MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 27. stavka 3. i članka 29. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" - pročišćeni tekst, broj 46/97.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UPISNIKU O MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KOJI SE NE KATEGORIZIRAJU I OBRASCU ZAHTJEVA UGOSTITELJA

Članak 1.

U Pravilniku o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja ("Narodne novine", broj 14/96.) u članku 3. stavak 3. briše se.

Članak 2.

Članak 8. briše se.

Članak 3.

Članak 9. briše se.

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: "zahtjeva" stavlja se točka, a riječi: "rješenje o upisu u registar trgovačkog suda ili obrtnicu, odgovarajuće dokumente o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim propisima, te po potrebi i druge dokaze" brišu se.

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: "zahtjev", riječi: "u dva primjerka", brišu se.

Članak 6.

U obrascu broj 2, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, u prilogu zahtjeva za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju točka 4. briše se.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/54
Urbroj: 529-02/97-1
Zagreb, 7. srpnja 1997.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.