MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

1499

Na temelju odredbi članka 9. stavka 4., članka 16. stavka 3., članka 17. stavka 2., članka 18. stavka 2. i članka 22. stavka 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( »Narodne novine«, broj: 49/03 – pročišćeni tekst i 117/03), ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI, POSEBNIM STANDARDIMA I POSEBNOJ KVALITETI SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli, u članku 2.:

– stavak 2. briše se;

– dosadašnji stavci: 3. – 6. postaju stavci: 2. – 5.;

– iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Smještajnim objektom iz stavka 1. ovog članka neće se smatrati objekt u kojem je/su dio/dijelovi građevine/a koji pripadaju funkcionalnoj cjelini objekta faktično ili po bilo kojem prav­nom osnovu otuđeni odnosno izdvojeni iz funkcionalne cjeline objekta a nemaju zasebni ulaz i horizontalne i vertikalne komunikacije.«;

– stavak 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»(7) Iznimno od stavka 6. ovog članka, odredbe toga stavka ne primjenjuju se na dio/dijelove građevine/a koji pripadaju funkcionalnoj cjelini objekta a u kojima se faktično gostima smještajnog objekta pružaju usluge u funkciji turističke potrošnje. Takav/vi dio/dijelovi građevine/a mogu koristiti ulaz, horizontalne i vertikalne kominikacije smještajnog objekta.

(8) Iznimno od stavka 6. ovog članka smještajnim objektom smatrat će se objekt u kojem je dio građevine namijenjen stanovanju vlasnika tvrtke koja posluje smještajnim objektom. Takav dio građevine može koristiti ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije smještajnog objekta.«;

– stavak 9. briše se.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) U smještajnom objektu iz skupine hoteli pružaju se usluge smještaja, a mogu se pružati usluge prehrane, pića, napitaka i slastica, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. U smještajnom objektu mogu se pružati i druge usluge (iz područja drugih djelatnosti) kojima se zadovoljavaju potrebe turista, ako su za obavljanje tih usluga ispunjeni uvjeti u skladu s posebnim propisima.

(2) Vrsta smještajnog objekta iz stavka 1. ovog članka određena je ovisno o: vrsti ugostiteljskih usluga koje se u objektu moraju obvezno pružati, pretežitosti i obveznom minimumu ugostiteljskih usluga, načinu usluživanja, te drugim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom (minimumu uređenja, opreme i dr. elemenata).«

Članak 3.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Da bi smještajni objekt bio razvrstan u pojedinu vrstu iz stavka 1. ovog članaka, mora ispunjavati sljedeće uvjete propisane ovim Pravilnikom:

1. minimalne uvjete za tu vrstu objekta,

2. opće minimalne uvjete i

3. uvjete propisane za najnižu kategoriju te vrste.«

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. riječi: »vrsti Hotel« zamjenjuju se riječima: »vrstama: Hotel, Turističko naselje i Pansion«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Hotel je smještajni objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Hotel je funkcionalna cjelina koju, u pravilu, čini jedna građevina ili dio građevine sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama ako ovim Pravilnikom za ulaz i komunikacije nije drukčije propisano. Iznimno hotel može činiti i nekoliko, a najviše četiri građevine. Ako se hotel sastoji od više građevina, a ne radi se o depandansama hotela, sve građevine moraju biti funkcionalno povezane hodnicima tzv. zatvorenom vezom. Ova obveza ne odnosi se na hotel u kojem građevine razdvaja javna prometnica. Recepcija i obvezni ugostiteljski sadržaji u hotelu ne mogu se nalaziti u građevini u kojoj se ne nalaze smještajne jedinice. U hotelu kojeg čini više građevina među kojima nema zatvorene veze usluga doručka mora se pružati u svakoj građevini sa smještajnim jedinicama.

(3) Hotel može imati najviše tri depandanse kao zasebne građevine unutar funkcionalne cjeline hotela. U novom smješ­tajnom objektu ukupni smještajni kapacitet u depandansi/ama ne smije biti veći od ukupnoga smještajnog kapaciteta u glavnoj zgradi hotela.

(4) Hotel, mora imati: prijemni hol u kojem je recepcija, najmanje pet smještajnih jedinica, ugostiteljske sadržaje (kuhinju i blagovaonicu) i zajedničke sanitarije za goste, ako ovim Pravil­nikom nije drukčije propisano.

(5) Smještajne jedinice u hotelu mogu biti: sobe i/ili hotelski apartmani (suite) i iznimno, obiteljske sobe (family room).

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) U depandansi hotela, u pravilu, pružaju se usluge smještaja, a usluge doručka i druge ugostiteljske i ostale usluge pružaju se u hotelu.

(2) U depandansi hotela smještajne jedinice su: sobe i/ili hotelski apartmani (suite) i obiteljske sobe (family room).

(3) Na depandansu hotela odgovarajuće se primjenjuju uvjeti propisani ovim Pravilnikom za vrstu Hotel i to u dijelu koji se odnosi na: ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije i smješ­tajne jedinice. Ako se u depandansi uslužuje doručak tada se odgovarajuće primjenjuju i uvjeti propisani Pravilnikom za prostoriju za usluživanje.«

Članak 7.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Aparthotel je smještajni objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja i doručka, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Aparthotel je funkcionalna cjelina koju, u pravilu, čini jedna građevina ili dio građevine sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama ako ovim Pravilnikom za ulaz i komunikacije nije drukčije propisano. Iznimno aparthotel može činiti i nekoliko, a najviše četiri građevine. Ako se aparthotel sastoji od više građevina, a ne radi se o depandansama aparthotela, sve građevine moraju biti funkcionalno povezane hodnicima tzv. zatvorenom vezom. Ova obveza ne odnosi se na aparthotel u kojem građevine razdvaja javna prometnica. Recepcija i obvezni ugostiteljski sadržaji u aparthotelu ne mogu se nalaziti u građe­vini u kojoj se ne nalaze smještajne jedinice. U aparthotelu kojeg čini više građevina među kojima nema zatvorene veze usluga doručka mora se pružati u svakoj građevini sa smještajnim jedinicama.

(3) Aparthotel može imati najviše tri depandanse kao zasebne građevine unutar funkcionalne cjeline aparthotela. U novom smještajnom objektu ukupni smještajni kapacitet u depandansi/ama ne smije biti veći od ukupnoga smještajnog kapaciteta u glav­noj zgradi aparthotela.

(4) Aparthotel, mora imati: prijemni hol u kojem je recep­ci­ja, najmanje pet smještajnih jedinica, ugostiteljske sadržaje: kuhi­nju i blagovaonicu, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano i zajedničke sanitarije za goste.

(5) U aparthotelu u najmanje 51% smještajnih jedinica moraju biti opremljene i uređene tako da gost može sam pripremati jela odnosno moraju biti Apartmani i/ili Studio apartmani. Ostale smještajne jedinice u aparthotelu mogu biti sobe ako ovim Pravil­nikom nije drukčije propisano.

(6) Ako se aparthotel sastoji od više funkcionalno povezanih građevina, tada u svakoj građevini moraju biti i smještajne jedinice opremljene i uređene tako da gost može sam pripremati jelo. Te smještajne jedinice ukupnim zbrojem po svim građevinama čine minimum propisan stavkom 5. ovog članka.

Članak 8.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) U depandansi aparthotela, u pravilu, pružaju se usluge smještaja, a usluge doručka i ostale usluge pružaju se u aparthotelu.

(2) U depandansi aparthotela najmanje 51% smještajnih jedinica moraju biti apartmani i/ili studio apartmani, a ostali dio mogu biti sobe, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(3) Na depandansu aparthotela odgovarajuće se primjenjuju uvjeti propisani ovim Pravilnikom za vrstu Aparthotel i to u dije­lu koji se odnosi na: ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije i smještajne jedinice. Ako se u depandansi uslužuje doručak, tada se odgovarajuće primjenjuju i uvjeti propisani Pravilnikom za prostoriju za usluživanje.«

Članak 9.

U članku 11.:

– u stavku 2. riječi: »cjelina koju čini više samostalnih građevina« zamjenjuju se riječima: »i poslovna cjelina koju čini više samostalnih građevina sa smještajnim jedinicama i druge građevine«;

– u stavku 5. iza riječi i zareza: »sobe,« dodaju se riječi i zarez: »obiteljske sobe (family room),«;

– u stavku 6. riječi: »nekom od drugih vrsta smještajnih objekata koji se nalazi u neposrednoj blizini ili u Turističkom naselju« zamjenjuju se riječima: »nekom od drugih vrsta smješ­tajnih objekata kojim posluje isti ugostitelj a koji se nalazi u Turističkom naselju ili u neposrednoj blizini.«;

– u stavku 7. iza riječi: »Turističko naselje« briše se zarez i dodaju riječi i zarez: »i mogu činiti zasebnu funkcionalnu cjelinu,«.

Članak 10.

U članku 12.:

– u stavku 2. iza riječi »svrhe« dodaju se riječi: »a njima posluje jedan ugostitelj.«;

– stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Smještajni objekt Turistički apartmani ima: recepciju, zajedničke sanitarije za goste i smještajne jedinice, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.«;

– u stavku 5. iza riječi »blizini« dodaje se zarez i riječi: »a kojima posluje isti ugostitelj.«.

Članak 11.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Pansion je smještajni objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja s prehranom, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Pansion je funkcionalna cjelina koju, u pravilu, čini jedna građevina. Pansion može biti i dio građevine sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama. Iznimno, postojeći smještajni objekt može se sastojati od više građevina.

(3) Pansion ima: recepciju, smještajne jedinice, blagovaonicu i kuhinju i zajedničke sanitarije za goste, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Smještajne jedinice u Pansionu su: sobe, obiteljske sobe (family room) i/ili hotelski apartmani (suite), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(5) Ugostiteljski sadržaji u Pansionu mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice.«

Članak 12.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Guest house je smještajni objekt u kojemu se gostima obvezno pružaju usluge smještaja s prehranom, a mogu se pružati i druge ugostiteljske usluge, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Guest house ima: recepciju, smještajne jedinice, blagovaonicu i kuhinju, i zajedničke sanitarije za goste, ako ovim Pravil­nikom nije drukčije propisano.

(3) Smještajne jedinice u Guest house su: sobe i/ili hotelski apartmani (suite), ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(4) Iznimno od članka 6. stavka 1. točke 1. i 2. ovog Pravil­nika, smještajne jedinice u Guest house ne moraju imati kupaonicu unutar smještajne jedinice. U tom slučaju, na istoj etaži na kojoj se nalaze smještajne jedinice, za svake dvije smještajne jedinice mora biti osigurana jedna zajednička kupaonica.

(5) Iznimno od odredbi stavaka 1., 2. i 3. ovog članka, u vrstu Guest house može se razvrstati svaki postojeći smještajni objekt koji ustrojem i opremom ne ispunjava u potpunosti uvjete utvrđene za neku od vrsta smještajnih objekata propisanih ovim Pravilnikom, pod uvjetom da ispunjava elemente propisane za Guest house standard.«

Članak 13.

U članku 16. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, po posebnom zahtjevu ugostitelja, a uz prethodno pribavljene isprave temeljem propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Ministar) može odobriti odstupanja od minimalnih uvjeta, odnosno uvjeta za kategoriju propisanih ovim Pravilnikom. Ovo odobrenje ne može se dati za propisani modul smještajne jedinice u smještajnom objektu i u slučaju ako u smještajnoj jedinici ili u drugom odgovarajućem dijelu smještajnog objekta (sanitarijama u zajedničkom prostoru, sanitarijama za zaposleno osoblje i dr.) nisu osigurani uvjeti za nesmetanu i potpunu funkcionalnu namjenu smještajne jedinice odnosno dijela smještajnog objekta za kojeg se odstupanje zah­tijeva.«

Članak 14.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»(1) Na glavnom ulazu u smještajni objekt mora biti vidno istaknuta propisana oznaka vrste i utvrđene kategorije, te naziv objekta ako ga ima. Iznimno, u vrstama »Hotel« i »Aparthotel« kada se ti smještajni objekti sastoje od više građevina odnosno ako imaju depandanse, pored oznake propisane ovim Pravilnikom za označavanje vrste odnosno depandanse, te kategorije, na glavnom ulazu u svaku građevinu u kojoj se nalaze smještajne jedinice ugostitelj mora na primjeren način istaći naziv tvrtke, naziv smještajnog objekta kojem građevina pripada i naziv tog dijela smještajnog objekta odnosno depandanse, ako postoji komercijalni naziv.

(2) Na glavnom ulazu u smještajni objekt koji ima utvrđen posebni standard i/ili posebnu kvalitetu, mora biti istaknuta i propisana oznaka za posebni standard, odnosno posebnu kvalitetu.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka u smještajnom objektu koji je zaštićen kao povijesno-kulturno dob­ro koji se nalazi u građevini(nama) koja/e je/su zaštićena/ne kao povijesno-kulturno dobro, oznake propisane ovim Pravilnikom mogu se postaviti unutar glavnog ulaza i sl.

(4) Oznake o vrsti, kategoriji, posebnom standardu i posebnoj kvaliteti smještajnog objekta moraju se isticati na standardiziranoj ploči sukladno ovom Pravilniku.«

Članak 15.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Prostorije smještajnog objekta moraju imati zvučnu izolaciju sukladno posebnim propisima koja sprječava širenje zvuka izvan tih prostorija.«

Članak 16.

U članku 23. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, ako zbog objektivnih uvjeta nije osigurana mogućnost korištenja javne telefonske mreže, ugostitelj u smještajnom objektu mora gostima osigurati mogućnost uporabe mobilnog telefona na zahtjev gosta.«

Članak 17.

U članku 27.:

– u stavku 1. riječi: »za boravak, blagovaonice, prostorije za usluživanje gostiju, kuhinje, prostora za pripremanje jela i centralne pripremnice za obradu namirnica« zamjenjuju se riječima: »za boravak, za blagova­nje, za usluživanje gostiju (prostorija u kojoj se nalazi i točio­nik), za pripremanje jela (kuhinje), centralne pripremnice za obradu namirnica, te ostalih zajedničkih prostorija«;

– u stavku 2. iza riječi »jedinicama« dodaju se riječi: »i komunikacijama«;

– u stavku 4. iza riječi »prozračivanja« dodaju se riječi: »i da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje gostiju i osoblja«;

– u stavku 5. iza riječi »sustava« dodaju se riječi: »uz uvjet da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje gostiju i osoblja«.

Članak 18.

U članku 30. u stavku 1. iza riječi »površina« dodaju se u zagradi riječi: »(neto površina na uporabi gostu)«.

Članak 19.

U članku 31.:

– u alineji drugoj iza riječi »prostorije« dodaju se riječi: »ili prostorija«;

– u alineji četvrtoj iza riječi »prostorije« dodaju se riječi: »ili prostorija«.

Članak 20.

U članku 32.:

– u alineji drugoj iza riječi »prostorije« dodaju se riječi: »ili prostorija«;

– u alineji četvrtoj iza riječi »prostorije« dodaju se riječi: »ili prostorija«.

Članak 21.

U članku 33. u stavku 2. iza riječi »Pravilnika« dodaju se riječi: »ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.«

Članak 22.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) U postojećim smještajnim objektima, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se objektu utvrđuje, dozvoljava se odstupanje od propisanih modula smještajnih jedinica:

– 1 m2 za modul: sobe, obiteljske sobe (family room) i hotelskog apartmana (suite),

– 2 m2 za modul: studio apartmana i apartmana.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, umjesto odstupanja dozvoljenih odredbama toga stavka, u postojećim smještajnim objektima koji posluju ljeti, bez obzira na vrstu i kategoriju koja se objektu utvrđuje, dozvoljava se u modul uračunati površinu terase, lođe ili balkona:

– 2 m2 za modul: sobe, obiteljske sobe (family room) i hotelskog apartmana (suite),

– 3 m2 za modul studio apartmana,

– 4 m2 za modul apartmana s jednom sobom za spavanje, a za svaku dodatnu sobu za spavanje 2 m2

Članak 23.

U članku 36. u stavku 10., riječi: »kapacitet sobe« zamje­njuju se riječima: »kapacitet smještajne jedinice«.

Članak 24.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Smještajni objekt, bez obzira na vrstu kojoj pripada, ukoliko nudi usluge prehrane (doručak, ručak, večera, a la carte usluge), te uslužuje pića, napitke i slastice, mora, u prostoru objekta odnosno u okviru funkcionalne cjeline objekta (u zatvorenom prostoru, i/ili na otvorenom natkritom prostoru, terasi, uz bazen, na plaži, ako je ima), imati odgovarajuće ugostiteljske sadržaje za pružanje tih usluga.

(2) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovog članka uređenjem, opremom i uslugama, te standardom opreme, uređenja i održava­njem, moraju ispunjavati uvjete sukladno odredbama ovog Pravilnika kojima su propisani uvjeti za ugostiteljske sadržaje.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovoga članka, bez obzira koliko ih smještajni objekt ima, vodeći računa da se radi o ugostiteljskim uslugama smješ­tajnog objekta kojem funkcionalno pripadaju, mogu imati jednu zajedničku kuhinju, te odgovarajuće zajedničke prostorije, prostore i sanitarije kojima se koriste i drugi sadržaji u smještajnom objektu.

(4) Ugostiteljskim sadržajima koji su kao obvezni propisani za pojedinu vrstu i kategoriju smještajnog objekta mora poslovati i u njima usluge mora pružati ugostitelj koji posluje smještajnim objektom.

(5) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovog članka ne moraju se formalno označavati odgovarajućom vrstom ugostiteljskog objek­ta iz skupina: »Restorani« i »Barovi«.

(6) Prostor ugostiteljskog sadržaja unutar funkcionalne cjeline smještajnog objekta, koji nije kao obvezan propisan za pojedinu vrstu i kategoriju objekta odnosno koji je dodatni ugostiteljski sadržaj uz one koji su obvezni u smještajnom objektu, ugostitelj može ustrojiti kao svoj ugostiteljski objekt ili ga iznajmiti ili dati u zakup drugoj tvrtki radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovog članka ugostitelj odnosno tvrtka najmoprimatelj ili zakupac u prostoru ugostiteljskog sadr­žaja mora sukladno zakonu ustrojiti ugostiteljski objekt odgova­rajuće vrste. Taj ugostiteljski objekt mora ispunjavati uvjete za vrstu u koju je razvrstan po posebnom propisu i na odgovarajući način: kvalitetom usluga, uređenja i održavanja, mora ispunjavati uvjete sukladno kategoriji smještajnog objekta u čijoj se funkcionalnoj cjelini nalazi. Iznimno, taj ugostiteljski objekt ne mora imati zasebne sanitarije za goste, već se dostatnima smatraju sanitarije u zajedničkim prostorijama i prostoru smještajnog objekta ako se nalaze u neposrednoj blizini.

(8) O svakoj promjeni u svezi ugostiteljskih usluga za koje je propisana obveza pružanja sukladno odredbama ovog Pravilnika, o promjeni u svezi prostorija i prostora u kojima se ugostiteljske usluge obavljaju u smještajnom objektu, a poglavito ako se ugostiteljski sadržaj preustroji u ugostiteljski objekt (bez obzira tko njime posluje) ugostitelj je dužan bez odlaganja od nadležnog tije­la državne uprave koje je provelo postupak kategorizacije smješ­taj­nog objekta pribaviti rješenje o novonastalom činjeničnom stanju u smještajnom objektu.

(9) Ako ugostitelj ne postupi sukladno odredbama stavka 8. ovog članka, smatrat će se da su prestali postojati uvjeti utvrđeni rješenjem o kategorizaciji smještajnog objekta.

Po saznanju za nastale promjene u smještajnom objektu nadležno tijelo državne uprave koje je donijelo rješenje o kategorizaciji odgovarajućim aktom utvrdit će prestanak uvjeta utvrđenih rješenjem o kategorizaciji smještajnog objekta.«

Članak 25.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»(1) Ugostitelj koji posluje smještajnim objektom ugovorom će obvezati tvrtke (druge ugostitelje) koji posluju ugostiteljskim objektima u funkcionalnoj cjelini smještajnog objekta da ti objekti moraju na odgovarajući način, standardom opreme, uređenja i održavanja, ispunjavati uvjete sukladno kategoriji smještajnog objekta.

(2) Standard opreme, uređanja i održavanje, te sadržaj i kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata iz stvaka 1. ovog članka podliježu provjeri u postupku razvrstavanja i kategorizacije smješ­taj­nog objekta, bez obzira tko njima posluje. Provjera će se obaviti na odgovarajući način: utvrđivanjem činjeničnog stanja suklad­no ovom Pravilniku i propisima koji se primjenjuju na ugostiteljske objekte.«

Članak 26.

U članku 46. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pod u blagovaonici, prostoriji i u prostoru za usluživa­nje gostiju ne smije biti klizav.«

Članak 27.

U članku 48. u stavku 3:

– iza riječi »postupanja« dodaju se riječi: »ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano«;

– točke: 1., 2., 3., 4. i 6. mijenjaju se i glase:

»1. Dovoljan broj hlađenih i odvojenih prostorija ili prostora za odvojeno spremanje namirnica;

2. Prostor i uređaje s jednodjelnim koritom i radnom plo­hom, zasebno, za pripremu ribe, mesa, povrća i voća (čišćenje i obradu namirnica), ovisno o ponudi jela. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti i u blizini kuhinje;

3. Odgovarajuće radne površine, police, ormarići za posuđe i pribor, moraju biti od nehrđajućeg materijala, ne od drveta;

4. Koš za otpatke kraj svake radne površine s poklopcem na nožno otvaranje;

6. Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo u slučaju ter­mičke obrade hrane;«;

– u točki 7. iza riječi »emisije« u zagradi dodaju se riječi: »(napa s mehaničkim odsisom)«;

– točke: 9. i 10. mijenjaju se i glase:

»9. Obrađena hrana spremljena na temperaturi od 4 do 8°C;

10. Odvojene prostore s trodjelnim sudoperom za pranje bijelog posuđa i dvodjelnim sudoperom za pranje crnog posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom. Ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodjelni sudoperi za svaku od navedenih vrsta posuđa;«;

– iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. Manipulativni putevi crnog i bijelog posuđa moraju biti odvojeni;«;

– dosadašnja točka 11. postaje točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Klima;«;

– dosadašnje točke 12. – 14. postaju točke 13. – 15. mijenjaju se i glase:

»13. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, za osoblje u kuhinji, tekući sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku;

14. Osoblje mora nositi odjeću i kapu sukladno posebnom propisu;

15. Pisana upozorenja o zabrani: konzumiranja hrane i pušenja, izložena na vidljivom mjestu;«;

– dosadašnja točka 16. postaje točka 17.;

– stavak 5. briše se;

– u stavku 6. iza riječi »prostor« dodaju se riječi: »ili prostoriju«.

Članak 28.

Iza članka 48. naslov u točki 1.16.3a. mijenja se i glasi:

»1. 16. 3a. Druga ili druge kuhinje ako postoje uz kuhinju iz članka 48. ovog Pravilnika«

Članak 29.

U članku 48a. u stavku 1:

– riječ »ponašanja« zamjenjuje se riječima: »postupanja ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano«;

– točke: 2., 3., 4. i 6., mijenjaju se i glase:

»2. Najmanje jedno dvodjelno korito, s tekućom toplom i hladnom vodom i radna ploha za pripremu namirnica;

3. Odgovarajuće radne površine, police, ormarići za posuđe i pribor, moraju biti od nehrđajućeg materijala, ne od drveta;

4. Koš za otpatke kraj svake radne površine s poklopcem na nožno otvaranje;

6. Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo u slučaju termičke obrade hrane;

– u točki 7. iza riječi »emisije« u zagradi dodaju se riječi: »(napa s mehaničkim odsisom)«;

– točka 9. mijenja se i glasi:

»9. Klima;«;

– točke: 10., 11. i 12., mijenjaju se i glase:

»10. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, za osoblje u kuhinji, tekući sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku;

11. Osoblje mora nositi odjeću i kapu sukladno posebnom propisu;

12. Upozorenja o zabrani: konzumiranja hrane i pušenja, izložena na vidljivom mjestu;«;

– stavak 2. briše se;

– stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na kuhinju iz stavka 1. ovog članka, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe članka 48. stavka 2. i odredbe članka 49. ovog Pravilnika.«.

Članak 30.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»U kuhinji mora biti besprijekoran red i čistoća, a otpaci se moraju redovito odstranjivati.«

Članak 31.

U članku 50. u stavku 2. točke: 4., 5., 6., 10., 12. i 13., mijenjaju se i glase:

»4. Uređaje za odvod dima, pare i mirisa (napa s mehanič­kim odsisom);

5. Odgovarajuće radne površine, police, ormarići za posuđe i pribor, od nehrđajućih materijala, ne od drveta;

6. Kraj svake radne površine koš za otpatke s poklopcem na nožno otvaranje;

10. Odvojeni prostor s trodjelnim sudoperom, s tekućom toplom i hladnom vodom za pranje bijelog posuđa i odvojeni prostor s dvodjelnim sudoperom, s tekućom toplom i hladnom vodom za pranje crnog posuđa. Ako se posuđe pere u stroju za pranje posuđa, tada je dostatan jednodjelni sudoper za svaku od navedenih vrsta posuđa;

12. Osoblje mora nositi odjeću sukladno posebnom propisu (kuharsku odoru);

13. Upozorenja o zabrani: konzumiranja hrane i pušenja, izložena na vidljivom mjestu;«.

Članak 32.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) U smještajnom objektu prostorije i priručni prostori za spremanje i čuvanje namirnica i pića moraju biti odvojeni od: kuhinje, prostorije za usluživanje u kojoj se nalazi točionik, prostora za pripremanje jela ako se radi o centralnoj pripremnici, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Te prostorije i prostori moraju biti opremljeni odgovarajućim policama i/ili ormarima s pretincima za smještaj namirnica i pića.

(2) Prostorije i priručni prostori za čuvanje lako pokvarljivih namirnica moraju biti opremljeni rashladnim komorama ili hlad­njacima odgovarajućeg kapaciteta, kojima se omogućava odvoje­no čuvanje namirnica različitog porijekla (biljnog, životinjskog i dr.).

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, u smještajnom objektu koji ima do 25 smještajnih jedinica umjesto prostorija i priručnih prostora za spremanje i čuvanje namirnica može biti i odvojen prostor u kuhinji, opremljen rashladnim komorama i/ili hladnjacima odgovarajućeg kapaciteta.

(4) U prostorijama i priručnim prostorima iz stavka 1. ovog članka, ako postoje, prozori i drugi odgovarajući otvori, osim vrata, moraju biti mrežicom zaštićeni od mogućnosti ulaska insekata.

(5) Namirnice i proizvodi čuvaju se u prostorijama i priruč­nim prostorima, komorama i u rashladnim uređajima tako da se spremaju u rashladne prostorije ili uređaje zasebno za meso, za ribu, za povrće i voće, za mliječne proizvode, poluproizvode i pripravke, za dogotovljena jela i sl., na način propisan odredbama ovog Pravilnika.

(6) Prostorije i priručni prostori u kojima se spremaju i čuvaju namirnice moraju biti zračeni prirodnim ili mehaničkim putem.«

Članak 33.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»(1) Rezervna oprema smještajnih jedinica i ostala rezervna oprema, te sredstva za čišćenje i održavanje smještajnog objekta, moraju se čuvati i odlagati u odgovarajućim zasebnim prostorijama ili u zasebnim odgovarajućim prostorima u prostoriji.

(2) Prostorije odnosno prostori u kojima se odlažu i čuvaju oprema i sredstva iz stavka 1. ovog članka označavaju se kao »office« ili drugom primjerenom oznakom.«

Članak 34.

U članku 58.:

– u stavku 3. riječi: »se utvrđuje« zamjenjuju se riječima: »je utvrđena«;

– iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) O svakoj promjeni u svezi propisanih uvjeta iz stavka 3. ovog članka, a poglavito ako smještajni objekt zbog faktičnog prestanka korištenja poslovne/ih prostorije/a ili prostora po bilo kojem osnovu izgubi funkcionalnu cjelinu, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, ugostitelj je dužan bez odlaganja od nadležnog tijela državne uprave koje je provelo postupak kategorizacije smještajnog objekta pribaviti rješenje o novonastalom činjeničnom stanju u smještajnom objektu.

(5) Ako ugostitelj ne postupi sukladno odredbama stavka 4. ovog članka, smatrat će se da su prestali postojati uvjeti utvrđeni rješenjem o kategorizaciji smještajnog objekta. Po saznanju za nastale promjene u smještajnom objektu nadležno tijelo državne uprave koje je donijelo rješenje o kategorizaciji odgovarajućim aktom utvrdit će prestanak uvjeta utvrđenih rješenjem o kategorizaciji smještajnog objekta.«

Članak 35.

U članku 59. stavak 5. briše se.

Članak 36.

U članku 61. u stavku 5. riječi: »Ministarstva turizma« zamjenjuju se riječima:

»Ministarstva nadležnog za ugostiteljstvo i turizam (dalje u tekstu: Ministarstvo).«

Članak 37.

U članku 62.:

– u stavku 1. iza riječi »raspolaže« dodaje se zarez i riječi: »ili, po ukazanoj potrebi, po posebnom ispitnom postupku.«;

– u stavku 4. iza riječi »godine« dodaju se riječi: »od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika«;

– u stavku 5. iza riječi »raspolaže« dodaje se zarez i riječi: »ili, po potrebi, po posebnom ispitnom postupku.«

Članak 38.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Postojeći smještajni objekti, koji se na način propisan ovim Pravilnikom (ispunjavanjem u potpunosti propisanih uvjeta za odgovarajuću vrstu i kategoriju, odnosno ispunjavanjem uvjeta sukladno članku 63. stavku 1. ovog Pravilnika), ne usklade s odredbama ovog Pravilnika, protekom roka utvrđenog rješenjem iz članka 62. stavka 2., 4. i 5., ne mogu poslovati u utvrđenoj vrsti i kategoriji objekta jer je protekom roka utvrđenog rješenjem prestalo pravo zadržavanja iste vrste i kategorije, odnosno iste kategorije smještajnog objekta sukladno tome rješenju.

(2) O činjenicama utvrđenim u stavku 1. ovog članka vodi računa ugostitelj, koji će po iskorištavanju prava utvrđenih rje­šenjem donesenim na temelju članka 62. stavka 2., odnosno 4. ili 5., ovog Pravilnika, Ministarstvu podnijeti zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnog objekta sukladno odredbama ovog Pravilnika.«

Članak 39.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»(1) Privremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti bez utvr­đene kategorije dozvoljeno je za vrstu »Hotel« u slučaju kada hotel prvi put započinje s radom nakon: izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije.

(2) Zahtjev za odobrenje privremenog obavljanja ugostitelj­ske djelatnosti u slučaju iz stavka 1. ovog članka ugostitelj podnosi Ministarstvu prije nego što pribavi rješenje o kategoriji hotela.

(3) Privremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti u hotelu odobrit će se ako se u postupku po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka utvrdi da hotel ispunjava minimalne uvjete propisane ovim Pravilnikom za vrstu »Hotel«, opće minimalne uvjete i uvjete najmanje za kategoriju dvije zvjezdice.

(4) Hotelu koji ispuni uvjete iz stavka 3. ovog članka, privremeno obavljanje djelatnosti odobrit će se kako slijedi:

1. hotelu za koji se zahtijeva tri zvjezdice – na rok od 3 mjeseca;

2. hotelu za koji se zahtijeva četiri zvjezdice – na rok od 4 mjeseca;

3. hotelu za koji se zahtijeva pet zvjezdica – na rok od 6 mjeseci.«

Članak 40.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»(1) Ako tijekom poslovanja objekt prestane ispunjavati propisane uvjete kategorije koju ima ili ako nastanu promjene glede kapaciteta i strukture smještajnih jedinica smještajnog objekta, ugostitelj je obvezan podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje i/ili novu kategorizaciju smještajnog objekta, bez odlaganja. Ako ugostitelj ne podnese zahtjev u skladu s odredbama ovog stavka, smatrat će se da su prestali postojati uvjeti utvrđeni rješenjem o kategorizaciji smještajnog objekta. Po saznanju za nastale pro­mjene u smještajnom objektu nadležno tijelo državne uprave koje je donijelo rješenje o kategorizaciji odgovarajućim aktom utvrdit će prestanak uvjeta utvrđenih rješenjem o kategorizaciji smješ­tajnog objekta.

(2) Ako se u kategoriziranom smještajnom objektu činje­nič­no stanje promijeni tako da objekt naknadno ispuni uvjete za drugu vrstu i /ili višu kategoriju, ugostitelj, neovisno o bilo kakvom roku, može podnijeti zahtjev za novo razvrstavanje u drugu vrstu i/ili kategorizaciju smještajnog objekta u višu kategoriju.

(3) Ako se tijekom poslovanja s razvrstanim i kategoriziranim smještajnim objektom promijeni ugostitelj, novi ugostitelj je obvezan pribaviti rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji objekta na svoju tvrtku.«

Članak 41.

Iza članka 66. u naslovu: »3. Ponovna kategorizacija – po službenoj dužnosti Ministarstva turizma« riječ »turizma« briše se.

Članak 42.

Članak 66a. mijenja se i glasi:

»(1) U skladu sa zakonom smještajni objekti iz skupine »Hoteli« koji su kategorizirani kategorijom koja se označava zvjezdicama kategoriziraju se ponovno po proteku roka od tri godine od dana donošenja rješenja o prvobitnoj kategorizaciji odnosno sva­ke tri godine. Postupak ponovne kategorizacije sukladno zakonu, po službenoj dužnosti, provodi Ministarstvo.

(2) Ako u postupku ponovne kategorizacije iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo utvrdi da smještajni objekt ne ispunjava uvjete za vrstu odnosno kategoriju koja mu je utvrđena prvobitnim rješenjem, rješenjem u tom postupku odlučit će o vrsti i kate­goriji objekta sukladno utvrđenom činjeničnom stanju u smješ­tajnom objektu.

(3) U postupku ponovne kategorizacije iz stavka 1. ovog članka, činjenično stanje u smještajnim objektima utvrđivat će se vodeći računa o propisima koji su bili na snazi u vrijeme prvobitnog donošenja rješenja (rješenja koje je doneseno u skladu s ovim Pravilnikom). Slijedom toga, svi elementi utvrđeni po ranije važećem propisu, koje po prirodi stvari nije moguće izmijeniti, odnosno uskladiti sa propisom koji se primjenjuje u vrijeme provedbe ponovne kategorizacije, smatrat će se dostatnima prema zatečenom stanju. Ova odredba će se primjeniti uz uvjet da u smještajnom objektu nije došlo do promijena koje bi uzrokovale pad kategorije (nižu kategoriju) i primjenom ranije važećeg propisa.«

Članak 43.

U članku 67.:

– stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Razvrstanim i kategoriziranim smještajnim objektima koji imaju dodatne sadržaje, opremu i uređaje, te pružaju dodatne usluge prilagođene posebnim zahtjevima potrošača mogu se, na zahtjev ugostitelja, utvrditi posebni standardi. Posebni standardi, na zahtjev ugostitelja, mogu se utvrditi za vrstu »Hotel«.«;

– u stavku 5. riječ »turizma« briše se.

Članak 44.

U članku 68.:

– stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni standard hotelu se utvrđuje na zahtjev ugostitelja.«;

– stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Ako se ispune zakonom propisani uvjeti, posebni standard može se promijeniti na zahtjev ugostitelja, te u postupku ponovnog utvrđivanja, koji, svake tri godine nakon prvobitnog utvrđivanja, po službenoj dužnosti provodi Ministarstvo.«

Članak 45.

U članku 69.:

– u stavku 3. riječi: »nadležnog upravnog tijela« zamjenjuju se riječju »Ministarstva«;

– u stavku 4. riječ »turizma« briše se;

– stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Utvrđena posebna kvaliteta hotela, ako se ispune zakonom propisani uvjeti, može se promijeniti u postupku ponovnog utvrđivanja, koji, svake tri godine nakon prvobitnog utvrđivanja, po službenoj dužnosti provodi Ministarstvo.«;

– u stavku 8. riječ »turizma« briše se.

Članak 46.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) U skladu sa zakonom zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnih objekata u vrste: Hotel, Aparthotel, Turis­tič­ko naselje i Turistički apartmani, podnosi se Ministarstvu.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, u pravilu, sadrži podatke o:

1. Podnositelju zahtjeva (tvrtka, sjedište, registrirana/e dje­lat­nost/i);

2. Adresi, nazivu objekta, razdoblju poslovanja;

3. Vrsti i kategoriji koja se zahtjeva utvrditi za smještajni objekt, broju i vrsti smještajnih jedinica i uslugama koje će se u objektu pružati;

4. Površinama modula smještajnih jedinica, njihovom uređe­nju i opremi i dr., sanitarijama i pojedinim sanitarnim elementima za goste (vrstama i broju sanitarnih elemenata), te drugim obveznim i neobveznim elementima i sadržajima u objektu;

5. Pravnom osnovu na temelju kojeg se koristi poslovni prostor u kojem se objekt nalazi;

6. Dokaznom sredstvu o uporabljivosti građevine/a u kojoj/ima se nalazi smještajni objekt;

7. Voditelju poslovanja.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, može se podnijeti i na presliku propisanih Priloga ovog Pravilnika za pojedinu vrstu smještajnog objekta, uz uvjet da se preslik Priloga koristi kao obrazac i podaci popune u koloni »PRIMJEDBE« koja je utvrđena u nastavku materijalnog dijela propisa, a ostali traženi podaci u skladu s ovim člankom daju se na posebnom podnesku.

(4) Zahtjev iz stvaka 1. ovog članka je, u pravilu, popraćen sljedećim dokaznim sredstvima:

1. Izvatkom iz Sudskog registra o registriranoj djelatnosti i osobama ovlaštenim za zastupanje podnositelja zahtjeva, odnosno rješenjem o upisanom obrtu    i/ili preslikom obrtnice;

2. Aktom o imenovanju (rasporedu na poslove) i preslikom radne knjižice voditelja poslovanja ili drugim dokumentima iz kojih je čitljiv radni status voditelja poslovanja u objektu i stručna sprema kojom raspolaže;

3. O pravu korištenja poslovnog prostora;

4. O uporabljivosti građevine/a u kojoj/ima se nalazi smješ­tajni objekt (uporabna dozvola, odnosno drugi odgovarajući dokaz u skladu s posebnim propisima iz područja graditeljstva);

5. Grafičkim rješenjem smještajnog objekta;

6. Na zahtjev voditelja postupka, po ukazanoj potrebi, drugim dokumentima kojima se potkrepljuju činjenice koje treba utvrditi u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.«

Članak 47.

U članku 70a. riječi: »Nadležni uredi« zamjenjuju se riječju »Ured«.

Članak 48.

U članku 71.:

– u stavku 1. riječ »turizma« briše se;

– u stavku 2. riječi: »radi ekonomičnosti« zamjenjuju se riječima: »slijedom Načela ekonomičnosti postupka (radi brzine i štednje)«.

– u stavku 3. riječ: »tvrtci« zamijenjuje se riječju: »tvrtki«.

Članak 49.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»(1) Razvrstavanje i kategorizacija smještajnih objekata provodi se primjenom:

1. Zakona o općem upravnom postupku i to:

– uvidom i analizom podnijetog zahtjeva i priloženih dokaza,

– utvrđivanjem činjenica očevidom/ima u smještajnom objek­tu s obzirom na postavljeni zahtjev, te primjenom:

1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

2. Zakona o gradnji,

3. ovog Pravilnika i

4. posebnih propisa iz drugih područja.

(2) Očevid u smještajnim objektima iz nadležnosti Ministarstva obavljaju povjerenstva Ministarstva koja sačinjavaju najmanje dva člana. Članove povjerenstava imenuje Ministar:

1. iz redova službenika Ministarstva,

2. iz redova službenika nadležnih ureda,

03. iz redova stručnjaka iz područja ugostiteljstva i turizma i iz drugih područja.

(3) Povjerenstvo vodi službenik Ministarstva – voditelj postupka do donošenja rješenja.

(4) Očevid u smještajnom objektu iz nadležnosti Ureda obav­lja povjerenstvo Ureda koje sačinjavaju isključivo dva člana i to: službenik Ureda koji je voditelj postupka do donošenja rješenja i vodi povjerenstvo i drugi službenik toga Ureda. Osobe koje mogu biti članovi povjerenstva imenuje čelnik Ureda i to posebno za: sjedište Ureda i za svaku ispostavu Ureda. Pojedinim članovima povjerenstva čelnik Ureda može odrediti zamjenike.«

Članak 50.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»Postupak utvrđivanja posebnih standarda, provodi Ministarstvo putem povjerenstva iz članka 72. ovog Pravilnika, a po ocijenjenoj potrebi, Ministar može za taj postupak imenovati i druga odgovarajuća radna tijela.«

Članak 51.

U članku 74. u stavku 2. riječ »turizma« briše se.

Članak 52.

U članku 75. riječ »turizma« briše se.

Članak 53.

U članku 76. iza riječi: »Turističko naselje« dodaje se zarez i riječi: »odnosno odredbe ovog Pravilnika u skladu sa zahtjevom ugostitelja.«

Članak 54.

U članku 77. iza riječi: »Turistički apartmani« dodaje se zarez i riječi: »odnosno odredbe ovog Pravilnika u skladu sa zahtjevom ugostitelja.«

Članak 55.

U članku 78. iza riječi »Hotel« dodaje se zarez i riječi: »odnosno odredbe ovog Pravilnika u skladu sa zahtjevom ugostitelja.«

Članak 56.

U Prilogu I. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1.4. »Sanitarije u zajedničkim prostorima (sukladno općim odredbama Pravilnika)«, podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Zid od vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava (keramičke pločice i sl.) do visine minimalno 1,6 m«;

U točki 3.3. »Minimalna netto površina modula hotelskog apartmana – SUITE-a...«, iza podtočke 5. dodaje se zvjezdica i riječi: »*Hotelski apartman – (suite) može imati više prostorija za spavanje i/ili rad. Za više od jedne dodatne prostorije za spavanje hotelski apartman mora imati dodatnu kompletnu kupaonicu s kadom ili tuš kadom.«;

U točki 4.1.:

– riječi: »Soba, obiteljska soba« zamjenjuju se riječima: »Osnovni uvjeti«;

– u podtočki 1. iza riječi: »obiteljska soba« dodaje se crtica i riječi: »– family room«;

U točki 4.2. »Krevet«, podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na hotele koji posluju ljeti«;

U točki 4.3. »Oprema i uređenje«, podtočka 12. mijenja se i glasi:

»12. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 2*, 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 4.4. »Ostale usluge«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. TV u boji s daljinskim upravljačem«;

U točki 5.2. »Krevet«, podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na hotele koji posluju ljeti«;

U točki 5.3. »Oprema i uređenje«, podtočka 11. mijenja se i glasi:

»11. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 2*, 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 5.4. »Ostale usluge«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. TV u boji s daljinskim upravljačem«;

U točki 6.2. »Kada/tuš kada«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Kada s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima, u najmanje 30% kupaonica, a u ostalim kupaonicama može biti i tuš kada. Iznimno, u postojećim smještajnim objektima, u kojima zbog fizičkog ograničenja (nedovoljna površina kupaonice) nije moguće ugraditi kade u 30% kupaonica, umjesto kade može biti tuš kada s kabinom za vodenu masažu. Za postojeće objekte koji su u postupku kategorizacije ili koji podnesu zahtjev za kategorizaciju najkasnije do 30. rujna 2004. godine priznaje se zatečeno stanje.«;

U točki 6.3. »Uređenje, oprema i ostalo«:

– u podtočki 8. iza riječi »kade« dodaje se zvjezdica;

– iza podtočke 26. dodaje se zvjezdica i riječi: »*Protuklizno dno kade dokazuje se tehničkom dokumentacijom proizvođača«;

U točki 7.1. »WC školjka, umivaonik«, podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Ručnik s držačem«;

Naslov »8. »KUHINJA – u hotelu s više od 25 smještajnih jedinica...« i točka 8.1. »Oprema« mjenjaju se i glase:

»8. KUHINJA

8.1 Oprema

 

 1.  Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 2.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 3.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 4.  Prostor i uređaji s jednodjelnim koritom i radnom plohom, zasebno, za pripremu ribe, mesa, povrća i voća. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti u blizini kuhinje ili centralnoj pripremnici, ako postoji. Ugostitelj koji ne uslužuje ribu ne mora imati korito i radnu plohu za pripremu ribe

 5.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 6.  Koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 7.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

 8.  Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

 9.  Uređaji za odvod pare, dima i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

10. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

11. Obrađena hrana spremljena na temperaturi od 4 do 8°C

12. Odvojeni prostori s trodjelnim sudoperom za pranje bijelog posuđa i dvodjelnim sudoperom za pranje crnog posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, a ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodjelni sudoperi

13. Manipulativni putevi crnog i bijelog posuđa moraju biti odvojeni

14. Umivaonik s toplom i hladnom vodom za osoblje u kuhinji, tekući sapun i papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

15. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

16. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

17. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

18. Kutija prve pomoći kompletno popunjena«;

Točka 8a. 1. »Oprema« mijenja se i glasi:

»8a.1. Oprema

 

 1.  Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 2.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 3.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 4.  Najmanje jedan rashladni uređaj

 5.  Najmanje jedno dvodjelno korito, s tekućom toplom i hladnom vodom i radna ploha za pripremu namirnica

 6.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 7.  Koš za otpatke kraj radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 8.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

 9.  Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

10. Uređaji za odvod dima, pare i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

11. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

12. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, za osoblje u kuhinji, tekući sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

13. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

14. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

15. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

16. Kutija prve pomoći kompletno popunjena«;

Točka 8.b. briše se;

Točka 8.2. »Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića...« mijenja se i glasi:

»8.2

Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića, te način čuvanja (odredbe se primjenjuju na kuhinju iz točke 8. ovog Priloga)

 1.  Odgovarajući broj prostorija ili prostora za čuvanje namirnica prozračivana prirodnim ili mehaničkim putem

 2.  Odgovarajući broj rashladnih komora i/ili hladnjaka za odvo­jeno spremanje :mesa, ribe, mliječnih proizvoda, voća i po­vrća u prostorijama ili prostorima za čuvanje namirnica

 3.  Priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu uporabu u koju svrhu mogu poslužiti i rashladni uređaji

 4.  Smrznuti proizvodi (od -12 do -18°C)

 5.  Riba i meso (od 0 do 3°C)

 6.  Povrće, jaja, kuhana hrana i ostalo (od 4 do 8°C)

 7.  Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima i uređajima

 8.  Police i ormari od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 9.  Odvojeno čuvanje sirovina, poluproizvoda i gotove hrane

10. Proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom«;

U točki 10.1. »Usluživanje ručka, večere i drugih obroka«,

– u podtočki 1. iza riječi »blagovaonici« dodaje se zvjezdica;

– iza podtočke 1. dodaje se zvjezdica i riječi: »*Usluživanje doručka, ručka, večere i drugih obroka može se obavljati u jednoj blagovaonici«;

U točki 10.2. »Ponuda menu-a«, podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Najmanje dva menu-a za svaki obrok ili buffet usluga s deset različitih jela od kojih su najmanje dva topla jela, usluge konobara«;

U točki 12.3. »Ostalo«, u podtočki 2. u koloni 2* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem;

U točki 13.1. »Sanitarije za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru«, podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Jedna tuš kabina za žene i odvojeno jedna tuš kabina za muškarce u slučaju od 6 do 15 zaposlenih osoba u jednoj smjeni«;

U točki 13.2. »Sanitarije za ostalo osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru...«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Jedan zahod za muškarce, s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom«;

U točki 13.3. »Garderoba, prostor za blagovanje...«, u pod­točki 2. riječ »klučem« zamjenjuje se riječju »ključem«;

Članak 57.

U Prilogu II. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA – NOVI OBJEKTI«:

U točki 1.1. »Recepcija«, u podtočki 9. u koloni 5* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem;

U točki 1.3. »Sadržaji i usluge«, u podtočki 11. u kolonama 4* i 5* bijela polja zamjenjuju se sivim poljima;

U točki 1.4. »Sanitarije u zajedničkim prostorima...«, u podtočki 3. iza riječi »Zid« dodaju se riječi: »u cijelosti«

U točki 3.3. »Minimalna netto površina modula hotelskog apartmana- SUITE-a...«,

– u naslovu u sivom polju riječi: »prostorije« zamjenjuju se riječima »prostorija«;

– iza podtočke 7. dodaje se zvjezdica i riječi: »*Hotelski apart­man – (suite) može imati više prostorija za spavanje i/ili rad. Svaka prostorija za spavanje mora imati najmanje površinu propisanu u ovoj točki. Svaka dodatna prostorija za spavanje mora imati kompletnu kupaonicu propisane površine, s kadom ili tuš kadom.«;

U točki 4.3. »Oprema i uređenje«:

– u podtočki 1. riječ »potpuno« briše se;

podtočka 11. mijenja se i glasi:

»11. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren   vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 5.3. »Oprema i uređenje«:

– u podtočki 1. riječ »potpuno« briše se;

podtočka 10. mijenja se i glasi:

 »10. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 6.1. »WC školjka, umivaonik«, podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3. WC papir s držačem i rezervno pakiranje papira«;

U točki 6.3. »Uređenje, oprema i ostalo«:

podtočka 8. mijenja se i glasi:

»8. Protuklizni tepih za kadu ili tuš kadu ili protuklizno dno kade ili tuš kade*«;

– iza podtočke 26. dodaje se zvjezdica i riječi: »*Protuklizno dno kade ili tuš kade dokazuje se tehničkom dokumentacijom proizvođača.«;

U točki 7.1. »WC školjka, umivaonik«:

podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3. WC papir s držačem i rezervno pakiranje papira«;

podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Ručnik s držačem«;

Naslov »8. »KUHINJA  – u hotelu s više od 25 smještajnih jedinica...« i točka 8.1. »Oprema« mijenjaju se i glase:

 

»8. KUHINJA

8.1 Oprema

 

 1.  Kuhinja povezana s gospodarskim ulazom

 2.  Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 3.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 4.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 5.  Hlađena i odvojena prostorija za hladnu i obrađenu hranu (salate, umaci i sl.). Ne primjenjuje se na kuhinju u objektu do 25 smještajnih jedinica

 6.  Prostor i uređaji s jednodjelnim koritom i radnom plohom, zasebno, za pripremu ribe, mesa, povrća i voća. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti u blizini kuhinje ili centralnoj pripremnici, ako postoji. Ugostitelj koji ne uslužuje ribu ne mora imati korito i radnu plohu za pripremu ribe

 7.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 8.  Koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 9.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

10. Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

11. Uređaji za odvod pare, dima i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

12. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

13. Obrađena hrana spremljena na temperaturi od 4 do 8°C

14. Odvojeni prostori s trodjelnim sudoperom za pranje bijelog posuđa i dvodjelnim sudoperom za pranje crnog posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, a ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodjelni sudoperi

15. Manipulativni putevi crnog i bijelog posuđa moraju biti odvojeni

16. Klima

17. Odgovarajući umivaonik s nožnim ili automatskim uključi­vanjem protoka tekuće tople i hladne vode tekući sapun i papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

18. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

19. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

20. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

21. Kutija prve pomoći kompletno popunjena«;

Točka 8a.1. »Oprema« mijenja se i glasi:

8a.1 Oprema

 1.  Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 2.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 3.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 4.  Najmanje jedan rashladni uređaj

 5.  Najmanje jedno dvodjelno korito, s tekućom toplom i hladnom vodom i radna ploha za pripremu namirnica

 6.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 7.  Koš za otpatke kraj radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 8.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

 9.  Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

10. Uređaji za odvod dima, pare i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

11. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

12. Klima

13. Odgovarajući umivaonik s nožnim ili automatskim uključi­va­­njem protoka tekuće tople i hladne vode tekući sapun i papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

14. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

15. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

16. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

17. Kutija prve pomoći kompletno popunjena«;

Točka 8.b. briše se;

Točka 8.2. »Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića...« mijenja se i glasi:

»8.2

Prostorije, priručni prostori I uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića, te način čuvanja (odredbe se primjenjuju na kuhinju iz točke 8. ovog Priloga)

 

 1.  Odgovarajući broj prostorija ili prostora za čuvanje namirnica prozračivana prirodnim ili mehaničkim putem

 2.  Odgovarajući broj rashladnih komora i/ili hladnjaka za odvo­jeno spremanje: mesa, ribe, mlječnih proizvoda, voća i povrća u prostorijama ili prostorima za čuvanje namirnica

 3.  Priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu uporabu u koju svrhu mogu poslužiti i rashladni uređaji

 4.  Smrznuti proizvodi (od -12 do -18°C)

 5.  Riba i meso (od 0 do 3°C)

 6.  Povrće, jaja, kuhana hrana i ostalo (od 4 do 8°C)

 7.  Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima i uređajima

 8.  Police i ormari od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 9.  Odvojeno čuvanje sirovina, poluproizvoda i gotove hrane

10. Proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom«;

U točki 10.1. »Usluživanje ručka, večere i drugih obroka« iza podtočke 3. dodaju se riječi: »Usluživanje doručka, ručka, večere i drugih obroka može se obavljati u jednoj blagovaonici«;

U točki 10.2. »Ponuda menu-a«, podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Najmanje dva menu-a za svaki obrok, ili, buffet usluga s deset različitih jela od kojih su najmanje dva topla jela, usluge konobara«;

U točki 10.3. »Ostalo«, podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Grijanje. Iznimno, ne primjenjuje se na hotele koji posluju ljeti, za 3* i 4*, ako pružaju uslugu«;

U točki 13.1. »Sanitarije za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru«:

– u podtočki 4. riječi: »hladnom, tekući sapun, papirnati ručnici ili uređaj za sušenje ruku« zamjenjuju se riječima: »hladnom vodom, tekući sapun, papirnati ručnici ili uređaj za sušenje ruku«;

podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Jedna tuš kabina za žene i odvojeno jedna tuš kabina za muškarce u slučaju od 6 do 15 zaposlenih osoba u jednoj smjeni«;

U točki 13.2. »Sanitarije za ostalo osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru...«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Jedan zahod za muškarce, s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom«;

U točki 14.1. »Sadržaji u hotelu«, podtočka 5. mijenja se i glasi:

»5. Sanitarije za korisnike bazena. Ako hotel, koji nema propisanu obvezu ima bazen, tada mora imati zasebne sanitarije za korisnike bazena«.

Članak 58.

U Prilogu III. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1.4. »Sanitarije u zajedničkim prostorijama...«:

– u naslovu u sivom polju riječ »prostorijama« zamjenjuje se riječju »prostorima«;

podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Zid od vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava (keramičke pločice i sl.), do visine minimalno 1,6 m«;

U točki 4.2. »Krevet«, podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na aparthotele koji posluju ljeti«;

U točki 4.3. »Oprema i uređenje«, podtočka 12. mijenja se i glasi:

»12. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 2*, 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 4.4. »Ostale usluge«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. TV u boji s daljinskim upravljačem«;

U točki 5.2. »Krevet«, podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na aparthotele koji posluju ljeti«;

U točki 5.3. »Oprema i uređenje«, podtočka 11. mijenja se i glasi:

»11. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 2*, 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren s vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 5.4. »Ostale usluge«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. TV u boji, s daljinskim upravljačem«;

U točki 6.2. »Krevet«, podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na aparthotele koji posluju ljeti«;

U točki 6.3. »Oprema i uređenje«:

podtočka 11. mijenja se i glasi:

»11. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 2*, 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

– u podtočki 17. riječ »kuhanjski« zamjenjuje se riječju »ku­hinjski«;

U točki 6.4. »Ostale usluge«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. TV u boji s daljinskim upravljačem«;

U točki 6.5. »Čišćenje i opće stanje«: u podtočki 3. riječ »strpovi« zamjenjuje se riječju »stropovi«;

U točki 7.2. »Kada/tuš kada«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Kada s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima, u najmanje 30% kupaonica, a u ostalim kupaonicama može biti i tuš kada. Iznimno, u postojećim smještajnim objektima, u kojima zbog fizičkog ograničenja (nedovoljna površina kupaonice) nije moguće ugraditi kade u 30% kupaonica, umjesto kade može biti tuš kada s kabinom za vodenu masažu. Za postojeće objekte koji su u postupku kategorizacije ili koji podnesu zahtjev za kategorizaciju najkasnije do 30. rujna 2004. godine priznaje se zatečeno stanje.«;

U točki 7.3. »Uređenje, oprema i ostalo«:

– u podtočki 8. iza riječi »kade« dodaje se zvjezdica;

– iza podtočke 26. dodaje se zvjezdica i riječi: »*Protuklizno dno kade dokazuje se tehničkom dokumentacijom proizvođača«;

U točki 8.1. »WC školjka, umivaonik«, podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Ručnik s držačem«;

Naslov »9. »KUHINJA – u aparthotelu s više od 25 smješ­tajnih jedinica...« i točka 9.1. »Oprema«, mijenjaju se i glase:

 

»9. KUHINJA

9.1 Oprema

 

1.   Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 2.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 3.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 4.  Prostor i uređaji s jednodijelnim koritom i radnom plohom, zasebno, za pripremu ribe, mesa, povrća i voća. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti u blizini kuhinje ili centralnoj pripremnici, ako postoji. Ugostitelj koji ne uslužuje ribu ne mora imati korito i radnu plohu za pripremu ribe

 5.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 6.  Koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 7.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

 8.  Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

 9.  Uređaji za odvod pare, dima i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

10. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

11. Obrađena hrana spremljena na temperaturi od 4 do 8°C

12. Odvojeni prostori sa trodijelnim sudoperom za pranje bijelog posuđa i dvodjelnim sudoperom za pranje crnog posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, a ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodjelni sudoperi

13. Manipulativni putevi crnog i bijelog posuđa moraju biti odvojeni

14. Umivaonik s toplom i hladnom vodom za osoblje u kuhinji, tekući sapun i papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

15. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

16. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

17. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

18. Kutija prve pomoći kompletno popunjena«;

Točka 9a. 1. »Oprema« mijenja se i glasi:

 

9a.1 Oprema

 

1.   Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 2.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 3.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 4.  Najmanje jedan rashladni uređaj

 5.  Najmanje jedno dvodijelno korito, s tekućom toplom i hladnom vodom i radna ploha za pripremu namirnica

 6.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 7.  Koš za otpatke kraj radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 8.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

 9.  Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

10. Uređaji za odvod dima, pare i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

11. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

12. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, za osoblje u kuhinji, tekući sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

13. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

14. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

15. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

16. Kutija prve pomoći kompletno popunjena«;

Točka 9.b. briše se

Točka 9.2. »Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića...« mijenja se i glasi:

 

»9.2

Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića, te način čuvanja (odredbe se primjenjuju na kuhinju iz točke 9. ovog Priloga)

 

1. Odgovarajući broj prostorija ili prostora za čuvanje namirnica prozračivana prirodnim ili mehaničkim putem

 2. Odgovarajući broj rashladnih komora i/ili hladnjaka za odvojeno spremanje: mesa, ribe, mliječnih proizvoda, voća i povrća u prostorijama ili prostorima za čuvanje namirnica

 3.  Priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu uporabu u koju svrhu mogu poslužiti i rashladni uređaji

 4.  Smrznuti proizvodi (od -12 do -18oC)

 5.  Riba i meso (od 0 do 3oC)

 6.  Povrće, jaja, kuhana hrana i ostalo (od 4 do 8oC)

 7.  Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima i uređa­jima

 8.  Police i ormari od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 9.  Odvojeno čuvanje sirovina, poluproizvoda i gotove hrane

10. Proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom«;

U točki 11.1. »Usluživanje ručka, večere i drugih obroka« iza podtočke 1. dodaju se riječi: »Usluživanje doručka, ručka, večere i drugih obroka može se obavljati u jednoj blagovaonici«;

U točki 13.3. »Ostalo«, u podtočki 2. u koloni 2* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem;

U točki 14.1. »Sanitarije za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru«, podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Jedna tuš kabina za žene i odvojeno jedna tuš kabina za muškarce, u slučaju od 6 do 15 zaposlenih osoba u jednoj smje­ni«;

U točki 14.2. »Sanitarije za ostalo osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru...«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Jedan zahod za muškarce, s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom«;

Članak 58.

U Prilogu IV. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA – NOVI OBJEKTI«:

U točki 4.2. »Krevet«, podtočka 5. mijenja se i glasi:

»5. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na aparthotele koji posluju ljeti«;

U točki 4.3. »Oprema i uređenje«:

– u podtočki 1. riječ »potpuno« briše se;

podtočka 11. mijenja se i glasi:

»11. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 5.2. »Krevet«:

– dodaje se nova podtočka 1. koja glasi:

»1. Kreveti su sklopivi sukladno točki 5.3. podtočki 10. ovog Priloga«; u ovoj podtočki u kolonama 3*, 4* i 5* polja su siva;

– dosadašnje podtočke 1. do 7. postaju podtočke 2. do 8.;

podtočka 3. (dosadašnja podtočka 2.) mijenja se i glasi:

»3. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na aparthotele koji posluju ljeti«;

U točki 5.3. »Oprema i uređenje«:

– u podtočki 1. riječ »potpuno« briše se;

podtočka 8. mijenja se i glasi:

»8. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren s vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

– u podtočki 24. u koloni 3* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem;

U točki 6.2. »Krevet«, podtočka 5. mijenja se i glasi:

»5. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na aparthotele koji posluju ljeti«;

U točki 6.3. »Oprema i uređenje«:

– u podtočki 1. riječ »potpuno« briše se;

podtočka 10. mijenja se i glasi:

»10. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

– u podtočki 29. u koloni 3* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem;

U točki 7.3. »Uređenje, oprema i ostalo«:

podtočka 8. mijenja se i glasi:

 »8. Protuklizni tepih za kadu ili tuš kadu ili protuklizno dno kade ili tuš kade*;

– u istoj točki iza podtočke 26. dodaje se zvjezdica i riječi: »*Protuklizno dno kade ili tuš kade dokazuje se tehničkom dokumentacijom proizvođača«;

U točki 8.1. »WC školjka, umivaonik«, podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Ručnik s držačem«;

Naslov »9. »KUHINJA – u aparthotelu s više od 25 smještajnih jedinica...« i točka 9.1. »Oprema«, mijenjaju se i glase:

 

»9. KUHINJA

9.1 Oprema

 

 1.  Kuhinja povezana s gospodarskim ulazom

 2.  Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 3.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 4.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 5.  Hlađena i odvojena prostorija za hladnu i obrađenu hranu (salate, umaci i sl.). Ne primjenjuje se na kuhinje u objektima do 25 smještajnih jedinica

 6.  Prostor i uređaji s jednodijelnim koritom i radnom plohom, zasebno, za pripremu ribe, mesa, povrća i voća. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti u blizini kuhinje ili centralnoj pripremnici, ako postoji. Ugostitelj koji ne uslužuje ribu ne mora imati korito i radnu plohu za pripremu ribe

 7.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 8.  Koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 9.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

10. Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

11. Uređaji za odvod pare, dima i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

12. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

13. Obrađena hrana spremljena na temperaturi od 4 do 8°C

14. Odvojeni prostori sa trodijelnim sudoperom za pranje bijelog posuđa i dvodijelnim sudoperom za pranje crnog posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, a ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodijelni sudoperi

15. Manipulativni putevi crnog i bijelog posuđa moraju biti odvojeni

16. Klima

17. Odgovarajući umivaonik s nožnim ili automatskim uključi­vanjem protoka tekuće tople i hladne vode te­ku­ći sapun i papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

18. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

19. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

20. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

21. Kutija prve pomoći kompletno popunjena«;

Točka 9a.1. »Oprema« mijenja se i glasi:

 

9a.1 Oprema

 

1.   Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 2.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 3.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 4.  Najmanje jedan rashladni uređaj

 5.  Najmanje jedno dvodijelno korito, s tekućom toplom i hladnom vodom i radna ploha za pripremu namirnica

 6.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 7.  Koš za otpatke kraj radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 8.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

 9.  Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

10. Uređaji za odvod dima, pare i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

11. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

12. Klima

13. Odgovarajući umivaonik s nožnim ili automatskim uključi­va­njem protoka tekuće tople i hladne vode, tekući sapun i papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

14. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

15. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

16. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

17. Kutija prve pomoći kompletno popunjena«;

Točka 9.b. briše se;

Točka 9.2. »Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuanje namirnica, proizvoda i pića...« mijenja se i glasi:

 

»9.2

Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića, te način čuvanja (odredbe se primjenjuju na kuhinju iz točke 9. ovog Priloga)

 

 1.  Odgovarajući broj prostorija ili prostora za čuvanje namirnica prozračivana prirodnim ili mehaničkim putem

 2.  Odgovarajući broj rashladnih komora i/ili hladnjaka za odvojeno spremanje: mesa, ribe, mliječnih proizvoda, voća i povrća u prostorijama ili prostorima za čuvanje namirnica

 3.  Priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu uporabu u koju svrhu mogu poslužiti i rashladni uređaji

 4.  Smrznuti proizvodi (od -12 do -18°C)

 5.  Riba i meso (od 0 do 3°C)

 6.  Povrće, jaja, kuhana hrana i ostalo (od 4 do 8°C)

 7.  Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima i uređa­jima

 8.  Police i ormari od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 9.  Odvojeno čuvanje sirovina, poluproizvoda i gotove hrane

10. Proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom«;

U točki 11.1. »Usluživanje ručka, večere i drugih obroka« iza podtočke 1. dodaju se riječi: »Usluživanje doručka, ručka, večere i drugih obroka može se obavljati u jednoj blagovaonici«;

U točki 14.1. »Sanitarije za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru«, podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Jedna tuš kabina za žene i odvojeno jedna tuš kabina za muškarce, u slučaju od 6 do 15 zaposlenih osoba u jednoj smjeni«;

U točki 14.2. »Sanitarije za ostalo osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru....«,

podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Jedan zahod za muškarce, s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom«;

U točki 15.1. »Sadržaji u aparthotelu«, podtočka 5. mijenja se i glasi:

»5. Sanitarije za korisnike bazena. Ako aparthotel, koji nema propisanu obvezu ima bazen, tada mora imati zasebne sanitarije za korisnike bazena«.

Članak 59.

U Prilogu V. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TU­RIS­TIČKOG NASELJA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1.4. »Sanitarije u zajedničkim prostorijama (sukladno općim odredbama Pravilnika)«, podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Zid od vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava (keramičke pločice i sl.), do visine minimalno 1,6m«;

U naslovu »3. SMJEŠTAJNE JEDINICE – MODULI (soba, hotelski apartman – suite...« iza riječi i zareza »soba,« dodaju se riječi i zarez: »obiteljska soba – family room,«;

Iza točke 3.1. »Minimalna neto površina modula sobe (modul čine: predprostor ako ga ima, prostorija za spavanje i kupao­ni­ca)« dodaje se nova točka 3.1a. koja glasi:

 

»3.1a. Minimalna neto površina modula obiteljske sobe – family room (modul čine: predprostor ako ga ima, dvije prostorije ili dva prostora za spavanje i kupaonica)

 

1. Površina modula obiteljske sobe – family room po krevetu veća od površine propisane  za dvokrevetnu sobu 3m2«, u kolonama 2*, 3*, 4* i 5* polja su siva;

U naslovu »4. SOBA« iza riječi »SOBA« dodaju se riječi: »OBITELJSKA SOBA – FAMILY ROOM« ;

U točki 4.1. »Osnovni uvjeti«, u podtočki 1. iza riječi »sobu« dodaje se zarez i riječi: »obiteljsku sobu – family room«;

U točki 4.2. »Krevet«, podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na turističko naselje koje posluje ljeti«;

U točki 4.3. »Oprema i uređenje«, podtočka 12. mijenja se i glasi:

»12. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 2*, 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 4.4. »Ostale usluge«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. TV u boji, s daljinskim upravljačem«;

U točki 5.2. »Krevet«, podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na turističko naselje koje posluje ljeti«;

U točki 5.3. »Oprema i uređenje«, podtočka 11. mijenja se i glasi:

»11. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 2*, 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 5.4. »Ostale usluge«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. TV u boji, s daljinskim upravljačem«;

U točki 6.2. »Krevet«, podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na turističko naselje koje posluje ljeti«;

U točki 6.3. »Oprema i uređenje«, podtočka 11. mijenja se i glasi:

»11. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 2*, 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 6.4. »Ostale usluge«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. TV u boji, s daljinskim upravljačem«;

U točki 7.2. »Krevet«, podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na turističko naselje koje posluje ljeti«;

U točki 7.3. »Oprema i uređenje«, podtočka 11. mijenja se i glasi:

»11. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 2*, 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 7.4. »Ostale usluge«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. TV u boji, s daljinskim upravljačem«;

U točki 8.2. »Kada/tuš kada«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Kada s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima, u najmanje 30% kupaonica, a u ostalim kupaonicama može biti i tuš kada. Iznimno, u postojećim smještajnim objektima, u kojima zbog fizičkog ograničenja (nedovoljna površina kupaonice) nije moguće ugraditi kade u 30% kupaonica, umjesto kade može biti tuš kada s kabinom za vodenu masažu. Za postojeće objekte koji su u postupku kategorizacije ili koji podnesu zahtjev za kategorizaciju najkasnije do 30. rujna 2004. godine priznaje se zatečeno stanje.«;

U točki 8.3.»Uređenje, oprema i ostalo«:

– u podtočki 3. riječ »osob« zamjenjuje se riječju »osobi«;

– u podtočki 8. iza riječi »kade« dodaje se zvjezdica;

– u podtočki 26. riječ »posluju« zamijenjuje se riječju »posluje«;

– iza podtočke 26. dodaje se zvjezdica i riječi: »*Protuklizno dno kade dokazuje se tehničkom dokumentacijom proizvođača.«;

U točki 9.1. »WC školjka i umivaonik«, podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Ručnik s držačem«;

Naslov »10. »KUHINJA – u turističkom naselju s više od 25 smještajnih jedinica...« i točka 10.1. »Oprema«, mijenjaju se i glase:

 

»10. KUHINJA

10.1 Oprema

 

 1.  Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata.

      U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 2.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 3.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 4.  Prostor i uređaji s jednodjelnim koritom i radnom plohom, zasebno, za pripremu ribe, mesa, povrća i voća. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti u blizini kuhinje ili centralnoj pripremnici, ako postoji. Ugostitelj koji ne uslužuje ribu ne mora imati korito i radnu plohu za pripremu ribe

 5.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 6.  Koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 7.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

 8.  Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

 9.  Uređaji za odvod pare, dima i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

10. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

11. Obrađena hrana spremljena na temperaturi od 4 do 8°C

12. Odvojeni prostori s trodijelnim sudoperom za pranje bijelog posuđa i dvodjelnim sudoperom za pranje crnog posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, a ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodjelni sudoperi

13. Manipulativni putevi crnog i bijelog posuđa moraju biti odvojeni

14. Umivaonik s toplom i hladnom vodom za osoblje u kuhinji, tekući sapun i papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

15. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

16. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

17. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

18. Kutija prve pomoći kompletno popunjena.«

Točka 10a. 1. »Oprema« mijenja se i glasi:

 

10a.1 Oprema

 

 1.  Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 2.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 3.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 4.  Najmanje jedan rashladni uređaj

 5.  Najmanje jedno dvodjelno korito, s tekućom toplom i hladnom vodom i radna ploha za pripremu namirnica

 6.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 7.  Koš za otpatke kraj radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 8.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

 9.  Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

10. Uređaji za odvod dima, pare i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

11. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

12. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, za osoblje u kuhinji, tekući sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

13. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

14. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

15. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

16. Kutija prve pomoći kompletno popunjena«;

Točka 10.b. briše se;

Točka 10.2. »Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuanje namirnica, proizvoda i pića...« mijenja se i glasi:

 

»10.2

Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića, te način čuvanja (odredbe se primjenjuju na kuhinju iz točke 10. ovog Priloga)

 

 1.  Odgovarajući broj prostorija ili prostora za čuvanje namirnica prozračivana prirodnim ili mehaničkim putem

 2.  Odgovarajući broj rashladnih komora i/ili hladnjaka za odvojeno spremanje: mesa, ribe, mlječnih proizvoda, voća i povrća u prostorijama ili prostorima za čuvanje namirnica

 3.  Priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu uporabu u koju svrhu mogu poslužiti i rashladni uređaji

 4.  Smrznuti proizvodi (od -12 do -18oC)

 5.  Riba i meso (od 0 do 3oC)

 6.  Povrće, jaja, kuhana hrana i ostalo (od 4 do 8oC)

 7.  Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima i uređajima

 8.  Police i ormari od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 9.  Odvojeno čuvanje sirovina, poluproizvoda i gotove hrane

10. Proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom«;

U točki 11.1. »Usluživanje doručka«, u podtočki 1. riječ »blagavaonici« zamjenjuje se riječju »blagovaonici«;

U točki 11.3. »Ostalo«, u podtočki 1. riječ »posluju« zamje­njuje se riječju »posluje«;

U točki 12.1. »Usluživanje ručka, večere i drugih obroka« iza podtočke 1. dodaju se riječi: »Usluživanje doručka, ručka, večere i drugih obroka može se obavljati u jednoj blagovaonici«;

U točki 12.2. »Ponuda menu-a«, podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Najmanje dva menu-a za svaki obrok, ili, buffet usluga s deset različitih jela od kojih su najmanje dva topla jela, usluge konobara«;

U točki 13.3. »Ostalo«, u podtočki 2. u koloni 2* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem;

U točki 14.1. »Sanitarije za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru«, podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Jedna tuš kabina za žene i odvojeno jedna tuš kabina za muškarce, u slučaju od 6 do 15 zaposlenih osoba u jednoj smje­ni«;

U točki 14.2. »Sanitarije za ostalo osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru...«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Jedan zahod za muškarce, s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom«.

Članak 60.

U Prilogu VI. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA – NOVI OBJEKTI«:

U točki 1.3. »Sadržaji i usluge«:

– u podtočki 10. »Usluga čuvanja prtljage dulje od jednog dana«, u koloni 4* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem;

– iza podtočke 17. u prvom retku brojevi: »7., 8. i 9.« zamjenjuju se brojevima: »6., 7. i 8.«;

U točki 1.4. »Sanitarije u zajedničkim prostorijama...«, u podtočki 3. iza riječi»Zid« dodaju se riječi: »u cijelosti«;

U točki 2.1. »Horizontalne i vertikalne komunikacije...« u podtočki 3. broj »15« zamjenjuje se brojem »25«;

U naslovu »3. POVRŠINE SMJEŠTAJNIH JEDINICA – MODULI (soba, hotelskih apartmana – suite-a, studio apartmana apartmana)« riječi u zagradi zamijenjuju se riječima: »(soba, obiteljska soba – family room, hotelski apartman – suite, studio apartman i apartman)«;

Iza točke 3.1. »Minimalna neto površina modula sobe (modul čine: predprostor, spavaći dio sobe i kupaonica)« dodaje se nova točka 3.1a. koja glasi:

 

»3.1a. Minimalna neto površina modula obiteljske sobe – family room (modul čine: predprostor, dvije prostorije ili dva prostora za spavanje i kupaonica)

 

Turističko naselje 3*

1. Površina 33 m2,    polje u koloni 3* je sivo

Turističko naselje 4*

2. Površina 41 m2,    polje u koloni 4* je sivo

Turističko naselje 5*

3. Površina 52 m2,    » polje u koloni 5* je sivo;

U točki 3.3. »Minimalna netto površina modula studio apartmana (modul čine: predprostor, prostorija u kojoj je …«:

– riječi: »Turističko naselje 2*« brišu se;

podtočka 7. »Površina 32 m2« briše se;

– dosadašnje podtočke 8. do 10. postaju podtočke, 7. do 9.;

U naslovu »3.4 Minimalna neto površina kupaonice« broj »3.4« zamjenjuje se brojem »3.5«;

U naslovu »4. SOBA« iza riječi »SOBA« dodaju se riječi: »OBITELJSKA SOBA – FAMILY ROOM«;

U točki 4.1. »Osnovni uvjeti«, u podtočki 1. iza riječi »sobu« dodaje se zarez i riječi: »obiteljsku sobu – family room«.

U točki 4.2. »Krevet«, u podtočki 8. iza riječi »gosta« zarez i riječi: »po osobi« brišu se;

U točki 4.3. »Oprema i uređenje«:

– u podtočki 1. riječ »potpuno« briše se;

podtočka 11. mijenja se i glasi:

»12. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

– u podtočki 17. »Jedna slobodna elektro utičnica«, u koloni 3* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem, u koloni 5* sivo polje zamjenjuje se bijelim poljem;

U točki 4.4. »Ostale usluge«, podtočka 5. mijenja se i glasi:

»5. Mogućnost odabira plaćenog programa na TV«;

U točki 5.2. »Krevet«, u podtočki 8. iza riječi »gosta« zarez i riječi: »po osobi« brišu se;

U točki 5.3. »Oprema i uređenje«:

podtočka 1. mijenja se i glasi:

 »1. Zastori za zamračivanje ili slično koji isključuju prirodno svjetlo«;

– u podtočki 5. iza riječi »u« dodaje se riječ »hotelskom«;

podtočka 10. mijenja se i glasi:

 »10. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 6.2. »Krevet«:

– dodaje se nova podtočka 1. koja glasi:

»1. Kreveti su sklopivi sukladno točki 6.3. podtočki 10. ovog Priloga«, u kolonama 3*, 4* i 5* polja su siva;

– dosadašnje podtočke 1. do 7. postaju podtočke 2. do 8.;

– u podtočki 5. (dosadašnjoj podtočki 4.) iza riječ i»gosta« zarez i riječi: »po osobi« brišu se;

– u podtočki 8. (dosadašnjoj podtočki 7.) »Mijenjanje plahti svaki dan«, u koloni 4* sivo polje zamjenjuje se bijelom poljem, a u koloni 5* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem;

U točki 6.3. »Oprema i uređenje«:

podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Zastori za zamračivanje ili slično koji isključuju prirodno svjetlo«;

podtočka 8. mijenja se i glasi:

»8. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

– u podtočki 24. »Jedna slobodna elektro utičnica«, u koloni 3* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem;

U točki 6.4. »Ostale usluge«, u podtočki 1. »Mogućnost slušanja radia (putem radio ili TV aparata)«, u koloni 3* sivo polje zamjenjuje se bijelim poljem;

U točki 7.2. »Krevet«, u podtočki 8. iza riječi »gosta« zarez i riječi: »po osobi« brišu se;

U točki 7.3. »Oprema i uređenje«:

podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Zastori za zamračivanje ili slično koji isključuju prirodno svjetlo«;

podtočka 10. mijenja se i glasi:

»10. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

– u podtočki 29. »Jedna slobodna elektro utičnica«, u koloni 3* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem;

U točki 8.3. »Uređenje, oprema i ostalo«:

podtočka 8. mijenja se i glasi:

»8. Protuklizni tepih za kadu ili tuš kadu ili protuklizno dno kade ili tuš kade*«;

– iza podtočke 26. dodaje se zvjezdica i riječi: »*Protuklizno dno kade ili tuš kade  dokazuje se tehničkom dokumentacijom proizvođača«.;

U točki 9.1. »WC školjka, umivaonik«, podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Ručnik s držačem«;

Naslov »10.« KUHINJA – u turističkom naselju s više od 25 smještajnih jedinica u kojem se pružaju usluge doručka i ostale prehrane« i točka 10.1. mijenjaju se i glase:

 

»10. KUHINJA

10.1 Oprema

 

 1.  Kuhinja povezana s gospodarskim ulazom

 2.  Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata.

      U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 3.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 4.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 5.  Hlađena i odvojena prostorija za hladnu i obrađenu hranu (salate, umaci i sl.). Ne primjenjuje se na kuhinju u objektu do 25 smještajnih jedinica

 6.  Prostor i uređaji s jednodjelnim koritom i radnom plohom, zasebno, za pripremu ribe, mesa, povrća i voća. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti u blizini kuhinje ili centralnoj pripremnici, ako postoji. Ugostitelj koji ne uslužuje ribu ne mora imati korito i radnu plohu za pripremu ribe

 7.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 8.  Koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 9.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

10. Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

11. Uređaji za odvod pare, dima i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

12. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

13. Obrađena hrana spremljena na temperaturi od 4 do 8°C

14. Odvojeni prostori s trodjelnim sudoperom za pranje bijelog posuđa i dvodjelnim sudoperom za pranje crnog posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, a ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodjelni sudoperi

15. Manipulativni putevi crnog i bijelog posuđa moraju biti odvojeni

16. Klima

17. Odgovarajući umivaonik s nožnim ili automatskim uključi­vanjem protoka tekuće tople i hladne vode tekući sapun i papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

18. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

19. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

20. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

21. Kutija prve pomoći kompletno popunjena«;

Točka 10a.1. »Oprema« mijenja se i glasi:

 

10a.1 Oprema

 

 1.  Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 2.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 3.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 4.  Najmanje jedan rashladni uređaj

 5.  Najmanje jedno dvodjelno korito, s tekućom toplom i hladnom vodom i radna ploha za pripremu namirnica

 6.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 7.  Koš za otpatke kraj radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 8.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

 9.  Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

10. Uređaji za odvod dima, pare i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

11. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

12. Klima

13. Odgovarajući umivaonik s nožnim ili automatskim uključi­va­njem protoka tekuće tople i hladne vode tekući sapun i papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

14. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

15. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

16. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

17. Kutija prve pomoći kompletno popunjena»;

Točka 10.b. briše se;

Točka 10.2. »Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića...« mijenja se i glasi:

 

»10.2

Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića, te način čuvanja (odredbe se primjenjuju na kuhinju iz točke 10. ovog Priloga)

 

1.   Odgovarajući broj prostorija ili prostora za čuvanje namirnica prozračivana prirodnim ili mehaničkim putem

 2.  Odgovarajući broj rashladnih komora i/ili hladnjaka za odvojeno spremanje: mesa, ribe, mlječnih proizvoda, voća i povrća u prostorijama ili prostorima za čuvanje namirnica

 3.  Priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu uporabu u koju svrhu mogu poslužiti i rashladni uređaji

 4.  Smrznuti proizvodi (od -12 do -18oC)

 5.  Riba i meso (od 0 do 3oC)

 6.  Povrće, jaja, kuhana hrana i ostalo (od 4 do 8oC)

 7.  Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima i uređajima

 8.  Police i ormari od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 9.  Odvojeno čuvanje sirovina, poluproizvoda i gotove hrane

10. Proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom«.

U točki 11.2. »Usluživanje proizvoda«, u podtočki 6. iz riječi »sok« dodaje se riječ »od«;

U točki 12.1. »Usluživanje ručka, večere i drugih obroka« iza podtočke 1. dodaju se riječi: »Usluživanje doručka, ručka, večere i drugih obroka može se obavljati u jednoj blagovaonici«;

U točki 12.2. »Ponuda menu-a«, podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Najmanje dva menu-a za svaki obrok, ili, buffet usluga s deset različitih jela od kojih su najmanje dva topla jela, usluge konobara«;

U točki 12.4. »Ostalo«, podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Grijanje. Iznimno, ne primjenjuje se na Turističko naselje koje posluje ljeti, za 3* i 4*, ako pruža uslugu«;

U točki 14.1. »Sanitarije za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru«, podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Jedna tuš kabina za žene i odvojeno jedna tuš kabina za muškarce, u slučaju od 6 do 15 zaposlenih osoba u jednoj smjeni«;

U točki 14.2. »Sanitarije za ostalo osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru...«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Jedan zahod za muškarce, s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom«;

 U točki 15.1. »Sadržaji u turističkom naselju«, podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Sanitarije za korisnike bazena. Ako turističko naselje, koje nema propisanu obvezu, ima bazen, tada mora imati zasebne sanitarije za korisnike bazena«.

Članak 61.

U Prilogu VII. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TU­RIS­TIČKIH APARTMANA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1.4. »Sanitarije u zajedničkim prostorima...«, podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Zid od vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava (keramičke pločice i sl.), do visine minimalno 1,6 m«;

U točki 4.1. »Osnovni uvjeti« iza podtočke 4. u drugom retku riječ »zahtjrve« zamjenjuje se riječju »zahtjeve«;

U točki 4.2. »Krevet«, podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na turističke apartmane koji posluju ljeti«;

U točki 4.3. »Oprema i uređenje«, podtočka 11. mijenja se i glasi:

»11. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 2*, 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren s vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 4.4. »Ostale usluge«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. TV u boji, s daljinskim upravljačem«;

U točki 5.2. »Krevet«, podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na turističke apartmane koji posluju ljeti«;

U točki 5.3. »Oprema i uređenje«, podtočka 11. mijenja se i glasi:

»11. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 2*, 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

U točki 5.4. »Ostale usluge«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. TV u boji, s daljinskim upravljačem«;

U točki 6.2. »Kada/tuš kada«, podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Kada s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima, u najmanje 30% kupaonica, a u ostalim kupaonicama može biti i tuš kada. Iznimno, u postojećim smještajnim objektima, u kojima zbog fizičkog ograničenja (nedovoljna površina kupaonice) nije moguće ugraditi kade u 30% kupaonica, umjesto kade može biti tuš kada s kabinom za vodenu masažu. Za postojeće objekte koji su u postupku kategorizacije ili koji podnesu zahtjev za kategorizaciju najkasnije do 30. rujna 2004. godine priznaje se zatečeno stanje.«;

U točki 6.3. »Uređenje, oprema i ostalo«:

– u podtočki 8. iza riječi »kade« dodaje se zvjezdica;

– iza podtočke 23. dodaje se zvjezdica i riječi: »*Protuklizno dno kade dokazuje se tehničkom dokumentacijom proizvođača«;

U točki 7.1. »WC školjka, umivaonik«, podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Ručnik s držačem«;

U točki 8.1. »Sanitarije za osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru...«, podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Jedan zahod s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom«;

U točki 8.2. »Garderoba, office za sobarice«, u podtočki 1. riječ »ostalosoblje« zamjenjuje se riječima: »ostalo osoblje«.

Članak 62.

U Prilogu VIII. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA – NOVI OBJEKTI«:

U točki 3.1. »Minimalna netto površina modula studio apartmana...« u naslovu, riječi: »prostorije u kojima« zamjenjuju se riječima: »prostorija u kojoj«;

U točki 3.3. »Minimalna netto površina kupaonica« u naslovu, riječ »kupaonica« zamjenjuje se rijačju: »kupaonice«;

U točki 4.2. »Krevet«:

– dodaje se nova podtočka 1. koja glasi:

»1. Kreveti su sklopivi sukladno točki 4.3. podtočki 10. ovog Priloga«, u kolonama 3* i 4* polja su siva;

– dosadašnje podtočke 1. do 6. postaju podtočke 2. do 7.;

podtočka 3. (dosadašnja podtočka 2.) mijenja se i glasi:

»3. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na turističke apartmane koji posluju ljeti«;

U točki 4.3. »Oprema i uređenje«:

– u podtočki 1. riječ »potpuno« briše se;

podtočka 8. mijenja se i glasi:

»8. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

– u podtočki 11. Stol za blagovanje...« , u koloni 3* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem;

– u podtočki 24. »Jedna slobodna elektro utičnica«, u koloni 3* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem;

U točki 5.2. »Krevet«, podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na turističke apartmane koji posluju ljeti«;

U točki 5.3. »Oprema i uređenje«:

podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Zastori za zamračivanje ili slično koji isključuju prirodno svjetlo«;

podtočka 10. mijenja se i glasi:

»10. Garderobni ormar s policama ili ladicama i dijelom za vješanje odjeće s pet sličnih vješalica za odjeću po osobi. Za 3* i 4* dio ormara za vješanje odjeće s policama mora biti zatvoren vratima, a dio ormara može biti bez vrata i sa zavjesom«;

– u podtočki 28. »Jedna slobodna elektro utičnica«, u koloni 3* bijelo polje zamjenjuje se sivim poljem;

U točki 5.4. »Ostale usluge«:

podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Mogućnost slušanja radia (putem radio ili TV aparata)«, u koloni 3* sivo polje zamjenjuje se bijelim poljem;

– u podtočki 3. iza riječi »upravljačem« dodaje se zarez i riječi: »u prostoriji za spavanje i u prostoriji za boravak«;

U točki 6.3. »Uređenje, oprema i ostalo«:

podtočka 8. mijenja se i glasi:

»8. Protuklizni tepih za kadu ili tuš kadu ili protuklizno dno kade ili tuš kade*«

– iza podtočke 22. dodaje se zvjezdica i riječi: »Protuklizno dno kade ili tuš kade dokazuje se tehničkom dokumentacijom proizvođača«;

U točki 7.1. »WC školjka, umivaonik«, podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Ručnik s držačem«;

U točki 8.1. »Sanitarije za ostalo osoblje koje ne podliježe sanitarnom nadzoru«, podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Jedan zahod s predprostorom u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom«.

Članak 63.

U Prilogu IX. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U naslovu »3. SMJEŠTAJNE JEDINICE – MODULI (soba, hotelski apartman – suite...« iza riječi i zareza »soba,« dodaju se riječi i zarez: »obiteljska soba – family room,«;

Iza točke 3.1. »Minimalna neto površina modula sobe (modul čine: predprostor ako ga ima, spavaći dio sobe i kupaonica)« dodaje se nova točka 3.1a. koja glasi:

 

»3.1a. Minimalna neto površina modula obiteljske sobe – family room (modul čine: predprostor ako ga ima, dvije prostorije ili dva prostora za spavanje i kupaonica)

                                         

 

 1. Površina modula obiteljske sobe – family room po krevetu veća od površine propisane za  dvokrevetnu sobu 3m2«, u kolonama standard i komfor polja su siva;

U naslovu »4. SOBA« iza riječi »SOBA« dodaje se zarez i riječi: »OBITELJSKA SOBA – FAMILY ROOM«;

U točki 4.1.:

– u sivom polju riječ »Soba«, zamjenjuje se riječima: »Osnovni uvjeti«;

– u podtočki 1. iza riječi »sobu« dodaje se zarez i riječi: »obiteljsku sobu – family room«.

U točki 4.3. »Oprema i uređenje«: u podtočki 7. iza riječi i točke »osobi.« dodaju se riječi: »Vrata na ormaru mogu zamijeniti zavjese na ormaru«;

U točki 4.4 »Ostale usluge«:

– iza podtočke 2. dodaje se nova podtočka 3. koja glasi:

 »3. TV u boji, s daljinskim upravljačem«, u koloni komfor polje je sivo;

– dosadašnje podtočke 3. do 5. postaju podtočke 4. do 6.;

U točki 5.3. »Oprema i uređenje«:

u podtočki 7. iza riječi »osobi« dodaje se točka i riječi: »Vrata na ormaru mogu zamijeniti zavjese na ormaru«;

u podtočki 8. »Garnitura za sjedenje…« riječ »foteloma« zamjenjuje se riječju »foteljom«;

Naslov »7. KUHINJA...« i točka 7.1. »Oprema« mijenjaju se i glase:

 

»7. KUHINJA

7.1 Oprema

 

 1.  Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata.

      U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 2.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 3.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 4.  Prostor i uređaji s jednodjelnim koritom i radnom plohom, zasebno, za pripremu ribe, mesa, povrća i voća. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti u blizini kuhinje ili centralnoj pripremnici, ako postoji. Ugostitelj koji ne uslužuje ribu ne mora imati korito i radnu plohu za pripremu ribe

 5.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 6.  Koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 7.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

 8.  Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

 9.  Uređaji za odvod pare, dima i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

10. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

11. Obrađena hrana spremljena na temperaturi od 4 do 8°C

12. Odvojeni prostori s trodjelnim sudoperom za pranje bijelog posuđa i dvodjelnim sudoperom za pranje crnog posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, a ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodjelni sudoperi

13. Manipulativni putevi crnog i bijelog posuđa moraju biti odvojeni

14. Umivaonik s toplom i hladnom vodom za osoblje u kuhinji, tekući sapun i papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

15. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

16. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

17. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

18. Kutija prve pomoći kompletno popunjena«;

Naslov »7b. KUHINJA u pansionu do 25 smještajnih jedinica i točka 7b.1. »Oprema«, brišu se;

Točka 7.2. »Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića...« mijenja se i glasi:

 

»7.2

Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića, te način čuvanja«

 

 1.  Odgovarajući broj prostorija ili prostora za čuvanje namirnica prozračivana prirodnim ili mehaničkim putem

 2.  Odgovarajući broj rashladnih komora i/ili hladnjaka za odvojeno spremanje: mesa, ribe, mlječnih proizvoda, voća i povrća u prostorijama ili prostorima za čuvanje namirnica

 3.  Priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu uporabu u koju svrhu mogu poslužiti i rashladni uređaji

 4.  Smrznuti proizvodi (od -12 do -18oC)

 5.  Riba i meso (od 0 do 3oC)

 6.  Povrće, jaja, kuhana hrana i ostalo (od 4 do 8oC)

 7.  Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima i uređajima

 8.  Police i ormari od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 9.  Odvojeno čuvanje sirovina, poluproizvoda i gotove hrane

10. Proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom«;

U točki 8.3. »Ostalo« u podtočki 1. »Grijanje. Iznimno, ne primjenjuje se...« bijela polja u kolonama standard i komfor zamjenjuju se sivim poljima;

U točki 9.1. »Usluživanje ručka, večere i drugih obroka« iza podtočke 1. dodaju se riječi: »Usluživanje doručka, ručka, večere i drugih obroka može se obavljati u jednoj blagovaonici«;

U točki 10.1. »Sanitarije za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru«:

podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Jedna tuš kabina«;

podtočka 6. mijenja se i glasi:

 »6. Jedna tuš kabina za žene i odvojeno jedna tuš kabina za muškarce, u slučaju od 6 do 15 zaposlenih osoba u jednoj smjeni«;

Članak 64.

U Prilogu X. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA – NOVI OBJEKTI«:

Naslov »3. SMJEŠTAJNE JEDINICE – MODULI (SOBA, HOTELSKI APARTMAN) mijenja se i glasi:

»3. SMJEŠTAJNE JEDINICE – MODULI (soba, obiteljska soba – family room, hotelski apartman – suite)

U točki 3.1. »Minimalna netto površina modula sobe (modul čine: predprostor ako ga ima, spavaći dio sobe i kupaonica)« iza riječi »predprostor« dodaje se zarez, a riječi: »ako ga ima« brišu se;

Iza točke 3.1. »Minimalna neto površina modula sobe...« dodaje se nova točka 3.1a. koja glasi:

 

»3.1a. Minimalna neto površina modula obiteljske sobe – family room (modul čine: predprostor, dvije prostorije ili dva prostora za spavanje i kupaonica)

 

Pansion komfor

1. Trokrevetna obiteljska soba – family room: površina 21 m2, u koloni »komfor« polje je sivo, 2. Četverokrevetna obiteljska soba – family room: površina 24 m2, u koloni »komfor« polje je sivo«;

U točki 3.2. riječi: »Minimalna netto površina modula hotelskog apartmana (modul čine: predprostor ako ga ima, prostorija za spavanje, prostorije za boravak i kupaonica)« zamjenjuju se riječima: »Minimalna neto površina modula hotelskog apartmana – suite-a (modul čine: predprostor, prostorija za spavanje, prostorija za boravak i kupaonica)«;

U naslovu »4. SOBA« iza riječi »SOBA« dodaje se zarez i riječi: »OBITELJSKA SOBA – FAMILY ROOM«.

U točki 4.1. »Soba«:

– riječ »Soba« zamjenjuje se riječima: »Osnovni uvjeti«;

– u podtočki 1. iza riječi »sobu« dodaje se zarez i riječi: »obiteljsku sobu – family room«;

– iza podtočke 1. dodaje se nova podtočka 2. koja glasi:

»2. Predprostor«; u koloni »komfor« polje je sivo

– dosadašnje točke 2. do 4. postaju točke 3. do 5.;

U točki 4.2. »Krevet«, podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na pansion koji posluje ljeti«;

U točki 4.3. »Oprema i uređenje«:

– u podtočki 1. »Zastori za zamračivanje ili slično …« riječ »potpuno« briše se;

– u podtočki 7. iza riječi »osobi« dodaje se točka i riječi: »Vrata na ormaru mogu zamijeniti zavjese na ormaru«;

U točki 4.4. »Ostale usluge«:

– iza podtočke 1. dodaje se nova podtočka 2. koja glasi:

»2. TV u boji, s daljinskim upravljačem«; u koloni »komfor« polje je sivo;

– dosadašnje podtočke 2. do 6. postaju podtočke 3. do 7.;

U točki 5.1. »Osnovni uvjeti«:

– iza podtočke 1. dodaje se nova podtočka 2. koja glasi:

»2. Predprostor«; u koloni »komfor« polje je sivo;

– dosadašnje točke: 2. do 5. postaju točke: 3. do 6.;

U točki 5.2. »Krevet«, podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na pansion koji posluje ljeti«;

U točki 5.3. »Oprema i uređenje«, u podtočki 9. iza riječi »osobi« dodaje se točka i riječi: »Vrata na ormaru mogu zamijeniti zavjese na ormaru«;

Naslov »7. KUHINJA...« i točka 7.1. »Oprema« mijenjaju se i glase:

 

»7. KUHINJA

7.1 Oprema

 

 1.  Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata.

      U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 2.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 3.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 4.  Prostor i uređaji s jednodjelnim koritom i radnom plohom, zasebno, za pripremu ribe, mesa, povrća i voća. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti u blizini kuhinje ili centralnoj pripremnici, ako postoji. Ugostitelj koji ne uslužuje ribu ne mora imati korito i radnu plohu za pripremu ribe

 5.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 6.  Koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 7.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

 8.  Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

 9.  Uređaji za odvod pare, dima i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

10. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

11. Obrađena hrana spremljena na temperaturi od 4 do 8°C

12. Odvojeni prostori s trodjelnim sudoperom za pranje bijelog posuđa i dvodjelnim sudoperom za pranje crnog posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, a ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodjelni sudoperi

13. Manipulativni putevi crnog i bijelog posuđa moraju biti od­vojeni

14. Umivaonik s toplom i hladnom vodom za osoblje u kuhinji, tekući sapun i papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

15. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

16. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

17. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

18. Kutija prve pomoći kompletno popunjena«;

Naslov »7b. KUHINJA« u pansionu do 25 smještajnih jedinica i točka 7b.1. »Oprema«, brišu se;

Iza točke 7.1. »Oprema«, u sivom polju dodaju se brojke i riječi:

 

»7.2

Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića, te način čuvanja«

 

U točki 7.2. podtočke: od 1. do 10. mijenjaju se i glase: »1. Odgovarajući broj prostorija ili prostora za čuvanje namirnica prozračivana prirodnim ili mehaničkim putem

2. Odgovarajući broj rashladnih komora i/ili hladnjaka za odvojeno spremanje: mesa, ribe, mlječnih proizvoda, voća i povrća u prostorijama ili prostorima za čuvanje namirnica

3. Priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu uporabu u koju svrhu mogu poslužiti i rashladni uređaji

4. Smrznuti proizvodi (od -12 do -18oC)

5. Riba i meso (od 0 do 3oC)

6. Povrće, jaja, kuhana hrana i ostalo (od 4 do 8oC)

7. Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima i uređajima

8. Police i ormari od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

9. Odvojeno čuvanje sirovina, poluproizvoda i gotove hrane

10. Proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom«;

U točki 9.1. »Usluživanje ručka, večere i drugih obroka« iza podtočke 1. dodaju se riječi: »Usluživanje doručka, ručka, večere i drugih obroka može se obavljati u jednoj blagovaonici«;

U točki 10.1. »Sanitarije za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru«:

podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. Jedna tuš kabina«;

podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Jedna tuš kabina za žene i odvojeno jedna tuš kabina za muškarce, u slučaju od 6 do 15 zaposlenih osoba u jednoj smjeni«.

Članak 65.

U Prilogu XI. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU GUEST HOUSE – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 4.1., u sivom polju riječ »Soba« zamjenjuje se riječima: »Osnovni uvjeti«;

U točki 4.2. »Krevet«, podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3. Dodatni pokrivač po osobi. Iznimno, ne primjenjuje se na guest house koji posluje ljeti«;

U točki 4.3. »Oprema i uređenje«, u podtočki 7. iza riječi »osobi« dodaje se točka i riječi: »Vrata na ormaru mogu zamijeniti zavjese na ormaru«;

Naslov »6. »KUHINJA...« i točka 6.1. »Oprema« mijenjaju se i glase:

 

»6. KUHINJA

6.1 Oprema

 

 1.  Prozori na otvaranje, ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata.

      U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata na otvore potrebno je postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata)

 2.  Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala

 3.  Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili sl.)

 4.  Prostor i uređaji s jednodjelnim koritom i radnom plohom, zasebno, za pripremu ribe, mesa, povrća i voća. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti u blizini kuhinje ili centralnoj pripremnici, ako postoji. Ugostitelj koji ne uslužuje ribu ne mora imati korito i radnu plohu za pripremu ribe

 5.  Odgovarajuće radne površine i police te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 6.  Koš za otpatke pokraj svake radne površine s poklopcem za nožno otvaranje

 7.  Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka

 8.  Upotreba zaštitne krpe ili rukavica samo kod termičke obrade hrane

 9.  Uređaji za odvod pare, dima i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom)

10. Primjereno posuđe odgovarajuće kvalitete

11. Obrađena hrana spremljena na temperaturi od 4 do 8°C

12. Odvojeni prostori s trodjelnim sudoperom za pranje bijelog posuđa i dvodjelnim sudoperom za pranje crnog posuđa s tekućom toplom i hladnom vodom, a ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodjelni sudoperi

13. Manipulativni putevi crnog i bijelog posuđa moraju biti od­vojeni

14. Umivaonik s toplom i hladnom vodom za osoblje u kuhinji, tekući sapun i papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku

15. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno posebnom propisu

16. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje

17. Vatrootporna tkanina za gašenje požara

18. Kutija prve pomoći kompletno popunjena«;

Naslov »6b. KUHINJA u guest house-u...« i točka 6b.1. »Oprema«, brišu se;

Točka 6.2. »Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića...« mijenja se i glasi:

 

»6.2

Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića, te način čuvanja«

 

 1.  Odgovarajući broj prostorija ili prostora za čuvanje namirnica prozračivana prirodnim ili mehaničkim putem

 2.  Odgovarajući broj rashladnih komora i/ili hladnjaka za odvo­jeno spremanje: mesa, ribe, mlječnih proizvoda, voća i povrća u prostorijama ili prostorima za čuvanje namirnica

 3.  Priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu uporabu u koju svrhu mogu poslužiti i rashladni uređaji

 4.  Smrznuti proizvodi (od -12 do -18°C)

 5.  Riba i meso (od 0 do 3°C)

 6.  Povrće, jaja, kuhana hrana i ostalo (od 4 do 8°C)

 7.  Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima i uređa­jima

 8.  Police i ormari od nehrđajućeg materijala, ne od drveta

 9.  Odvojeno čuvanje sirovina, poluproizvoda i gotove hrane

10. Proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom«;

U točki 8.1. »Usluživanje ručka, večere i drugih obroka« iza podtočke 1. dodaju se riječi: »Usluživanje doručka, ručka, večere i drugih obroka može se obavljati u jednoj blagovaonici«;

U točki 9.1. »Sanitarije za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru«:

podtočka 1. mijenja se i glasi:

»1. Jedan zahod s predprostorom u kojem je pisoar na tekuće ispiranje i umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, tekući sapun, papirnati ručnici ili uređaj za sušenje ruku«;

podtočka 4. mijenja se i glasi:

»4. Jedan zahod za muškarce s predprostorom u kojem je pisoar na tekuće ispiranje i umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, tekući sapun, papirnati ručnici ili uređaj za sušenje ruku«;

podtočka 6. mijenja se i glasi:

»6. Jedna tuš kabina za žene i odvojeno jedna tuš kabina za muškarce, u slučaju od 6 do 15 zaposlenih osoba u jednoj smjeni«;

Članak 66.

Prilog XII. »Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije smještajnih objekata iz skupine hoteli« mijenja se i glasi:

(izmjena je u privitku ovog Pravilnika na posebnom Prilogu).

Članak 67.

Prilog XIII. »Kompenzacija kritičnih elemenata i rokovi za ispunjenje za objekte iz skupine hoteli – postojeći objekti« mijenja se i glasi:

(izmjena je u privitku ovog Pravilnika na posebnom Prilogu).

Članak 68.

U prilogu XIV. »Elementi za posebne standarde za vrstu: »Hotel«« točka 17. »Posebni standard: za osobe s invaliditetom« mijenja se i glasi:

 (izmjena je u privitku ovog Pravilnika na posebnom Prilogu).

Članak 69.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 335-05/04-01/19
Urbroj: 530-13-04-1
Zagreb, 10. svibnja 2004.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.


PRILOG XIII. – KOMPENZACIJA KRITIČNIH ELEMENATA I ROKOVI ZA ISPUNJENJE ZA OBJEKTE IZ SKUPINE HOTELIPOSTOJEĆI OBJEKTI

 

Kompenzacija se primjenjuje putem elemenata za višu kategoriju

 

 

Nedostatni obvezni elementi

 

Obvezni elementi

 

Dozvoljeno odstupanje

Elementi za trajnu kompenzaciju (obveza je ispuniti sve elemente u cijelosti)

Nedovoljna površina modula u odnosu na minimalne propisane uvjete (uključujući i dozvoljena odstupanja

ZA KATEGORIJU **

 

ZA KATEGORIJU **

SOBA                                  

- jednokrevetna               

- dvokrevetna

 

HOTELSKI APARTMAN

 

                  

STUDIO APARTMAN

- dvije osobe

- tri osobe

- četiri osobe

 

APARTMAN

- jedna prostorija za spavanje

- dvije prostorije za spavanje

- tri prostorije za spavanje

m2

11

15

 

m2

26

 

m2

19

24

29

 

m2

26

36

48

SOBA, OBITELJSKA SOBA (FAMILY ROOM) i HOTELSKI APARTMAN mogu odstupati od propisanih površina modula 1m2

 

STUDIO APARTMAN I APARTMAN

mogu odstupati od propisanih površina modula 2m2

 

SOBA i HOTELSKI APARTMAN

u objektima koji posluju ljeti (01.05.-30.10.) u površinu modula može se uračunati površina balkona, lođe ili terase  2m2 (u tom slučaju se ne uračunava i dozvoljeno odstupanje do 1m2 )

 

STUDIO APARTMAN

u objektima koji posluju ljeti (01.05.-30.10.) u površinu modula može se uračunati površina balkona, lođe ili terase                                    3m2 (u tom slučaju se ne uračunava i dozvoljeno odstupanje do 2m2 )

 

APARTMAN

u objektima koji posluju ljeti (01.05.-30.10.) u površinu modula s jednom prostorijom za spavanje može se uračunati površina balkona, lođe ili terase

4m2 za svaku dodatnu prostoriju za spavanje još 2m2 (u tom slučaju se ne uračunava i dozvoljeno odstupanje do 2m2 )

- ogledalo za cijelu figuru

- TV u boji

- telefon s direktnim izlazom

  u javnu telefonsku mrežu

- držač za ručnike

- šampon za kosu ili pjena za 

  kupanje

 

 

ZA KATEGORIJU ***

ZA KATEGORIJU ***

SOBA                                  

- jednokrevetna               

- dvokrevetna

 

HOTELSKI APARTMAN

             

m2

12

17,5

 

m2

29

- hlađenje s individualnom

  regulacijom u smještajnoj

  jedinici

- ogledalo za cijelu figuru

- pribor za pisanje

- TV u smještajnoj jedinici s

  programom na 3 strana

  jezika i daljinskim

  upravljačem

- sušilo za kosu

- šampon za kosu ili pjena za 

  kupanje

STUDIO APARTMAN

- dvije osobe

- tri osobe

- četiri osobe

 

APARTMAN

- jedna prostorija za spavanje

- dvije prostorije za spavanje

- tri prostorije za spavanje

m2

22

27

32

 

m2

31

45

55

 

 

ZA KATEGORIJU ****

ZA KATEGORIJU ****

SOBA                                  

- jednokrevetna               

- dvokrevetna

 

HOTELSKI APARTMAN

 

          

m2

16,5

21,5

 

m2

32

- više od jedne slobodne       

  utičnice u smještajnoj

  jedinici

- preša za hlače na zahtjev

- papirnate maramice

- stolica u kupaonici

- ogledalo s povećalom u

  kupaonici

- pokretna (odvojiva) glava

   tuša na fleksibilnom

   crijevu

- TV u boji s programom na

  najmanje 4 strana jezika i

  daljinskim upravljačem u

  smještajnoj jedinici

- pribor za čišćenje i žlica za 

  cipele

 

STUDIO APARTMAN

- dvije osobe

- tri osobe

- četiri osobe

 

 

APARTMAN

- jedna prostorija za spavanje

- dvije prostorije za spavanje

- tri prostorije za spavanje

m2

25

30

35

 

 

m2

39

54

69

 

 

 

ZA KATEGORIJU *****

ZA KATEGORIJU *****

 

SOBA                                  

- jednokrevetna               

- dvokrevetna

 

HOTELSKI APARTMAN

 

                  

m2

18

24

 

m2

35

nema kompenzacije za nedostatne površine

smještajnih jedinica

 

STUDIO APARTMAN

- dvije osobe

- tri osobe

- četiri osobe

 

APARTMAN

- jedna prostorija za spavanje

- dvije prostorije za spavanje

- tri prostorije za spavanje

m2

30

35

40

 

m2

48

68

88

 

 

ZA KATEGORIJU ***

 

ZA KATEGORIJU ***

Nedostatak dizala za goste

- obavezno s tri kata

- nije obvezno za objekte s manje 

  od 25 smještajnih jedinica

 

-organizirani prijenos prtljage

-objava u svim promotivnim

materijalima da nema 

dizala; ali je osiguran

organizirani prijenos prtljage

 

 

ZA KATEGORIJU ****

 

ZA KATEGORIJU ****

 

- obavezno s dva kata

 

-organizirani prijenos prtljage

-objava u svim promotivnim materijalima da nema dizala;

ali je osiguran organizirani prijenos prtljage

 

 

ZA KATEGORIJU *****

 

ZA KATEGORIJU *****

 

- obavezno s dva kata

 

- nema kompenzacije

 

Nedostatna širina stubišta i hodnika

 

 

Priznaje se zatečeno stanje bez prilagođavanja

 

 

ROKOVI ZA ISPUNJENJE  KRITIČNIH ELEMENATA U POSTUPKU USKLAĐIVANJA PO ČL. 62 PRAVILNIKA I USKLAĐIVANJA KOMPENZACIJOM

 

Red.br.

Elementi za kompenzaciju

Rok godina

1.

Klima u smještajnim jedinicama

3

2.

Zaslon od kaljenog stakla (splinterproof-a) najmanje do pola dužine kade, a za tuš kadu u cijelosti

3

3

Televizor, telefon, preše za hlače, ogledala

2

4.

Svi ostali elementi

1

 

 

 

PRILOG  XIV. ELEMENTI ZA POSEBNE STANDARDE ZA VRSTU: “HOTEL”

 

 

17. POSEBNI STANDARD: ZA OSOBE S INVALIDITETOM

       OBVEZNI ELEMENTI

                                                                                               

Okoliš objekta:

Ima

Nema

1. Pristupačne staze iz hotela široke najmanje 120 cm.    

2. Rampe na stazama i pločnicima za savladavanje razlika u visini, ako razlike postoje, nagiba najviše  do 1:12 ili odgovarajuće dizalo

3. Površina staza i rampa ravna i neklizajuća

Pristup objektu

 

 

 

4. Pristupačna s javnih površina i hotela i nadzirana parkirališna mjesta za 5% od ukupnog broja smještajnih jedinica, a najmanje jedno parkirališno mjesto

 

5.Parkirališna mjesta vidno označena

 

6. Širina parkirališnog mjesta najmanje 360 cm, preporučljivo 390 cm

 

7. Parkirališna mjesta na udaljenosti do 50m od ulaza u građevinu

 

8. Rampa s rukohvatima uz  stubište za pristup objektu nagiba najviše do 1:12 ili odgovarajuće dizalo

 

9. Rampa  široka najmanje 130 cm

 

10. Podest dug 150 cm na početku i kraju rampe te na svakih 900 cm i na svakoj promjeni smjera

 

11. Površina rampe ravna i neklizajuća

 

12. Ulazne stepenice visine do 15 cm i širine najmanje 32 cm

 

13.Dimenzija ulaznog podesta koja omogućava slobodan krug za okretanje invalidskih kolica promjera najmanje 150 cm

 

14. Otirači pred vratima od čvrstog materijala u razini s podom i učvršćeni

 

15. Posmična ulazna vrata na automatsko otvaranje  s intervalom otvaranja min. 5 s

 

16. Jednokrilna vrata: svjetla širina vrata najmanje 90 cm

 

17. Dvokrilna vrata: svjetla širina jednog krila najmanje 80 cm

 

18. Pragovi vrata niži od 2 cm i zaobljeni

 

19. Vjetrobran širine koja omogućava slobodan krug za okretanje invalidskih kolica promjera najmanje 150 cm

 

Recepcija

 

 

 

20. Dio recepcijskog pulta postavljen na visinu od 90 cm od poda

 

21. Jedan telefon pristupačan korisnicima u invalidskim kolicima na visini od 90 do 140 cm

 

Sanitarije u zajedničkim prostorima

 

 

 

22. Vrata svijetle širine najmanje 90 cm

 

23. Kvake jednostavne za rukovanje jednom rukom i nisu okrugle

 

24. Okov za rukovanje vratima (kvake, ručke itd.) postavljeni na visinu od 90 do 120 cm

 

25. Pragovi vrata niži od 2 cm i zaobljeni

 

26. Ulaz u zahodsku kabinu opremljen euro ključem

 

27. Na ulazu istaknuta reljefna oznaka na visini od 140 cm

 

28. Podovi od neklizajućeg materijala

 

29. Prostor koji omogućava slobodan krug za okretanje invalidskih kolica za pristup svakoj sanitariji promjera najmanje 150 cm

 

30. Pristupačna unise zahodska školjka  postavljena na visinu od 45 do 50 cm

 

31. Razmak od prednjeg ruba školjke do stražnjeg zida min. 65 cm

 

32. Slobodan prostor bočno uz WC školjku min. 90cm

 

33. Rukohvati s obje strane zahodske školjke. Najmanje s jedne strane sklopivi

 

34. Rukohvati uz zahodsku školjku postavljeni na visinu od 75 do  80 cm i 15 cm od bočnog ruba školjke

 

35. Rukohvati promjera od 3 do 4 cm udaljeni od zida 3,5 do 5 cm

 

36.  Pristupačan umivaonik, konzolno pričvršćen , s toplom i hladnom vodom i  jednoručnom mješalicom postavljen na visinu od 80 do 85 cm

 

37. Donji rub ogledala na visni koja ne prelazi 100 cm ili ogledalo koje se može nagnuti ako je smješteno na većoj visini od 100 cm

 

38. Sklopke na vodokotlićima,  toaletni papir, sapun, ručnici i slično postavljeni na visinu od 50 do 120 cm

 

Horizontalne i vertikalne komunikacije

 

 

 

39. Pristupačan put s invalidskim kolicima od ulaza, recepcije, ugostiteljskih i drugih sadržaja do dizala    

 

40. Pristupačne sve etaže sa smještajnim  jedinicama  za osobe s invaliditetom te ugostiteljskim i drugim sadržajima

 

41. Dizalo za goste u objektima s jednim katom (dva nivoa na više), opremljeno zvučnim svjetlosnim signalom

 

42. Dizalo minimalne unutarnje dimenzije kabine 110140 cm

 

43. Širina otvora vrata dizala najmanje 90 cm

 

44. Interval otvaranja i zatvaranja vrata dizala najmanje 7 sekundi

 

45. Kontrolna tabla kraj ulaza u dizalo s reljefnim oznakama na visini od 90  do 140 cm

 

46. Tabla za upravljanje dizalom s reljefnim oznakama na visini od 90 do 140 cm    

 

47. Rukohvati u kabini dizala postavljeni na visinu od 85 do 95 cm

 

48. Rukohvati promjera od 3 do 4 cm udaljeni od zida 3,5 do 5 cm

 

49. Zaštitne ograde oko povišenih dijelova podova viših od 40 cm

 

50. Svjetla širina hodnika najmanje 150 cm

 

51. Razlike u visinama hodnika svladane rampama, odgovarajućim dizalom ili slično

 

Smještajne jedinice

 

 

 

52. Objekt mora imati najmanje 5% smještajnih jedinica  koje su pristupačne osobama u invalidskim kolicima, a najmanje jednu smještajnu jedinicu

 

53. Ulaz u smještajne jedinice reljefno označen brojem ili drugom oznakom na visini od 140 cm

 

54. Svjetla širina ulaznih vrata najmanje 90 cm

 

55. Prostor koji omogućava slobodan krug za okretanje invalidskih kolica (u predprostoru, sobi) za pristup kupaoni, krevetu i ostalom namještaju promjera minimalno 150 cm

 

Kupaonica u smještajnoj jedinici

 

 

 

56. Vrata svijetle širine najmanje 90 cm

 

57. Kvake jednostavne za rukovanje jednom rukom i nisu okrugle

 

58. Okov za rukovanje vratima (kvake, ručke itd.) postavljen na visinu od 90 do 120 cm

 

59. Prag vrata niži od 2 cm i zaobljen

 

60. Prostor koji omogućava slobodan krug za okretanje invalidskih kolica za pristup svakoj sanitariji promjera min. 150 cm

 

61. Podovi kupaonice od neklizajućeg materijala

 

62. Pristupačna unise zahodska školjka postavljena na visinu od 45 do 50 cm

 

63. Razmak od prednjeg ruba školjke do stražnjeg zida minimalno 65 cm

 

64. Slobodan prostor bočno uz WC školjku minimalno 90 cm

 

65. Rukohvati s obje strane zahodske školjke. Najmanje s jedne strane sklopivi

 

66. Rukohvati uz zahodsku školjku postavljeni na visinu od 75 do 80 cm i 15 cm od bočnog ruba školjke

 

67. Rukohvati promjera 3 do 4 cm udaljeni od zida 3,5 do 5 cm

 

68. Pristupačan umivaonik,  konzolno pričvršćen, s toplom i hladnom vodom te jednostrukom mješalicom postavljen na visinu od 80 do 85 cm

 

69. Donji rub ogledala na visni koja ne prelazi100 cm ili ogledalo koje se može nagnuti  ako je smješteno na većoj visini od 100 cm

 

70. Pristupačan tuš dimenzija podne površine 9090 cm

 

71. Kabina za tuširanje sa zaobljenim pragom koji nije 1,3 cm viši od okolnog poda

 

72.Kabina za tuširanje može imati pod spušten u odnosu na pod kupaone ne više od 2 cm   

 

73. Tuševi u kabinama za tuširanje opremljni elastičnom cijevi dugom najmanje 150 cm

 

74. Ispod tuša zidna sklopiva stolica na visini od 45 do 50 cm

 

75. Sklopke na vodokotlićima,  toaletni papir, sapun, ručnici i slično postavljeni na visinu od 50 do 120 cm

 

Ugostiteljski sadržaji

 

 

 

76. Restorani ili dijelovi restorana i prostora za posluživanje jela pristupačni osobama u invalidskim kolicima 

 

77. Vrata svijetle širine najmanje 90 cm

 

78. Kvake jednostavne za rukovanje jednom rukom i nisu okrugle

 

79. Okov za rukovanje vratima (kvake, ručke itd.) postavljeni na visini od 90 do 120 cm

 

80. Pragovi vrata niži od 2 cm i zaobljeni

 

81. Otirači pred vratima u razini s podom i učvršćeni u kutovima

 

82. Svjetla širina hodnika najmanje 150 cm

 

83. Stolovi u restoranima i blagavaonicama prilagođeni za korisnike u invalidskim kolicima. Najmanje 70 cm  vertikalnog te 60 cm horizontalnog slobodnog prostora ispod ploče stola

 

- istovjetni obvezni elementi koji su ispunjeni pri kategorizaciji hotela smatraju se ispunjenima i po obvezi posebnog standarda

- kupaonica za osobe s invaliditetom ne treba imati propisanu kadu bez obzira na traženu kategoriju.