MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2070

Na temelju odredbi članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96. i 76/98.), ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma,

u članku 30.

– u stavku 5.: riječi »Ministarstvo turizma«, zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«,

Članak 2.

U članku 32.

– u stavku 2.: riječ »turizma«, briše se,

– u stavku 3.: riječ »turizma«, briše se.

Članak 3.

U članku 33.

– u stavku 1.: riječ: »pročelnik«, zamjenjuje se riječju »čelnik«.

Članak 4.

U članku 34.

– u stavku 1.: riječi »turizma«, brišu se.

– u stavku 2.: riječ »turizma« i riječ »pročelnik«, brišu se, a iza riječi »Ministarstva«, stavlja se slovo »i«.

Članak 5.

U Prilogu I.: »Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrsta i kategorija luka nautičkog turizma«, naziv na propisanim standardiziranim pločama: »REPUBLIKA HRVAT­SKA, MINISTARSTVO TURIZMA«, zamjenjuje se nazivom: »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 335-05/04-01/34 

Urbroj: 530-13-04-1 

Zagreb, 20. srpnja 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.