MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 12. stavka 4. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA
O UPISNIKU PUTNIČKIH AGENCIJA

Članak 1.

U Pravilniku o Upisniku putničkih agencija ("Narodne novine", broj 62/96.) u članku 3. stavak 3. briše se.

Članak 2.

Članak 8. briše se.

Članak 3.

Članak 9. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/57
Urbroj: 529-02/97-1
Zagreb, 7. srpnja 1997.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.