MINISTARSTVO TURIZMA

1243

Na temelju odredbi članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96 i 76/98), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O VRSTAMA I KATEGORIJAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine« broj: 11/97, 105/98 i 38/99), članak 16. mijenja se i glasi:

»Plovni objekti nautičkog turizma moraju se uskladiti s odredbama ovog Pravilnika do 1. listopada 2000. godine.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/35
Urbroj: 529-4/00-1
Zagreb, 12. svibnja 2000.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.