MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

295

Na temelju odredbi članka 9. stavka 4., članka 16. stavka 3., članka 17. stavka 2., Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj: 49/03 – pročišćeni tekst, i 117/03.), ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI SMJEŠTAJNIH OBJEKATA KAMPOVA IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ«

 

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste objekata za smještaj« (»Narodne novine«, broj 175/03. i 106/04.),

– u članku 3. stavku 1., iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»Da se radi o rekonstrukciji (adaptaciji, dogradnji, nadogradnji) smještajnog objekta ili prenamjeni iz objekta (objekata) druge namjene u smještajni objekt, a ti objekti su izgrađeni prije stupanja na snagu ovog Pravilnika«.

– Stavak 2. i 3., brišu se, a dosadašnji stavak 4., postaje stavak 2.

 

Članak 2.

U članku 4. stavku 1., iza točke 3., dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»Kamp odmorište«.

– u stavku 2., iza riječi »u pravilu«, dodaje se tekst koji glasi:

»ako ovim Pravilnikom nije za pojedinu vrstu drukčije propisano«.

– u stavku 2. točki 2., briše se tekst koji glasi:

»ako ovim Pravilnikom nije za pojedinu vrstu drukčije propisano«.

 

Članak 3.

U članku 6. stavku 5., iza riječi »kapaciteta«, dodaje se tekst koji glasi:

»na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika«.

 

Članak 4.

Iza članka 8., dodaje se novi naslov koji glasi: 4. »VRSTA KAMP ODMORIŠTE« i novi članak 8a. koji glasi:

1) Kamp odmorište je smještajni objekt u kojem se gostima pružaju usluge kampiranja za noćenje ili kraći odmor s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje.

2) Kamp odmorište ima smještajne jedinice – kamp parcele i odgovarajuće sanitarije, a usluga recepcije pruža se na zahtjev gosta.

3) U kamp odmorištu ne mogu se pružati usluge prehrane, pića, napitaka i slastica.

 

Članak 5.

Ispred članka 11., naslov: »1.1. Isticanje vrste i kategorije«, mijenja se i glasi:

»1.1. Isticanje vrste, kategorije, naziva smještajnog objekta i tvrtke«

U članku 11. iza stavka 2., dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Na glavnom ulazu u KAMPOVIMA, na primjeren način, mora biti istaknut naziv smještajnog objekta, te naziv tvrtke trgovačkog društva ili obrta«.

 

Članak 6.

U članku 19. stavku 1. i 2., umjesto točke na kraju rečenice stavlja se zarez i dodaje tekst koji glasi:

»ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano«.

 

Članak 7.

U članku 22. stavku 1., iza riječi »KAMPOVIMA«, stavlja se zarez i dodaje tekst koji glasi:

»ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano«.

– u stavku 4., iza riječi »mogućnost«, dodaje se riječ: »mehaničkog«.

 

Članak 8.

U članku 30. stavku 3., riječi: »brisanja i sušenja«, zamjenjuju se riječima: »brisanja ili sušenja«.

 

Članak 9.

U članku 35. stavku 2., na kraju rečenice, umjesto točke stav­lja se zarez i dodaje tekst: »ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano«.

 

Članak 10.

U članku 36. stavku 2., na kraju rečenice, umjesto točke stav­lja se zarez i dodaje tekst: »ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano«.

 

Članak 11.

Iza članka 38., dodaje se novi naslov 1.15.a, koji glasi:

»Sanitarije uz recepciju, ugostiteljske i ostale sadržaje«, te novi članak 38.a, koji glasi:

»(1) Smještajni objekt mora uz recepciju, ugostiteljske i ostale sadržaje (bazen i sl.) imati uređene i opremljene sanitarije za goste. Te sanitarije, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano, čini:

1. zahod za žene koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina), i predprostorije u kojoj je umivaonik,

2. zahod za muškarce koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina), predprostorije u kojoj je umivaonik, i prostorije u kojoj je pisoar.

(2) Uz bazen mora biti tuš i kabina za presvlačenje.

(3) U sanitarijama iz ovog članka mora biti red i čistoća, a prostorije moraju biti dezinficirane.

(4) Iznimno od stavka 1. točke 2. ovog članka, u postojećim smještajnim objektima u zahodu za muškarce i umivaonik i pisoar mogu se nalaziti u predprostoriji, uz uvjet da je prostor između umivaonika i pisoara pregrađen odgovarajućom pregradom.

(5) Iznimno od stavka 1. ovog članka, sanitarije za recepciju mogu se nalaziti u blizini recepcije: u ugostiteljskim sadržajima, ugostiteljskim objektima i u prostorijama za osobnu higijenu gostiju kampa.

(6) Na sanitarije iz stavka 1. ovog članka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o prostorijama za osobnu higijenu gostiju.

 

Članak 12.

U članku 54. stavak 2., mijenja se i glasi:

»Kampovi u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u/uz svaki ugostiteljski sadržaj, za osoblje koje podliježe sanitarnom nadzoru, moraju imati jedan zahod s predprostorom u kojem je umivaonik i jednu tuš kabinu, s tekućom toplom i hladnom vodom, te pisoar s tekućim ispiranjem. Iznimno, takve jedne sanitarije dostatne su za više ugostiteljskih sadržaja i/ili ugostiteljskih objekata koji se nalaze u istoj građevini. Ove prostorije moraju biti u funkcionalnoj cjelini s ugostiteljskim sadržajem i/ili ugostiteljskim objektom.«

 

Članak 13.

U članku 60. stavku 1., briše se postojeći tekst koji glasi:

»Iznimno, ova odredba se ne primjenjuje u slučaju povećanih kapaciteta nastalih izgradnjom novih građevina i/ili dogradnjom i/ili nadogradnjom na postojeće građevine, nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, odnosno nakon usklađivanja smještajnog objekta s ovim Pravilnikom«.

U članku 60. stavku 2., briše se postojeći tekst koji glasi:

»Ova odredba ne primjenjuje se u slučaju iznimke iz stavka 1. ovog članka«.

 

Članak 14.

Naslov: »V. MINIMALNI UVJETI ZA VRSTU KAMPIRALIŠTE«, mijenja se i glasi:

»V. MINIMALNI UVJETI ZA VRSTE »KAMPIRALIŠTE« I »KAMP ODMORIŠTE«.

 

Članak 15.

U članku 65., iza navedenog teksta koji postaje stavak 1., dodaje se stavak 2., koji glasi:

»Minimalni uvjeti za vrstu Kamp odmorište pobliže su propisani u Prilogu II A. ovog Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio«.

 

Članak 16.

U članku 69. stavku 1., točka 3., mijenja se i glasi:

»Kampiralište riječju: KAMPIRALIŠTE i simbolom šatora«.

– iza točke 3. dodaje se nova točka 4., koja glasi:

»Kamp odmorište riječima: KAMP ODMORIŠTE i simbolom autodoma«

 

Članak 17.

U članku 73. stavku 1., iza riječi: »Kampiralište«, dodaju se riječi: »i Kamp odmorište«.

 

Članak 18.

U članku 74. stavku 3., iza riječi: »vodi«, postojeći tekst se mijenja tekstom koji glasi:

»službenik ministarstva koji je voditelj postupka do donošenja rješenja«.

– U stavku 4., iza riječi: »Kampiralište«, dodaju se riječi: »i Kamp odmorište«.

 

Članak 19.

U Prilogu I., »Elementi za kategorizaciju vrste Kamp i pojedini elementi za vrstu Kamp naselje«,

– točka 2.2., mijenja se i glasi:

»Sanitarije uz recepciju ili u blizini recepcije, ugostiteljske i ostale sadržaje (bazen i sl.).

Iznimno, ne primjenjuje se na sanitarije uz recepciju za kampove do 1000 gostiju, za 2*, 3* i 4*«

– iza točke 2.2.2., dodaju se nove točke koje glase:

Osnovni uvjeti

»3. Na ulazu istaknute uobičajene oznake zahoda za žene i zahoda za muškarce

4. Pod od protukliznog i vodootpornog materijala koji se lako čisti i održava (keramičke pločice i sl.)

5. Zid od vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava (keramičke pločice i sl.) do visine minimalno 1,6 m

6. Prirodno ili mehaničko provjetravanje

7. Sredstvo za osvježavanje prostora

8. Odgovarajuća rasvjeta.

Predprostor zahoda za žene i zahoda za muškarce

9. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom

10. Tekući sapun

11. Papirnati ručnici s držačem ili uređaj s platnenim ručnikom u roli ili uređaj za sušenje ruku

12. Ogledalo

13. Koš za otpatke

14. Polica za odlaganje stvari uz umivaonik.

Zahod za žene

15. WC školjka s ispiračem

16. Kuka za odjeću

17. Mogućnost zaključavanja vrata i sl.

18. Koš za otpatke

19. Polica za odlaganje stvari

20. Držač s WC papirom

21. Četka za čišćenje zahodske školjke.

Zahod za muškarce

22. WC školjka s ispiračem

23. Kuka za odjeću

24. Mogućnost zaključavanja vrata

25. Držač s WC papirom

26. Četka za čišćenje zahodske školjke

27. Pisoar na ispiranje tekućom vodom postavljen ili ograđen tako da se ne vidi izvana«.

»Za navedene točke 1. – 27., tamna polja za 2*, 3*, 4* i 5 * (na desnoj strani Priloga)«

– točka 2.12., mijenja se i glasi:

»Čišćenje i opće stanje sanitarija uz recepciju, ugostiteljske i ostale sadržaje«.

– točka 18.1.1., mijenja se tekstualni dio i glasi:

»Ugostiteljski sadržaji i/ili ugostiteljski objekti za pružanje usluga i/ili osigurane usluge u ugostiteljskim sadržajima i/ili ugostiteljskim objektima smještajnih objekata iz skupine »Hoteli«, sukladno općim odredbama ovog Pravilnika.«

– iza točke 18.1., dodaje se nova točka 18.2. koja glasi:

»18.2. KUHINJA. Ako se usluge prehrane, pića, napitaka i slastica pružaju u ugostiteljskim sadržajima kampova, tada se usluge moraju pružati sukladno sljedećim propisanim elementima za kuhinju«: (tekst na sivoj podlozi).

Oprema

1. Prozori na otvaranje ako postoje, i ventilacijski otvori s mrežicom protiv insekata. U kuhinji u kojoj nije moguća ugradnja mrežica protiv insekata, potrebno je na otvore postaviti odgovarajući uređaj za odbijanje insekata (npr. svjetiljka za odbijanje insekata).

2. Pod od vodonepropusnog i neklizajućeg materijala koji se lako čisti i održava.

3. Zid do visine 2 m obložen vodonepropusnim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice ili slično).

4. Prostor i uređaji s jednodjelnim koritom i radnom plohom, zasebno za pripremu ribe, mesa, povrća i voća. Ovi prostori i uređaji mogu se nalaziti u blizini kuhinje ili centralnoj pripremnici, ako postoji. Ugostitelj koji ne uslužuje ribu, ne mora imati korito i radnu plohu za pripremu ribe.

5. Odgovarajuće radne površine i police, te ormarići za posuđe i pribor od nehrđajućeg materijala, ne od drveta.

6. Koš za otpatke pokraj svake radne površine, s poklopcem na nožno otvaranje.

7. Odgovarajući uređaji za termičku obradu hrane, pića i napitaka.

8. Upotreba zaštitne krpe ili rukavica, samo kod termičke obrade hrane.

9. Uređaji za odvod pare, dima i mirisa koji omogućavaju da se u ostalim prostorijama i prostorima smještajnog objekta ne šire emisije (napa s mehaničkim odsisom).

10. Primjereno posuđe odgovarajuće namjene i kvalitete.

11. Obrađena hrana spremljena na temperaturi od 4 do 8 °C.

12. Odvojeni prostori s trodjelnim sudoperom za pranje bijelog posuđa i dvodjelnim sudoperom za pranje crnog posuđa, s tekućom toplom i hladnom vodom, a ako se posuđe pere strojem za pranje posuđa, dostatni su jednodjelni sudoperi za svaku od navedenih vrsta posuđa.

13. Manipulativni putovi crnog i bijelog posuđa moraju biti odvojeni.

14. Umivaonik s toplom i hladnom vodom za osoblje u kuhinji, tekući sapun i papirnati ručnici, ili aparat za sušenje ruku.

15. Osoblje mora nositi bijelu odjeću i kapu sukladno poseb­nom propisu.

16. Znakovi da je u kuhinji zabranjeno konzumiranje hrane i pušenje.

17. Vatrootporna tkanina za gašenje požara.

18. Kutija prve pomoći, kompletno popunjena.

Prostorije, priručni prostori i uređaji za čuvanje namirnica, proizvoda i pića, te način čuvanja

19. Odgovarajući broj prostorija ili prostora za čuvanje namirnica prozračivani prirodnim ili mehaničkim putem.

20. Odgovarajući broj rashladnih komora i/ili hladnjaka za odvojeno spremanje ribe, mesa, mliječnih proizvoda, voća i povrća u prostorijama ili prostorima za čuvanje namirnica.

21. Priručni prostor za čuvanje namirnica za dnevnu upotrebu u koju svrhu mogu poslužiti i rashladni uređaji.

22. Smrznuti proizvodi (od –12 do –18°C).

23. Riba i meso (od 0 do 3°C).

24. Povrće, jaja, kuhana hrana i ostalo (od 4 do 8°C).

25. Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima i uređajima.

26. Odvojeno čuvanje sirovina, poluproizvoda i gotove hrane.

27. Proizvodi ne smiju biti u direktnom kontaktu s policom ili podom.

Prostorije i prostori za odlaganje: rezervne opreme, sredstava za čišćenje i komunalnog otpada

28. Jedna odgovarajuće opremljena prostorija za odlaganje rezervne opreme, pribora i aparata za čišćenje prehrambenih proizvoda.

29. Spremište sredstava za čišćenje u zasebnoj prostoriji ili prostoru.

30. Zasebna i prozračivana prostorija za komunalni otpad u kojoj su odgovarajući spremnici za komunalni otpad, ili kontejner, ili odgovarajuće tipizirane posude.

Čišćenje i opće stanje

31. Podovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

32. Zidovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

33. Stropovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

34. Namještaj čist i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

35. Stolarija i bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl.

36. Ostala oprema čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

37. Uređaji ispravni.

Za navedene točke 1. – 37., tamna polja za 2*, 3*, 4* i 5* (na desnoj strani Priloga).

– iza točke 18.2, dodaje se nova točka 18.3. koja glasi:

»18.3. USLUŽIVANJE HRANE« (tekst na sivoj podlozi)

1. Blagovaonica, prostorija ili prostor za usluživanje hrane.

2. Hlađenje u zatvorenim prostorima.

3. Grijanje. Iznimno ne primjenjuje se na kampove koji posluju ljeti.

Čišćenje i opće stanje

4. Podovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

5. Zidovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

6. Stropovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

7. Namještaj čist i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

8. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl.

9. Ostala oprema čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

10. Uređaji ispravni.

Za navedene točke 1. – 10., tamna polja za 2*, 3*, 4* i 5* (na desnoj strani Priloga)

– u točki 20.1., brišu se riječi: »i/ili ugostiteljskom objektu«.

– u naslovu ispred točke 20.1.1., brišu se riječi:

»i/ili ugostiteljski objekt«

– točka 20.1.1., mijenja se i glasi:

»Jedan zahod, s predprostorom s umivaonikom i tuš kabinom s tekućom toplom i hladnom vodom i pisoarom u predprostoru«.

– iza točke 20.1.2., dodaje se nova točka 20.1.3., koja glasi:

»U zahodu: WC papir, četka za čišćenje WC školjke, koš za otpatke s poklopcem na nožno otvaranje, kuka za odjeću i mogućnost zaključavanja vrata. U predprostoru s umivaonikom: ogledalo, polica, sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku i koš za otpatke«.

– točka 20.2.1., mijenja se i glasi:

»Jedan zahod, s predprostorom s umivaonikom i tuš kabinom s tekućom toplom i hladnom vodom«.

– iza točke 20.2.4., dodaje se nova točka 20.2.5., koja glasi:

»U zahodu: WC papir, četka za čišćenje WC školjke, koš za otpatke s poklopcem na nožno otvaranje, kuka za odjeću i mogućnost zaključavanja vrata. U predprostoru s umivaonikom: ogledalo, polica, sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku i koš za otpatke«.

– točka 20.3.1., mijenja se i glasi:

»Jedan zahod za žene, s predprostorom s umivaonikom i tuš kabinom s tekućom toplom i hladnom vodom«.

– točka 20.3.2., mijenja se i glasi:

»Jedan zahod za muškarce, s predprostorom s umivaonikom i tuš kabinom s tekućom toplom i hladnom vodom«.

– iza točke 20.3.6., dodaje se nova točka 20.3.7., koja glasi:

»U zahodu: WC papir, četka za čišćenje WC školjke, koš za otpatke s poklopcem na nožno otvaranje, kuka za odjeću i mogućnost zaključavanja vrata. U predprostoru s umivaonikom: ogledalo, polica, sapun, papirnati ručnici ili aparat za sušenje ruku i koš za otpatke«.

Za navedene točke: 20.1.3., 20.2.1., 20.2.5., 20.3.1., 20.3.2. i 20.3.7., tamna polja za 2*, 3*, 4* i 5* (na desnoj strani Priloga).

 

Članak 20.

Prilog III., »Grafička rješenja standardiziranih ploča za pojedine vrste kampova«, mijenja se. Izmijenjeni Prilog III., sastavni je dio ovog Pravilnika.

 

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 335-05/05-01/23

Urbroj: 530-13-05-4

Zagreb, 16. studenoga 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

 

PRILOG II.A

 

MINIMALNI UVJETI ZA KAMP ODMORIŠTE

 

KAMP ODMORIŠTE

1. ULAZ

 

 

 

 

Rezultat

 

 

Stanje

Potrebno

 

1. Jedan ulaz - izlaz, osim protupožarnog

 

 

 

2. Prirodna ili postavljena ograda oko cijelog kamp odmorišta

 

 

 

3. Ulaz odgovarajuće kontroliran

 

 

 

4. Ulaz noću osvijetljen

 

 

 

5. Orijentacijski plan noću osvijetljen s ucrtanim prometnicama, smještajnim jedinicama i ostalim sadržajima

 

 

 

2. USLUGE RECEPCIJE I OSTALO

 

 

 

 

Rezultat

 

 

Stanje

Potrebno

 

1. Usluga recepcije na poziv

 

 

 

2. Kutija prve pomoći

 

 

 

3. Mogućnost poziva hitne medicinske pomoći

 

 

 

4. Kućni red, cjenik smještajnih jedinica i lista usluga s cjenikom najmanje na hrvatskom i engleskom jeziku

 

 

 

3. PROMETNICE

 

 

 

 

Rezultat

 

 

Stanje

Potrebno

 

1. Priključak na javnu prometnu infrastrukturu

 

 

 

2. Prometnice od utvrđenog nekompaktnog gornjeg sloja (šljunak ili sl.)

 

 

 

3. Prometnice noću orijentacijski osvijetljene

 

 

 

4. SMJEŠTAJNA JEDINICA

 

 

 

 

Rezultat

 

 

Stanje

Potrebno

 

1. Kamp parcela površine najmanje 50 m², odnosno 5 m širine uz prometnicu i 10 m dubine

 

 

 

2. Prostor za kamp parcelu uređen (očišćen od korjenja, kamenja i sl.) s dobrom odvod­njom površinskih voda

 

 

 

3. Kamp parcela označena brojem ili slično i omeđena

 

 

 

4. Priključak električne energije najviše na 25 % kamp parcela

 

 

 

5. Kamp parcela ne može imati priključak za vodu s odvodom

 

 

 

5. SREDIŠNJA SERVISNA POSTAJA

 

 

 

5.1.Opskrba pitkom vodom

Rezultat

 

 

Stanje

Potrebno

 

1. Jedna slavina za opskrbu pitkom vodom s fleksibilnim crijevom i odvodnjom na svakih započetih 50 smještajnih jedinica

 

 

 

2. Kod slavina istaknuta oznaka ili natpis za opskrbu pitkom vodom

 

 

 

5.2. Pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda

Rezultat

 

 

Stanje

Potrebno

 

Broj kabina

 

 

 

1. Kabina za pražnjenje na svakih započetih 100 smještajnih jedinica

 

 

 

Kabina za pražnjenje

 

 

 

2. Zaseban ulaz u kabinu

 

 

 

3. Na ulazu istaknuta oznaka ili natpis »kabina za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda«

 

 

 

4. Odgovarajuća elektrorasvjeta

 

 

 

5. Prirodno ili mehaničko provjetravanje

 

 

 

6. Pod prekriven protukliznim i vodootpornim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice, kamene ploče i sl.)

 

 

 

7. Zid do visine 2,0 m prekriven vodootpornim materijalom koji se lako čisti i održava (keramičke pločice, kamene ploče ili sl.)

 

 

 

8. Posebna školjka na ispiranje (trokadero) s pomičnom rešetkom

 

 

 

9. Slavina s hladnom vodom i produžnim fleksibilnim crijevom za ispiranje

 

 

 

10. Umivaonik s tekućom toplom i hladnom vodom, tekućim sapunom i priborom za brisanje ili sušenje ruku

 

 

 

5.3. Prostor za pražnjenje kemijskih zahoda direktno iz vozila

Rezultat

 

 

Stanje

Potrebno

 

1. Vozilom dostupan, od smještajnih jedinica primjereno udaljen, vizualno odijeljen prostor s odgovarajućim priključkom na odvod, opremljen slavinom s hladnom vodom i produžnim fleksibilnim crijevom za ispiranje. Pod prostora mora biti od utvrđenog kompaktnog materijala koji se lako čisti i održava.

 

 

 

5.4. Zbrinjavanje otpada

Rezultat

 

 

Stanje

Potrebno

 

1. Redovito zbrinjavanje otpada u zatvorenim posudama

 

 

 

5.5. Čišćenje i opće stanje

Rezultat

 

 

Stanje

Potrebno

 

1. Podovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

 

 

 

2. Zidovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

 

 

 

3. Stropovi čisti i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

 

 

 

4. Sanitarna oprema i armature čiste i bez znakova habanja, oštećenja ili sl.

 

 

 

5. Stolarija ili bravarija bez znakova habanja, oštećenja i sl.

 

 

 

6. Ostala oprema, čista i bez znakova habanja, oštećenja i sl.

 

 

 

7. Uređaji ispravni

 

 

 

6. VANJSKI IZGLED SMJEŠTAJNOG OBJEKTA I OKOLIŠ

 

 

 

 

Rezultat

 

 

Stanje

Potrebno

 

1. Prilazni put u dobrom stanju

 

 

 

2. Prometnice u smještajnom objektu u dobrom stanju: bez lokvi, rupa i sl.

 

 

 

3. Oznake u dobrom stanju: bez mrlja i vidljivih oštećenja (orijentacijski plan i ostalo)

 

 

 

4. Fasada u dobrom stanju: bez okrhotina, napuklina, ljuštenja boje ili sličnog

 

 

 

5. Dobro funkcioniranje vanjske rasvjete (prometnice i ostalo)

 

 

 

6. Dobro čišćenje i održavanje okoliša: bez otpadaka, lišća i sl.

 

 

 

 

 

PRILOG III.

 

GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA POJEDINE VRSTE KAMPA

 

Grafička rješenja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije kampova jedinstveno su dizajnirana. Na metalnoj ploči (podlozi srebrno-metalne boje) ispisan je naziv vrste, simbol šatora, simbol autodoma i oznake za kategoriju – zvjezdice u tamnozelenoj boji. U donjem dijelu standardizirane ploče ispisan je tekst: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA  također u tamnozelenoj boji.

Dimenzije standardizirane ploče su: 30 × 30 cm (kvadrat).