KATEGORIZACIJA LUKA NAUTIČKOG TURIZMA U HRVATSKOJ

 

 

I  PRAVNI TEMELJ ZA KATEGORIZACIJU

Kategorizacija luka nautičkog turizma u Hrvatskoj provodi se temeljem Zakona o turističkoj djelatnosti («Narodne novine», broj 8/96., 19/96. i 76/98.) i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma («Narodne novine», broj 142/99., 47/00., 121/00. i 45/01.)

 

 

II  VRSTE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u određenu vrstu. Vrsta luke nautičkog turizma određuje se prema vrsti usluge koje se u luci pružaju. Svaka pojedina vrsta luke nautičkog turizma ovisno o vrsti usluga koje pruža mora ispunjavati propisane minimalne i posebne uvjete u pogledu izgradnje, uređenja i opreme.

 

Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u slijedeće vrste: 

Luke nautičkog turizma moraju ispunjavati minimalne uvjete propisane Pravilnikom, ako za pojedinu luku Pravilnikom nije drugačije propisano. Minimalni uvjeti utvrđuju se kao opći i posebni minimalni uvjeti.

 

Opći minimalni uvjeti odnose se na:

Posebni minimalni uvjeti moraju ispunjavati pojedine luke nautičkog turizma ovisno o vrsti luka, a odnose se na:

 

Luke nautičkog turizma vrste sidrište, privezište i suha marina za razvrstavanje moraju ispunjavati propisane opće minimalne uvjete i posebne minimalne uvjete. Ove vrste luka nautičkog turizma se ne kategoriziraju.

 

 

III  KATEGORIZACIJA LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Luke nautičkog turizma vrste <marina>  moraju se kategorizirati.

 

Oznaka luka nautičkog turizma vrste marina je KATEGORIJA.

 

Luke nautičkog turizma vrste marina kategoriziraju se u tri kategorije. 

Kategorija marina utvrđuje se ovisno o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom za pojedinu kategoriju, a ovisi o: kvaliteti opreme i uređenja, standardu osnovnih usluga, raznovrsnosti nadopunjujućih usluga koje se turistima-nautičarima pružaju u marini, kao i ostalih usluga i sadržaja na raspolaganju turistima-nautičarima u neposrednoj blizini marine, te kvalitete održavanja marine u cjelini.

 

 

IV   STANJE KATEGORIZACIJE

Od objavljivanja propisa o kategorizaciji luka nautičkog turizma u 1996. godini, Ministarstvo turizma kategoriziralo je sve luke nautičkog turizma koje su podnijele zahtjeve za kategorizaciju.

 

 

V  PREGLED KATEGORIZIRANIH MARINA PO ŽUPANIJAMA 

 

 

VI  SAŽETAK  KAPACITETA U KATEGORIZIRANIM MARINAMA

 

VII  PREGLED RAZVRSTANIH LUKA NAUTIČKOG TURIZMA (osim marina)