MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 55. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96. i 76/98.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA I KATEGORIJAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma ("Narodne novine", broj 11/97. i 105/98.), u članku 6. stavku 2. riječi "i brodice" brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Brodice iz stavka 1. ovoga članka mogu se kategorizirati."

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. alineji 1. i članku 10. stavku 1. alineji 1., iza riječi "(glavna i sunčana)" dodaju se zarez i riječi "osim ako se radi o brzim plovilima (hidrogliserima, katamaranima i sl.)".

Članak 3.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine stručni djelatnici Ministarstva turizma, te po potrebi i stručni djelatnici drugih tijela državne uprave."

Članak 4.

Članak 16. mijenja se i glasi:

"Plovni objekti nautičkog turizma moraju se uskladiti s odredbama ovog Pravilnika do 1. listopada 1999. godine."

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-01/33
Urbroj: 529-02/99-01
Zagreb, 12. travnja 1999.

Ministar
Sergej Morsan, v. r.