MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 4. stavka 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" - pročišćeni tekst, broj 46/97.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCU PRIJAVE I UPISNIKU O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U OBJEKTIMA ZATVORENOG TIPA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa ("Narodne novine", broj 14/96.) u članku 3. stavku 1. iza riječi: "prijave" stavlja se točka, a riječi: "a osobito: rješenje o upisu u registar trgovačkog suda odnosno obrtnicu i odgovarajuće podatke i dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim propisima" brišu se.

Članak 2.

U članku 4. riječi: "dva primjerka" zamjenjuju se riječima: "u jednom primjerku".

Članak 3.

Članak 12. briše se.

Članak 4.

Članak 13. briše se.

Članak 5.

U obrascu broj 1, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, u prilogu prijave za pružanje ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa točka 4. briše se.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/53
Urbroj: 529-02/97-1
Zagreb, 7. srpnja 1997.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.