MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 44. stavka 4. i 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 46/97. - pročišćeni tekst i 68/98), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu ("Narodne novine" br. 22/96 i 47/97) iza članka 3. pravilnika dodaju se novi članci 3A. i 3B. koji glase:

"Članak 3A.

Članovi seljačkog domaćinstva mogu turistima davati i usluge korištenja skloništa.

Sklonište je, u smislu ovog pravilnika, samostojeći objekt tradicijske seljačke izgradnje u ruralnom prostoru koji je fizički izdvojen iz kruga objekata seljačkog gospodarstva, a nalazi se u funkciji tradicijske poljoprivredne proizvodnje seljačkog domaćinstva ili je pod zaštitom uprave za zaštitu kulturne baštine i u vlasništvu je članova seljačkog domaćinstva koje ima odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (na pr. "katun, kažun, pastirska koliba, planinska koliba, ribarska koliba, vinogradarska koliba, štagalj i sl.).

Objekt iz stavka 2. ovog članka, a u kojem članovi seljačkog domaćinstva mogu turistima davati usluge korištenja skloništa, može biti samo objekt koji nije podignut suprotno odredbama Zakona o prostornom planiranju ("Narodne novine" br. 30/94 i 68/98).

Članak 3B.

Za dobivanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, seljačko domaćinstvo, nakon 15. ožujka 2000. godine, pored već propisanih uvjeta - treba ispunjavati i uvjet da najmanje jedan član domaćinstva, u pravilu, član domaćinstva na kojeg glasi rješenje nadležnog ureda - mora imati položen ispit o osposobljenosti za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu.

Domaćinstva koja već imaju odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu izdato od nadležnog ureda, a koja nakon 15. ožujka 2000. godine ne budu ispunjavala uvjet iz prethodnog stavka o položenom ispitu o osposobljenosti za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu koje treba imati najmanje jedan član seljačkog domaćinstva, mogu i nadalje, ukoliko ispunjavaju druge propisane uvjete, pružati ugostiteljske usluge u svojem domaćinstvu, ali uz uvjet da najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika najmanje jedan član njihovog domaćinstva položi ispit o osposobljenosti za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu.

Ispit o osposobljenosti za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu polaže se pred posebnim ispitnim povjerenstvom koje imenuje ministar turizma. Ispit se polaže sukladno ispitnom programu za polaganje ispita o osposobljenosti za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, a sastoji od teoretskog i praktičnog dijela.

Prije održavanja ispita, ispitno povjerenstvo organizira i održava za članove seljačkog domaćinstva koji namjeravaju pristupiti polaganju ispita o osposobljenosti za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu pripremni seminar, a prema ispitnom programu i nastavnom planu koji se objavljuje u prilogu ovog pravilnika i koji čini njegov sastavni dio.

Održavanje seminara i polaganje ispita o osposobljenosti za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu povjerenstvo iz stavka 3. ovog članka organizira i provodi u suradnji sa strukovnom udrugom turističkih seljačkih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. O položenom stručnom ispitu povjerenstvo iz stavka 3. ovog članka izdaje uvjerenje koje potpisuje predsjednik povjerenstva".

Članak 2.

Članak 13. stavak 1. točka 13. mijenja se i glasi:

"13. kamp mora imati prostorije za osobnu higijenu kako slijedi;

a) za žene: jedan zahod, jedan umivaonik s toplom i hladnom vodom u predprostoru zahoda i jedan tuš kupaonicu s toplom i hladnom vodom"

b) za muškarce: jedan zahod, jedan umivaonik s toplom i hladnom vodom u predprostoru zahoda i jedan tuš kupaonicu s toplom i hladnom vodom.

U točki 16. istoga članka tekst koji glasi: "1,70 m" zamjenjuje se tekstom koji glasi: "1,60 m".

Točka 17. briše se.

Dosadašnja točka 18. postaje točka 17.

Dosadašnja točka 19. koja postaje točka 18. mijenja se i glasi:

"18. kamp mora imati najmanje jedan sudoper s tekućom toplom i hladnom vodom;".

Dosadašnje točke 20., 21., 22. i 23. postaju točke 19., 20, 21. i 22.

U stavku 2. istoga članka riječi: "od 07,00 do 23 sata" zamjenjuju se riječima: "12 sati dnevno".

Članak 3.

U članku 19., iza stavka 2. Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

Iznimno od odredbi ovoga Pravilnika o najmanjoj unutarnjoj visini i površini soba i apartmana, kod soba i apartmana koji se nalaze u objektima tradicijskog seoskog graditeljstva, u postupku kategorizacije soba i apartmana ne primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika o najmanjoj unutarnjoj visini i površini sobe, te odredbe o najmanjoj unutarnjoj visini i površini apartmana.

Odluka o utvrđivanju da je pojedini objekt objekt tradicijskog seoskog graditeljstva donosi nadležni ured na temelju prethodnog mišljenja koje daje nadležni konzervatorski odjel Uprave za zaštitu kulturne baštine.

Članak 4.

U članku 27., stavku 1., iza postojećeg teksta: "Vrste i kategorije objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu, označavaju se...", dosadašnji se tekst zamjenjuje novim koji glasi:

"... pločom od prirodnih materijala (drvo, kamen i sl.). Na ploči od izvornog prirodnog materijala mora biti ispisana oznaka "seljački turizam", vrsta objekta sa simbolom i kategorijom, ako se objekt kategorizira. Kategorija objekta označava se simbolom i to na način da se prva kategorija označava s tri jabuke, druga kategorija s dvije jabuke i treća kategorija jednom jabukom".

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/99-01736
Urbroj: 529-02-99-2
Zagreb, 25. veljače 1999.

Zamjenik ministra
dr. sc. Vinka Cetinski, v. r.

ISPITNI PROGRAM S NASTAVNIM PLANOM

za polaganje stručnog ispita o osposobljenosti za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

OPĆI DIO

1. Osnove zakonodavstva za turistička seljačka gospodarstva
(5 nastavnih sati)

Pravni okvir za registraciju za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu: Ustav Republike Hrvatske, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakon o turističkoj djelatnosti, Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, uzance u turizmu i ugostiteljstvu. Sanitarni, veterinarski i ostali važniji propisi kojih se moraju pridržavati članovi seljačkog domaćinstva koje pruža ugostiteljske i turističke usluge. Postupak za registraciju za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu. Vrste usluga koje se mogu pružati u seljačkom domaćinstvu i uvjeti za pružanje pojedinih vrsta usluga.

2. Osnove turizma
(5 nastavnih sati)

Koncepcija dugoročnog razvitka hrvatskog turizma. Posebni oblici turizma u hrvatskom ruralnom prostoru. Malo poduzetništvo u turizmu. Poljoprivredna proizvodnja u funkciji turizma, autohtoni prehrambeni proizvodi. Gospodarsko značenje turizma (direktni i indirektni gospodarski učinci). Razvitak ruralnog turizma u svijetu (u europskim zemljama) i stanje u Hrvatskoj (strana i domaća iskustva). Turizam u ruralnom prostoru i zaštita okoliša, kulturne i prirodne baštine.

POSEBNI DIO

1. Stvaranje turističke ponude na turističkom
seljačkom gospodarstvu
(6 nastavnih sati)

Privlačnost okoline; pravilna uporaba prirodnog, pejsažnog i graditeljskog nasljeđa te lokalne poljoprivredne proizvodnje; etnološke posebnosti kraja i šire okolice. Važnost i uloga kulturne i prirodne baštine kraja i šire okolice. Važnost i uloga komunalne, turističke i ostale infrastrukture kraja kao i šire okolice. Osnovna djelatnost turističkog seljačkog gospodarstva, druge djelatnosti i odnos osnovne i drugih djelatnosti, podjela poslova u okviru gospodarstva. Prostorne mogućnosti gospodarstva. Oblici poljoprivredne i turističke djelatnosti u domaćinstvu. Proizvodnja hrane s posebnim naglaskom na ekološki prihvatljivu poljoprivrednu proizvodnju biološki vrijedne i zdravije hrane. Higijena življenja u turističkom seljačkom gospodarstvu.

2. Zakonske obveze u poslovanju turističkih seljačkih gospodarstava
(6 nastavnih sati)

Obveze ispunjavanja sanitarno-tehničkih i veterinarskih propisa koji se odnose na ljude, životinje, prostorije, poslove i opremu. Propisi koji se odnose na proizvodnju vina i drugi propisi u poljoprivredi.

3. Poslovanje turističkog seljačkog gospodarstva
(5 nastavnih sati)

Rezervacija smještaja i ostalih ugostiteljskih i turističkih usluga u turističkom seljačkom gospodarstvu. Izdavanje računa, načini plaćanja. Suradnja turističkog seljačkog gospodarstva s turističkom agencijom i strukovnom udrugom. Marketing, predstavljanje i promičba. Kalkulacija cijena ugostiteljskih i turističkih usluga. Knjigovodstvo za turističko seljačko gospodarstvo. Vođenje knjige gostiju, prijava i odjava gostiju u turističkom seljačkom gospodarstvu prema važećim propisima. Vođenje poslovne evidencije (prihodi-rashodi). Ispunjavanje poreznih obveza (porez na dohodak, porez na dodanu vrijednost).

4. Uređenje prostora turističkog seljačkog gospodarstva za goste
(8 nastavnih sati)

Seljački i seoski turizam i kulturni identitet; etnologija i folklor. Očuvanje i izgradnja objekata u skladu s pravilima tradicijske arhitekture. Uređenje interijera u skladu s etnološkom tradicijom kraja. Uređenje soba i apartmana za goste (obvezna i poželjna oprema). Uređenje blagovaonice i prostorije za zajednički boravak. Dekoracija unutrašnjeg prostora. Kuhinja, smočnica, prostorije za preradu mesa i mlijeka. Dvorište turističkog seljačkog gospodarstva. Organiziranje dvorišta (kutak za goste, dio za sportske objekte, dječje igralište i drugo). Održavanje reda i higijene u unutarnjim i vanjskim prostorima turističkog seljačkog gospodarstva. Briga za sigurnost gostiju za vrijeme njihovog boravka u turističkom seljačkom gospodarstvu.

5. Rad s gostima (psihologija) i osnove
komuniciranja sa stranim gostima
(8 nastavnih sati)

Primanje, dočekivanje i smještaj gostiju. Gostoljubivost i pažnja. Prepiska, pismeno komuniciranje s gostima. Druge vrste komuniciranja s gostima. Pravila lijepog ponašanja i bonton. Vođenje brige o navikama gostiju. Kućni red i obveze gostiju u pridržavanju kućnog reda. Komuniciranje sa stranim gostima na odabranom jeziku (sto najvažnijih riječi).

6. Prehrana gostiju i prehrambene navike
(10 nastavnih sati)

Hrana, važnost hrane, sastojci, energetska vrijednost, podjela namirnica. Pića. Napitci. Gastro-kulinarski identitet. Pravilna prehrana. Higijena prehrane. Zdravstvena ispravnost namirnica i čuvanje. Posljedice nepravilne prehrane. Planiranje obroka.

7. Kuharstvo i posluživanje
(10 nastavnih sati)

Priprema hrane; jednostavna hrana, domaća i prirodna hrana, posebne skupine gostiju. Poznavanje mesa. Upotreba mesa, usitnjavanje, domaće kolinje. Poznavanje povrća, voća, žitarica i ostalih prehrambenih sirovina. Oblikovanje jelovnika. Kalkulacije. Posude za kuhanje i serviranje. Pribor za jelo, pranje, upotreba i održavanje. Održavanje aparata i strojeva koji se upotrebljavaju u turističkom seljačkom gospodarstvu prilikom pripremanja hrane. Pripremanje hrane za serviranje. Pića i napitci, poznavanje i pripremanje za serviranje. Kultura usluživanja hrane, pića i napitaka.

ISPITNI DIO
(7 nastavnih sati)

Teoretski dio - priprema za pisanje pismenog rada, izrada pismenog rada u kojem sudionik seminara, sukladno uputstvima ispitnog povjerenstva osmišljava vlastito turističko seljačko gospodarstvo te program i ponudu vlastitog turističkog proizvoda.

Praktični dio - priprema i usluživanje jela.