MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 10. stavka 3. i članka 37. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 48/95.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA KNJIGE GOSTIJUI POPISA GOSTIJU

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja knjige gostiju, koju su dužni voditi ugostitelji koji pružaju uslugu smještaja u ugostiteljskom objektu za smještaj, kao i oblik i sadržaj obrasca i način vođenja popisa gostiju koji su dužni voditi građani koji pružaju ugostiteljsku uslugu smještaja u domaćinstvu.

II. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOÐENJA KNJIGE GOSTIJU

Članak 2.

(1) Knjiga gostiju vodi se kao zasebna knjiga domaćih gostiju i knjiga stranih gostiju.

(2) Knjiga domaćih gostiju i knjiga stranih gostiju vode se u obliku tvrdo ukoričenih knjiga čije su stranice numerirane.

(3) Domaći gosti upisuju se u knjigu domaćih gostiju, a strani gosti upisuju se u knjigu stranih gostiju.

(4) Knjiga domaćih gostiju i knjiga stranih gostiju ovjeravaju se na unutarnjoj naslovnoj stranici pečatom i potpisom odgovorne osobe županijskog ureda odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma prema mjestu sjedišta ugostiteljskog objekta.

(5) Stranica knjige domaćih gostiju treba sadržavati slijedeće podatke o gostu:

_ redni broj prijave,

_ prezime i ime,

_ spol,

_ datum i mjesto rođenja,

_ broj osobne iskaznice,

_ adresa,

_ datum i vrijeme dolaska,

_ datum i vrijeme odlaska i

_ primjedba.

(6) Stranica knjige stranih gostiju treba sadržavati slijedeće podatke o gostu:

_ redni broj prijave,

_ prezime i ime,

_ spol,

_ državljanstvo,

_ datum i mjesto rođenja,

_ adresa,

_ vrsta i broj putne isprave,

_ vrsta i broj vize,

_ datum dozvole boravka,

_ datum i mjesto ulaska u Hrvatsku,

_ datum i vrijeme dolaska,

_ datum i vrijeme odlaska i

_ primjedba.

Članak 3.

Knjiga domaćih gostiju i knjiga stranih gostiju trebaju se čuvati najmanje dvije godine nakon što su popunjene.

Članak 4.

(1) Knjiga domaćih gostiju i knjiga stranih gostiju mogu se voditi i na osobnom računalu.

(2) Kada se knjiga domaćih gostiju i knjiga stranih gostiju vodi na osobnom računalu nije potrebna ovjera iz članka 2. ovoga Pravilnika, a svi potrebni podaci trebaju se dnevno izlistavati.

(3) Podaci iz knjige domaćih gostiju i knjige stranih gostiju, ako se vode na osobnom računalu, trebaju biti pohranjeni na odgovarajućem mediju najmanje dvije godine.

III. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA I NAČIN VOÐENJA POPISA GOSTIJU

Članak 5.

(1) Popis gostiju vodi se u obliku knjige polutvrdih korica čije su stranice numerirane.

(2) Na prednjoj stranici prve korice popisa gostiju treba biti naziv "Popis gostiju", te prezime i ime osobe na koju glasi odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

(3) Obrazac popisa gostiju treba sadržavati slijedeće podatke o gostu:

_ redni broj prijave,

_ prezime i ime,

_ broj osobne iskaznice ili putne isprave,

_ vrsta pružene usluge,

_ datum početka pružanja usluga,

_ datum prestanka pružanja usluga i

_ primjedba.

(4) Knjiga popisa gostiju ovjerava se na unutarnjoj naslovnoj stranici pečatom i potpisom odgovorne osobe županijskog ureda odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove turizma prema mjestu objekta u kojem građanin pruža ugostiteljsku uslugu smještaja u domaćinstvu.

Članak 6.

Knjiga popisa gostiju obvezno se mora čuvati najmanje dvije godine nakon što je popunjena.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-01/04 Urbroj: 529-02/95-1 Zagreb, 22. siječnja 1996.

Ministar mr. Niko Bulić, v. r.