MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 44. stavaka 4. i 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 48/95. i 20/97.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu ("Narodne novine", broj 22/96.) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Osim usluga iz stavka 1. ovoga članka, u seljačkom domaćinstvu mogu se pripremati i usluživati topla i hladna jela, te pića i napici iz pretežito vlastite proizvodnje za najviše 50 osoba (izletnika) istodobno".

U stavku 5. riječi: "vlastitog vina ili rakije" zamjenjuju se riječima: "vina ili rakije te usluživanja domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje".

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. do 14. postaju točke 1. do 13.

Članak 3.

Članak 13, mijenja se i glasi.

1. kamp mora biti minimalne površine 450 m˛ i najmanje 50 m udaljen od magistralne ceste;

2. na ulazu u kamp mora biti rampa, ulaz mora biti osvijetljen, a u blizini ulaza u kamp mora biti prostorija za prijem i ispraćaj gostiju;

3. kamp mora biti ograđen (žičanom ogradom, zidom i sl.), osim dijela uz obalu, s uređenim ulazom u kamp:

4. teren kampa mora biti takav da omogućava brzo upijanje ili otjecanje oborinskih voda;

5. teren na koji se postavlja oprema za smještaj turista i za smještaj automobila u kampu mora biti ravan;

6. kamp mora biti ozelenjen i djelomično pokriven drvećem zbog mogućnosti kampiranja u polusjeni;

7. kamp mora biti osvijetljen na način da je omogućeno normalno kretanje turista noću;

8. kamp mora imati priključak na javnu električnu mrežu ili vlastiti agregat, mogućnost priključka na električnu energiju za 20% kamp prostora te električnu rasvjetu u svim zajedničkim prostorijama;

9. u kampu mora biti osigurana neprekidna opskrba zdravstveno ispravnom vodom;

10. u kampu mora postojati priključak za vodovodnu mrežu, a na području s nesigurnom vodoopskrbom, kamp mora raspolagati vlastitim rezervoarom za vodu (cisterna, bunar) koji mora biti uređen u skladu sa sanitarno-higijenskim i tehničkim propisima, tako da se voda do potrošnih mjesta dovodi pritiskom (hidrofor) uz kloriranje pitke vode;

11. u kampu mora biti osigurano dnevno najmanje 100 litara zdravstveno ispravne vode svakom turistu korisniku kampa;

12. zbrinjavanje otpadnih voda i krutog otpada u kampu mora se obavljati na sanitarno-tehnički i higijenski način (kanalizacija, septička jama, odvoženje u spalionicu otpada i sl.);

13. kamp mora imati prostorije za osobnu higijenu kako slijedi;

a) za žene: dva zahoda, tri umivaonika u predprostoru zahoda, od kojih najmanje jedan s toplom i hladnom vodom i jednu tuš kupaonicu,

b) za muškarce: jedan zahod, dva umivaonika i jedan pisoar u predprostoru zahoda i jednu tuš kupaonicu;

14. zahodi moraju imati; zidove obložene plastičnom ili keramičkom oblogom do visine 1,60 m; podove od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava, visoke ili niske zahodske školjke na ispiranje tekućom vodom; vrata s mogućnošću zaključavanja s unutarnje strane; toaletni papir stalno u zahodima; četke za čišćenje zahodskih školjki;

15. predprostori zahoda moraju imati: umivaonike, ogledalo, policu za toaletni pribor i kuke za vješanje odjeće i ručnika; zidove obložene plastičnom ili keramičkom oblogom do visine 1,60 m; podove od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava;

16. tuš kupaonice moraju imati: zidove obložene plastičnom ili keramičkom oblogom do visine 1,70 m; podove od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava; vrata tuš kabina koja se zatvaraju ili zastore od neprozirnog materijala; kuke za vješanje odjeće i ručnike;

17. kamp mora imati barem jedno korito za pranje nogu;

18. u kampu mora biti jedan natkriven prostor uređen za glačanje rublja s priključkom na električnu energiju;

19. u natkrivenom prostoru kampa mora biti najmanje jedan sudoper (korito i iscjeđivač) s tekućom toplom i hladnom vodom;

20. pokraj sudopera mora biti najmanje jedna posuda s poklopcem za otpatke;

21. u kampu mora biti gostima osiguran jedan praonik sa slavinom za pranje rublja. Prostor s praonikom mora biti natkrit, a pod ispred i ispod toga prostora po cijeloj dužini i širini najmanje 1 m mora biti popločen;

22. kamp mora biti opskrbljen aparatima za gašenje požara i priborom za prvu pomoć u skladu s propisima;

23. u kampu mora biti dovoljan broj kanti za otpatke s poklopcem ili dovoljan broj vreća za smeće, osiguran prostor za držanje pribora za održavanje čistoće i osiguran odvoz smeća.

U kampu se moraju obavljati poslovi prijema i ispraćaja gostiju od 07,00 do 23,00 sata."

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/97-01/14
Urbroj: 529-02/97-1
Zagreb, 21. travnja 1997.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.