MINISTARSTVO TURIZMA

2503

Na teme­lju članka 31. stavka 3. i članka 45. stavka 3. Zakona o ugostite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 46/97. – pročišćeni tekst, 68/98., 117/01. i 4/02.), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U POKRETNIM OBJEKTIMA

Članak 1.

U Pravilniku o pruža­nju ugostite­ljskih usluga u pokretnim objektima (»Narodne novine«, broj 22/96. i 137/98.), u članku 5. iza alineje 4. dodaje se nova alineja koja glasi:

»– odgovarajući rashladni uređaj za sladoled ako se u pokretnom vozilu priprema sladoled,«

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. iza riječi »jela« dodaje se zarez i riječ »sladoled«.

Članak 3.

U članku 25. stavak 3. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/87
Urbroj: 529-05/02-01
Zagreb, 4. prosinca 2002.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.