će se uz uvjet da u kampovima nije došlo do promjena glede ispunjavanja: minimalnih uvjeta, usluga i obveznih elemenata, koje bi uzrokovale pad kategorije ili promjenu vrste po propisima na temelju kojeg je doneseno do tada važeće rješenje.

(3) Očevid u kampovima koji se kategoriziraju obavljaju povjerenstva Ministarstva turizma koja sačinjavaju najmanje dva člana. Članove povjerenstva imenuje ministar turizma:

1. iz redova službenika Ministarstva,

2. iz redova službenika nadležnih ureda,

3. iz redova stručnjaka iz područja ugostiteljstva i turizma i iz drugih područja.

Povjerenstvo vodi voditelj postupka do donošenja rješenja.

(4) Očevid u vrsti Kampiralište, obavlja povjerenstvo nadležnog ureda.

Povjerenstvo nadležnog ureda sačinjavaju isključivo dva čla­na (voditelj postupka do donošenja rješenja – predsjednik i član) koje imenuje čelnik nadležnog ureda iz redova službenika toga ureda. Čelnik nadležnog ureda imenuje povjerenstva za: sjedište nadležnog ureda i svaku ispostavu nadležnog ureda. Pojedinim članovima povjerenstva čelnik može odrediti zamjenike.

Članak 75.

(1) Sukladno zakonu ugostitelj snosi troškove postupka razvrstavanja odnosno razvrstavanja i kategorizacije smještajnog objekta. Troškove postupka sukladno zakonu čine: dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja članova povjerenstva, te naknada za rad pojedinog člana u slučaju kada se postupak provodi u suradnji sa stručnjacima za odgovarajuće područje odnosno struku koji nisu djelatnici Ministarstva turizma ili nadležnog ureda.

(2) Sukladno zakonu, u postupku ponovne kategorizacije koju će po službenoj dužnosti provoditi Ministarstvo turizma ugostitelj snosi troškove postupka samo u slučaju ako se smje­štajnom objektu utvrdi nova vrsta i kategorija.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

Ugostitelji koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u objektima vrste Kamp dužni su smještajni objekt uskladiti s ovim Pravilnikom tj. pribaviti rješenje o kategorizaciji smještajnog objekta u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 77.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika na smještajne objekte vrste Kamp, u kojima se ugostiteljska djelatnost obavlja profesionalno (ugostitelj je pravna ili fizička osoba), neće se primjenjivati odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj: 57/95., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99., 52/99., 43/00., 52/00., 57/00., 63/00., 18/01., 33/01. i 21/03) kojima je propisan ugostiteljski objekt vrste Kamp i kategorije, elementi i mjerila za kategorije i način kategorizacije objekata te vrste, odredbe Priloga V. »Elementi i mjerila za kategorizaciju kampa« ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj: 57/95., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99., 52/99., 43/00., 52/00., 57/00., 63/00., 18/01., 33/01. i 21/03) – Prilog IX. »Grafička rješenja standardiziranih ploča« – grafička rješenja za standardizirane ploče za vrstu Kamp.

Članak 78.

Iznimno od odredbi članka 77. ovog Pravilnika, dok se ne usuglase s odredbama ovog Pravilnika, na postojeće smještajne objekte vrste Kamp kojima posluju ugostitelji primjenjivat će se odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj: 57/95., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99., 52/99., 43/00., 52/00., 57/00., 63/00., 18/01., 33/01. i 21/03).

Članak 79.

Zahtjevi za utvrđivanjem minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju, te upis u upisnik smještajnog objekta, koji su u postupku upravnog rješavanja na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, riješit će se u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom, ili, na izričit zahtjev ugostitelja, u skladu s Pravilnikom iz članka 78. ovog Pravilnika.

Članak 80.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/64
Urbroj: 529-04-03-1
Zagreb, 18. rujna 2003.

Ministrica turizma
Pave Župan Rusković, v. r.

 

 

PRILOG I.
 ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU VRSTE KAMP I POJEDINI ELEMENTI ZA VRSTU KAMP NASELJE -
tamnija polja obvezna primjena

I.                    dio

II.                 dio

III.               dio

IV.              dio

V.                 dio

VI.              dio

 

PRILOG II.
 
MINIMALNI UVJETI ZA KAMPIRALIŠTE

 

PRILOG III
GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA POJEDINE VRSTE KAMPOVA