MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 8a. stavak 4. Zakona o boravišnoj pristojbi ("Narodne novine", br. 27/91,109/93 i 30/94), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadžaj obrasca prijave i odjave boravka turista turističkoj zajednici općine, grada, njihovim podružnicama - turističkim društvima i turističkoj zajednici mjesta, (u daljnjem tekstu: turistička zajednica) i način vođenja popisa turista, te način vođenja popisa turista koji su dužne voditi pravne i fizičke osobe, koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu

OBRAZAC PRIJAVE I ODJAVE BORAVKA TURISTA

Članak 2.

Prijava i odjava turista turističkoj zajednici obavlja se obrascem broj 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Obrazac 1 sastoji se iz dva dijela. Prvi dio odnosi se na prijavu i odjavu boravka turista, a drugi (perforirani) dio odnosi se na potvrdu o učinjenoj prijavi boravka turista.

Potvrdom o prijavi boravka turista obavlja se i odjava.

Članak 3.

Prijavu i odjavu boravka turista na obrascu 1 ovog Pravilnika obavljaju slijedeće osobe:

1. Pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge nošenja u smještajnom objektu;

2. Vlasnik kuće i stana za odmor za sebe i sve ostale osobe koje borave u toj kući i stanu za odmor;

3. Vlasnik plovila, koje se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma, kada boravi na plovilu, za sebe i sve osobe koje borave na tom plovilu.

Članak 4.

Prijava i odjava boravka turista može se obavljati i putem automatske obrade podataka, uz uvjet da računarski ispis sadrži sve podatke iz obrasca 1 ovog Pravilnika.

Prijava i odjava boravka turista koja se obavlja na način iz stavka 1. ovog članka, mora sadržavati potpis službene osobe i biti ovjerena pečatom pravne ili fizičke osobe odnosno potpisom fizičke osobe koja pruža usluge noćenja.

Članak 5.

Osobe iz članka 3.ovog Pravilnika upisuju podatke u obrazac 1 na temelju osobne iskaznice, putne ili neke druge isprave o identitetu turista.

Obrazac se popunjava pisaćim strojem ili rukopisom, štampanim slovima, čitko.

Članak 6.

O obavljenoj prijavi i odjavi boravka turista, turistička zajednica izdaje potvrdu ovjerenu potpisom službene osobe i pečatom turističke zajednice.

Članak 7.

Vlasnik kuće i stana za odmor, prilikom prijave i odjave članova uže obitelji, u odjeljku "primjedbe" obrasca 1, naznačuje rodbinsku svezu.

Članak 8.

Osobe iz članka 3. ovog Pravilnika odjavu Turista obavljaju na obrascu 1 - perforirani dio, koji im je izdat kao potvrda učinjenoj prijavi boravka turista.

Odjava boravka turista obavlja se upisom odgovarajućeg podatka na obrascu iz stavka 1. ovog članka i njegovom dostavom turističkoj zajednici.

Turistička zajednica temeljem zaprimljene odjave iz stavka 2. ovog članka unosi podatke u popis turista.

POPIS TURISTA KOJI VODI TURISTIČKA ZAJEDNICA

Članak 9.

Turistička zajednica vodi popis turista za područje svoga djelovanja.

Članak 10.

Popis turista turistička zajednica vodi posebno za svaku pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja i za svakog pojedinog vlasnika kuće ili stana za odmor i vlasnika plovila koji se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma, u obliku kartoteke.

Kartoteku iz stavka 1. ovog članka čine listovi obrasca 1 ovog Pravilnika.

Popis turista iz stavka 1. ovog članka može se voditi automatskom obradom podataka.

POPIS TURISTA KOJI VODE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE

Članak 11.

Pravna i fizička osoba, koje pružaju uslugu noćenja turistima, prijavu turista obavljaju temeljem evidencije boravišta odnosno knjige gostiju sukladno propisima iz područja unutarnjih poslova odnosno evidencije gostiju sukladno propisu iz područja ugostileljstva.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa:334-01/94-01/36

Urbroj : 529-02/94- 1

Zagreb, 23. svibnja 1994.

Ministar turizma

mr. Niko Bulić, v r.Obrazac 1

Turistička zajednica Redni broj

PRIJAVA I ODJAVA BORAVKA TURISTA

Prezime

Ime

Dan, mjesec i godina rođenja

Državljanstvo

Vrsta i broj isprave o identitetu

Početak boravka Prestanak boravka

Adresa boravka

Primjedba


(Potpis podnositelja prijave)

Perforirani dio

POTVRDA

O PRIJAVI I ODJAVI TURISTA

Prezime

Ime

Državljanstvo

Datum prijave

Prestanak boravka

Adresa boravka

Primjedba

(Potpis službene osobe i pečat)