MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2068

Na temelju odredbi članka 9. stavka 4., članka 16. stavka 3., članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 22. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj:49/03 – pročišćeni tekst, i 117/03.), ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

 PRAVILNIK

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU,  MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

 Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i katego­ri­­zaciji ugostiteljskih objekata,

u članku 50.

– u stavku 4.: riječi »ministra turizma«, zamjenjuju se riječima: »ministra nadležnog za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministar)«.

 Članak 2.

U članku 63a.

– u stavku 7.: riječi »Ministarstvo turizma«, zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

Članak 3.

U članku 104.

– u stavku 5.: riječi »Ministarstvo turizma«, zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka«,

– u stavku 6.: riječ »turizma«, briše se.

 Članak 4.

U članku 104a.

– u stavku 4.: riječi »Ministarstvo turizma«, zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka«,

– u stavku 5.: riječi »Ministarstvo turizma«, zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka«.

Članak 5.

U članku 106.

– u stavku 1.: riječ »pročelnik« zamjenjuje se riječju: »čelnik«, a riječ: »turizma«, briše se,

– u stavku 4.: riječ: »turizma«, briše se, a riječ: »pročelnik«, zamjenjuje se riječju: »čelnik«.

Članak 6.

U članku 107.

– u stavku 3.: riječ: »pročelnik«, zamjenjuje se riječju: »čelnik«.

 Članak 7.

U članku 109a.

– u stavku 3.: riječ »turizma«, briše se.

 Članak 8.

U Prilogu IX.: »Grafička rješenja standardiziranih ploča za ugostiteljske objekte«, naziv na propisanim standardiziranim pločama: »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA« zamjenjuje se nazivom: »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA«.

 Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 335-05/04-01/35
Urbroj: 530-13-04-1
Zagreb, 20. srpnja 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.