MINISTARSTVO TURIZMA

603

Na temelju članka 44. stavka 4. i 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 46/97. - pročišćeni tekst,
68/98. i 45/99.), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 22/96., 47/97. i 25/99.) članak 3A. i 3B. brišu se.

Članak 2.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Oznaka vrste i kategorije objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu mora sadržavati vrstu i kategoriju objekta utvrđenu rješenjem nadležnog ureda.

Oznaka vrste za sobe za iznajmljivanje je »SOBE«, apartmana »APARTMAN« i kampa »KAMP«.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/11
Urbroj: 529-02/00-01
Zagreb, 3. ožujka 2000.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.