MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 31. stavka 3. i članka 45. stavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 46/97. - pročišćeni tekst i 68/98.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U POKRETNIM OBJEKTIMA

Članak 1.

U Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima ("Narodne novine", broj 22/96.), u članku 13., alineji 2., broj: "8" zamjenjuje se brojem: "10".

Članak 2.

U članku 10. alineji 10. riječi: "zahodsku školjku" zamijenjuju se riječima: "zahodsku školjku (školjku sa sjedištem) ili nisku zahodsku školjku (školjku bez sjedišta)".

Članak 3.

U članku 25. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako se radi o plovnom objektu koji se kategorizira, postupak kojim se utvrđuje da li su ispunjeni minimalno-tehnički uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga gostima na plovnim objektima, provodi povjerenstvo Ministarstva turizma u postupku utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za kategoriju tog plovnog objekta."

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/98-01/34
Urbroj: 529-02-98-01
Zagreb, 13. listopada 1998.

Ministar
Sergej Morsan, v. r.