MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2069

Na temelju odredbi članka 9. stavka 4., članka 16. stavka 3., članka 17. stavka 2., Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 49/03 – pročišćeni tekst, i 117/03.), ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU,  MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI SMJEŠTAJNIH  OBJEKATA KAMPOVA IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE  OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ«

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj«,

u članku 9.

– u stavku 2.: riječi »ministar turizma«, zamjenjuju se riječima: »ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministar)«.

Članak 2.

U članku 45.

– u stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi: »Prostor i uređaje s jednodijelnim koritom i radnom plohom, zasebno, za pripremu ribe, mesa, povrća i voća (čišćenje i obradu namirnica), ovisno o ponudi jela. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti i u blizini kuhinje«,

– u stavku 3. u točki 3.: iza riječi »emisije«, dodaju se riječi u zagradi: »(napa s mehaničkim odsisom)«.

– u stavku 3. točka 5.: mijenja se i glasi: »Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala«,

– u stavku 3. točka 6. mijenja se i glasi: »Odvojene prostore s trodijelnim sudoperom za pranje bijelog posuđa i dvodijelnim sudoperom za pranje crnog posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom. Ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodijelni sudoperi za svaku od navedenih vrsta posuđa. Manipulativni putovi crnog i bijelog posuđa moraju biti odvojeni«.

– u stavku 3. u točki 9.: tekst iza riječi »vodom«, zamjenjuje se riječima: »tekući sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku«,

– u stavku 3. u točki 10.: iza riječi »otpatke«, stavlja se zarez i dodaju riječi: »s poklopcem na nožno otvaranje«.

– u stavku 3. u točki 11.: iza riječi »hrane«, dodaju se riječi: »i pušenja«,

– u stavku 3. točka 12. mijenja se i glasi: »upotreba zaštitne krpe i rukavica samo u slučaju termičke obrade hrane«

– u stavku 3. iza točke 14. dodaju se nove točke 15. i 16. koje glase:

točka 15.: »obrađena hrana spremljena na temperaturi od 4 do 8° C«,

točka 16.: »osoblje mora nositi odjeću sukladno posebnom propisu (kuharsku odoru)«

– stavak 5.: briše se, a stavci 6., 7. i 8. postaju stavcima: 5., 6. i 7.

Članak 3.

U članku 47.

– u stavku 2. u točki 4. iza riječi »mirisa«, dodaju se riječi u zagradi »(napa s mehaničkim odsisom)«

– u stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi: »Odgovarajuće rad­ne površine i police te ormarići sa posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala«,

– u stavku 2. u točki 6. riječ: »dvodijelnim«, briše se,

– u stavku 2. točka 9. mijenja se i glasi: »Odvojeni prostor s trodijelnim sudoperom za pranje bijelog posuđa, i odvojeni prostor s dvodijelnim sudoperom za pranje crnog posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom, a ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodijelni sudoperi za svaku od navedenih vrsta posuđa. Manipulativni putovi bijelog i crnog posuđa moraju biti odvojeni«.

– u stavku 2. u točki 11.: iza riječi »otpatke«, stavlja se zarez i dodaju riječi: »s poklopcem za nožno otvaranje«.

– u stavku 2. u točki 13.: iza riječi »hrane«, dodaju se riječi: »i pušenja«.

– u stavku 2. iza točke 15. dodaje se nova točka 16. i glasi:

točka 16.: »osoblje mora nositi odjeću sukladno posebnom propisu (kuharsku odoru)«.

– u stavku 3. iza riječi »stavaka«, briše se broj »5«, a stavci 6., 7. i 8., postaju stavci: »5., 6. i 7«.

Članak 4.

U članku 48.

– u stavku 5. točka 2. mijenja se i glasi: »Povrće, jaja, kuhana hrana i ostalo čuvaju se na temperaturi od 4 do 8° C«

– u stavku 5. točka 3. mijenja se i glasi: »Smrznuti proizvodi čuvaju se na temperaturi od –12 do – 18 °C«

– u stavku 5. iza točke 7., dodaje se nova točka 8. i glasi:

točka 8.: »kontrola temperature u svim rashladnim prostorima i uređajima«.

– iza stavka 6., dodaje se novi stavak 7. i glasi:

stavak 7.: »Iznimno od stavaka 1. i 2. ovog članka, u smještajnom objektu koji ima do 50 smještajnih jedinica, umjesto prostorija za spremanje i čuvanje namirnica, može biti i odvojeni prostor u kuhinji, opremljen rashladnim komorama i/ili hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta«.

Članak 5.

U članku 63.

– u stavku 1.: točka 6., briše se.

Članak 6.

Ispred članka 64.

– stavlja se podnaslov IV.6. i glasi: »6. MINIMALNI UVJETI ZA PROSTORIJU ZA SPAVANJE – SMJEŠTAJNU JEDINICU U GRAĐEVINI«.

Članak 7.

U članku 69.

– u stavku 3.: riječ »turizma«, briše se,

– u stavku 4.: riječi »Ministarstva turizma«, zamjenjuju se riječima: »Ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo i turizam« (u daljnjem tekstu: »Ministarstvo«)

Članak 8.

U članku 71.

– u stavku 1.: riječ »turizma«, briše se.

Članak 9.

U članku 72.

– u stavku 1.: riječ »turizma«, briše se.

Članak 10.

U članku 74.

– u stavku 3.: riječ »turizma«, briše se.

Članak 11.

U članku 75.

– u stavku 1.: riječ »turizma«, briše se,

– u stavku 2.: riječ »turizma«, briše se.

Članak 12.

Prilog III. »Grafička rješenja standardiziranih ploča za pojedine vrste kampova«, mijenja se i glasi:

(izmjena je u privitku ovog Pravilnika na posebnom Prilogu).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 335-05/04-01/36 
Urbroj: 530-13-04-1 
Zagreb, 20. srpnja 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.