MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novne", broj 48/95. i 20/97.) članka 4. stavka 3. Zakona o turističkoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 8/96.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KNJIGE ŽALBE

Članak 1.

U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe ( "Narodne novine", broj 52/96.) u članku 2. stavku 1. točki 1. iza riječi: "javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode,".

U točki 2. iza riječi: "trgovci pojedinci" stavlja se zarez, a riječi: "obrtnici, koji" zamjenjuju se riječima: "obrtnici, te javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode, koje".

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/13
Urbroj: 529-02/97-1
Zagreb, 10. ožujka 1997.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.