MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju odredbi članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 8/96 i 76/98), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste luka nautičkog turizma, minimalni uvjeti koje moraju ispunjavati luke nautičkog turizma, kategorije i način kategorizacije luka nautičkog turizma.

Članak 2.

(1) Luka nautičkog turizma u smislu ovog Pravilnika je turistički objekt koji u poslovnom, prostornom, građevinskom i funkcionalnom pogledu čini cjelinu ili koji u okviru šire prostorne cjeline ima izdvojeni dio i potrebite uvjete za potrebe nautičkog turizma i turista - nautičara.

(2) U luci nautičkog turizma pružaju se turističke usluge u nautičkom turizmu i druge - nadopunjujuće usluge turistima-nautičarima (trgovačke, ugostiteljske i dr.).

(3) Lukom nautičkog turizma posluju pravne ili fizičke osobe (trgovačka društva, trgovci pojedinci i obrtnici) koje ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje turističke djelatnosti.

(4) Temeljem sporazuma s pravnom ili fizičkom osobom iz stavka 3. ovog članka nadopunjujuće usluge turistima-nautičarima u luci nautičkog turizma mogu pružati druge pravne i fizičke osobe.

(5) Nadopunjujuće usluge iz stavka 2. ovog članka moraju se pružati po pravilima struke i u skladu s posebnim propisima koji se odnose na pružanje svake pojedine usluge.

II. RAZVRSTAVANJE I KATEGORIJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 3.

(1) Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u određenu vrstu. Vrsta luke nautičkog turizma određuje se prema vrsti usluga koje se u luci pružaju.

(2) Svaka pojedina vrsta luka nautičkog turizma ovisno o vrsti usluga koje pruža, mora ispunjavati minimalne uvjete u pogledu izgradnje, uređenja i opreme, propisane ovim Pravilnikom i drugim posebnim propisima.

(3) Luka nautičkog turizma koja ne ispunjava minimalne uvjete propisane ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu luke nautičkog turizma, ne može poslovati pod nazivom te vrste luke.

Članak 4.

Luke nautičkog turizma razvrstavaju se u sljedeće vrste:

- sidrište

- privezište

- suha marina i

- marina.

Članak 5.

Sidrište je dio vodenog prostora pogodan za sidrenje plovnih objekata u uvali zaštićenoj od nevremena.

Članak 6.

Privezište je dio vodenog prostora i dio obale, uređen za pristajanje plovnih objekata i opremljen priveznim sustavom. Ako mogućnosti vodenog prostora privezišta dozvoljavaju, u dijelu vodenog prostora privezišta može se označiti i mjesto gdje je dozvoljeno sidrenje plovnih objekata.

Članak 7.

Suha marina je dio obale odnosno kopna posebno ograđen i uređen za pružanje usluga ostave i čuvanja plovnih objekata, te pružanje usluga transporta plovnog objekta u vodeni prostor ili iz vodenog prostora do suhe marine.

Članak 8.

Marina je dio vodenog prostora i obale posebno izgrađen i uređen za pružanje usluga veza i čuvanja plovnih objekata, te smještaja turista - nautičara u plovnim objektima odnosno u smještajnim objektima marine. U marinama se pružaju i druge uobičajene usluge turistima - nautičarima, a mogu se pružati i usluge servisiranja i održavanja plovih objekata.

Članak 9.

(1) Luke nautičkog turizma vrste »marina« se kategoriziraju. Marine se kategoriziraju u tri kategorije.

(2) Kategorije označavaju sljedeće standarde marina:

- prva kategorija označava marinu najvišeg standarda,

- druga kategorija označava marinu srednjeg standarda,

- treća kategorija označava marinu najnižeg standarda.

(3) Kategorija marine utvrđuje se ovisno o ispunjavanju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za pojedinu kategoriju: kvaliteti opreme i uređenja, standardu usluga, raznovrsnosti nadopunjujućih usluga koje se turistima-nautičarima pružaju u marini, kao i ostalih usluga i sadržaja na raspolaganju turistima-nautičarima u neposrednoj blizini marine, te kvaliteti održavanja marine u cjelini.

III. MINIMALNI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LUKE NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 10.

(1) Luke nautičkog turizma moraju ispunjavati minimalne uvjete propisane ovim Pravilnikom, ako za pojedinu luku Pravilnikom nije drukčije propisano. Minimalni uvjeti utvrđuju se kao opći i posebni minimalni uvjeti:

(2) Opći minimalni uvjeti odnose se na:

- ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme,

- opskrbu električnom energijom,

- opskrbu higijenski ispravnom vodom,

- usluge koje se pružaju u luci,

- prostorije za osobnu higijenu turista-nautičara,

- uređaje i opremu za zaštitu okoliša,

- protupožarnu zaštitu,

- zaposlenike i

- prostorije za osobnu higijenu zaposlenika.

(3) Posebne minimalne uvjete moraju ispunjavati pojedine luke nautičkog turizma ovisno o vrsti luke, a oni se odnose na:

- obvezatnu strukturu uređenja i opreme,

- minimum usluga koje se u luci moraju pružati,

- minimum nadopunjujućih usluga (trgovačkih, ugostiteljskih i drugih) koje luka mora osigurati turistima-nautičarima.

1. OPĆI MINIMALNI UVJETI

Članak 11.

Uređaji i oprema u luci nautičkog turizma trebaju biti stalno u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Članak 12.

Luka nautičkog turizma, osim »sidrišta«, mora biti priključena na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti opskrbljena električnom energijom.

Članak 13.

Luka nautičkog turizma, osim »sidrišta«, mora stalno biti opskrbljena higijenski ispravnom vodom.

Članak 14.

Luka nautičkog turizma, osim »sidrišta«, mora osigurati turistima-nautičarima uporabu telefona.

Članak 15.

(1) Luka nautičkog turizma, osim »sidrišta«, mora imati najmanje jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu turista-nautičara, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Skupina prostorija iz stavka 1. ovog članka, ako ovim Pravilnikom za pojedinu vrstu luke nije drukčije propisano, sastoji se od:

1. Zahoda za žene kojeg čini:

- predprostor s umivaonikom, ogledalom s etažerom i priborom za pranje i brisanje/sušenje ruku, te košem za otpatke,

- zahodska kabina sa: školjkom na ispiranje tekućom vodom, policom za odlaganje osobnih stvari (torbice), kukom za vješanje odjeće, košem za otpatke s poklopcem, toaletnim papirom i četkom za čišćenje zahodske školjke, te sredstvom za osvježavanje prostora.

2. Zahod za muškarce kojeg čini:

- predprostor s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom, ogledalom s etažerom, utičnicom s priključkom na el. energiju s naponom od 110 V, priborom za pranje i brisanje/sušenje ruku, te košem za otpatke,

- zahodska kabina sa školjkom na ispiranje tekućom vodom, s toaletnim papirom i četkom za čišćenje zahodske školjke, te sredstvom za osvježavanje prostora i kukom za vješanje odjeće,

- pisoar postavljen u posebnom prostoru uz zahodsku kabinu ili u predprostoru ograđen odgovarajućom ogradom. U oba slučaja pisoar mora biti postavljen tako da se ne vidi izvan prostora gdje se nalazi. Školjka pisoara je zidna na ispiranje tekućom vodom.

3. Tuš kabine odvojeno za žene i muškarce koje se sastoje od:

- tuš kade s tušem s toplom i hladnom vodom, površine najmanje 1,20 m².

(3) Sve prostorije za osobnu higijenu turista-nautičara moraju imati mogućnost dobrog prozračivanja, prozore od neprozirnog stakla ili s mogućnošću zaštite od pogleda izvana. Moraju se održavati stalno urednima i čistima.

Članak 16.

(1) Luka nautičkog turizma, osim »sidrišta«, mora imati opremu i uređaje za odlaganje smeća, otpadnih tvari i voda, te otpadnih ulja, prije odvoženja iz luke, ako ovim Pravilnikom za pojedinu luku nije propisano drukčije.

(2) Luka nautičkog turizma, osim »sidrišta«, mora osigurati redovito odstranjivanje iz luke svih sabranih vrsta otpadnih tvari i smeća.

Članak 17.

Luka nautičkog turizma, »osim sidrišta«, mora biti opremljena aparatima i drugom opremom za gašenje požara sukladno posebnim propisima. Zaposlenici moraju biti osposobljeni za rukovanje tim aparatima i opremom.

Članak 18.

Zaposlenici u luci nautičkog turizma, prema korisnicima usluga obvezni su se odnositi profesionalno i korektno, te biti uredno i primjereno odjeveni.

Članak 19.

(1) Ako luka nautičkog turizma ima do 10 zaposlenika koji rade u jednoj smjeni mora imati jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu zaposlenika, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano za pojedinu vrstu luke nautičkog turizma.

(2) Skupinu prostorija za osobnu higijenu zaposlenika čini:

- Jedan predprostor u kojem je umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom ogledalom s etažerom, priborom za higijenu ruku i koš za otpatke. Iz predprostora ulazi se u zahodsku kabinu i poseban (vizualno odijeljen) prostor u kojem se nalazi pisoar na ispiranje tekućom vodom. Prostor s pisoarom nemaju prostorije namijenjene za osobnu higijenu žena.

- Zahodska kabina ima zahodsku školjku na ispiranje tekućom vodom, policu za odlaganje osobnih stvari (torbice), kuku za vješanje odjeće, koš za otpatke s poklopcem, te toaletni papir, četku za čišćenje zahodske školjke i sredstvo za osvježavanje prostora.

(3) Ako luka nautičkog turizma ima više od 10 zaposlenika koji rade u jednoj smjeni, a različitog su spola, tada mora imati po jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu zaposlenika odvojeno za žene i za muškarce.

(4) Ako u jednoj smjeni radi više od 10 zaposlenika muškog spola, tada skupina prostorija za osobnu higijenu iz stavka 1. ovog članka treba imati dvije zahodske kabine i dva pisoara.

2. POSEBNI MINIMALNI UVJETI

Za sidrište

Članak 20.

Sidrište mora imati:

- dio vodenog prostora pogodan za sidrenje plovnih objekta,

- uređen jedan interventan privez s opremom za privez plovnog objekta.

Za privezište

Članak 21.

Privezište mora imati:

- Dio vodenog prostora i obale izgrađen i uređen za privez plovnih objekata koji se sastoji od sidrenog sustava pod vodom (čelični lanci ili blokovi tzv. »corpo morto«, položeni na morsko dno, s plutajućim bovama opremljenim priveznim prstenima) i opreme za privez na obali odnosno gatu - fiksnom ili plutajućem;

- Opremu za privez (osigurana mogućnost priveza najmanje s dva konopa - jedan prema obali i jedan prema moru);

- Recepciju privezišta koja može biti i montažni objekt, sa uobičajenom opremom potrebitom za poslovanje i održavanje privezišta;

- Organiziranu službu prihvata i opsluživanja, te tehničke asistencije kod priveza plovnih objekata, koja radi 24 sata;

- Jedno privezno mjesto osigurano i označeno za privez u nuždi (interventni privez);

- Zasebno označeno (slovnom ili brojčanom oznakom) svako privezno mjesto;

- Jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu turista - nautičara iz odredbi članka 15. ovog Pravilnika. Iznimno, ta skupina prostorija ne mora imati tuš kabine i može imati kemijski zahod ako je osigurano kontinuirano odstranjivanje fekalija na uobičajeni tehničko-higijenski način.

Za suhu marinu

Članak 22.

Suha marina mora imati:

- Ograđen prostor za ostavu plovnih objekata, osvijetljen;

- Recepciju/portirnicu za prihvat plovnih objekata (koja može biti i montažni objekt) sa potrebitom opremom za poslovanje i održavanje suhe marine;

- Čuvarsku službu 24 sata dnevno;

- Stalke (važe) za ostavu plovnih objekata na suhom;

- Organiziranu službu za transport plovnih objekata;

- Osiguranu mogućnost spuštanja plovnih objekata na vodenu površinu i dizanja iz vode: škver koji može biti i izvan ograđenog prostora marine, opremu za spuštanje i podizanje plovnih objekata - pokretnu dizalicu i navoz s važima, te navoz za prikolicu osobnog automobila;

- Važeću policu osiguranja za plovne objekte od rizika krađe i oštećenja dok se nalaze u marini;

- Priključak na električnu mrežu od 220V na svakih 20 plovnih objekata;

- Priključak na higijenski ispravnu vodu na svakih 50 plovnih objekata;

- Jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu turista - nautičara na svakih 100 plovnih objekata.

Za marinu

Članak 23.

Ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, marina mora imati:

I. Osnovno građevinsko uređenje objekta:

- Razvijeni i izgrađeni dio vodene površine i obale: gat (fiksni ili plutajući) odnosno mostić, mulo, lukobran, valobran i sl.;

- Vezove za privez plovnih objekata;

- Lučka svjetla i oznake.

II. Uređaje i opremu za vez:

- Bitve ili prstene za privez plovnih objekata;

- Mrtvo sidro s konopima za privez;

- Vez označen brojčanom ili slovnom oznakom;

- Rasvjetna tijela za stalno osvjetljenje veza/vezova;

- Priključak na električnu energiju od 220V na svakih 20 vezova;

- Priključak na higijenski ispravnu - pitku vodu - mogućnost priključivanja plovnih objekata, fleksibilnim crijevom s izdancima za priključak, na svakih 25 vezova.

III. Ostale uređaje i opremu:

- Radnu brodicu.

IV. Osnovne sadržaje i usluge na raspolaganju turistima - nautičarima:

1. Ured uprave marine koji ima:

1. Osnovne sadržaje-opremu ureda:

- Ured smješten u prostoriji objekta koji ne može biti kontejnerskog tipa;

- Recepciju;

- Blagajnu;

- Opremu i pribor za pružanje prve pomoći;

- Najmanje jednu zahodsku kabinu sa školjkom na ispiranje tekućom vodom, s policom za odlaganje osobnih stvari (torbice) i kukom za vješanje odjeće, košem za otpatke s poklopcem, te toaletnim papirom, četkom za čišćenje zahodske školjke i sredstvom za osvježavanje prostora, te predprostor s umivaonikom i priborom za održavanje higijene ruku;

- Kolica za prijenos tereta, robe i prtljage.

2. Osnovne usluge ureda:

- Portirsku službu 24:00 sata dnevno;

- Recepcijsku službu koja radi najmanje 8 sati dnevno u tijeku sezone;

- Mornarsko-čuvarsku službu od 0:00 do 24:00 sata;

- Meteorološko izvješće - dnevno;

2. Prostorije za osobnu higijenu turista - nautičara:

- Najmanje jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu turista - nautičara na svakih 80 vezova.

3. Uređaje i opremu za zaštitu okoliša:

- Plan postupanja za slučaj požara;

- Osiguranu opremu i uređaje za odlaganje smeća i otpadnih tvari sukladno posebnim propisima - najmanje 1 spremnik za kruti otpad zapremnine najmanje 2m³ na 50 vezova;

- Najmanje dva spremnika u marini za otpadna ulja (bačve zapremnine do 200 litara);

- Plan postupanja za slučaj iznenadnog onečišćenja marine s planom marine koji sadrži organizacijsku shemu postupanja u slučaju onečišćenja, sredstva za čišćenje i zaštitu, te označena mjesta za smještaj sredstava za čišćenje.

4. Telefonski i telekomunikacijski standard (telefon, telefaks, VHF veza):

- Najmanje jedan telefon (tipa javne govornice) na raspolaganju turistima-nautičarima u marini izvan prostora Ureda uprave marine.

5. Ostale usluge (osiguranja, parkirališta i dr.):

- Važeću policu osiguranja za plovne objekte od rizika krađe i oštećenja dok se nalaze u marini;

- Osigurano parkiralište za automobile turista - nautičara za najmanje 25% vezova, izuzev marina koje su u području gdje nema automobilskog prometa i marina gdje to nije moguće imati.

6. Zaposlenike i prostorije za zaposlenike:

- Zaposlenici moraju nositi bedž s imenom i prezimenom zaposlenika;

- Prostoriju za smještaj civilne i možebitne radne odjeće i obuće i drugih osobnih predmeta zaposlenika - garderobu, opremljenu garderobnim ormarićima, odvojeno za muškarce i za žene, kada je u marini zaposleno više od 5 osoba istog spola u jednoj smjeni.

V. Ostale nadopunjujuće usluge na raspolaganju turistima - nautičarima (trgovačke, ugostiteljske i dr.):

1. Osigurane trgovačke usluge:

- Trgovinu namirnicama koja posluje najmanje 8 sati dnevno, na udaljenosti najviše do 500 m od marine, osim u marinama na otocima ili u nacionalnim parkovima gdje to objektivno nije moguće osigurati.

2. Osigurane ugostiteljske usluge:

- Ugostiteljski objekt u kojem se pružaju najmanje usluge: brze prehrane, te usluživanje pićima i napitcima, u krugu marine ili u neposrednoj blizini marine (ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima može pružati i druga pravna ili fizička osoba - ugostitelj).

Članak 24.

Uz posebne minimalne uvjete iz odredbi članka 23. ovog Pravilnika, marina u kojoj se pružaju i usluge održavanja i servisiranja plovnih objekata mora imati:

1. Prostor za odlaganje plovnih objekata na kopnu;

2. Uređaj za dizanje i spuštanje plovnih objekata od najmanje 10 kn;

3. Osiguranu mogućnost korištenja servisa za popravak i održavanje plovnih objekata i motora.

IV. UVJETI ZA KATEGORIJE MARINA

Članak 25.

(1) Pored minimalnih uvjeta (općih i posebnih) propisanih ovim Pravilnikom marine moraju ispunjavati i uvjete kategorije - uvjete propisane za pojedinu kategoriju u koju se kategoriziraju.

(2) Kada je pojedini od posebnih minimalnih uvjeta iz odredbi članka 23. ovog Pravilnika drukčije propisan za određenu kategoriju marine, tada se primjenjuje odredba propisana za pojedinu kategoriju marine tj. uvjet kategorije.

Marina treće kategorije

Članak 26.

Marina treće kategorije mora ispunjavati opće minimalne uvjete i posebne minimalne uvjete propisane odredbama članka 23. ovog Pravilnika.

Marina druge kategorije

Članak 27.

Marina druge kategorije osim općih i posebnih minimalnih uvjeta iz odredbi članka 23. ovog Pravilnika, mora ispunjavati i uvjete za drugu kategoriju:

I. Od osnovnog građevinskog uređenja marina mora imati:

- Označen prostor za suhi vez;

- Odgovarajuće uređenje i opremu za suhi vez:

- Uređen prostor za podizanje na obalu i spuštanje plovnih objekata na vodenu površinu, primjereno opremljen odgovarajućom opremom i uređajima (najmanje jedna dizalica nepokretna ili pokretna, navoz s važima, te navoz za prikolicu osobnog automobila).

Iznimno, odredbe ove točke ne primjenjuju se na marine u nacionalnim parkovima.

II. Od uređaja i opreme za vez marina mora imati:

- Priključak na električnu energiju od 220V na svakih 10 vezova;

- Mogućnost priključka na električnu energiju 380V, 3f 50Hz 25A/h za najmanje 1% vezova;

- Priključak na higijenski ispravnu - pitku vodu - mogućnost priključivanja plovnih objekata:

1. fleksibilnim crijevom (s izdancima za priključak) na svakih 10 vezova i

2. fiksnim-nepomičnim razvodnikom na gatu, na priveznom mjestu, za najmanje 3% vezova.

III. Od osnovnih sadržaja i usluga na raspolaganju turistima nautičarima marina mora imati:

1. U uredu uprave marine:

1. Osnovne sadržaje - opremu ureda:

- Pult recepcije s pretincima s oznakama vezova ili registratore s oznakom veza;

- Najmanje 5 sjedećih mjesta na raspolaganju turistima - nautičarima u prostoriji gdje se nalazi recepcija;

- Klimatiziranje prostorije u kojoj se nalazi recepcija.

2. Osnovne usluge ureda:

- Recepcijsku službu koja radi najmanje 12 sati dnevno tijekom sezone.

2. Prostorije za osobnu higijenu turista - nautičara:

- Najmanje jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu turista - nautičara na svakih 60 vezova. Zahodske kabine moraju imati visoku zahodsku školjku (školjka sa sjedištem) na ispiranje tekućom vodom.

3. Uređaje i opremu za zaštitu okoliša:

- Osiguranu opremu i uređaje za odlaganje smeća i otpadnih tvari sukladno posebnim propisima - najmanje 1 spremnik za kruti otpad zapremnine najmanje 2m3 na svakih 40 vezova;

- Opremu za sprečavanje širenja možebitnog zagađenja marine koja obuhvaća:

1. brodicu na motorni pogon za dnevno skupljanje krutog plivajućeg otpada u vodenom prostoru marine, a koja se može koristiti i za postavljanje tzv. »plivajućih brana«,

2. plivajuću zaštitnu branu za mogućnost ograđivanja lokalnog zagađenja najmanje dužine 50 m,

3. najmanje 100 litara disperzanata treće generacije (bio-razgradljivog),

4. mobilnu prskalicu zapremnine 10 litara za aplikaciju disperzanata,

5. najmanje 100 litara adsorbensa za čišćenje obale i vodenog prostora od možebitnih manjih izljeva ugljikovodika.

- Odgovarajuće spremnike za prikupljanje otpadnih ulja i drugih otpadnih tekućina - bačve zapremnine najmanje 2m3 odnosno do 2000 litara ukupno.

4. Telefonski i telekomunikacijski standard (telefon, telefaks, VHF veza):

- Najmanje jedan telefon (govornica) na raspolaganju turistima-nautičarima u marini u prostoru Ureda uprave marine;

- Najmanje dva telefona (tipa javne govornice) na raspolaganju turistima-nautičarima na svakih 100 vezova, izvan Ureda uprave marine ravnomjerno raspoređeni unutar prostora marine;

- Osiguran telefaks na raspolaganju turistima - nautičarima;

- Vlastita VHF radio stanica.

5. Ostale usluge (parkiralište, osiguranje i dr.):

- Osigurano parkiralište za automobile turista - nautičara za najmanje 50% vezova, izuzev marina koje su u području gdje nema automobilskog prometa i marina gdje to nije moguće imati;

- Osiguranu prostoriju - skladište za odlaganje opreme plovnih objekata.

6. Zaposlenike i prostorije za zaposlenike:

- Zaposlenici moraju biti odjeveni u službenu odjeću s bedževima s imenom i prezimenom zaposlenika;

IV. Od ostalih nadopunjujućih usluga na raspolaganju turistima-nautičarima (trgovačkih, ugostiteljskih i dr.) marina mora imati:

1. Osigurane trgovačke usluge:

- Mogućnost opskrbe živežnim namirnicama u krugu marine;

- Mogućnost opskrbe rezervnim dijelovima za plovne objekte i nautičkom opremom, u krugu marine;

- Mogućnost opskrbe tiskom u krugu marine;

- Postaju - crpku za gorivo najviše na udaljenosti do 5nm.

Iznimno, odredbe ove točke ne primjenjuju se na marine koje se nalaze na otocima ili u nacionalnim parkovima gdje to objektivno nije moguće osigurati u krugu marine odnosno na propisanoj udaljenosti.

2. Osigurane ugostiteljske usluge:

- Ugostiteljske objekte vrste: »restoran« i »caffe bar« u krugu marine (ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima može pružati i druga pravna ili fizička osoba - ugostitelj).

3. Osigurane ostale nadopunjujuće usluge:

- Popravka i održavanja (servisiranja) plovnih objekata;

- Popravka motora plovnih objekata;

- Elektro radionice;

- Čišćenja plovnih objekata;

- Pranja i glačanja rublja turistima - nautičarima.

Iznimno, odredbe alineje 1., 2., i 3., ove točke ne primjenjuju se na marine koje se nalaze u nacionalnim parkovima.

Marina prve kategorije

Članak 28.

Marina prve kategorije osim općih i posebnih minimalnih uvjeta iz odredbi članka 23. ovog Pravilnika, mora ispunjavati i uvjete za prvu kategoriju:

I. Od osnovnog građevinskog uređenja objekata marina mora imati:

- Označen prostor za suhi vez;

- Odgovarajuće uređenje i opremu za suhi vez;

- Uređen prostor za podizanje na obalu i spuštanje plovnih objekata na vodenu površinu, primjereno opremljen odgovarajućom opremom i uređajima (najmanje jedna dizalica nepokretna ili pokretna, navoz s važima, te navoz za prikolicu osobnog automobila);

- Najmanje 2 veza za prihvat plovnih objekata dužih od 15 m.

II. Od uređaja i opreme za vez marina mora imati:

- Priključak na električnu energiju 220 V na svaka tri veza;

- Mogućnost priključka na električnu energiju 380V, 3f 50 Hz 25A/h za najmanje 2% vezova;

- Priključak na higijenski ispravnu - pitku vodu - mogućnost priključivanja plovnih objekata:

1. fleksibilnim crijevom (s izdancima za priključak) na svakih 5 vezova i

2. fiksnim - nepomičnim razvodnikom na gatu na priveznom mjestu za najmanje 5% vezova.

- Priključak na satelitsku TV mrežu - mogućnost priključivanja za 3% vezova odnosno plovnih objekata;

- Osiguranu mogućnost pražnjenja spremnika otpadnih voda s plovnog objekta - mogućnost priključivanja na pokretnu sabirnu cisternu putem koje se otpadne vode odstranjuju s plovnih objekata i iz kruga marine, na ekološki prihvatljiv način.

III. Od osnovnih sadržaja i usluga na raspolaganju turistima nautičarima marina mora imati:

1. U Uredu uprave marine:

1. Osnovne sadržaje - opremu ureda:

- Pult recepcije;

- Zasebnu policu s pretincima s oznakama vezova;

- Najmanje 10 sjedećih mjesta na raspolaganju turistima - nautičarima u prostoriji gdje se nalazi recepcija;

- TV prijemnik;

- Klimatizaciju prostorije u kojoj se nalazi recepcija;

- Ledomat;

- Najmanje jednu zahodsku kabinu sa: visokom zahodskom školjkom na ispiranje tekućom vodom, s policom za odlaganje osobnih stvari (torbice), kukom za vješanje odjeće, košem za otpatke s poklopcem, te toaletnim papirom, četkom za čišćenje zahodske školjke i sredstvom za osvježavanje prostora, te predprostor s umivaonikom i priborom za održavanje higijene ruku.

2. Osnovne usluge ureda:

- Recepcijsku službu koja radi 16 sati dnevno;

2. Prostorije za osobnu higijenu turista - nautičara:

- Najmanje jednu skupinu prostora za osobnu higijenu turista - nautičara na svakih 30 vezova. Zahodske kabine moraju imati visoku zahodsku školju (školjka sa sjedištem) na ispiranje tekućom vodom.

3. Uređaje i opremu za zaštitu okoliša:

- Osiguranu opremu i uređaje za odlaganje smeća i otpadnih tvari sukladno posebnim propisima - najmanje 1 spremnik za kruti otpad zapremnine najmanje 2 m³ na svakih 25 vezova;

- Osiguranu mogućnost pražnjenja kemijskih zahoda s odgovarajućom higijensko-tehničkom opremom;

- Opremu za sprečavanje širenja možebitnog zagađenja marine koja obuhvaća:

1. brodicu na motorni pogon za dnevno skupljanje krutog plivajućeg otpada u vodenom prostoru, a koja se može koristiti i za postavljanje tzv. »plivajućih brana«,

2. plivajuću zaštitnu branu za mogućnost ograđivanja lokalnog zagađenja najmanje dužine 50 m,

3. najmanje 100 litara disperzanata treće generacije (bio-razgradljivog),

4. mobilnu prskalicu zapremnine 10 litara za aplikaciju disperzanata,

5. najmanje 100 litara adsorbensa za čišćenje obale i vodenog prostora od možebitnih manjih izljeva ugljikovodika;

- Odgovarajuće spremnike za prikupljanje otpadnih ulja i drugih otpadnih tekućina bačve zapremnine najmanje 2 m³ odnosno 2000 litara ukupno;

- Protupožarnu brodicu.

4. Telefonski i telekomunikacijski standard (telefon, telefaks, VHF veza):

- Najmanje dva telefona (govornice) na raspolaganju turistima-nautičarima u marini u prostoru Ureda uprave marine;

- Najmanje tri telefona (tipa javne govornice) na raspolaganju turistima-nautičarima na svakih 100 vezova, izvan Ureda uprave marine ravnomjerno raspoređeni unutar prostora marine;

- Telefaks na usluzi turistima-nautičarima;

- Vlastita VHF radio stanica.

5. Ostale usluge (parkirališta, osiguranja i dr.):

- Osigurano parkiralište za automobile turista-nautičara za najmanje 75% vezova, izuzev marina koje su u području gdje nema automobilskog prometa i marina gdje to objektivno nije moguće imati;

- Osiguranu prostoriju - skladište za odlaganje opreme plovnih objekata.

6. Zaposlenike i prostorije za zaposlenike:

- Zaposlenici moraju biti odjeveni u službenu odjeću koja se razlikuje ovisno o vrsti poslova, s bedževima s imenom i prezimenom zaposlenika;

- Jednu skupinu prostorija za osobnu higijenu zaposlenika odvojeno za muškarce i za žene, kada je u marini zaposleno više od pet osoba različitog spola u jednoj smjeni, te tuš kabine odvojeno za žene i muškarce koje se sastoje od tuš kade s tušem s toplom i hladnom vodom, površine najmanje 1,20 m².

- prostoriju za smještaj civilne i radne odjeće i obuće i drugih osobnih predmeta zaposlenika - garderobu, opremljenu garderobnim ormarićima, odvojeno za muškarce i za žene, kada je u marini zaposleno više od 5 osoba istog spola u jednoj smjeni.

IV. Od ostalih nadopunujućih usluga na raspolaganju turistima-nautičarima (trgovačkih, ugostiteljskih i dr.) marina mora imati:

1. Osigurane trgovačke usluge:

- Prodaju tiska i drogerijske robe u krugu marine;

- Prodavaonicu živežnim namirnicama u krugu marine:

- Prodaju rezervnih dijelova za plovila i opreme za nautičare u krugu marine;

- Postaju - crpku za gorivo i prodaju plina u plinskim bocama u blizini marine a najviše na udaljenosti do 3 nm.

Iznimno, marine koje se nalaze u nacionalnim parkovima ne moraju imati postaju-crpku za gorivo i prodaju plina u plinskim bocama.

2. Osigurane ugostiteljske usluge:

- Ugostiteljske objekte vrste: »restoran« i »caffe bar« u krugu marine;

- Ugostiteljski objekt za smještaj iz skupine »hoteli« najmanje kategorije koja se označava s dvije zvjezdice, u marini ili neposrednoj blizini marine na udaljenosti najviše do 500 metara, (ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima može pružati i druga pravna ili fizička osoba-ugostitelj).

3. Osigurane ostale usluge:

- Radionicu za popravak i održavanje (servisiranje) plovnih objekata;

- Radionicu za popravak motora;

- Elektro - radionicu;

- Usluge popravka jedara;

- Usluge čišćenja plovnih objekata;

- Usluge pranja, glačanja i kemijskog čišćenja rublja turistima-nautičarima;

- Usluge ambulantne zdravstvene zaštite na udaljenosti najviše do 3 km,

- Mogućnost iznajmljivanja plovnih objekata;

- Mogućnost korištenja terena za šport i rekreaciju na udaljenosti najviše do 2 km.

Iznimno, odredbe alineje 1., 2., 3., 4. i odredbe o uslugama kemijskog čišćenja rublja turistima nautičarima iz alineje 6. i odredbe alineje 7., ove točke ne primjenjuju se na marine koje se nalaze u nacionalnim parkovima.

Kvaliteta uređenja i opreme, te razina kvalitete održavanja marine s ukupnim nadopunjujućim uslugama kojima marina raspolaže.

Članak 29.

(1) Svim kategorijama marina propisanim ovim Pravilnikom utvrđuje se:

- Kvaliteta uređenja i opreme (izbor razine kvalitete uređenja i opreme u cijelosti zajedno s pripadajućim nadopunjujućim uslugama u krugu marine, bez obzira što pojedine usluge pružaju pravne i fizičke osobe koje ne posluju marinom.

- Razina kvalitete redovitog (tehničkog i higijenskog) održavanja marine i pojedinih nadopunjujućih usluga u krugu marine, bez obzira što pojedine usluge pružaju pravne i fizičke osobe koje ne posluju marinom.

(2) Kvaliteta uređenja i opreme (izbor razine kvalitete uređenja i opreme) zajedno s pripadajućim nadopunjujućim uslugama u krugu marine, u svakoj marini bez obzira na kategoriju koja se za marinu utvrđuje, a s obzirom na zatečeno činjenično stanje prilikom očevida, može se ocijeniti kao:

1. dobra (primjerena za marinu treće - najniže kategorije)

2. vrlo dobra (primjerena za marinu druge - srednje kategorije)

3. odlična (primjerena za marinu prve - najviše kategorije).

(3) Razina kvalitete redovitog održavanja marine i pojedinih nadopunjujućih usluga u krugu marine, u svakoj marini bez obzira na kategoriju koja se za marinu utvrđuje, a s obzirom na zatečeno činjenično stanje prilikom očevida, može se ocijeniti kao:

1. dobra (primjerena za marinu treće - najniže kategorije)

2. vrlo dobra (primjerene za marinu druge - srednje kategorije)

3. odlična (primjerena za marinu prve - najviše kategorije).

Označavanje vrsta i kategorija luka nautičkog turizma

Članak 30.

(1) Vrste i kategorije luka nautičkog turizma označavaju se standardiziranim pločama.

(2) Oznaka za kategoriju luke nautičkog turizma je rimski broj i to:

- za najnižu kategoriju broj: III.

- za srednju kategoriju broj: II.

- za najvišu kategoriju broj: I.

(3) Standardiziranu ploču iz odredbi stavka 1. ovog članka s oznakom vrste luke nautičkog turizma imaju sljedeće vrste luka:

1. Sidrište s riječju: SIDRIŠTE

2. Privezište s riječju: PRIVEZIŠTE

3. Suha marina s riječima: SUHA MARINA.

(4) Standardiziranu ploču iz odredbi stavka 1. ovog članka s oznakom vrste i kategorije luke nautičkog turizma imaju sljedeće luke:

1. Marina I. kategorije s riječima i oznakom: MARINA I. KATEGORIJE

2. Marina II. kategorije s riječima i oznakom: MARINA II. KATEGORIJE

3. Marina III. kategorije s riječima i oznakom: MARINA III. KATEGORIJE.

(5) Standardizirane ploče iz odredbi stavka 1. ovog članka su od visoko poliranog nehrđajućeg čelika, na kojem je otisnuto tamno plavo polje, na način, da ono ostaje u okviru od neobojenog visokopoliranog nehrđajućeg čelika. Na ploči su uz gornji rub u istoj crti neobojenim visokopoliranim čelikom ispisani: oznaka kategorije, a ispod toga naziv vrste luke nautičkog turizma odnosno za neke luke samo naziv vrste luke. Uz donji rub povučena je crta ispod koje je ispisano: Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma i broj ploče. Ploča je veličine 400 mm¤300 mm, sa svinutim rubovima 12 mm.

(6) Grafička rješenja standardiziranih ploča iz odredbe stavka 1. ovog članka sadržana su u Prilogu I. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(7) Nadležnost u svezi kakvoće, tehničke izvedbe i odabira izvođača radova izrade standardiziranih ploča iz odredbe stavka 1. ovog članka ima Ministarstvo turizma.

(8) Standardizirane ploče iz odredbe stavka 1. ovog članka izdaje Ministarstvo turizma temeljem rješenja o minimalnim uvjetima odnosno kategorizaciji luke nautičkog turizma. Troškove izrade i dostave standardizirane ploče snosi pravna ili fizička osoba koja posluje lukom nautičkog turizma.

Članak 31.

U luci nautičkog turizma na vidnom mjestu mora biti istaknuta ovim Pravilnikom propisana oznaka vrste u koju je razvrstana luka nautičkog turizma, a ako se luka nautičkog turizma kategorizira tada i oznaka kategorije kojom je luka kategorizirana.

V. NAČIN UTVRÐIVANJA MINIMALNIH UVJETA LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I NAČIN KATEGORIZACIJE MARINA

Članak 32.

(1) Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta luke nautičkog turizma (sidrišta, privezišta i suhe marine) podnosi se nadležnom tijelu državne uprave (nadležni županijski ured) prema sjedištu luke nautičkog turizma.

(2) Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta i kategorije marine podnosi se Ministarstvu turizma.

(3) Uz zahtjev iz odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, po potrebi ispitnog postupka, prilažu se odgovarajući podaci o luci nautičkog turizama i podaci o pravnoj odnosno fizičkoj osobi koja posluje lukom nautičkog turizma. Po ocijenjenoj potrebi, s obzirom na podatke iz zahtjeva, nadležno upravno tijelo odnosno Ministarstvo turizma će uz zahtjev od podnositelja zahtjeva zatražiti na uvid i odgovarajuću dokumentaciju.

Članak 33.

(1) Postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sidrište, privezište i suhu marinu provodi komisija nadležnog županijskog ureda (u daljnjem tekstu: nadležni ured) prema sjedištu luke nautičkog turizma. Komisija nadležnog ureda sastoji se od tri člana koje imenuje pročelnik nadležnog ureda.

(2) Komisiju iz stavka 1. ovog članka čine stručni djelatnici nadležnog ureda.

Članak 34.

(1) Postupak kojim se utvrđuje jesu li ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za kategoriju za marine provode komisije Ministarstva turizma koje imenuje ministar turizma. Jedna komisija sastoji se od tri člana.

(2) Komisije iz stavka 1. ovog članka čine stručni djelatnici Ministarstva turizma, pročelnik nadležnog ureda, te po potrebi, suradnici iz drugih stručnih, gospodarskih i znanstvenih područja.

Članak 35.

(1) Podnositelj zahtjeva za utvrđivanje minimalnih uvjeta odnosno kategorije luke nautičkog turizma snosi troškove postupka iz odredbi članka 34. i 35. ovog Pravilnika, koje čine: dnevnice, troškovi prijevoza, troškovi smještaja i naknada za rad (očevid) članovima komisija.

(2) Članovima komisija po jednoj luci nautičkog turizma pripada naknada za rad (očevid) u iznosu jedne dnevnice neto.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

(1) Postojeće luke nautičkog turizma moraju se uskladiti s odredbama ovog Pravilnika do 1. travnja 2000. godine.

(2) Postojeće luke nautičkog turizma, dok se ne usklade s odredbama ovog Pravilnika, mogu poslovati sukladno rješenjima o minimalnim uvjetima odnosno kategoriji (ako se luka kategorizira) pribavljenim od nadležnih upravnih tijela temeljem ranije važećih propisa.

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o lukama nautičkog turizma (»Narodne novine« br.109/96, 42/98 i 110/99).

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/99-01/52
Ur. broj: 529-04-99-1
Zagreb, 10. prosinca 1999.

Ministar
Ivan Herak, v. r.