MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2976

Na teme­lju članka 49. stavka 1. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96, 19/96, 76/98 i 76/99) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE ANIMATORE

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom ispitu za turističke animatore (»Narodne novine«, broj 95/96, 39/00 i 81/00) u članku 6. stavku 1. dodaje se alineja 7. koja glasi:

»– Šibenik.«.

Članak 2.

Članak 18a. mije­nja se i glasi:

»Domaća ili inozemna putnička agencija ili ugostite­lj, može, uz posebno odobre­nje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, za poslove turističkog animatora angažirati osobu koja ima inozemnu licencu za obav­lja­nje poslova turističkog animatora. Ta licenca će se smatrati uvjere­njem o položenome stručnom ispitu za turističkog animatora.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01-04-02/86
Urbroj: 530-14-04-01
Zagreb, 23. studenoga 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.