MINISTARSTVO TURIZMA

1950

Na temelju odredbi članka 9. stavka 4., članka 16. stavka 3., članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 22. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 49/03-pročišćeni tekst i 117/03), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI, POSEBNIM STANDARDIMA I POSEBNOJ KVALITETI SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 48/02 i 108/02), u članku 2:

U stavku 2. iza riječi: »građevina« stavlja se točka, a riječi: »ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu smještajnog objekta nije propisano drukčije« brišu se.

U stavku 3, u točki 6. riječi: »najviše šest mjeseci prije ili tri mjeseca poslije« zamjenjuju se riječima: »prije ili najviše šest mjeseci poslije«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Iznimno, od odredbi stavka 3. točke 8. ovog članka, neće se smatrati postojećim smještajnim objektom objekt kod kojeg je dogradnja i/ili nadogradnja kapaciteta do ukupno 25 smje­štajnih jedinica započela nakon 31. XII. 2003. godine. Kod toga objekta u ukupnom novonastalom kapacitetu može biti do 20% kapaciteta prema uvjetima za modul postojećeg smještajnog objekta, odgovarajuće kategorije.

(8) Iznimno, od odredbi stavka 3. točke 8. ovog članka, neće se smatrati postojećim smještajnim objektom objekt koji je nastao prenamjenom iz objekta druge namjene, ako je prenamjena objekta započela nakon 31. XII. 2003. godine.

(9) Dokazi o početku dogradnje i nadogradnje smještajnog objekta i o započinjanju prenamjene objekta druge namjene u smještajni objekt, iz stavka 7. i 8. ovog članka, jesu isprave pribavljene sukladno posebnim propisima.«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Smještajni objekti, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu smještajnog objekta nije drukčije propisano, mogu imati sljedeće vrste smještajnih jedinica:

1. Sobu koja se sastoji od: predprostora, spavaćeg dijela i kupaonice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

2. Hotelski apartman (suite) koji se sastoji od: predprostora, sobe za spavanje, prostora ili prostorije za boravak i kupaonice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

3. Studio apartman koji se sastoji od: predprostora, prostorije s dijelovima namijenjenima i opremljenima za spavanje, za boravak, za kuhanje i blagovanje, te kupaonice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

4. Apartman koji se sastoji od: predprostora, sobe za spavanje, prostorije za boravak, kuhanje i blagovanje, te kupaonice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u vrsti Hotel smje­štajna jedinica može biti i obiteljska soba (family room). Obiteljska soba (family room) sastoji se od: predprostora, dvije prostorije i/ili prostora za spavanje i kupaonice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Iznimno od stavka 1. točke 3. ovog članka, u postojećim smještajnim bjektima Studio apartmanom može se smatrati i apartman koji površinom modula i opremom ispunjava uvjete za Studio apartman kategorije koja se smještajnom objektu utvrđuje.

(4) Jednom smještajnom jedinicom smatrat će se sve prostorije i prostori unutar smještajne jedinice u koju se ulazi kroz jedna vrata.

(5) Sve smještajne jedinice u smještajnom objektu moraju biti pojedinačno označene na uobičajeni način, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.«

Članak 3.

U članku 7. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Hotel mora imati: prijemni hol u kojem je recepcija, najmanje pet smještajnih jedinica koje sve moraju imati kupaonicu, ugostiteljske sadržaje (kuhinju i blagovaonicu), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Smještajne jedinice u hotelu mogu biti sobe i/ili hotelski apartmani (suite) i iznimno, obiteljske sobe (family room), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.«

Članak 4.

U članku 8., u stavku 3. iza riječi: »(suite)« dodaju se riječi: »i obiteljske sobe (family room).«

Članak 5.

U članku 9. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Aparthotel je smještajni objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Aparthotel mora imati: prijemni hol u kojem je recepcija, najmanje pet smještajnih jedinica koje sve moraju imati kupaonicu. Više od 50% smještajnih jedinica mora biti ustrojeno i opremljeno tako da gost može sam pripremati jela, ugostiteljske sadržaje (kuhinju i blagovaonicu), ako ovim Pravilnikom nije druk­čije propisano.«

Članak 6.

U članku 11. stavak 1. i stavak 7. mijenjaju se i glase:

»(1) Turističko naselje je smještajni objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja s doručkom, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. U Turističkom naselju gostu se mora osigurati mogućnost bavljenja športom i/ili drugim oblicima rekreacije na otvorenom prostoru, prilagođenima specifičnim uvjetima destinacije.«

»(7) Unutar vrste Turističko naselje mogu se nalaziti i smješ­tajni objekti vrste: Hotel, Aparthotel i/ili Kamp. Vrsta Turistički apartmani može se nalaziti samo u Turističkom naselju – posto­jeći objekt. Ako se ove vrste smještajnih objekata prostorno nalaze unutar vrste Turističko naselje, tada se ti smještajni objekti kategoriziraju zasebno i samostalno primjenom propisa koji se na njih odnose. Smještajnim objektima koji se mogu nalaziti unutar Turističkog naselja mora poslovati ugostitelj koji posluje Turis­tičkim naseljem. Unutar turističkog naselja ne mogu se nalaziti smještajni objekti kojima posluju drugi ugostitelji i/ili objekti u kojima ugostiteljske usluge pružaju građani.«

Članak 7.

U članku 12. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Turistički apartmani je smještajni objekt u kojem se gos­tima pružaju samo usluge smještaja u smještajnim jedinicama ustrojenim i opremljenim tako da gost može sam pripremati jela.

(2) Smještajni objekt Turistički apartmani funkcionalna je cjelina koju čini više smještajnih jedinica u jednoj ili više samo­stojećih građevina, koje su u cijelosti namijenjene profesionalnom obavljanu ugostiteljske djelatnosti i koriste se isključivo u turističke svrhe. Građevine u kojima se nalaze smještajne jedinice turističkih apartmana ne mogu imati više od 3 etaže. Iznimno, u postojećim smještajnim objektima smatra se odgovarajućim zate­čeno stanje (etaža) građevina.«

Članak 8.

U članku 13., u stavku 2., riječi: »je samostojeća građevina koja« brišu se.

Članak 9.

U članku 14. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci: 3., 4. i 5., postaju stavci: 2., 3. i 4.

Članak 10.

Iza članka 16. mijenja se naslov: »1.1. Nesmetano kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja« tako da glasi:

» 1.1. Nesmetano kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, te mogućnost parkiranja motornioh vozila«.

Članak 11.

U članku 17. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4., koji glase:

»(3) Smještajni objekt u pravilu mora imati osiguranu mogućnost parkiranja motornih vozila: parkiralište ili garažu, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, smještajni objekt koji se nalazi na mjestu nedostupnom za promet motornih vozila ili na mjestu sa zabranom prometa motornih vozila, ne mora imati osiguranu mogućnost parkiranja motornih vozila.«

Članak 12.

U članku 18. mijenja se stavak 3. i glasi:

»(3) Oznake o vrsti, kategoriji, posebnom standardu i posebnoj kvaliteti smještajnog objekta moraju se isticati na standardiziranoj ploči sukladno ovom Pravilniku.«

Članak 13.

Iza članka 28. mijenja se naslov: »1.12. Uvjeti za osobe s posebnim potrebama« tako da glasi:

»1.12. Uvjeti za osobe s invaliditetom«

Članak 14.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Novi smještajni objekti u dijelu: ulaza, komunikacija u zajedničkim prostorima i sanitarijama u zajedničkim prostorima, moraju ispunjavati uvjete za osobe s invaliditetom sukladno posebnim propisima, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Na ulaznim vratima smještajne jedinice moraju biti ozna­čene odgovarajućim reljefnim oznakama. Dizala, ako ih smješ­tajni objekt ima moraju imati odgovarajuću ploču za upravljanje dizalom s reljefnim oznakama i sustav zvučnog informiranja o smjeru kretanja dizala.« 

Članak 15.

U članku 31., iza alineje četvrte dodaje se alineja peta koja glasi:

»– Modul obiteljske sobe (family room) čini ukupna korisna površina: predprostora (ako ga ima), dvije prostorije ili dva prostora za spavanje i kupaonice.«

Članak 16.

U članku 32., u stavku 1., iza alineje četvrte dodaje se alineja peta koja glasi:

»– Modul obiteljske sobe (family room) čini ukupna korisna površina: predprostora, dvije prostorije ili dva prostora za spavanje i kupaonice.«

Članak 17.

U članku 34., u stavku 1., u alineji drugoj iza riječi: »modul studio apartmana« stavlja se zarez i dodaju riječi: » modul apartmana i modul obiteljske sobe (family room).«

Članak 18.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Kapacitet smještajnog objekta utvrđuje se prema broju smještajnih jedinica i njihovom kapacitetu.

(2) Kapacitet smještajne jedinice, ako ovim Parvilnikom nije druk­čije propisano, određuje se:

1. za postojeće objekte prema broju kreveta ovisno o povr­šini propisanog modula,

2. za nove objekte prema broju kreveta neovisno o površini propisanog modula.

(3) S obzirom na kapacitet soba može biti:

1. jednokrevetna – ima jedan krevet za jednu osobu,

2. dvokrevetna – ima dva kreveta za jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima soba s obzirom na kapacitet može biti i trokrevetna ako je površina modula sobe veća za 3 m2 od površine propisane za dvokrevetnu sobu.

 (5) Iznimno od stavka 3. ovog članka, u jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi, ako je površina modula sobe veća za 3m2 od propisane za utvrđeni kapacitet sobe, na zahtjev gosta, može se namjestiti dodatni krevet.

(6) Obiteljska soba (family room) u hotelu može imati naj­više do četiri kreveta.

(7) S obzirom na kapacitet: hotelski apartman, studio apartman i apartman, mogu biti:

1. hotelski apartman (suite) sa dvokrevetnom prostorijom za spavanje,

2. studio apartman sa najviše četiri kreveta (pomična i/ili fiks­na ako su ovim Pravilnikom dozvoljeni),

3. apartman sa najviše šest kreveta u tri prostorije za spavanje.

(8) Iznimno od stavka 7. ovog članka, na prostorije za spavanje u hotelskom apartmanu (suite) i apartmanu odgovarajuće mogu se primjeniti odredbe stavka 4. i 5. ovog članka.

(9) Iznimno od stavka 7. ovog članka, u smještajnim jedinicama iz istog stavka, u prostoriji za boravak, ako smještajna jedinica ima takvu prostoriju, mogu biti dva dodatna kreveta, ako dodatnih kreveta nema u prostoriji/ama za spavanje.

 (10) Kreveti u smještajnoj jedinici, iznimno, mogu biti smješteni i jedan iznad drugoga - kreveti na kat. Uz krevet na kat također se obvezno nalaze na odgovarajući način postavljeni propisani elementi. Postavljanje kreveta na kat nema nikakvog utjecaja na propisanu površina modula smještajne jedinice koja mora odgovarati propisanoj za kapacitet sobe.

(11) Pod pojmom »dodatni krevet« iz odredbi ovog članka podrazumijeva se krevet postavljen na zahtjev gosta, koji nije stalno namješten u smještajnoj jedinici. Uz takav krevet ne moraju se nalaziti obvezatni propisani elementi (noćni ormarić i noćna svjetiljka). Takav krevet ne izražava se u kapacitetu smje­štajne jedinice.«

Članak 19.

U članku 37. riječi: »sanitarije u javnim prostorima i prostorijama namijenjenim gostima«, zamjenjuju se riječima: »sanitarije u zajedničkim prostorima i prostorijama namijenjenim gostima (uz recepciju, ugostiteljske sadržaje i dr.), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.«

Članak 20.

U članku 48: stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Kuhinja mora imati sljedeće prostore, opremu, uređaje i pravila postupanja:

1. Hlađenu i odvojenu prostoriju za hladnu i obrađenu hranu (salate, umaci i sl.), ako ovim Pravilnikom nije drukčije Propisano;

2. Prostore i uređaje za čišćenje i obradu namirnica, s dvod­jelnim koritima, s radnim površinama od nehrđajućeg čelika, odvo­jeno, za obradu: ribe, mesa, povrća i voća (ovisno o ponudi jela). Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti i u funkcionalnoj blizini kuhinje, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

3. Odgovarajuće radne površine i police;

4. Koš za otpatke kraj svake radne površine;

5. Odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane, pića i napitaka;

6. Kuhinjske krpe u uporabi samo u slučaju termičke obrade hrane;

7. Uređaje za odvod dima, pare i mirisa, koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije;

8. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete;

9. Obrađena hrana spremljena na temperaturi do najviše 100 C;

10. Odvojene prostore s dvodijelnim sudoperima za pranje crnog i za pranje bijelog posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom. Ako se posuđe pere u stroju za pranje posuđa, tada je dostatan jednodijelni sudoper za svaku od navedenih vrsta posuđa;

11. Klima, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

12. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, sapun, četkica za pranje ruku, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku, za osoblje u kuhinji;

13. Osoblje mora nositi odjeću i kape namijenjene za rad u kuhinji (kuharsku odoru);

14. Znak o zabrani konzumiranja hrane;

15. Vatrootpornu tkaninu za gašenje požara;

16. Kutija s materijalom za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu.«;

stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Sve radne površine i police u kuhinji moraju imati gornju plohu od nehrđajućeg materijala koji se lako čisti, ne smije biti od drveta.«;

stavak 8. briše se.

Članak 21.

Iza članka 48. dodaje se nova podtočka 1.16. 3a. i naslov koji glasi:

»1. 16. 3a. Ostale kuhinje:

 – druga ili druge kuhinje ako postoje uz kuhinju iz članka 48.   Pravilnika,

 – kuhinja u slučaju kada se pružaju samo usluge doručka i u   smještajnim objektima koji imaju do 25 smještajnih jedinica, a uz  usluge doručka pružaju i ostalu prehranu«

Članak 22.

Iza podtočke 1.16.3a. i naslova: »Ostale kuhinje . . .« dodaje se članak 48a. koji glasi:

»Članak 48a.

(1) Iznimno od odredbi članka 48. stavka 1. i 3. ovog Pravil­nika, ako smještajni objekt ima više ugostiteljskih sadržaja u kojima se pružaju usluge prehrane, a koji imaju svaki svoju kuhinju, tada samo jedna kuhinja mora biti u cijelosti opremljena i uređena u skladu s odredbama članka 48. ovog Pravilnika, a druga odnosno ostale kuhinje moraju imati slijedeće prostore, opremu, uređaje i pravila ponašanja:

1. Najmanje jedan rashladni uređaj;

2. Najmanje jedan dvodijelni sudoper, s tekućom toplom i hladnom vodom, za pripremu namirnica;

3. Odgovarajuće radne površine i police;

4. Koš za otpatke kraj svake radne površine;

5. Odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane, pića i napitaka;

6. Kuhinjske krpe u uporabi samo u slučaju termičke obrade hrane;

7. Uređaje za odvod dima, pare i mirisa, koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije;

8. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete;

9. Klima, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

10. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, sapun, četkica za pranje ruku, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku, za osoblje u kuhinji;

11. Osoblje mora nositi odjeću i kape namijenjene za rad u kuhinji (kuharsku odoru);

12. Znak o zabrani konzumiranja hrane;

13. Vatrootpornu tkaninu za gašenje požara;

14. Kutija s materijalom za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu.

 (2) Iznimno od odredbi članka 48. stavka 1. i 3. ovog Pravilnika, smještajni objekti u kojima se od prehrane pružaju samo usluge doručka i smještajni objekti koji imaju do 25 smještajnih jedinica, a uz usluge doručka pružaju i ostalu prehranu, mogu imati kuhinju koja ima slijedeće prostore, opremu, uređaje i pravila ponašanja:

1. Priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu uporabu, u koju svrhu može poslužiti i rashladni uređaj, koji može biti u funkcionalnoj blizini kuhinje;

2. Najmanje jedan rashladni uređaj, koji se može nalaziti i u funkcionalnoj blizini kuhinje;

3. Najmanje jedan dvodjelni sudoper, s tekućom toplom i hladnom vodom, za pripremu namirnica;

4. Odgovarajuće radne površine i police;

5. Koš za otpatke kraj svake radne površine;

6. Odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane, pića i napitaka;

7. Kuhinjske krpe u uporabi samo u slučaju termičke obrade hrane;

8 Uređaje za odvod dima, pare i mirisa, koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije;

9. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete;

10. Dvodijelni sudoperi za pranje crnog i za pranje bijelog posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom. Ako se posuđe pere u stroju za pranje posuđa, tada je dostatan jednodjelni sudoper za svaku od navedenih vrsta posuđa;

11. Klima, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano;

12. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, sapun, četkica za pranje ruku, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku, za osoblje u kuhinji;

13. Osoblje mora nositi odjeću i kape namijenjene za rad u kuhinji (kuharsku odoru);

14. Znak o zabrani konzumiranja hrane;

15. Vatrootpornu tkaninu za gašenje požara;

16. Kutija s materijalom za prvu pomoć na vidnom i lako dostupnom mjestu.

(4) Na kuhinje iz stavka 1. i 2. ovog članka, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe članka 48. stavka 2., 5., 6. i 7. i odredbe članka 49. ovog Pravilnika.«

Članak 23.

U članku 49. u stavku 2. broj: »1,80 m« zamjenjuje se bro­jem: »2,00 m«.

Članak 24.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Ugostitelj koji posluje s više smještajnih objekata u kojima se pružaju usluge prehrane, može pripremu i obradu namirnica za pripremanje jela u tim smještajnim objektima organizirati na jednom mjestu – u centralnoj pripremnici namirnica.

(2) Centralna pripremnica namirnica mora imati:

1. Odgovarajuće rashladne uređaje za čuvanje neobrađenih namirnica;

2. Odgovarajuće rashladne odnosno termičke uređaje za odlaganje obrađenih i poluobrađenih namirnica i proizvoda;

3. Odgovarajuće uređaje za termičku obradu hrane;

4. Uređaje za odvod dima, pare i mirisa;

5. Radne površine i police;

6. Kraj svake radne površine koš za otpatke;

7. Zasebne prostore (boksove) s odgovarajućim koritima i radnim površinama od nehrđajućeg čelika, za pripremu namirnica, odvojeno, za obradu: ribe, mesa, povrća;

8. Strojeve i pribor za obradu namirnica;

9. Posuđe za odgovarajuće namjene;

10. Odvojene prostore s dvodijelnim sudoperima za pranje crnog i za pranje bijelog posuđa, s tekućom tolom i hladnom vodom. Ako se posuđe pere u stroju za pranje posuđa, tada je dostatan jednodijelni sudoper za svaku od navedenih vrsta posuđa;

11. Za potrebe osoblja poseban umivaonik s tekućom hladnom i toplom vodom, odgovarajućim priborom i sredstvom za pranje, dezinfekciju i sušenje ruku;

12. Osoblje mora nositi odjeću i kape namijenjene za rad u kuhinji (kuharsku odoru);

13. Upozorenje o zabrani konzumiranja hrane, izloženo na vidljivom mjestu;

14. Kutiju opremljenu materijalom za prvu pomoć, na vidnom i lako dostupnom mjestu;

15. Vatrootpornu tkaninu za gašenje požara;

16. Odgovarajuću opremu i uređaje za dostavu obrađenih namirnica, koji  udovoljavaju sanitarnim uvjetima.

(3) Na centralnu pripremnicu namirnica odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 48. stavka 2., 5., 6. i 7. i odredbe članka 49. ovog Pravilnika.

Članak 24.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»(1) Za zaposleno osoblje smještajni objekt mora imati: garderobu, odgovarajući broj sanitarija (zahodi, tuš kupaonice) i druge prostorije.

(2) U garderobi ili odgovarajućoj prostoriji, za svaku zaposlenu osobu mora biti garderobni ormarić s ključem. Za osoblje koje radi na pripremanju i usluživanju jela mora biti osiguran dvodijelni garderobni ormarić. Radna odjeća osoblja koje radi na pripremi jela ne smije se odlagati u ormarić u isti dio gdje se odlaže osobna odjeća.

(3) Smještajni objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u bilo kojoj vrsti odnosno prostoru ili prostoriji ugostiteljskog sadržaja za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, mora imati sanitarije:

1. jedan zahod, pisoar na tekuće ispiranje, predprostor u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom,

2. jednu tuš kabinu.

(4) Za zaposleno osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, smještajni objekt mora imati sanitarije:

1. jedan zahod za žene s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom

2. jedan zahod za muškarce s prostorom u kojem je pisoar i predprostorom s umivaonikom,

3. jednu tuš kupaonicu.

(5) Iznimno od odredbi stavka 1. i 4., ovog članka, smještajni objekt u kojem u jednoj smjeni radi do 5 osoba i smještani objekt koji ima do 25 smještajnih jedinica, ne moraju imati sanitarije za osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru. To osoblje može se služiti sanitarijama u zajedničkim prostorima u smještajnom ob­jek­tu.

 (6) Sanitarije za zaposleno osoblje moraju biti odgovarajuće opremljene opremom i priborom za održavanje higijene. Moraju biti smještene tako da im osoblje može prići ne prolazeći prostorijama i prostorima namjenjenim gostima smještajnog objekta. Sanitarije za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru moraju biti u blizini radnih prostorija toga osoblja odnosno u prostoru koji s tim prostorijama čini funkcionalnu cjelinu.

(7) Smještajni objekt u kojem u jednoj smjeni radi više od 20 osoba mora imati blagovaonicu ili poseban prostor za blagovanje zaposlenog osoblja, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(8) Iznimno od stavka 7. ovog članka, ako sa više smje­štajnih objekata na istoj lokaciji posluje jedan ugostitelj, tada ti objekti mogu imati jednu zajedničku blagovaonicu za zaposleno osoblje iz svih smještajnih objekata.«

Članak 25.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»(1) Postojeći smještajni objekti kategoriziraju se u sljedeće kategorije:

1. Vrsta: »Hotel« kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa hotela kategorizira se kao i hotel, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

2. Vrsta: »Aparthotel« kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa aparthotela kategorizira se kao i aparthotel, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

3. Vrsta: »Turističko naselje« kategorizira se u četiri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

4. Vrsta: »Turistički apartmani« kategorizira se u tri kategorije:

– dvije zvjezdice,

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice.

5. Vrsta: »Pansion« kategorizira se u dvije kategorije:

– standard,

– komfor.

6. Vrsta: »Guest house« kategorizira se u dvije kategorije:

– standard,

– komfor.

(2) Novi smještajni objekti kategoriziraju se u slijedeće kategorije:

1. Vrsta: »Hotel« kategorizira se u tri kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa hotela kategorizira se kao i hotel, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

2. Vrsta: »Aparthotel« kategorizira se u tri kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

Depandansa aparthotela kategorizira se kao i aparthotel, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

3. Vrsta: »Turističko naselje« kategorizira se u tri kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice,

– pet zvjezdica.

4. Vrsta: »Turistički apartmani« kategorizira se u dvije kategorije:

– tri zvjezdice,

– četiri zvjezdice.

5. Vrsta: »Pansion« kategorizira se u jednu kategoriju:

– komfor.

(3) Depandansa pripadajuća smještajnom objektu kategorizira se odgovarajućom primjenom elemenata propisanih za kategorizaciju smještajnog objekta kojem pripada.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka, depandanse u postojećim smještajnim objektima, osim depandanse u postojećem smještajnom objektu koji se kategorizira s dvije zvjezdice, mogu se kategorizirati jednu kategoriju niže od smje­štajnog objekta kojem pripadaju.

(5) Najniža kategorija utvrđena za pojedinu vrstu smje­štaj­nog objekta podrazumijeva minimalne uvjete koji određuju tu vrstu objekta polazeći od propisanih razlika u kategorijama iz­među postojećih i novih smještajnih objekata.«

Članak 26.

U članku 65. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Hotelu koji ispuni uvjete iz stavka 3. ovog članka, privremeno obavljanje djelatnosti odobrit će se kako slijedi:

1. hotelu za koji se zahtijeva tri zvjezdice – na rok od 3 mjeseca,

2. hotelu za koji se zahtijeva četiri zvjezdice – na rok od 4 mjeseca,

3. hotelu za koji se zahtijeva pet zvjezdica - na rok od 6 mjeseci.

Članak 27.

U članku 66. stavak 3. briše se.

Članak 28.

Iza članka 66. dodaje se točka 3. i naslov koji glasi:

»3. Ponovna kategorizacija - po službenoj dužnosti Ministarstva turizma«

Članak 29.

Iza točke 3. » Ponovna kategorizacija - po službenoj dužnosti Ministarstva turizma« dodaje se članak 66a. koji glasi:

»Članak 66a.

(1) U skladu sa zakonom smještajni objekti iz skupine »hoteli« koji su kategorizirani kategoriziraju se ponovno po proteku roka od tri godine od dana donošenja rješenja o prvobitnoj kategorizaciji odnosno svake tri godine. Postupak ponovne kategorizacije sukladno zakonu provodi Ministarstvo turizma po služ­benoj dužnosti. U ovom postupku, može se, ako se ispune zakonom propisani uvjeti, promijeniti kategorija smještajnog objekta.

(2) U postupku ponovne kategorizacije iz stavka 1. ovog članka, činjenično stanje u smještajnim objektima utvrđivat će se vodeći računa o propisima koji su bili na snazi u vrijeme prvobitnog donošenja rješenja (rješenja koje je doneseno u skladu s ovim Pravilnikom). Slijedom toga, svi elementi utvrđeni po ranije važećem propisu, koje po prirodi stvari nije moguće izmijeniti, odnosno uskladiti sa propisom koji se primjenjuje u vrijeme provedbe ponovne kategorizacije smatrat će se dostatnima prema zatečenom stanju. Ova odredba će se primjeniti uz uvjet da u smještajnom objektu nije došlo do promjena koje bi uzrokovale pad kategorije i primjenom ranije važećeg propisa.«

Članak 30.

U članku 67. stavku 2. iza točke 16. dodaje se točka 17. koja glasi:

»17. ZA OSOBE S INVALIDITETOM«

Članak 31.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) U skladu sa zakonom zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnih objekata u vrste: Hotel, Aparthotel, Turis­tičko naselje i Turistički apartmani, podnosi se Ministarstvu turizma.

(2) Zahtjev iz stavka 1. mora sadržavati podatke o:

1. Podnositelju zahtjeva;

2. Lokaciji, vrsti i nazivu objekta, razdoblju poslovanja;

3. Kategoriji koja se zahtijeva, maksimalnom smještajnom kapacitetu objekta i uslugama koje se u objektu pružaju;

4. Ukupnoj površini prostora, broju smještajnih jedinica i po­bližim podacima o vrstama smještajnih jedinica kojima objekt raspolaže, njihovom uređenju i opremi i dr., sanitarijama i pojedinim sanitarnim elementima za goste (vrstama i broju sanitarnih elemenata), te drugim obveznim i neobveznim elementima i sadržajima u objektu;

5. Voditelju poslovanja.

(3) Zahtjev se može podnijeti i na preslici propisanih Priloga ovog Pravilnika za pojedinu vrstu smještajnog objekta, uz uvjet da se preslika Priloga koristi kao obrazac i podaci popune u koloni »PRIMJEDBE« koja je utvrđena u nastavku materijalnog dijela propisa, a ostali traženi podaci u skladu s ovim člankom daju se na posebnom podnesku.

(4) Zahtjev mora biti popraćen sljedećom dokumentacijom (dokaznim sredstvima):

1. Izvatkom iz Sudskog registra o registriranoj djelatnosti i osobama ovlaštenim za zastupanje podnositelja zahtjeva, odnosno rješenjem o upisanom obrtu i/ili preslikom obrtnice;

2. Preslikom radne knjižice voditelja poslovanja ili drugim dokumentima iz kojih je čitljiv radni status voditelja poslovanja u objektu i stručna sprema kojom raspolaže;

3. O pravu korištenja poslovnog prostora;

4. Grafičkim rješenjem smještajnog objekta;

5. Na zahtjev voditelja postupka, po ukazanoj potrebi, drugim dokumentima kojima se potkrepljuju činjenice koje treba utvrditi u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.«

Članak 32.

Iza članka 70. dodaje se članak 70a. koji glasi:

»Članak 70a.

(1) U skladu sa zakonom zahtjev za razvrstavanje smje­štajnih objekata u vrste: Pansion i Guest house, podnosi se uredu državne uprave u županiji, odnosno Nadležnom uredu državne uprave u Gradu Zagrebu (dalje u tekstu: Nadležni uredi), ovisno gdje se nalazi smještajni objekt.

 (2) Odredbe stavaka 2., 3. i 4., članka 70. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i pri podnošenju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka.

Članak 33.

Članak 72. mijenja se i glasi:

(1) Razvrstavanje i kategorizacija smještajnih objekata iz nadležnosti Ministarstva turizma provodi se: uvidom u zahtjev i priložene dokaze, utvrđivanjem činjenica očevidom u objektu i primjenom odredbi materijalnog zakona i ovog Pravilnika na utvrđeno činjenično stanje. Očevid u objektima obavljaju komisije Ministarstva turizma koje sačinjavaju najmanje dva člana. Komisije imenuje ministar turizma, na način da službenika ministartva koji je voditelj postupka do donošenja rješenja određuje za predsjednika komisije.

Ostale članove komisija ministar određuje:

– iz redova službenika Ministarstva sukladno rasporedu na poslove,

– po ocijenjenoj potrebi, putem zamolbe za suradnju u skladu sa zakonom, iz redova službenika nadležnih ureda,

– po ocijenjenoj potrebi, iz redova stručnjaka iz područja ugostiteljstva i turizma i iz drugih područja.

(2) Komisije iz stavka 1. ovog članka, ministar imenuje za svaki ili više očevida, odnosno za postupanje u kontinuitetu.

(3) Razvrstavanje smještajnih objekata u vrste: Pansion i Guest house, iz nadležnosti nadležnih ureda, provodi se na način sukladan stavku 1. ovog članka, s tim da komisije za očevid u tim objektima čine isključivo dva člana od kojih je jedan službenik nadležnog ureda – voditelj postupka do donošenja rješenja, a drugi član je službenik nadležnog ureda koji radi na odgo­varajućim poslovima. Komisije imenuje čelnik nadležnog ureda.

Članak 34.

Mijenjaju se elementi za kategorizaciju smještajnih objekata utvrđeni u prilozima ovoga Pravilnika i to:

– elementi u Prilogu I. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA – POSTOJEĆI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu II. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA – NOVI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu III. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA – POSTOJEĆI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu IV. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA – NOVI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu V. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA – POSTOJEĆI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu VI. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA – NOVI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu VII. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA – POSTOJEĆI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu VIII. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA – NOVI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu IX. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA – POSTOJEĆI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu X. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA –  NOVI OBJEKTI«,

– elementi u Prilogu XI. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU GUEST HOUSE – POSTOJEĆI OBJEKTI«,

svi tako da glase sukladno istoimenim prilozima u privitku ovog Pravilnika.

Članak 35.

U Prilogu XII. »Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije smještajnih objekata iz skupine hoteli« riječi: »naziv i vrsta smještajnog objekta« zamjenjuju se riječima: »naziv vrste smještajnog objekta«.

Članak 36.

Prilog XIV. »Elementi za posebne standarde za vrstu: »Hotel« »dopunjuju se posebnim standadom za osobe s invaliditetom, koji glasi:

(dopuna u privitku ovog Pravilnika na posebnom Prilogu)

Članak 37.

Prilog XV. »Grafička rješenja standardiziranih ploča za posebne standarde za vrstu: »Hotel« dopunjuje se grafičkim rješenjem standardizirane ploče posebnog standarda za osobe s invaliditetom, koji glasi:

(dopuna u privitku ovog Pravilnika na posebnom Prilogu)

Članak 38.

Usklađivanje smještajnih objekata s odredbama članka 14. stavka 2. ovog Pravilnika mora se provesti u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 39.

O zahtjevima za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnih objekata u vrste: Pansion i Guest house, koji su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika zatečeni u postupku upravnog rješa­vanja u Ministarstvu turizma, odlučit će Ministarstvo turizma.

Članak 40.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/03-01/63
Urbroj: 529-04-03-1
Zagreb, 28. srpnja 2003.

Ministrica turizma
Pave Župan Rusković, v. r.

 

 

 

Prilog I.

»ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA – POSTOJEĆI OBJEKTI«

 

Prilog II.

»ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA – NOVI OBJEKTI«

 

Prilog III.

»ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA – POSTOJEĆI OBJEKTI«

 

Prilog IV.

»ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA – NOVI OBJEKTI«

 

Prilog V.

»ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA – POSTOJEĆI OBJEKTI«

 

Prilog VI.

»ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA – NOVI OBJEKTI«

 

Prilog VII.

»ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA – POSTOJEĆI OBJEKTI«

 

Prilog VIII.

»ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA – NOVI OBJEKTI«

 

Prilog IX.

»ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA – POSTOJEĆI OBJEKTI«

 

Prilog X.

»ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA –  NOVI OBJEKTI«

 

Prilog XI.

»ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU GUEST HOUSE – POSTOJEĆI OBJEKTI«

 

 

 

17. POSEBNI STANDARD: ZA OSOBE S INVALIDITETOM

17. POSEBNI STANDARD: ZA OSOBE S INVALIDITETOM

17.    POSEBNI STANDARD: ZA OSOBE S INVALIDITETOM17.  POSEBNI STANDARD: ZA OSOBE S INVALIDITETOM

OBVEZNI ELEMENTI

 

Okoliš objekta:                                             Ima       Nema

 1.  Staze široke najmanje 1,20 m.                     L           L

 2.  Rampe na stazama i pločnicima za
savladavanje razlika u visini, ako
razlike postoje, nagiba do 1:12                   
L           L

 3.  Površina staza i rampa ravna i
protuklizna                                                 
L           L

Pristup objektu

 4.  Pristupačna parkirališna mjesta za
5% od ukupnog broja smještajnih
jedinica                                                      
L           L

 5.  Parkirališna mjesta vidno označena              L           L

 6.  Širina parkirališnog mjesta najmanje
3,60 m, preporučljivo 3,90 m                     
L           L

 7.  Parkirališno mjesto na udaljenosti do
50 m od ulaza u građevinu                          
L           L

 8.  Rampa uz stubište za pristup objektu
nagiba do 1:10                                           
L           L

 9.  Rampa široka najmanje 0,90 m                   L           L

10. Podest dug 1,20 m na početku i kraju
rampe te na svakih 10,00 m i na
svakoj promjeni smjera                              
L           L

11. Površina rampe neklizajuća                         L           L

12. Dimenzija ulaznog podesta koja
omogućava slobodan krug za kretanje
invalidskih kolica promjera najmanje
1,50                                                          
L           L

13. Automatsko otvaranje ulaznih vrata
s intervalom otvaranja min. 5 s                    
L           L

14. Svjetla širina vrata najmanje 0,80 m             L           L

15. Dvokrilna vrata: širina jednog krila
najmanje 0,80 m                                        
L           L

16. Vjetrobran širine koja omogućuje
slobodan krug za okretanje invalidskih
kolica promjera najmanje 1,5 m                 
L           L

17. Otirači pred vratima u razini s podom
i učvršćeni                                                  
L           L

18. Pragovi vrata niži od 20 mm
i zaobljeni                                                  
L           L

Recepcija

19. Dio recepcijskog pulta postavljen
na visinu od 0,90 m od poda                      
L           L

20. Jedan telefon pristupačan korisnicima
u invalidskim kolicima na visini od
0,90 do 1,40 m                                          
L           L

Sanitarije u javnim prostorima

21. Na ulazu istaknuta reljefna oznaka
na visini od 1,5 m                                       
L           L

22. Jedna unisex zahodska školjka
pristupačna korisnicima u invalidskim
kolicima u svakoj smještajnoj i
ugostiteljskoj građevini                               
L           L

23. Zahodska školjka postavljena na
visinu od 0,45 do 0,50 m                           
L           L

24. Razmak od prednjeg ruba školjke do
stražnjeg zida min. 0,65 m                          
L           L

25. Slobodan prostor bočno uz WC
školjku od min. 90 cm                                
L           L

26. Rukohvati s obje strane zahodske
školjke (zidni, a s druge strane školjke
– sklopivi)                                                  
L           L

27. Razmak između zahodske školjke i
najbližeg zida na kojemu je montiran
rukohvat od 0,45 do 0,50 m                      
L           L

28. Rukohvati uz zahodsku školjku
postavljeni na visini od 0,85 do
0,95 mm i postavljeni 0,15 m od
bočnog ruba školjke                                  
L           L

29. Pristupačan umivaonik s toplom i
hladnom vodom s jednoručnom
mješalicom postavljen na visinu od
0,80 do 0,85 m                                          
L           L

30. Donji rub ogledala na visini koja ne
prelazi 1,00 m ili nagnuto ogledalo
ako je smješteno na većoj visini
od 1,00 m                                                  
L           L

31. Sklopke na vodokotlićima i toaletni
papir postavljene na visinu
0,50–1,20 m                                              
L           L

32. Mjesto za manevriranje invalidskim
kolicima uz svaku sanitariju –
najmanje promjera 1,50 m                         
L           L

33. Otvor vrata širok najmanje 0,80 m              L           L

34. Kvake jednostavne za rukovanje
jednom rukom i nisu okrugle                       
L           L

35. Okov za rukovanje vratima (kvake,
brave, ručke itd.) postavljeni do visine
od 1,20 do 1,40                                        
L           L

36. Pragovi vrata niži od 20 mm
i zaobljeni                                                  
L           L

Horizontalne i vertikalne komunikacije

37. Pristupačan put s invalidskim kolicima
do dizala                                                    
L           L

38. Pristupačne sve etaže sa smještajnim
(ugostiteljskim) sadržajima za osobe
s posebnim potrebama                               
L           L

39. Dizalo za goste u objektima s jednim
katom (dva nivoa na više)                           
L           L

40. Dizalo minimalne unutarnje dimenzije
kabine 1,00¤1,30 m                                   
L           L

41. Širina otvora vrata dizala najmanje
0,80                                                          
L           L

42. Kontrolna tabla kraj ulaza u dizalo s
reljefnim oznakama na visini od
0,90 do 1,40 m                                          
L           L

43. Tabla za upravljanje dizalom s
reljefnim oznakama na visini od 0,9
do 1,40 m                                                  
L           L

44. Interval otvaranja i zatvaranja vrata
dizala najmanje 10 sekundi                         
L           L

45. Rukohvati u kabini dizala postavljeni
na visinu od 0,85 m                                    
L           L

46. Zaštitne ograde oko povišenih dijelova
podova viših od 0,40 m                              
L           L

47. Svjetla širina hodnika najmanje 1,50 m        L           L

48. Razlike u visinama hodnika svladane
rampama ili elevatorima                              
L           L

Smještajne jedinice

49. Objekt mora imati najmanje 5%
smještajnih jedinica koje su
pristupačne osobama u invalidskim
kolicima                                                     
L           L

50. Ulaz u smještajne jedinice označen
reljefno brojem ili drugom oznakom
na visini od 1,50 m                                     
L           L

51. Kupaonica u smještajnoj jedinici
pristupačna                                                
L           L

52. Slobodni prostor od ulaznih vratiju u
smještajnoj jedinici za pristup krevetu
i ostalom namještaju minimalne širine
do 0,90 m                                                  
L           L

53. Slobodan prostor uz krevet minimalne
dužine 1,50 m i širine 0,90 m                      
L           L

Kupaonica

54. Unisex zahodska školjka pristupačna
korisnicima u invalidskim kolicima u
svakoj smještajnoj ugostiteljskoj
građevini                                                    
L           L

55. Zahodska školjka postavljena na
visinu od 0,45 do 0,50 m                           
L           L

56. Rukohvati s obje strane zahodske
školjke (zidni, a s druge strane
školjke – sklopivi)                                      
L           L

57. Razmak između zahodske školjke i
najbližeg zida na kojemu je montiran
rukohvat od 0,45 do 0,50 m                      
L           L

59. Rukohvati uz zahodsku školjku udaljeni
od zida 35 do 40 mm                                 
L           L

60. Sklopke na vodokotlićima i toaletni
papir postavljeni na visinu od
0,50–1,20 m                                              
L           L

61. Pristupačan umivaonik postavljen na
visinu od 0,80 do 0,85 m                           
L           L

62. Donji rub ogledala na visini koja ne
prelazi 1,00 m ili nagnuto ogledalo
ako je smješteno na većoj visini
od 1,00 m                                                  
L           L

63. Pristupačan tuš i/ili kada                              L           L

64. Kabina za tuširanje sa zaobljenim
pragom koji nije 13 mm viši od
okolnog poda                                            
L           L

65. Kabina za tuširanje može imati pod
spušten u odnosu na pod kupaone
ne više od 20 mm                                       
L           L

66. Tuševi u kabinama za tuširanje
opremljeni elastičnom cijevi dugom
najmanje 1,50 m                                        
L           L

67. Mjesto za manevriranje invalidskim
kolicima – najmanje promjera 1,50 m         
L           L

68. Otvor vrata širok najmanje 0,80 m              L           L

Ugostiteljski sadržaji

69. Restorani ili dijelovi restorana i
prostora za posluživanje jela
pristupačni osobama u invalidskim
kolicima                                                     
L           L

70. Svjetla širina vrata najmanje 0,80 m             L           L

71. Kvake jednostavne za rukovanje
jednom rukom i nisu okrugle                       
L           L

72. Okov za rukovanje vratima (kvake,
brave, ručke itd.) postavljen do visine
od 1,20 do 1.40 m                                     
L           L

73. Pragovi vrata niži od 20 mm i
zaobljeni                                                    
L           L

74. Otirači pred vratima u razini s podom
i učvršćeni u kutovima                                
L           L

75. Svjetla širina hodnika najmanje 1,50 m        L           L

76. Stolovi u restoranima i blagavaonicama
prilagođeni za korisnike u invalidskim
kolicima najmanje 70 cm slobodnog
prostora ispod ploče stola                          
L           L

  istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda

  kupaonica za osobe s invaliditetom ne treba imati propisanu kadu bez obzira na traženu kategoriju.

 

 

DOPUNA PRILOGA XV

GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA POSEBNE STANDARDE ZA VRSTU

HOTEL

 

 

Standardizirana ploča za ozna­ča­va­nje posebnog standarda za osobe s invaliditetom za vrstu hotel je metalna ploča (podloga srebrno-metalne boje), a u tamnoplavoj boji je ilustracija posebnosti usluge. Dimenzije standardizirane ploče su: 20 ¤ 20 cm (kvadrat s polukružnim kutevima).